Modificari in sfera impozitului pe profit – incepand cu 01 ianuarie 2012

1
221

Dupa cum stiti, in Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 938/30.12.2011, a fost publicată Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 125/27.12.2011text integral – pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, drept pentru care, prezentăm în sinteză oficiala principalele modificări aduse de acest act normativ regimului fiscal aplicat impozitului pe profit.

1. Prevederi cu caracter general

În domeniul impozitului pe profit, noile prevederile care intră în vigoare începând cu 1 ianuarie 2012 vizează, în principal, acordarea unor facilităţi fiscale mediului de afaceri.

Venituri neimpozabile

Începând cu 1 ianuarie 2012, au fost:

– eliminate din categoria veniturilor neimpozabile la calculul impozitului pe profit, diferenţele favorabile de valoare rezultate din evaluarea titlurilor de participare şi a obligaţiunilor emise pe termen lung, efectuată potrivit reglementărilor contabile;
– introduse în categoria veniturilor neimpozabile, veniturile reprezentând anularea rezervei înregistrate ca urmare a participării în natură la capitalul altor persoane juridice.

Cheltuieli

În categoria cheltuielilor deductibile, au fost introduse şi cele:

– înregistrate ca urmare a restituirii subvenţiilor primite de la Guvern, agenţii guvernamentale şi alte instituţii naţionale şi internaţionale;
– cu beneficiile acordate salariaţilor în instrumente de capitaluri cu decontare în numerar la momentul acordării efective a beneficiilor, dacă acestea sunt impozitate conform regulilor stabilite la Titlul III „Impozit pe venit”.

În categoria cheltuielilor nedeductibile au fost introduse cheltuielile cu beneficiile acordate salariaţilor în instrumente de capitaluri cu decontare în acţiuni. Acestea reprezintă elemente similare cheltuielilor la momentul acordării efective a beneficiilor dacă acestea sunt impozitate conform Titlului III „Impozit pe venit”.

Au fost excluse din categoria cheltuielilor nedeductibile, cheltuielile determinate de diferenţele nefavorabile de valoare a titlurilor de participare la persoanele juridice la care se deţin participaţii, precum şi de diferenţele nefavorabile de valoare aferente obligaţiunilor emise pe termen lung, cu excepţia celor determinate de vânzarea-cesionarea acestora.

Începând cu 1 ianuarie 2012, se permite deducerea în proporţie de 50% din cheltuielile privind combustibilul, în cazul vehiculelor rutiere destinate transportului rutier de persoane, care nu sunt utilizate exclusiv în scopul activităţii direct productive, la calculul impozitului pe profit, cheltuieli care în anul 2011 nu au fost deductibile.

Modificari la impozitul pe venit incepand cu 01.01.2012 (noutati Cod Fiscal) – click aici

Amortizarea fiscală

Cheltuielile reprezentând valoarea fiscală rămasă neamortizată aferentă părţilor înlocuite, în situaţia în care se înlocuiesc părţi componente ale mijloacelor fixe amortizabile/imobilizărilor necorporale cu valoare fiscală rămasă neamortizată, reprezintă cheltuieli deductibile la calculul profitului impozabil. În acest caz, valoarea fiscală rămasă neamortizată a mijloacelor fixe amortizabile/imobilizărilor necorporale se recalculează în mod corespunzător, prin diminuarea acesteia cu valoarea fiscală rămasă neamortizată aferentă părţilor înlocuite şi majorarea cu valoarea fiscală aferentă părţilor noi înlocuite, pe durata normală de utilizare rămasă.

Dacă se înlocuiesc părţi componente ale mijloacelor fixe amortizabile/imobilizărilor necorporale după expirarea duratei normale de utilizare, pentru determinarea amortizării fiscale se va stabili o nouă durată normală de utilizare de către o comisie tehnică sau un expert tehnic independent.

Alte precizări

S-a introdus obligaţia persoanelor juridice care se dizolvă cu lichidare, în cursul anului fiscal, de a depune situaţiile financiare la organul fiscal competent din subordinea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală şi nu la registrul unde a fost înregistrată înfiinţarea acestora.

2. Prevederi pentru contribuabilii care aplică reglementările contabile conforme cu Standardele Internaţionale de Raportare Financiară (IFRS)

S-au introdus reguli fiscale pentru contribuabilii din sistemul bancar care aplică reglementările contabile conforme cu IFRS şi o nouă secţiune dedicată calculului impozitului pe profit de către această categorie de contribuabili.

Modificari Cod Fiscal 2012 – noutati taxa pe valoarea adăugată – click aici

Contribuabilii care aplică reglementările contabile conforme cu IFRS, începând cu 1 ianuarie 2012, sunt instituţiile de credit, respectiv: băncile, persoane juridice române; organizaţiile cooperatiste de credit; băncile de economisire şi creditare în domeniul locativ; băncile de credit ipotecar; sucursalele din România ale instituţiilor de credit străine; sucursalele din străinătate ale instituţiilor de credit, persoane juridice române.

Venituri neimpozabile

Începând cu 1 ianuarie 2012, în categoria veniturilor neimpozabile au fost introduse şi cele:

– din impozitul pe profit amânat determinat şi înregistrat de către contribuabilii care aplică reglementările contabile conforme cu IFRS;
– reprezentând modificarea valorii juste a investiţiilor imobiliare, ca urmare a evaluării ulterioare utilizând modelul bazat pe valoarea justă de către contribuabilii care aplică reglementările contabile conforme cu IFRS.

