AcasăConsutanti FiscaliTematica şi bibliografia pentru examenul de atribuire a calităţii de consultant fiscal...

Tematica şi bibliografia pentru examenul de atribuire a calităţii de consultant fiscal – sesiunea iulie 2012

Urmarea a aparitiei Hotărârii Camerei Consultanţilor Fiscali nr. 11/2012, publicata in Monitorul Oficial, Partea I nr. 374 din 01.06.2012, va prezentam in continuare tematica şi bibliografia pentru examenul de atribuire a calităţii de consultant fiscal – sesiunea iulie 2012 – cuprinse in Anexa 1 la hotararea mentionata mai sus.

Speram sa va fie de folos. Iata deci TEMATICA:

1. Noţiuni de drept comercial:
– faptele de comerţ;
– comercianţii;
– constituirea şi funcţionarea societăţilor comerciale;
– reorganizări, fuziuni, divizări şi lichidări.

2. Noţiuni generale privind finanţele publice şi principiile generale ale fiscalităţii:
– cadrul general şi procedurile privind formarea, administrarea, angajarea şi utilizarea fondurilor publice, precum şi responsabilităţile instituţiilor publice implicate în procesul bugetar;
– principiile generale ale fiscalităţii.

3. Impozitul pe profit:
– contribuabili şi sfera de cuprindere;
– contribuabili scutiţi de la plata impozitului pe profit;
– determinarea profitului impozabil pentru organizaţiile nonprofit;
– determinarea bazei de calcul al impozitului (venituri supuse impozitării, venituri neimpozabile, cheltuieli efectuate în scopul realizării de venituri, cheltuieli care se deduc limitat, cheltuieli nedeductibile);
– rezerve şi provizioane fiscale;
– regimul fiscal al cheltuielilor cu dobânzile;
– amortizarea fiscală;
– termene de plată şi de declarare a impozitului;
– pierderi fiscale;
– facilităţi fiscale;
– reguli fiscale privind reorganizările juridice (fuziuni, divizări, divizări parţiale, schimburi de titluri de participare) în context transfrontalier;
– reguli fiscale aplicabile dividendelor distribuite de filiale din state membre ale Uniunii Europene persoanelor juridice române, societăţi-mamă, respectiv sediilor permanente din România ale persoanelor juridice rezidente în state membre ale Uniunii Europene (societăţi-mamă);
– aspecte fiscale internaţionale (sediul permanent; impunerea persoanelor juridice străine care realizează venituri din sau în legătură cu proprietăţi imobiliare situate în România ori din vânzarea/cesionarea titlurilor de participare deţinute la o persoană juridică română; creditul fiscal, pierderi fiscale externe);
– reguli fiscale pentru contribuabilii care aplică reglementările contabile conforme cu Standardele internaţionale de raportare financiară.

4. Impozitul pe veniturile microîntreprinderilor:
– definiţia microîntreprinderii;
– opţiunea de a plăti impozit pe veniturile microîntreprinderii;
– baza impozabilă;
– plata impozitului şi depunerea declaraţiilor fiscale.

5. Impozitul pe venit:
– contribuabili şi sfera de cuprindere;
– categorii de venituri impozabile;
– venituri neimpozabile;
– cote de impozit;
– determinarea bazei de calcul al impozitului pe categorii de venit;
– plăţi anticipate în contul impozitului pe venit;
– obligaţiile plătitorilor de venituri şi ale contribuabililor;
– venitul net anual impozabil;
– venituri supuse impozitului final cu reţinere la sursă;
– termene de plată;
– aspecte fiscale internaţionale;
– reguli privind asociaţiile fără personalitate juridică.

6. Contribuţii sociale:
– persoane asigurate;
– categorii de contribuabili;
– baza de calcul al contribuţiei individuale şi al celei datorate de angajator;
– termene de plată a contribuţiilor;
– modalităţi şi termene de declarare a contribuţiilor.

7. Impozitul pe veniturile obţinute din România de nerezidenţi şi impozitul pe reprezentanţele firmelor străine înfiinţate în România:
– contribuabili;
– sfera de cuprindere a impozitului;
– venituri impozabile obţinute din România;
– scutiri;
– coroborarea prevederilor Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, cu cele ale convenţiilor de evitare a dublei impuneri;
– certificatele de atestare a rezidenţei fiscale şi certificatele de atestare a impozitului plătit de nerezidenţi în România;
– impozitul pe reprezentanţe (cuantumul, termenul de plată şi depunerea declaraţiei fiscale);
– impunerea veniturilor din dobânzi şi redevenţe plătite între societăţi asociate din state membre diferite: sfera de aplicare, definiţia dobânzilor şi redevenţelor, definiţia întreprinderilor asociate;
– chestionare pentru stabilirea rezidenţei fiscale a persoanelor fizice la sosirea în România sau la plecarea din România.

