Probleme propuse de CECCAR in anii trecuti la ex.de acces

0
286

1. La o societate comercială capitalul social este 10.000.000 lei, rezervele 2.000.000 lei, numărul de acţiuni 2.000. Se procedează la majorarea capitalului social prin emiterea a
400 acţiuni noi, la valoarea nominală 5.000 lei/acţiune, egală cu preţul de emisiune. Care este valoarea contabilă a unei acţiuni înainte şi după majorarea capitalului, mărimea teoretică a DS-ului şi raportul de paritate între vechile şi noile acţiuni?

2. Dispuneţi de următoarele date: o societate a achiziţionat mărfuri din import, cheltuielile legate de achiziţie fiind: valoarea în vamă 2.500.000 lei; taxe vamale 250.000 lei; cheltuieli de transport pe parcurs intern 300.000 lei; cheltuieli de manipulare 10.000 lei; prime de asigurare 90.000 lei; reducere comercială primită 60.000 lei; diferenţe de curs valutar rezultate din plata furnizorului extern 10.000 lei. Întreprinderea estimează că mărfurile vor fi vândute la preţul de 6.000.000 lei. În scopul vânzării se estimează următoarele cheltuieli: cheltuieli de transport 2.000.000 lei; comisioane privind vânzările 600.000 lei; costul garanţiei acordate după vânzare 800.000 lei. Ce valoare au mărfurile la închiderea exerciţiului financiar?

3. În baza următoarelor date: profit net înainte de impozitare 1.350.000 lei; cheltuieli cu amortizarea 270.000 lei, diminuarea creanţei clienţi 90.000 lei; creştere cheltuieli în avans 36.000 lei; creştere datorii furnizori 120.000 lei; plăţi impozit pe profit 540.000 lei; plăţi privind: achiziţia de terenuri 300.000 lei, achiziţia unei clădiri 450.000 lei, achiziţia de maşini, utilaje, instalaţii 120.000 lei; împrumuturi încasate din emisiunea de obligaţiuni 120.000 lei; dividende plătite aferente activităţii de finanţare 312.000 lei, calculaţi fluxurile nete de numerar pentru activitatile de exploatare, investiţii şi finanţare.

4. O societate vinde în anul N un soft pentru suma de 85.000.000 lei şi include în factură şi preţul activităţii de service după instalare în valoare de 9.000.000 lei. Activitatea de service se realizează în anul N+1. Conform IAS 18 „Venituri”, calculaţi venitul care afectează contul de profit si pierdere al anului N.

5. O întreprindere de servicii de consultanţă contabilă efectuează o prestaţie către un client în următoarele condiţii: durata contractului 1.08.N – 31.03.N+1; valoarea devizului: 20.000.000 lei; costul total estimat este de 16.000.000 lei. Care este valoarea venitului contabilizat la 31.12.N, conform IAS 18 „Venituri”, ştiind că pentru execuţia contractului s-au angajat cheltuieli de 10.000.000 lei?

6. Societatea ABC a emis un împrumut obligatar de 10.000.000 obligaţiuni cu un preţ de rambursare de 4.100 lei/obligaţiune şi o valoare nominală de 4.000 lei/obligaţiune. La dorinţa purtătorului, obligaţiunile pot să fie convertite în acţiune, paritatea de conversie fiind: 1 acţiune cu valoare nominală de 3.000 lei pentru o obligaţiune. Purtătorii a 2.000 de obligaţiuni decid să convertească titlurile lor în acţiuni ale societăţii ABC. Care este valoarea primei de conversie a obligaţiunilor în acţiuni?

7. Situaţia înainte de dubla mărire a capitalului social se prezintă astfel: capitalul social 15.000.000 lei împărţit în 15.000 de acţiuni; rezerve 3.000.000 lei. Se decide creşterea capitalului social prin dubla mărire astfel: faza I încorporări de rezerve în valoare de 2.000.000 lei, pentru care se emit 2.000 de acţiuni, iar faza a II-a aporturi în numerar pentru care se emit 4.000 acţiuni a 1.000 lei/acţiune – preţ de emisiune. Determinaţi mărimile DA-ului şi DS-ului.

