Documentele justificative necesare pentru obtinerea ADEVERINTEI de asigurat

0
205

TINERII între 18-26 de ani dacă sunt elevi/ucenici/studenţi
• xerocopie act de identitate
• document (adeverinţă) din care să rezulte că au calitatea de elev sau student
• declaraţie pe propria răspundere din care să rezulte că nu realizează venituri – Model C.A.S.

TINERII cu vârsta de până la 26 de ani care provin din sistemul de protecţie a copilului
• xerocopie act de identitate
• document care să ateste că au fost incluşi într-un sistem de protecţie a copilului- xerocopie
• un document eliberat de primăria din localitatea de domiciliu prin care să ateste că nu beneficiază de ajutor social
• declaraţie pe propria răspundere din care să rezulte că nu realizează venituri – Model C.A.S.

SOŢUL / SOŢIA, PĂRINŢII aflaţi în întreţinerea unei persoane asigurate
• xerocopie act de identitate
• documente care să ateste relaţia de rudenie sau căsătoria cu persoana asigurată- xerocopie
• declaraţie pe propria răspundere din care să rezulte că nu realizează venituri – Model C.A.S.
• declaraţie pe propria răspundere a persoanei asigurate prin care aceasta declară că are în întreţinere persoana respectivă

Notă:
-persoana în întreţinerea căreia se află soţul / soţia sau părintele trebuie să aibă calitatea de asigurat pe ultimii 5 ani
-coasiguraţi îşi păstrează calitatea de asigurat şi drepturile care decurg din aceasta numai în perioada în care persoana în a cărei întreţinere se află are calitatea de asigurat.

PERSOANELE CU HANDICAP
• xerocopie act de identitate
• xerocopie certificat de încadrare într-un grad de handicap
• declaraţia pe propria răspundere din care să rezulte că nu realizează alte venituri în afara celor prevăzute de legea prin care li s-a stabilit această calitate – Model C.A.S.

BOLNAVII CU AFECTIUNI INCLUSE IN PROGRAMELE NAŢIONALE DE SĂNĂTATE stabilite de către Ministerul Sănătăţii
• xerocopie act de identitate
• adeverinţa medicala eliberata de medicul curant sau de medicul coordonator al programului de sănătate
• declaraţia pe propria răspundere din care să rezulte că nu realizează venituri – Model C.A.S.

PENSIONARII cu venituri din pensii până la limita supusă impozitului pe venit
• xerocopie act de identitate
• xerocopia ultimului cupon al mandatului poştal de achitare a drepturilor sau a talonului de plată prin cont curent personal deschis la o unitate bancară, din luna anterioară. În cazul pierderii acestor documente sau până la dobândirea lor, calitatea de pensionar poate fi dovedită cu o adeverinţă eliberată de instituţia plătitoare a pensiei
• declaratie pe propria raspundere ca nu realizeaza venituri impozabile- Model C.A.S.

Documente suplimentare, dacă este cazul:
-copii Revizuiri medicale anuale 2005-2009 pentru pierderea capacităţii de muncă/invaliditate
-Decizii anuale privind veniturile impozabile realizate, emise de către Administraţia Financiară, pentru persoanele care obţin şi alte venituri în afara celor provenite din pensii

ŞOMERII
• xerocopie act de identitate
• xerocopie carnet de somer sau adeverinţa eliberata de instituţia care administrează bugetul asigurărilor pentru şomaj, în care se specifică perioada/perioadele în care a fost/este şomer

PERSOANE CARE FAC PARTE DINTR-O FAMILIE CARE BENEFICIAZA DE AJUTOR SOCIAL potrivit Legii nr.416/2001
• xerocopie act de identitate
• adeverinţa eliberate de către primăria localităţii de domiciliu, din care să rezulte că acestea se încadrează în categoria persoanelor care au dreptul la ajutor social. În avederinţă se va specifica perioada/perioadele din intervalul ultimilor 5 ani în care a beneficiat/beneficiază de aceste drepturi.

FEMEI INSARCINATE / LĂUZE
• xerocopie act de identitate
• adeverinta medicala in care se specifica luna de sarcina în care se afla femeia
• certificatul de naştere a copilului – pentru lăuze
• declaraţia pe propria răspundere din care să rezulte că nu realizează venituri sau documentele justificative cu veniturile lunare sub salariul de bază minim brut pe ţară – Model C.A.S.