8. Impozite şi taxe locale:
– baza de impozitare;
– contribuabili;
– modul de calcul;
– termene de plată;
– reduceri şi scutiri;
– modul de declarare a proprietăţilor.

9. Taxa pe valoarea adăugată:
– sfera de aplicare;
– persoane impozabile;
– operaţiuni cuprinse în sfera de aplicare a taxei pe valoarea adăugată;
– locul operaţiunilor cuprinse în sfera de aplicare a taxei pe valoarea adăugată;
– faptul generator şi exigibilitatea taxei pe valoarea adăugată;
– baza de impozitare;
– cote de taxă pe valoarea adăugată;
– operaţiuni scutite;
– regimul deducerilor;
– persoanele obligate la plata taxei pe valoarea adăugată;
– obligaţii;
– regimuri speciale pentru: întreprinderi mici, agenţii de turism, bunuri second-hand, opere de artă, obiecte de colecţie şi antichităţi; aurul de investiţii; persoanele impozabile nestabilite în Comunitatea Europeană care prestează servicii electronice persoanelor neimpozabile;
– ajustarea taxei deductibile;
– măsuri de simplificare;
– răspunderea pentru plata taxei pe valoarea adăugată;
– dispoziţii tranzitorii.

10. Accize:
a) regimul accizelor armonizate:
– sfera de aplicare, faptul generator, eliberarea pentru consum, exigibilitatea, calculul accizelor, termenul de plată, plătitorii de accize;
– regimul de antrepozitare fiscală:
– reguli generale;
– autorizarea antrepozitelor fiscale;
– condiţii de autorizare;
– obligaţiile antrepozitarilor autorizaţi;
– anularea, revocarea şi suspendarea autorizaţiei;
– destinatar înregistrat, expeditor înregistrat;
– deplasarea şi primirea produselor accizabile în regim suspensiv de accize;
– deplasarea intracomunitară a produselor cu accize plătite;
– vânzarea la distanţă a produselor cu accize plătite;
– scutiri şi exceptări de la plata accizelor;
– restituiri de accize;
– sistemul de marcare;
b) alte produse accizabile:
– sfera de aplicare;
– calculul accizelor;
– plătitori;
– exigibilitatea;
– termenul de plată;
– scutiri de la plata accizelor.

11. Taxele vamale:
– tariful vamal şi clasificarea tarifară a mărfurilor;
– originea mărfurilor (originea nepreferenţială şi originea preferenţială);
– regimuri suspensive şi regimuri vamale economice (tranzit, antrepozitare vamală, perfecţionare activă, transformare sub control vamal, admitere temporară, perfecţionare pasivă);
– datoria vamală (garantarea cuantumului datoriei vamale, naşterea datoriei vamale, stingerea datoriei vamale, rambursarea şi remiterea drepturilor);
– categorii de bunuri scutite de la plata datoriei vamale.

12. Contabilitate:
– obligaţiile ce revin, potrivit legii, persoanelor juridice pe linia organizării şi conducerii contabilităţii;
– contabilitatea activelor, datoriilor şi a capitalurilor proprii;
– contabilitatea veniturilor, cheltuielilor şi a rezultatului exerciţiului financiar;
– forma şi conţinutul situaţiilor financiare anuale.

13. Sancţiuni şi căi de contestare:
– sancţionarea contravenţiilor la legislaţia fiscală;
– contestarea sancţiunilor aplicate de organul fiscal, precum şi a deciziilor de impunere.

