Proiect OUG pentru modificarea şi completarea Legii contabilităţii nr. 82/1991

1
249

Pe site-ul oficial al MFP a fost postat in data de 23.10.2014 un proiect de OUG pentru modificarea şi completarea Legii contabilităţii nr.82/1991 . Din acest motiv, va supunem atentiei in cele ce urmeaza, continutul notei de fundamentare.

1 – Potrivit Directivei 2013/34/UE a Parlamentului European și a Consiliului, sunt microîntreprinderi societăţile care la data bilanţului nu depăşesc limitele a cel puţin două dintre următoarele trei criterii:

a) total active 350.000 euro;
b) cifra de afaceri netă 700.000 euro;
c) numărul mediu de salariaţi în cursul exerciţiului financiar 10.

Prin reglementarea națională prin care se va asigura transpunerea Directivei 2013/34/UE, microîntreprinderile vor beneficia de o serie de scutiri în privința raportării financiare.

Scutirile respective se referă la raportarea financiară și vor fi obligatorii pentru microîntreprinderile existente la nivel național, având în vedere că acestea dispun de resurse limitate necesare pentru a respecta obligații legale împovărătoare.

Se apreciază că, spre deosebire de numărul redus de operatori economici care au ales să facă uz de sistemul simplificat de contabilitate, în baza preluării microregimului prevăzut de Directivă pentru această categorie de entități, acestea vor beneficia în număr mult mai mare de avantajele scutirilor și simplificărilor introduse la nivel comunitar.

Astfel, ca rezultat al transpunerii viitoare a Directivei, sfera entităţilor care vor întocmi situaţii financiare anuale în system simplificat se va extinde. Faţă de cerinţele actuale în funcţie de care se poate aplica sistemul simplificat de contabilitate (acesta aplicându-se de persoanele care în exerciţiul financiar precedent au înregistrat cifra de afaceri netă: sub 35.000 euro şi totalul activelor: sub 35.000 euro), criteriile care definesc microîntreprinderile sunt mult mai mari.

Potrivit estimărilor efectuate pe baza datelor aferente exercițiului financiar al anului 2013 şi folosind noile criteii stabilite de Directiva 2013/34/UE a Parlamentului European și a Consiliului, un număr de 608.300 de entităţi se vor încadra în categoria microîntreprinderilor.

Astfel, acestea vor beneficia de avantajele unei raportări financiare simplificate, faţă de cele 12.900 de entităţi care au optat pentru sistemul simplificat de contabilitate prevăzut de actuala legislație națională.

Raportarea financiară specifică microîntreprinderilor, prevăzută de Directivă, prezintă similitudini cu raportarea financiară în condițiile sistemului simplificat de contabilitate, pentru aplicarea căruia operatorii economici au avut posibilitatea de a opta (componentele situațiilor financiare anuale presupun în ambele cazuri întocmirea unui bilanț simplificat/prescurtat și a unui cont simplificat/prescurtat de profit și pierdere, fără obligația ca acestea să întocmească note explicative).

Ca atare, se impune abrogarea articolelor din actuala lege a contabilităţii, prin care în anul 2011 s-a introdus sistemul simplificat de contabilitate.

NU UITATI SA DATI UN LIKE SI PAGINII NOASTRE DE FACEBOOKCLICK AICI – SAU SA VA ABONATI LA NEWSLETTER – VEZI PARTEA DREAPTA LA SECTIUNEA „Aboneaza-te la insemnari”. NOU – ACUM AVEM SI UN GRUP PE FACEBOOKCLICK AICI, DAR SI O PAGINA DE GOOGLE PLUSCLICK AICI.

2. – Se introduce posibilitatea optării pentru un exerciţiu financiar diferit de anul calendaristic şi de către persoanele nou-înfiinţate, prevăzute la art. 27 alin. (3) din lege. 5

3. – Conform proiectului de act normativ se propune ca, atunci când o societate are obligaţia să întocmească şi situaţii financiare anuale consolidate, pe lângă cele individuale, raportul administratorilor, respectiv raportul de audit privind situaţiile financiare anuale consolidate, să poată fi întocmite sub forma unui raport unic.