PERSOANELE CARE SE AFLĂ ÎN CONCEDIU PENTRU CREŞTEREA COPILULUI
• xerocopie act de identitate
• decizia sau adeverinta emisa de direcţiile judeţene de muncă, familie şi egalitate de şanse, respectiv de Direcţia de Muncă, Familie şi Egalitate de Şanse

BENEFICIARII LEGILOR SPECIALE (Decretul lege nr.118/1990, O.G. nr.105/1999, Legea nr.44/1994, Legea nr.309/2002, Legea nr.341/2004) (persoane persecutate pe motive politice, veterani de război, luptători ai Revolutiei din 1989,etc.)
• xerocopie act de identitate
• documentele doveditoare că se încadrează în una dintre categoriile de beneficiari ai acestor legi- xerocopie
• declaraţie pe propria răspundere din care să rezulte că nu realizează alte venituri decât cele prevăzute de legile speciale sau pensii – Model C.A.S.

PERSOANE CARE SUNT RETURNATE, EXPULZATE sau VICTIME ALE TRAFICULUI DE PERSOANE
• xerocopie act de identitate
• adeverinta eliberata de institutiile din subordinea Ministerului Internelor şi Reformei Administrative din care sa rezulte ca se afla în situatia respectiva

PERSOANE CARE SE AFLA IN EXECUTAREA MASURILOR PREVAZUTE DE ART.105, 113, 114 DIN CODUL PENAL, PRECUM SI PERSOANE CARE SE AFLA IN PERIOADA DE AMANARE SAU INTRERUPERE A EXECUTARII PEDEPSEI PRIVATIVE DE LIBERTATE
• xerocopie act de identitate
• adeverinta eliberata de institutia în grija careia se afla

PERSONALUL MONAHAL al cultelor recunoscute
• xerocopie act de identitate
• adeverinţă eliberată de unităţile de cult

NOTĂ:
Persoanele încadrate în una din categoriile de mai sus, beneficiază de adeverinţa de asigurat, eliberată de C.A.S. Bihor pe baza documentelor prevăzute la categoria din care fac parte, numai dacă sunt îndeplinite următoarele condiţii:
– nu figurează în baza de date a C.A.S., precum şi în baza de date transmisă de ANAF în baza protocolului încheiat cu C.N.A.S., cu venituri impozabile pentru care au obligaţia plăţii contribuţiei. În situaţia în care se constată că realizează astfel de venituri, pentru care contribuţia este plătită la zi sau dacă nu realizează venituri la data verificării, se eliberează adeverinţa de asigurat;
– în cazul în care persoana realizează venituri, pentru care nu au început plata contribuţiei, nu se eliberează adeverinţa de asigurat

Dacă persoanele care au obţinut adeverinţă de asigurat nu mai îndeplinesc condiţiile pentru a fi încadrate în una dintre categoriile de mai sus, adeverinţa îşi încetează de drept valabilitatea. Persoanele aflate în această situaţie beneficiază numai de pachetul minimal de servicii până la plata contribuţiei. Diminuarea are loc după 3 luni de la pierderea calităţii de asigurat fără plata contribuţiei sau cu plata contribuţiei din alte surse.

În situaţia în care, în ultimii 5 ani, o persoană s-a încadrat în mai multe categorii de asigurat, aceasta va depune documentele justificative corespunzătoare categoriei/categoriilor de asigurat în care s-a încadrat anterior.
În situaţii speciale, pentru stabilirea corectă a categoriei de asigurat, respectiv a plăţii contribuţiei, personalul instituţiei poate solicita documente suplimentare considerate ca fiind relevante

Asiguratul are obligaţia să anunţe în termen de 15 zile calendaristice medicul de familie şi C.A.S. despre orice schimbare care poate conduce la modificarea condiţiilor de dobândire a calităţii de asigurat cu sau fără plata contribuţiei.

Persoanele care au obligaţia de a se asigura şi nu pot dovedi plata contribuţiei sunt obligate pentru a obţine calitatea de asigurat să achite contribuţia legală pe ultimele 6 luni, dacă nu au realizat venituri impozabile pe perioada termenelor de prescripţie privind obligaţiile fiscale. Contribuţia în acest caz se calculează la salariul minim brut pe ţară în vigoare la data plăţii, calculându-se majorări de întârziere. Nivelul majorărilor de întârziere este cel în vigoare la data plăţii.

Sursa – http://casbh.rdsor.ro/

Lasă un răspuns

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.