14. Aspecte privind procedura fiscală:
– principii generale de conduită în administrarea impozitelor, taxelor, contribuţiilor şi a altor sume datorate bugetului general consolidat;
– creditori fiscali, debitori, plătitori ai obligaţiilor fiscale;
– domiciliul fiscal;
– competenţa organului fiscal, actele emise de organele fiscale, administrarea şi aprecierea probelor;
– înregistrarea fiscală a plătitorilor de impozite, taxe şi contribuţii;
– obligaţia de a depune declaraţii fiscale, conţinutul declaraţiei fiscale, termenele de declarare, corectarea declaraţiilor fiscale şi sancţiunile pentru nedepunerea acestora;
– procedura de stabilire a impozitelor şi taxelor;
– procedura de colectare a creanţelor fiscale;
– soluţionarea contestaţiilor formulate împotriva actelor administrative fiscale;
– inspecţia fiscală;
– stabilirea preţului de piaţă al tranzacţiilor dintre persoane afiliate;
– acordul de preţ în avans şi soluţia fiscală individuală anticipată;
– procedura de începere, derulare şi finalizare a inspecţiei fiscale;
– stabilirea condiţiilor şi declararea contribuabililor inactivi;
– termene de prescripţie;
– stingerea creanţelor fiscale prin executare silită şi prin alte modalităţi;
– recuperarea în România a unor creanţe stabilite într-un alt stat membru al Uniunii Europene;
– contravenţii şi sancţiuni prevăzute de Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

NU UITATI SA DATI UN LIKE SI PAGINII NOASTRE DE CLICK AICI.

