Modalităţile de comunicare a actului administrativ fiscal emis de organele fiscale

0
150

Actul administrativ fiscal este actul emis de organul fiscal competent în aplicarea legislaţiei privind stabilirea, modificarea sau stingerea drepturilor şi obligaţiilor fiscale şi se emite numai în formă scrisă.

Actul administrativ fiscal cuprinde următoarele elemente:
– denumirea organului fiscal emitent;
– data la care a fost emis şi data de la care îşi produce efectele;
– datele de identificare a contribuabilului sau a persoanei împuternicite de contribuabil;
– obiectul actului administrativ fiscal;
– motivele de fapt;
– temeiul de drept;
– numele şi semnătura persoanelor împuternicite ale organului fiscal, potrivit legii;
– ştampila organului fiscal emitent; posibilitatea de a fi contestat, termenul de depunere a contestaţiei şi organul fiscal la care se depune contestaţia;
– menţiuni privind audierea contribuabilului.

DATI UN LIKE SI PAGINII NOASTRE DE CLICK AICI – MULTUMIM ANTICIPAT.

Comunicarea actului administrativ fiscal

Actul administrativ fiscal se comunică prin remiterea acestuia contribuabilului/împuternicitului, dacă se asigură primirea sub semnătură a actului administrativ fiscal sau prin poştă, cu scrisoare recomandată cu confirmare de primire.

Actul administrativ fiscal poate fi comunicat şi prin alte mijloace cum sunt fax, e-mail sau alte mijloace electronice de transmitere la distanţă, dacă se asigură transmiterea textului actului administrativ fiscal şi confirmarea primirii acestuia şi dacă contribuabilul a solicitat expres acest lucru.

În cazul în care comunicarea actului administrativ fiscal nu a fost posibilă prin modalităţile prevăzute mai sus aceasta se realizează prin publicitate.

Comunicarea prin publicitate se face prin afişarea, concomitent, la sediul organului fiscal emitent şi pe pagina de internet a Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, a unui anunţ în care se menţionează că a fost emis actul administrativ fiscal pe numele contribuabilului. În cazul actelor administrative emise de organele fiscale ale autorităţilor administraţiei publice locale, afişarea se face, concomitent, la sediul acestora şi pe pagina de internet a autorităţii administraţiei publice locale respective. În lipsa paginii de internet proprii, publicitatea se face pe pagina de internet a consiliului judeţean. În toate cazurile, actul administrativ fiscal se consideră comunicat în termen de 15 zile de la data afişării anunţului.

În situaţia contribuabililor fără domiciliu fiscal în România, care şi-au desemnat împuternicit precum şi în situaţia numirii unui curator fiscal, actul administrativ fiscal se comunică împuternicitului sau curatorului.

Alte precizări

Actul administrativ fiscal produce efecte din momentul în care este comunicat contribuabilului sau la o dată ulterioară menţionată în actul administrativ comunicat, potrivit legii. Actul administrativ fiscal ce nu a fost comunicat potrivit celor menţionate mai sus nu este opozabil contribuabilului şi nu produce niciun efect juridic.

Lipsa unuia dintre elementele actului administrativ fiscal, referitoare la numele, prenumele şi calitatea persoanei împuternicite a organului fiscal, numele şi prenumele ori denumirea contribuabilului, a obiectului actului administrativ sau a semnăturii persoanei împuternicite a organului fiscal, cu excepţia cazurilor în care actul administrativ fiscal se emite prin mijloace informatice, atrage nulitatea acestuia. Nulitatea se poate constata la cerere sau din oficiu.

Baza legală: art. 41-46 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de Procedură Fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.

Sursa – www.finantevalcea.ro

Lasă un răspuns

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.