Cine depune „Declaratia 100” incepand cu 01.01.2011 (info util)

2
397

Prin Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 73/2011 – text integral – ordin ce a fost publicat în M.O. nr.89/03.02. 2011, s-au adus o serie de modificări Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 101/2008 pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularelor utilizate pentru declararea impozitelor, taxelor şi contribuţiilor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau reţinere la sursă.

Astfel, incepand cu anul 2011 – declaraţia privind obligaţiile de plată la bugetul de stat se completează şi se depune de către contribuabilii cărora le revin, potrivit legislaţiei în vigoare, obligaţiile declarative şi de plată pentru impozitele, taxele şi contribuţiile cuprinse în Nomenclatorul obligaţiilor de plată la bugetul de stat, nomenclator care se regăseşte în Anexa nr. 3 la Ordinul nr. 73/2011.

Termen de depunere :

→ lunar, pentru următoarele obligaţii :

– impozit pe veniturile din drepturi de proprietate intelectuală pentru care obligaţia declarării, calculării, reţinerii şi plăţii contribuţiilor sociale nu revine plătitorului de venit
– impozit pe veniturile din activitatea de expertiză contabilă şi tehnică, judiciară şi extrajudiciară
– impozit pe veniturile din activităţi desfăşurate în baza contractelor/convenţiilor după Codul Civil, pentru care obligaţia declarării, calculării, reţinerii şi plăţii contribuţiilor sociale nu revine plătitorului de venit
– impozit pe veniturile din vânzarea bunurilor în regim de consignaţie
– impozit pe veniturile din activităţi desfăşurate în baza contractelor de agent, comision sau mandat comercial
– impozit pe veniturile din dividende distribuite persoanelor fizice
– impozit pe veniturile din dobânzi
– impozit pe câştigul din operaţiuni de vânzare-cumpărare de valută la termen, pe bază de contract, precum şi orice operaţiuni de acest gen, altele decât cele cu instrumente financiare tranzacţionate pe pieţe autorizate şi supravegheate de Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare
– impozit pe veniturile din premii şi jocuri de noroc
– impozit pe veniturile din transferul proprietăţii imobiliare din patrimoniul personal
– impozit pe veniturile din activităţi agricole
– impozit pe veniturile din alte surse, datorate de persoanele fizice
– accize, cu excepţia situaţiilor prevăzute la pct.1.3 din ordin
– impozit la ţiţeiul din producţia internă
– impozit pe dividende distribuite persoanelor juridice
– impozit pe veniturile obţinute din România de nerezidenţi, personae fizice/juridice, conform titlului V din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal sau conform convenţiilor de evitare a dublei impuneri încheiate de România cu alte state
– vărsăminte de la persoane juridice pentru persoanele cu handicap neîncadrate, conform Legii nr.448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare
– taxa anuală de autorizare a jocurilor de noroc, regularizată periodic, în funcţie de realizări
– contribuţii pentru finanţarea unor cheltuieli de sănătate prevăzute de Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare

APLICATIE GENERARE D 100 – VALABILA 2011 – CLICK AICI

→ trimestrial, pentru următoarele obligaţii :

– plăţi anticipate, în contul impozitului pe profit anual, datorate de societăţi comerciale bancare persoane juridice române şi de sucursalele din România ale băncilor, persoane juridice străine
– impozit pe profit datorat de persoane juridice române, altele decât societăţile comerciale bancare
– impozit pe profit din asociere datorat de persoane fizice
– impozit pe profit datorat de persoane juridice străine, altele decât societăţile comerciale bancare (impozit pe profit datorat de persoane juridice străine care desfăşoară activitate prin intermediul unui sediu permanent în România, impozit pe profit datorat de persoane juridice străine care vând/cesionează proprietăţi imobiliare situate în România sau titluri de participare deţinute la o persoană juridică română, conform art.13 lit.b), c) şi d) din Codul fiscal)
– impozit pe veniturile microîntreprinderilor
– impozit pe veniturile persoanelor fizice dintr-o asociere cu o persoană juridică microîntreprindere, care nu generează o persoană juridică – redevenţe miniere şi petroliere
– facilităţile fiscale prevăzute la art.38 alin.1 din Codul fiscal