Aceste sume sunt impozabile concomitent cu deducerea amortizării fiscale, respectiv la momentul scăderii din gestiune a acestor investiţii imobiliare.

Cheltuieli

În categoria cheltuielilor nedeductibile, începând cu 1 ianuarie 2012, intră şi cele înregistrate de contribuabilii care aplică reglementările contabile conforme cu IFRS, respectiv cheltuielile:

– cu impozitul pe profit amânat înregistrat;
– din reevaluarea imobilizărilor necorporale, în cazul în care, ca urmare a efectuării unei reevaluări se înregistrează o descreştere a valorii acestora;
– din reevaluarea mijloacelor fixe, în cazul în care, ca urmare a efectuării unei reevaluări se înregistrează o descreştere a valorii acestora;
– reprezentând modificarea valorii juste a investiţiilor imobiliar, în cazul în care, ca urmare a evaluării ulterioare utilizând modelul bazat pe valoarea justă se înregistrează o descreştere a valorii acestora;
– cu deprecierea/amortizarea mijloacelor fixe, înregistrate la momentul transferului din categoria activelor imobilizate deţinute în vederea vânzării în categoria activelor imobilizate deţinute pentru activitatea proprie.

Provizioane

Tot de la 1 ianuarie 2012, sunt deductibile următoarele categorii de provizioane:

– provizioanele specifice, constituite de instituţiile financiare nebancare înscrise în Registrul general ţinut de BNR, de instituţiile de plată persoane juridice române care acordă credite legate de serviciile de plată, de instituţiile emitente de monedă electronică, persoane juridice române, care acordă credite legate de serviciile de plată, precum şi provizioanele specifice constituite de alte persoane juridice;
– ajustările pentru depreciere aferente activelor pentru care, potrivit reglementărilor prudenţiale ale BNR, se determină ajustări prudenţiale de valoare sau, valori ale pierderilor aşteptate, înregistrate de către instituţiile de credit persoane juridice române şi sucursalele din România ale instituţiilor de credit din state care nu sunt state membre ale UE sau din state care nu aparţin Spaţiul Economic Eeuropean (SEE), potrivit reglementărilor contabile conforme IFRS, şi filtrele prudenţiale potrivit reglementărilor emise de BNR. Sumele reprezentând reducerea sau anularea filtrelor prudenţiale sunt elemente similare veniturilor;
– ajustările pentru depreciere înregistrate de către sucursalele din România ale instituţiilor de credit din state membre ale UE şi state aparţinând SEE aferente creditelor şi plasamentelor care intră în sfera de aplicare a reglementărilor prudenţiale ale BNR referitoare la ajustările prudenţiale de valoare aplicabile instituţiilor de credit persoane juridice române şi sucursalelor din România ale instituţiilor de credit din state care nu sunt state memebre ale UE sau din state care nu aparţin SEE.

De asemenea, rezervele din reevaluarea imobilizărilor necorporale efectuată de către contribuabilii care aplică reglementările contabile conforme cu IFRS, care sunt deduse la calculul profitului impozabil prin intermediul amortizării fiscale sau al cheltuielilor cu cedarea imobilizărilor necorporale, se impozitează concomitent cu deducerea amortizării fiscale, respectiv la momentul scăderii din gestiune a acestor imobilizări necorporale.

Amortizarea fiscală

Pentru contribuabilii care aplică reglementările contabile conforme cu IFRS, valoarea fiscală rămasă neamortizată pentru activele imobilizate deţinute pentru activitatea proprie, transferate în categoria activelor imobilizate deţinute pentru activitatea proprie, este valoarea fiscală dinaintea reclasificării ca active imobilizate deţinute în vederea vânzării. Durata de amortizare este durata normală de utilizare rămasă determinată în baza duratei normale de utilizare iniţiale, din care se scade durata în care a fost clasificat în categoria activelor imobilizate deţinute în vederea vânzării. Amortizarea fiscală se calculează începând cu luna următoare celei în care a fost reclasificat prin recalcularea cotei de amortizare fiscală.

Plata impozitului pe profit

Contribuabilii care aplică reglementările contabile conforme cu IFRS efectuează plăţi anticipate trimestriale în sumă de o pătrime din impoziutl pe profit aferent anului precedent actualizat cu indicele preţurilor de consum, estimat cu ocazia elaborării bugetului iniţial al anului pentru care se efectuează plăţile anticipate, fără a lua în calcul influenţa ce provine din aplicarea regulilor fiscale specifice pentru determinarea profitului impozabil.

3. Prevederi specifice contribuabililor inactivi

Contribuabilii care au fost declaraţi inactivi conform dispoziţiilor Codului de Procedură Fiscală şi care desfăşoară activităţi economice în perioada de inactivitate, sunt supuşi obligaţiilor privind plata impozitelor şi taxelor, dar nu beneficiază de dreptul de deducere a cheltuielilor aferente achiziţiilor efectuate în perioada respectivă.

Beneficiarii care achiziţionează bunuri şi/sau servicii de la contribuabilii declaraţi inactivi după înscrierea acestora în Registrul contribuabililor inactivi/reactivaţi, nu beneficiază de dreptul de deducere a cheltuielilor aferente achiziţiilor respective, cu excepţia achiziţiilor de bunuri efectuate în cadrul procedurii de executare silită.

Sursa – www.finantevalcea.ro

Anunțuri publicitare

1 COMENTARIU

Lasă un răspuns

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.