O asemenea posibilitate se încadrează în simplificările legate de raportarea financiară, având drept consecinţă reducerea costurilor administrative determinate de întocmirea celor două rapoarte.

4. – La nivelul legislaţiei comunitare, entităţile de interes public sunt tratate atât în contextul prevederilor contabile, cât şi în ceea ce priveşte obligaţia de auditare a situaţiilor financiare anuale.

În condiţiile în care, din punct de vedere contabil, pentru entităţile de interes public există cerinţe suplimentare de prezentare de informaţii, sfera entităţilor de interes public a fost restrânsă, având în vedere tocmai aceste cerinţe obligatorii suplimentare.

Plecând de la aceste considerente, din categoria entităţilor de interes public au fost eliminate persoanele juridice care aparţin unui grup de societăţi şi intră în perimetrul de consolidare al unei societăţi-mamă cu sediul în România, care are obligaţia să aplice Standardele Internaţionale de Raportare Financiară, conform prevederilor legale în vigoare, precum şi organizaţiile fără scop patrimonial care primesc finanţări din fonduri publice.

5. – Se clarifică, printr-o prevedere explicită, faptul că nu pot fi depuse la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice mai multe seturi de situaţii financiare anuale, pentru acelaşi exerciţiu financiar.

În acest context, se prevede prin lege procedura de corectare a erorilor constatate după depunerea situațiilor financiare anuale.

Prin prevederea respectivă se vor evita situaţiile în care, prin abatere de le lege, se puteau depune electronic mai multe variante de situaţii financiare anuale, acestea fiind folosite ulterior în mod nelegal, pentru a se crea diverse avantaje.

PENTRU TEXTUL ITNEGRAL AL PROIECTULUI – CLICK AICI

6. – Se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 401/2005 privind înfiinţarea Consiliului Contabilităţii şi Raportărilor Financiare prin reorganizarea Colegiului Consultativ al Contabilităţii, abrogare susţinută de:

– înfiinţarea pentru instituţiile publice a Consiliului Contabilităţii Publice, prevăzut la art. 48 propus spre modificare, conform Directivei 2011/85/UE a Consiliului din 8 noiembrie 2011 privind cerinţele referitoare la cadrele bugetare ale statelor membre.

Articolul 3 din Directiva 2011/85/UE a Consiliului din 8 noiembrie 2011 privind cerințele referitoare la cadrele bugetare ale statelor membre impune statelor membre să dispună de sisteme naționale de contabilitate publică care acoperă în mod coerent și exhaustiv toate subsectoarele administrației publice și care conțin informațiile necesare generării de date pe bază de angajamente în vederea pregătirii datelor bazate pe standardele Sistemului European de Conturi 2010.
Comisia Europeană şi-a propus elaborarea Standardelor europene de contabilitate pentru sectorul public (EPSAS) pentru statele membre. Obiectivul primordial al EPSAS va fi realizarea unui grad ridicat de convergenţă între EPSAS, pe de o parte, şi Sistemul European de Conturi (ESA) şi Statisticile Financiare
Guvernamentale (GFS), pe de altă parte.
Având în vedere aspectele prezentate, se propune înfiinţarea Consiliului Contabilităţii Publice cu rol de analiză, avizare şi monitorizare a normelor contabile naţionale, de stabilire a strategiei de ţară privind dezvoltarea contabilităţii publice, precum şi a implementării EPSAS, în conformitate cu procesul demarat la nivelul Uniunii Europene;

– existenţa în legea contabilităţii a prevederii privind consultarea organismelor profesionale, în procesul de elaborare a reglementărilor contabile aplicabile diferitelor categorii de entităţi.

1 COMENTARIU

Lasă un răspuns

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.