8. S.C. „ABC” S.A. deţine un teren cu o valoare contabilă de 900.000.000 lei. La sfărşitul anului N, terenul este reevaluat la valoarea justă de 1.200.000.000 lei. La sfârşitul exerciţiului N+3, terenul este reevaluat la valoarea justă de 1.100.000.000 lei. Conform IAS 16, care este valoarea rezervei din reevaluare la sfârşitul anului N+3?

9. Dispuneţi de următoarele informaţii referitoare la tranzacţiile efectuate de o întreprindere comercială în cursul perioadei: s-au achiziţionat titluri de participare eliberate în proporţie de 90%; preţul de cumpărare a fost de 40.000 u.m., partea eliberată fiind plătită imediat la achiziţie; s-au emis la valoarea nominală obligaţiuni în valoare de 20.000 lei în schimbul unui teren de aceeaşi valoare; s-au încasat 32.000 u.m. din vânzarea unei imobilizări corporale; s-a efectuat o plată de 9.000 u.m. reprezentând o rată dintr-un contract de leasing financiar; s-a acordat unei filiale un împrumut pe termen lung în valoare de 6.000 u.m. Indicaţi care este, conform IAS 7 „Situaţia fluxurilor de numerar”, fluxul de numerar din activitatea de investiţii.

10. Cu ocazia inventarului aferent exerciţiului N se estimează o cheltuială probabilă privind activitatea de exploatare de 60.000.000 lei pentru un litigiu cu unul dintre colaboratorii externi ai întreprinderii. În cursul anului N+1 se plăteşte colaboratorului extern suma de 40.000.000 lei ca rezultat al deciziei din instanţa. Cum este afectat contul de profit si pierdere în anul N+1?

11. Se cunosc următoarele informaţii pentru un mijloc fix achiziţionat la 1.01.N: preţ de cumpărare 200.000.000. lei, taxe vamale 20.000.000. lei, reducere comercială primită 4.000.000 lei, durata de utilizare estimată 8 ani, valoarea reziduală estimată 16.000.000 lei, metoda de amortizare liniară. Ştiind că întreprinderea aplică IAS 16 „Imobilizări corporale” şi că în cursul anului N+1 se menţine estimarea privind valoarea reziduală dar se reestimează durata totală de utilizare la 11 ani, să se calculeze cheltuiala cu amortizarea aferentă acestui exerciţiu şi valoarea contabilă netă.

12. Dispuneţi de următoarele informaţii legate de un echipament tehnologic: cost de achiziţie: 400.000 lei, durata utilă de viaţă = 10 ani, metoda de amortizare liniară. După 6 ani de utilizare imobilizarea corporală este reevaluată cu ajutorul unui indice pentru a se ajunge la costul de înlocuire, mai puţin amortizarea corespunzătoare (indice=4). Cunoscând că întreprinderea optează pentru realizarea surplusului din reevaluare în rezultatul reportat pe măsura amortizării echipamentului, care este suma înregistrată în al 8-lea an de utilizare a echipamentului?

13. Dispuneţi de următoarele informaţii referitoare la tranzacţiile efectuate de o întreprindere comercială în cursul perioadei: s-a acordat unei întreprinderi asociate din cadrul grupului un împrumut pe termen lung în valoare de 10.000 u.m.; s-au emis la valoarea nominală obligaţiuni în valoare de 15.000 u.m.; s-a efectuat o plată de 6.000 u.m. reprezentând o rată dintr-un contract de leasing financiar; s-a încasat suma de 3.000 reprezentând dobânda aferentă unui împrumut pe termen lung acordat unei filiale. Indicaţi care este, conform IAS 7 „Situaţia fluxurilor de numerar”, fluxul de numerar din activitatea de finanţare.

14. Situaţia creanţelor clienţi la sfârşitul anului N este: client A 23.800.000 lei inclusiv TVA 19%, probabilitate de încasare 60%; client B 9.000.000 lei exclusiv TVA, probabilitatea de neîncasare 20%; client C 5.950.000 lei inclusiv TVA 19%, probabilitatea de încasare 70%. Care este mărimea provizionului pentru deprecierea creanţelor clienţi ce trebuie constituit la sfârşitul anului N?

