AcasăIntracomunitareContinuare informatii utile extrase din OUG 54/2010

Continuare informatii utile extrase din OUG 54/2010

In continuarea postului anterior – link – mai trebuie amintit ca potrivit noului act normativ, vor răspunde în solidar cu debitorul în vederea recuperării creanţelor fiscale şi:
– asociaţii din asocierile fără personalitate juridică, inclusiv membrii întreprinderilor familiale, pentru obligaţiile fiscale datorate de acestea, în condiţiile prevăzute la art. 20, alături de reprezentanţii legali care, cu rea-credinţă, au determinat nedeclararea şi/sau neachitarea obligaţiilor fiscale la scadenţă;
– terţii popriţi, în situaţiile prevăzute la art. 149 alin. (9), (10), (12) şi (15), în limita sumelor sustrase indisponibilizării.

Pentru obligaţiile de plată restante ale debitorului declarat insolvabil, răspund solidar cu acestea următoarele persoane:
– persoanele fizice sau juridice care, anterior datei declarării insolvabilităţii, cu rea-credinţă, au dobândit în orice mod active de la debitorii care şi-au provocat astfel insolvabilitatea;
– administratorii, asociaţii, acţionarii şi orice alte persoane care au provocat insolvabilitatea persoanei juridice debitoare prin înstrăinarea sau ascunderea cu rea-credinţă, sub orice formă, a activelor debitorului;
– administratorii care, în perioada exercitării mandatului, cu rea-credinţă, nu şi-au îndeplinit obligaţia legală de a cere instanţei competente deschiderea procedurii insolvenţei, pentru obligaţiile fiscale aferente perioadei respective şi rămase neachitate la data declarării stării de insolvabilitate;
– administratorii sau orice alte persoane care, cu rea-credinţă, au determinat nedeclararea şi/sau neachitarea la scadenţă a obligaţiilor fiscale;
– administratorii sau orice alte persoane care, cu rea-credinţă, au determinat restituirea sau rambursarea unor sume de bani de la bugetul general consolidat fără ca acestea să fie cuvenite debitorului.

Persoana juridică răspunde solidar cu debitorul declarat insolvabil în condiţiile CPF sau declarat insolvent dacă, direct ori indirect, controlează, este controlată sau se află sub control comun cu debitorul şi dacă este îndeplinită cel puţin una dintre următoarele condiţii:
– dobândeşte, cu orice titlu, dreptul de proprietate asupra unor active corporale de la debitor, iar valoarea contabilă a acestor active reprezintă cel puţin jumătate din valoarea contabilă a tuturor activelor corporale ale dobânditorului;
– are sau a avut raporturi comerciale contractuale cu clienţii şi/sau cu furnizorii, alţii decât cei de utilităţi, care au avut sau au raporturi contractuale cu debitorul în proporţie de cel puţin jumătate din totalul valoric al tranzacţiilor;
– are sau a avut raporturi de muncă sau civile de prestări de servicii cu cel puţin jumătate dintre angajaţii sau prestatorii de servicii ai debitorului.

Obligaţii pentru instituţiile de credit în scopul îndeplinirii atribuţiilor specifice ale ANAF

Instituţiile de credit la solicitarea organelor fiscale ale ANAF vor avea obligaţia de a furniza informaţii şi de a comunica toate rulajele şi/sau soldurile conturilor deschise la acestea, datele de identificare ale persoanelor care deţin dreptul de semnătură, precum şi dacă debitorul are sau nu închiriate casete de valori. Informaţiile astfel obţinute vor fi utilizate doar în scopul îndeplinirii atribuţiilor specifice ale ANAF.

Valorificarea operativă a bunurilor perisabile şi/sau degradabile sechestrate asigurătoriu

Potrivit noilor prevederi, pentru operativitate bunurile perisabile şi/sau degradabile sechestrate asigurătoriu pot fi valorificate:
– de către debitor cu acordul organului de executare, sumele obţinute consemnându-se la dispoziţia organului de executare;
– prin vânzare în regim de urgenţă, (printr-o procedură de evaluare şi valorificare la preţul pieţei, aprobată de către organele fiscale, prin ordin al ministrului finanţelor publice, la propunerea preşedintelui ANAF).

Procedura comunicării popririi – simplificată

Poprirea asupra veniturilor debitorilor persoane fizice sau persoane juridice se înfiinţează de către organul de executare printr-o adresă care va fi comunicată terţului poprit, prin oricare din formele de comunicare prevăzute la art. 44 din OG nr. 92/2003, republicată, privind CPF nu numai prin scrisoare recomandată. Totodată, va fi înştiinţat şi debitorul despre înfiinţarea popririi.
Anterior modificării, prevederile art.149, alin.(5) CPF, menţionau că procedura comunicării popririi se efectua numai prin poştă, cu confirmare de primire şi însoţită de titluri executorii certificate.

Nerespectarea obligaţiei înscrierii în Registrul operatorilor intracomunitari – sancţionată

Urmare a înfiinţării Registrului operatorilor intracomunitari, s-a instituit sancţiune pentru efectuarea de operaţiuni intracomunitare de către persoanele care au obligaţia înscrierii în Registrul operatorilor intracomunitari fără a fi înscrise, conform legii, în acest registru. Fapta se sancţionează cu amendă de la 1.000 lei la 5.000 lei (intră în vigoare în 10 zile de la data publicării în Monitorul Oficial a actului normativ).

Competenţe noi pentru ANAF în documentarea faptelor de evaziune fiscală

Constatarea faptelor ce pot constitui infracţiuni în condiţiile art. 296 indice 1 din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare, este de competenţa organelor fiscale din cadrul ANAF. Procesul-verbal întocmit constituie mijloc de probă în condiţiile art. 214 din CPF.

Colaborarea ANAF cu organele de urmărire penală

În conformitate cu noile prevederi, ANAF va colabora cu organele de urmărire penală în următoarele situaţii:
– atunci când există date sau indicii temeinice cu privire la pregătirea sau săvârşirea unor infracţiuni ce vizează bunuri prevăzute la art. 135 alin. (4) din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare, ce intră în sfera de aplicare a accizei, organele de urmărire penală pot efectua activităţi de constatare, cercetare şi conservare de probe;
– atunci când există pericol de dispariţie a unor mijloace de probă sau de schimbare a unei situaţii de fapt şi este necesară lămurirea urgentă a unor fapte sau împrejurări ale cauzei, organele de urmărire penală solicită de îndată organelor cu atribuţii de control din cadrul ANAF efectuarea de verificări fiscale conform obiectivelor stabilite;
– în cazuri temeinic justificate, după începerea urmăririi penale, cu avizul procurorului, poate fi solicitată ANAF efectuarea de verificări fiscale, conform obiectivelor stabilite.

Rezultatul verificărilor se consemnează în procese-verbale, care constituie mijloace de probă, dar nu constituie titlu de creanţă fiscală în înţelesul art. 110 CPF.

via – http://www.finantevalcea.ro/

3 COMENTARII

LĂSAȚI UN MESAJ

Introduceți aici numele dvs.

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

- Advertisment -
- Advertisement -
error: Conținutul este protejat !!