BIBLIOGRAFIE

1. Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare;
2. Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare;
3. Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;
4. Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
5. Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale, cu modificările ulterioare;
6. Legea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
7. Legea nr. 26/1990 privind registrul comerţului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
8. Legea nr. 359/2004 privind simplificarea formalităţilor la înregistrarea în registrul comerţului a persoanelor fizice, asociaţiilor familiale şi persoanelor juridice, înregistrarea fiscală a acestora, precum şi la autorizarea funcţionării persoanelor juridice, cu modificările şi completările ulterioare;
9. Legea nr. 252/2003 privind registrul unic de control;
10. Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, cu modificările şi completările ulterioare;
11. Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare;
12. Codul comercial, cu modificările şi completările ulterioare;
13. Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 44/2008 privind desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale, cu modificările şi completările ulterioare;
14. Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
15. Ordonanţa Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 246/2005, cu modificările şi completările ulterioare;
16. Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare;
17. Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 54/2010 privind unele măsuri pentru combaterea evaziunii fiscale, cu modificările ulterioare;
18. Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 399/2006, cu modificările şi completările ulterioare;
19. Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 29/2011 privind reglementarea acordării eşalonărilor la plată, aprobată prin Legea nr. 15/2012;
20. Regulamentul (CEE) nr. 2.913/1992 al Consiliului din 12 octombrie 1992 de instituire a Codului Vamal Comunitar, cu modificările ulterioare;
21. Regulamentul (CEE) nr. 2.454/1993 al Comisiei din 2 iulie 1993 de stabilire a unor dispoziţii de aplicare a Regulamentului (CEE) nr. 2.913/92 al Consiliului de instituire a Codului Vamal Comunitar, cu modificările ulterioare;
22. Convenţia privind eliminarea dublei impuneri în legătură cu ajustarea profiturilor întreprinderilor asociate 90/436/CEE;
23. Codul de conduită privind documentaţia preţurilor de transfer, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria C nr. 176/1 din 28 iulie 2006;
24. Liniile directoare privind preţurile de transfer emise de Organizaţia pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică;
25. Convenţia model – emisă de Organizaţia pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică;
26. Hotărârea Guvernului nr. 44/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare;
27. Hotărârea Guvernului nr. 1.050/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală;
28. Hotărârea Guvernului nr. 529/2007 pentru aprobarea Procedurii de emitere a soluţiei fiscale individuale anticipate şi a acordului de preţ în avans;
29. Hotărârea Guvernului nr. 1.397/2010 privind modelul, conţinutul, modalitatea de depunere şi de gestionare a “Declaraţiei privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate”;
30. Hotărârea Guvernului nr. 956/2009 privind nivelurile pentru valorile impozabile, impozitele şi taxele locale şi alte taxe asimilate acestora, precum şi amenzile aplicabile începând cu anul fiscal 2010;
31. Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 1.221/2009 privind Procedura de aprobare a regimului de declarare derogatoriu;
32. Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.346/2006 privind aprobarea Procedurii de atribuire a codului de înregistrare fiscală pentru persoanele fizice care desfăşoară activităţi economice în mod independent sau exercită profesii libere, a Procedurii de modificare a domiciliului fiscal pentru asocierile şi alte entităţi fără personalitate juridică, precum şi a modelului unor formulare;
33. Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 419/2007 pentru aprobarea procedurii de schimbare a sediului social, precum şi pentru aprobarea formularului “Decizie de înregistrare a sediului social şi a domiciliului fiscal”, cu completările ulterioare;
34. Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 2.410/2007 privind aspecte de natură contabilă şi fiscală referitoare la practicienii în insolvenţă, persoane fizice sau juridice, care îşi desfăşurară activitatea în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 86/2006 privind organizarea activităţii practicienilor în insolvenţă;
35. Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 263/2010 pentru aprobarea Procedurii de soluţionare a deconturilor cu sume negative de taxă pe valoarea adăugată cu opţiune de rambursare, cu modificările şi completările ulterioare;
36. Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 3.055/2009 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu directivele europene, cu modificările şi completările ulterioare;
37. Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 3.512/2008 privind documentele financiar-contabile, cu completările ulterioare;
38. Ordinul ministrului economiei şi finanţelor şi al preşedintelui Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 3.483/144/2008 pentru aprobarea Normelor privind determinarea, reţinerea şi virarea impozitului pe câştigul de capital rezultat din transferul titlurilor de valoare, obţinut de persoanele fizice, cu modificările ulterioare;
39. Ordinul ministrului finanţelor publice şi al ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 2.086/4.504/2010 pentru aprobarea Normelor privind deducerile pentru cheltuielile de cercetare-dezvoltare la determinarea profitului impozabil;
40. Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 222/2008 privind conţinutul dosarului preţurilor de transfer;
41. Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3.347/2011 pentru aprobarea unor proceduri de aplicare a art. 781 alin. (1) din Codul de procedură fiscală, precum şi pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare, cu modificările şi completările ulterioare;
42. Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 1.165/2009 privind aprobarea Procedurii de actualizare a vectorului fiscal pentru persoanele impozabile înregistrate în scopuri de taxă pe valoarea adăugată care utilizează trimestrul calendaristic ca perioadă fiscală şi care efectuează o achiziţie intracomunitară taxabilă în România, precum şi a modelului şi conţinutului unor formulare;
43. Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3/2010 pentru aprobarea Procedurii de primire a cererilor de rambursare a TVA achitate de către persoanele impozabile stabilite în România pentru importuri şi achiziţii de bunuri/servicii efectuate în alt stat membru al Uniunii Europene;
44. Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 4/2010 pentru aprobarea Procedurii de soluţionare a cererilor de rambursare a taxei pe valoarea adăugată formulate de către persoanele impozabile nestabilite în România, stabilite în alt stat membru al Uniunii Europene;
45. Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 5/2010 pentru aprobarea Procedurii de soluţionare a cererilor de rambursare a taxei pe valoarea adăugată formulate de către persoane impozabile neînregistrate în scopuri de TVA în România, stabilite în afara Comunităţii;
46. Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 2.861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii;
47. Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 700/2012 pentru aprobarea Procedurii de modificare, din oficiu, a vectorului fiscal cu privire la TVA, precum şi a modelului şi conţinutului unor formulare;
48. Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 2.101/2010 privind aprobarea Procedurii de organizare şi funcţionare a Registrului operatorilor intracomunitari, precum şi pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare, cu modificările ulterioare;
49. Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 225/2012 privind indicele preţurilor de consum utilizat pentru actualizarea plăţilor anticipate în contul impozitului pe profit anual;
50. Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.853/2011 pentru aprobarea Procedurii de aplicare a dispoziţiilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 29/2011 privind reglementarea acordării eşalonărilor la plată, cu modificările ulterioare;
51. Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 2.875/2011 privind aprobarea Nomenclatorului activităţilor independente pentru care venitul net se poate determina pe baza normelor anuale de venit, activităţi desfăşurate de contribuabilii care realizează venituri comerciale, cu completările ulterioare;
52. Ordinul ministrului dezvoltării regionale şi turismului şi al ministrului finanţelor publice nr. 22/28/2012 privind criteriile de stabilire a normei anuale de venit corespunzătoare unei camere de închiriat în scop turistic situate în locuinţa proprietate personală;
53. Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 247/2012 privind procedura unitară pentru aplicarea prevederilor art. 52 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal;
54. Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 74/2012 pentru reglementarea unor aspecte privind rezidenţa fiscală în România a persoanelor fizice;
55. Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr. 190/2009 pentru aprobarea Procedurii privind stabilirea şi plata impozitului pe veniturile băneşti din agricultură realizate prin valorificarea produselor vândute către unităţi specializate pentru colectare, unităţi de procesare industrială sau către alte unităţi, pentru utilizare ca atare, cu modificările ulterioare.

LĂSAȚI UN MESAJ

Introduceți aici numele dvs.

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

- Advertisment -
- Advertisement -
error: Conținutul este protejat !!