15. Dispuneţi de următoarele date: vânzări de mărfuri 8.000 u.m., costul mărfurilor vândute 6.000 lei; vânzări de produse finite 10.000 lei; venituri din redevenţe, locaţii de gestiune şi chirii 4000 lei; subvenţii de exploatare aferente materiilor prime 800 lei; producţia imobilizată 20.000 lei; producţia obţinută la cost de producţie 40.000 lei; stoc iniţial de produse finite 1.000 lei; stoc final de produse finite 32.000 lei; alte venitiri din exploatare 10.000 lei; venituri din provizioane privind deprecierea creanţelor clienţi 3.000 lei. Conform OMFP 94/2001, care este mărimea cifrei de afaceri şi a veniturilor operaţionale?

16. O întreprindere decide că durata de utilizare a unui activ achiziţionat pe 1.1.N să fie stabilită la 8 ani; costul de achiziţie al imobilizării respective este de 100.000.000 lei, valoarea reziduală 8.000.000 lei. Activul va fi amortizat în sistem liniar. După 3 ani, conducerea întreprinderii decide diminuarea duratei de funcţionare cu 1 an şi reestimarea valorii reziduale la 6.000.000 lei. Să se determine cheltuiala cu amortizarea aferentă anului N+4 în conformitate cu prevederile normei IAS 16 „Imobilizări corporale”.

17. O întreprindere prezintă următoarele informaţii privind stocul de produse finite: stoc iniţial 2.000.000 lei; producţie curentă 20.000.000 lei; vânzări de produse finite 29.988.000 inclusiv TVA 19%; societatea practică un adaos de 20%; stoc final de produse determinat la inventarul fizic 900.000 lei. Ce valoare prezintă în bilanţ stocul de produse finite?

18. Dispuneţi de datele: profit net 3.000.000 u.m.; cheltuieli cu amortizarea 900.000 lei; pierderi din diferenţe de curs valutar 300.000 lei; venituri din investiţii financiare 2.700.000 lei. Stocuri: sold iniţial 10.000.000 lei şi final 8.000.000 lei; clienţi: sold iniţial 6.000.000 lei şi final 4.000.000 lei; furnizori: sold iniţial 1.500.000 lei şi final 500.000 lei; impozit pe profit datorat: sold iniţial 1.300.000 lei şi final 200.000 lei; dobânzi încasate legate de exploatare 3.000.000 lei; dividende plătite legate de exploatare aferente anului curent 5.000.000 lei. Conform IAS 7 „Situaţia fluxurilor de numerar”, calculaţi fluxul de numerar provenit din exploatare.

19. O societate are la data bilanţului creanţe în valută 1.000$, valoare contabilă 29.000.000 lei, datorii în valută 2.000$, valoare contabilă 56.000.000 lei, disponibilităţi în valută 100$, valoare contabilă 2.600.000 lei, utilaje din import 110.000.000 lei, preţul de cumpărare 4.000$. La închiderea exerciţiului, cursul dolarului a fost 1$ = 28.000 lei. Ce valori vor avea aceste elemente în bilanţul de deschidere?

20. Se cunosc următoarele date pentru un contract de leasing financiar: valoarea justă a bunului – 300.000.000 lei, valoarea actualizată a plăţilor minimale – 280.000.000 lei, rata implicită a contractului la locatar – 10% pe an, iar locator 6% pe an, redevenţa anuală plătibilă la 31 decembrie – 70.000.000 lei, data semnării contractului – 1 ianuarie N, avans la data semnării contractului 40.000.000 lei. Care este valoarea dobânzii şi a recuperării investiţiei contabilizate la locator la închiderea exerciţiului N, în conformitate cu norma IAS 17 „Leasing”?

21. Dispuneti de urmatoarele date din bilant: imobilizari 6400 lei, marfuri 1200 lei, disponibil la banca 400 lei, capital subscris varsat 3400 lei, alte rezerve 1200 lei, furnizori 2800 lei, clienti – creditori 600 lei. Care este marimea activului net contabil?

22. Societatea X achizitioneaza o sonda de extractie din import stiind ca: pretul de import (valoarea in vama) este de 20.000 lei, taxa vamala 10%, comisionul vamal 1%, TVA 19%, iar cheltuielile estimate cu demontarea, mutarea sondei si refacerea amplasamentului la terminarea extractiei sunt de 1.800 lei. Indicati marimea costului de achizitie si a taxelor datorate in vama.