→ alte termene :

– până la data de 25 decembrie inclusiv a anului în curs pentru anul următor, pentru taxa pentru activitatea de prospecţiune, explorare şi expoatare a resurselor minerale (cuprinsă la poziţia 25 din Nomenclator)

– până la termenul de plată prevăzut de lege, pentru :

• impozit pe veniturile din dobânzi, în cazul împrumuturilor acordate pe baza contractelor civile (termenul de virare a impozitului este lunar, la momentul plăţii dobânzii)
• impozit pe câştigul din transferul dreptului de proprietate asupra titlurilor de valoare, în cazul societăţilor închise, şi din transferul părţilor sociale (termenul de virare a impozitului este până la data la care se depun documentele pentru transcrierea dreptului de proprietate asupra părţilor sociale sau a valorilor mobiliare la registrul comerţului ori în registrul acţionarilor, după caz, indiferent dacă plata titlurilor respective se face sau nu eşalonat)
• impozit pe veniturile din lichidarea unei persoane juridice (termenul de virare a impozitului este până la data depunerii situaţiei financiare finale la oficiul registrului comerţului, întocmită de lichidatori)
• vărsăminte din profitul net al regiilor autonome, societăţilor şi companiilor naţionale (după depunerea situaţiilor financiare anuale)

– până la termenul prevăzut la art.20652 alin.4 si 5 din Codul fiscal, pentru accizele datorate de operatorii economici, în situaţiile prevăzute la art.2067 alin.1 lit.b si c, alin.7, 8 si 9 din Codul fiscal.

Unde se depune declaraţia ? – la organul fiscal în a cărui evidenţă fiscală contribuabilul este înregistrat ca plătitor de impozite, taxe şi contribuţii

Modul de depunere a declaraţiei:

→ formularul se depune în format hârtie, semnat şi ştampilat conform legii sau prin mijloace electronice de transmitere la distanţă
→ declaraţia se completează cu ajutorul programului de asistenţă, program ce este pus la dispoziţie gratuit de către organul fiscal sau poate fi descărcat de aici – link aplicatie.

Alte aspecte

→ În situaţia în care pentru perioada de raportare nu au rezultat sume datorate/de plată/de recuperat/de restituit pentru impozitele, taxele şi contribuţiile cuprinse în vectorul fiscal ataşat contribuabilului, la rubrica “Suma datorată/de plată” se înscrie cifra 0 (zero).
→ Necompletarea tabelului corespunzător tipului de impozit, taxă sau contribuţie din secţiunea B, pentru impozitul, taxa sau contribuţia pentru care există obligaţie declarativă potrivit legii, echivalează cu nedeclararea obligaţiei respective.
→ În situaţia în care, în declaraţia privind o perioadă de raportare, depusă la organul fiscal competent, nu au fost cuprinse toate impozitele, taxele sau contribuţiile pentru care este prevăzută, conform legii, obligaţia declarării acestora, plătitorul depune un formular referitor la aceeaşi perioadă de raportare pentru impozitele, taxele sau contribuţiile nedeclarate iniţial.
→ Sumele înscrise în declaraţii nu cuprind diferenţele de impozite, taxe sau contribuţii stabilite prin deciziile emise de organul fiscal ca urmare a acţiunilor de inspecţie fiscală.
→ Corectarea obligaţiilor declarate eronat în formular se face prin depunerea formularului 710 “Declaraţie rectificativă”.

sursa – finantearges.ro

Articolul precedentSituaţiile financiare anuale pentru anul 2010 se depun NUMAI la unitatile teritoriale MFP
Articolul următorATENTIE – maine 15.02.2011, termen limita pentru depunerea declaratiei inventar la Casa de Sanatate

2 COMENTARII

  1. va rog mult sa ma ajutati daca stiti unde anume trebuie sa completez daca am de recuperat suma din FNUASS…… deoarece la sectiunea C nu imi da voie programul sa completez nimic

Lasă un răspuns

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.