23. Societatea X a achizitionat un utilaj in exercitiul N-2 la pretul de 25.000 lei, durata 5 ani, amortizabil liniar. In exercitiul N (dupa 2 ani de functionare) are loc reevaluarea utilajului la valoarea justa de 18.000 lei. Precizati efectele generate in exercitiul N privind plusul de valoare rezultat in conditiile aplicarii metodei de reevaluare prin cresterea valorii contabile nete.

24. In urma a doua reevaluari succesive a unei imobilizari corporale s-au obtinut urmatoarele date: in exercitiul N o crestere de valoare de 100.000 lei iar in exercitiul N+1 o reducere de valoare de 120.000 lei. Conform IAS 16 “ Imobilizari corporale” ce determina reducerea de valoare de 120.000 lei?

25. O societate achizitioneza materii prime pe baza facturii: pret de cumparare 500.000, rabat 2% remiza 1%, scont de decontare 1%, TVA 19%. Care vor fi efectele in situatiile financiare daca scontul se va contabiliza la plata facturii?
26. Societatea X achizitioneaza la 20.08.N un utilaj la costul de achizitie de 12.000 lei, durata de functionare 8 ani. Indicati valoarea amortizarii aferente exercitiului N+1, si valoarea contabila ramasa la finele exercitiului N+1 daca sistemul utilizat este degresiv.

27. Dispuneti de urmatoarele date privind produsele finite la o societate comerciala: stoc la inceputul lunii 400.000 lei cost standard, diferente de pret favorabile la produsele in stoc 20.000 lei; intrari de produse finite in cursul lunii 600.000 lei cost standard; diferente de pret nefavorabile aferente produselor intrate 80.000 lei; iesiri de produse finite 900.000 lei cost standard. Precizati influenta asupra situatiilor financiare determinata de diferentele de pret.

28. Societatea a primit o subventie pentru investitii de la buget pentru achizitionarea unui utilaj in suma de 3.000 lei. Utilajul achizitionat a fost fost utilizat si amortizat pentru suma de 2.400 lei, dupa care s-a vandut unui client la pretul de 800 lei. Cum sunt afectate bilantul si contul de profit si pierdere?

29. Potrivit balantei de verificare incheiata la 31.12.N, conturile de capitaluri prezinta urmatoarele solduri: 1012 = 21.000 lei, 121 (SC) = 5.000 lei, 129 = 5.000 lei, 105 = 6.000 lei, 117 (SD) = 4.000 lei, 151 = 2.000 lei, 161 = 8.000 lei, 169 = 1.000 lei. Calculati suma capitalului propriu.

30. Potrivit balantei de verificare incheiata la 31.12.N, conturile de stocuri de produse, marfuri si asociate lor, ale societatii X, prezinta urmatoarele solduri: 345 = 100.000 lei, 348 (SC) = 8.000 lei, 394 = 2.000 lei, 331 = 1.000 lei, 371 = 234.000 lei, 378 = 45.000 lei, 397 = 4.000 lei, 4428 = 39.000 lei. Care este valoarea postului bilantier „ Produse finite si marfuri”?

31. Dispuneti de urmatoarele informatii privind materia prima X: stoc initial 200 kg a 10 lei; intrari pe data de 10.01.N – 300 kg a 15 lei si pe 20.01.N – 100 kg a 17 lei; iesiri: pe 15.01.N – 400 kg si pe 25.01.N – 150 kg. Care este valoarea stocului final evaluat potrivit metodelor FIFO si LIFO?

32. Dispuneti de urmatoarele date valoarea contabila a unei instalatii – 2.000.000 lei, amortizarea calculata – 1.700.000 lei, cheltuieli de dezmembrare 110.000 lei, materiale rezultate din dezmembrare 290.000 lei. Care vor fi efectele in situatiile financiare generate de scoaterea din evidenta a instalatiei?

33. La sfarsitul exercitiului N rulajele creditoare ale conturilor de venituri ale societatii X sunt urmatoarele: 701 – 8. 000.000 lei, 707 – 400.000 lei, 708 – 100.000 lei, 711 – 500.000 lei, 722 – 2.000.000 lei, 758 – 90.000 lei, 766 – 300.000 lei. Indicati marimea cifrei de afaceri.

34. Societatea A cumpara materii prime de la societatea B in suma de 100.000 lei, TVA 19% si vinde societatii C produse finite de aceeasi valoare decontabile cu un efect de comert (cambie). Pentru decontarea cu furnizorul B, societatea A andoseaza cambia acceptata de clientul C. Cum se reflecta in contabilitatea societatii A decontarea cu societatile B si C?

35. Dispuneti de urmatoarele date bilantiere: capital social 100.000 lei, efecte de plata 1.000 lei, furnizori- debitori 15.000 lei, clienti- creditori 2.000 lei, credite bancare 3.000 lei, imprumuturi din emisiunea de obligatiuni 5.000 lei, prime privind rambursarea obligatiunilor 1.000 lei. Care este suma datoriilor?

36. Dispuneti de urmatoarele informatii bilantiere: stocuri de materii prime 100.000 lei, provizioane pentru deprecierea stocurilor de materii prime 30.000 lei, produse finite 150.000 lei, diferente de pret in minus la produse finite 20.000 lei, furnizori- debitori pentru stocuri 10.000 lei, clienti 80.000 lei, clienti- creditori 25.000 lei, conturi la banci 60.000 lei, TVA de recuperat 5.000 lei, actiuni proprii 15.000 lei, titluri de participare 45.000 lei. Precizati marimea activelor circulante.

37. Dispuneti de urmatoarele date la inchiderea exercitiului N: impozitul pe profit calculat si inregistrat la 30.IX.N 200.000 lei, din care platit 100.000 lei, veniturile aferente exercitiului N 8.000.000 lei, din care dividende incasate 400.000 lei; cheltuielile aferente exercitiului N 5.600.000 lei, din care cheltuieli de protocol nedeductibile 300.000. Cota impozitului pe profit este de 16%. Care este suma impozitului pe profit datorat pe trimestrul IV.N, precum si cheltuliala cu impozitul pe profit care va afecta contul de profit si pierdere?

38. Societatea X achizitioneaza un utilaj din import stiind ca pretul de import stabilit la frontiera romana este de 1.000 $ la cursul de schimb de 27.000 lei/$, taxa vamala 10%, comisionul vamal 1%, TVA 19%. Cheltuielile interne de transport- manipulare sunt de 800.000 lei, TVA 19%. Calculati costul de achizitie al utilajului din import si marimea taxelor datorate in vama.

39. Se dau urmatoarele date privind un utilaj: valoarea contabila la achizitionare (decembrie.N-1) = 4.000 lei, durata de functionare 5 ani, amortizarea se calculeaza accelerat. Peste 1 an are loc reevaluarea utilajului. Valoarea justa este de 3000 lei. Cum se reflecta corect pentru exercitiul N rezerva din reevaluare?

40. Din balanta de verificare a conturilor incheiata la 31.12.N rezulta urmatoarele solduri ale conturilor de mai jos: 4111 – 20.000 lei, 413 – 16.000 lei, 418 – 4.000 lei, 419 – 7.000 lei, 425 – 3.000 lei, 491 – 2.000 lei, 5187 – 4.000 lei. Determinati marimea creantelor intreprinderii.

41. Dispuneti de urmatoarele date bilantiere: cont 1012 – 50.000 lei, cont 106 – 10.000 lei, cont 121 (SC) – 8.000 lei, cont 129 – 7.000 lei, cont 151 – 19.000 lei, cont 161 – 4.000 lei, cont 169 – 1.000 lei, cont 519 – 6.000 lei. Care este marimea capitalului propriu si a capitalului permanent.

42. Factura primita de la un furnizor cuprinde urmatoarele date: materii prime- pret de vanzare 100.000 lei, rabat 2%, scont de decontare 1%, TVA 19%. Indicati efectele in situatiile financiare daca se utilizeaza pretul standard de 90.000 lei ca pret de evidenta si scontul de decontare este inregistrat la primirea facturii.

43. Dispuneti de urmatoarele informatii din conturi (solduri finale): 213 – 10.000 lei, 281 – 3.000 lei; 301 – 4.000 lei; 391 – 200 lei; 409 – 300 lei; 4111 – 500 lei; 419 – 600 lei; 461 – 100 lei; 462 – 150 lei. Precizati care este marimea activului bilantier si a activelor circulante dupa inscrierea datelor in bilantul contabil.

44. Dispuneti de urmatoarele date in cursul exercitiului N: o intreprindere obtine in cursul anului produse finite la costul de productie de 30.000 lei; ea vinde 30% din ele la pretul de 38.900 lei, reducere comerciala inscrisa pe factura 10%. Intre cheltuielile ocazionate de obtinerea produselor finite sunt: materiale consumate 3.000 lei, salarii datorate 3.500 lei, salarii platite 3.200 lei, dobanzi 400 lei, amortizare 1.600 lei. Care este marimea rezultatului contabil si a celui fiscal si ce efecte au aceste valori in contul de profit si pierdere?

45. O societate comerciala cu amanuntul achizitioneaza marfuri pe baza facturii. Pretul de cumparare 400.000 lei, rabat 2%, scont de decontare 1%, TVA 19%. Societatea tine evidenta marfurilor la pret cu amanuntul (inclusiv TVA). In conditiile in care cota de adaos comercial este de 30%, care este pretul cu amanuntul (inclusiv TVA) al marfurilor achizitionate?

46. Dispuneti de urmatoarele informatii contabile la 30.03.N: venituri cumulate de la inceputul anului 500.000 lei, cheltuieli aferente veniturilor 400.000 lei, impozitul pe profit datorat 16.000 lei. La 30.06.N, datele se prezinta astfel: venituri cumulate de la inceputul anului 900.000 lei, cheltuieli aferente veniturilor 800.000 lei, din care cheltuieli nedeductibile fiscal 50.000 lei. Cota de impozit pe profit 16%. Calculati suma impozitului pe profit datorat la 30.06.N si precizati cum influenteaza aceasta valoare situatiile financiare.

47. In exercitiul N, societatea X a obtinut produse finite la costul de productie de 400.000 lei si a vandut produse la pretul de vanzare de 380.000 lei, costul lor de productie fiind de 300.000 lei. Incasarea produselor s-a facut cu un efect de comert, platindu-se bancii comerciale un comision de 10.000 lei. Care indicatori bazati pe contul de profit si pierdere sunt influentati si cu ce suma?

48. Sa se stabileasca fluxurile de numerar pentru activitatile de exploatare ale unei societati in conditiile urmatoare: rezultatul contabil inaintea impozitarii si a elementelor extraordinare 10000, cheltuieli cu amortizarea 2000, venituri din provizioane 500, venituri din plasamente 300, cresterea stocurilor de materii prime 1500, scaderea stocurilor de marfuri 300, scaderea conturilor de creante clienti 1300, cresterea conturilor de datorii la furnizori 200, impozit pe profit platit 1000.

49. Situatia inainte de dubla crestere a capitalului se prezinta astfel: capital social 10 milioane (10000 de actiuni * 1000 lei valoare nominala), rezerve 5 milioane. Prima faza a majorarii consta in incorporarea de rezerve de 4 milioane pentru care se emit 2000 de actiuni. In faza a doua se aduc aporturi in numerar pentru care se emit 3000 de actiuni la un pret de emisiune egal cu valoarea nominala. Calculati valoarea DS generata de cresterea de capital.

50. Situatia inainte de cresterea capitalului se prezinta astfel: capital social 1.800.000 lei, format din 1.800 de actiuni, rezerve 360.000 lei. Se decide cresterea capitalului social prin incorporarea de rezerve in valoare de 120.000 lei pentru care se emit actiuni noi la un pret de emisiune egal cu valoarea nominala. Care este valoarea matematica contabila noua a unei actiuni si marimea DA – ului?

51. Situatia actiunilor si obligatiunilor unei societati se prezenta dupa cum urmeaza:
Actiuni A: Achizitie pe 10 dec 3000 actiuni * 1000 um
Achizitie pe 16 dec 4000 actiuni * 1200 um.
Actiuni C: Achizitie pe 15 dec 2000 actiuni * 3000 um.
Achizitie pe 23 dec 1500 actiuni * 3100 um
Obligatiuni B: Achizitie pe 5 dec 1000 oblig * 10000 um
Achizitie pe 11 dec 2000 oblig * 9000 um.
Cursurile la 31 dec erau: A = 1100 um; B = 9300 um; C = 3200 um. Precizati inregistrarile contabile in situatiile in care provizionul deja existent era de 150000 um, respectiv de 250000 um.

52. Se cumpara materii prime fara factura in valoare de 15 mil, TVA 19%. Care vor fi efectele in situatiile financiare la furnizor si la client daca la sosirea facturii, valoarea este de 16 mil. TVA 19%.

53. Se vand produse finite fara factura la pretul de 50 mil TVA 19%, costul de productie 45 mil. Cum sunt afectate situatiile financiare la furnizor si la client daca la sosirea facturii, valoarea este de 48 mil, TVA 19%.

54. Se cumpara marfuri in suma de 100 mil, rabat 3%, remiza 2%, risturn 2%, scont 4%. Societatea practica un adaos comercial de 20% si vinde toate marfurile din depozit la pret de vanzare cu amanuntul. Calculati valoarea acestui pret.

55. Se achiziţionează din import un mijloc de transport; preţul din factura furnizorului este de 1000$, cursul dolarului este de 30.000 lei. Taxa vamală este de 7%, comisionul este de 0,5%, TVA este de 19%. Să se calculeze costul de achizitie al mijlocului fix.

56. Un utilaj achiziţionat în exerciţiul N la cost de achiziţie de 20.000.000 lei este casat în exerciţiul N+6. Din casare rezultă materiale în valoare de 7.000.000 lei, cheltuielile ocazionate de casare (materiale consumabile) sunt de 2.000.000 lei. Utilajul are o durată normală de funcţionare de 10 ani şi metoda de amortizare folosită este cea liniară. Cum afecteaza situatiile financiare casarea utilajului?

57. O societate are înregistrate venituri anuale din vânzări de bunuri în sumă de 1,5 miliarde u.m. dar se cunoaşte că aproximativ 3% din bunurile tranzacţionate sunt returnate. Se mai cunoaşte că societatea practică un adaos mediu la total vânzări de 15% din preţul de vânzare. Care vor fi efectele in situatiile financiare?

58. La data de 01.05.N o societate a achiziţionat 1.000 de obligaţiuni pentru un preţ unitar de 100.000 u.m.. Dobânda în sumă de 20.000.000 u.m. este plătită la data de 31 octombrie anual. Care vor fi incidentele in situatiile financiare ale exercitiului N?

59. Ce inregistrari va contabiliza o societate care importa marfuri in suma de 10000 euro la un curs de schimb in momentul tranzactiei de 41000 ROL / Euro iar in momentul platii cursul este de 36000 ROL / Euro? Cum va fi afectat fluxul de numerar?

60. Societatea ABC achizitioneaza un hotel cu durata de viata utila de 30 de ani amortizabil liniar pentru valoarea de 200 miliarde lei. Cum se vor reflecta costurile ulterioare cu privire la renovarea exteriorului la fiecare 4 ani, precum si cele efectuate pentru extinderea hotelului cu inca doua etaje?

61. Un echipament tehnic este cumparat in anul N-2 pentru 160 milioane stabilindu – i – se o amortizare in sistem liniar pe o perioada de 8 ani. La sfarsitul anului N valoarea recuperabila este de 90 milioane lei. Se reestimeaza durata de viata ramasa la 3 ani. Care sunt consecintele asupra contului de profit si pierdere in anul N?

62. Determinati valoarea costului de achizitie pentru sortimentul de marfuri dintr-o societate care practica vanzarea la pret cu amanuntul daca are o cota medie de adaos de 20% si valoarea incasata din vanzare este de 35700000 um.

63. Se cumpara materii prime in valoare de 15000000 lei, transport inclus in factura 1000000 lei, remiza 500000 lei, cheltuieli salariale aferente gestionarului 4000000 lei. Determinati valoarea costului de achizitie.

64. O filiala franceza a unei societati romanesti are evaluate activele nete la valoarea de 1000000 euro iar profitul curent al perioadei este de 200000 euro. La 1 ian N cursul era de 36000 ROL / Euro iar la 31 dec N de 40000 ROL / Euro. S-a stabilit un curs mediu de 38000 ROL / Euro. Aratati efectele generate de diferentele aferente investitiei in filiala franceza.

65. Societatea ABC detine un soft in valoare de 30000 um achizitionat in anul N. La sfarsitul anului N+1 valoarea recuperabila este de 15000 um iar amortizarea cumulata de 12000 um. La sfarsitul anului N+2 valoarea recuperabila devine 12.000 um, stiind ca durata de viata utila nu se modifica si amortizarea anului N+2 a fost de 3000. Daca activul nu ar fi fost depreciat, amortizarea cumulata pana la sfarsitul anului N+2 ar fi fost de 18000 um. Analizati efectele variatiilor de valoare.

66. Se cunosc urmatoarele informatii despre o linie tehnologica de extractie a pertolului: pret de cumparare 300000 um, commision vamal 3%, costuri ale proiectului de amplasare 20000 um, transport pe parcurs intern 10000 um, scont de decontare 2%. Determinati valoarea costului de achizitie conform IAS 16 “Imobilizari corporale”.

67. Se cumpara un utilaj in anul 2004 la pretul de 238 milioane lei, inclusiv TVA. Receptionarea si punerea in functiune are loc la inceputul anului 2005. Cum vor fi afectate situatiile financiare ale anului 2004?

68. Se construieste o cladire in regie proprie, lucrarea incepand in martie anul N si finalizandu-se in octombrie N+1. Din totalul de cheltuieli in suma de 3 miliarde lei, 40% sunt aferente anului N. Care vor fi modificarile in situatiile financiare ale celor doi ani?

69. Un echipament tehnic achizitionat in anul 2003 la valoarea de 100 milioane lei amortizabil accelerat in 6 ani este evaluat la sfarsitul anului 2005 (dupa 3 ani de utilizare) la valoarea justa de 60 milioane lei. Daca se aplica metoda actualizarii valorii brute care vor fi efectele in situatiile financiare?

70. Societatea M acorda filialei sale F pe 01/ 08/ N un imprumut de 100 milioane pe o perioada de 4 ani rambursabil in 4 transe egale, cu o rata anuala a dobanzii de 10%. Cum va fi afectat contul de profit si pierdere al anului N atat pentru societatea M cat si pentru filiala sa?

71. O societate de productie prezinta urmatoarea situatie a stocurilor: produse finite disponibile in depozit la inceputul lunii 3000 um, valoarea vanzarilor 28800 um, exclusiv TVA, stoc final 2000 um.. Stiind ca societatea practica la vanzare un adaos de 20%, determinati productia lunii curente.

72. La 31 decembrie N se cumosc urmatoarele valori contabile: 301 – 20000 um, 391 – 8000 um; 371 – 30000 um. La 31 decembrie N+1 valorile contabile sunt: 301 – 21000 um si 371 – 35000 um iar cele de inventar: 301 – 21000 um si 371 – 30000 um. Care sunt efectele in situatiile financiare ale anului N+1?

73. In anul 2004 se vand produse finite unui client pentru suma de 59500 um, inclusiv TVA. La sfarsitul anului riscul de neincasare a creantei este de 40% iar in 2005 probabilitatea de incasare a acesteia devine de 30%. Care cunt modificarile situatiilor financiare in cei doi ani?

74. Se vand marfuri avand un cost de achizitie de 9000 um la pretul de 11000 um (exclusiv TVA), provizion existent 1000 um, si titluri de participare la valoarea de 4000 um costul lor de achizitie fiind de 2500 um si provizionul constituit de 500 um. Care va fi incidenta acestor operatii in contul de profit si pierdere?

75. Seemite un imprumut obligatar pentru 2000 obligatiuni cu valoarea nominala de 2500 um, pret de emisiune 2400 um. Rambursarea se face prin metoda anuitatilor constante in suma de 700000 um pe o perioada de 10 ani si rata anuala a dobanzii este de 8%. Care este dobanda calculata pentru al doilea an?

Lasă un răspuns

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.