Info util despre procedura de amanare la plata a obligatiilor fiscale catre stat

0
180

Potrivit OUG nr. 92/2009 şi normelor metodologice aprobate prin OMFP nr. 2.321/2009, contribuabilii pot beneficia de înlesniri sub forma amânării la plată a obligaţiilor fiscale administrate de ANAF, dar neachitate la termen ca urmare a efectelor crizei economico-financiare, precum şi a majorărilor de întârziere aferente acestora.

Amânarea la plată a obligaţiilor fiscale neachitate la termen se acordă la cererea contribuabililor, persoane fizice sau juridice, indiferent de forma de proprietate, modul de organizare şi data înfiinţării.
Prin obligaţii fiscale neachitate la termen se înţelege impozite, taxe, contribuţii şi alte sume datorate bugetului general consolidat, datorate şi neachitate la termenele legale de plată, precum şi majorări de întârziere aferente acestora.
Prin majorări de întârziere aferente acestora se înţelege obligaţiile fiscale accesorii pentru care organul fiscal competent a comunicat decizii referitoare la obligaţiile de plată accesorii şi pentru care s-a împlinit termenul de plată conform prevederilor art. 111 alin. (2) din OG nr. 92/2003 privind Codul de Procedură Fiscală (CPF), republicată cu modificările şi completările ulterioare.

Important – Într-un an calendaristic, amânarea la plată se poate acorda o singură dată iar perioada pentru care se aprobă amânarea la plată nu poate fi mai mare de 6 luni. Amânarea la plată nu poate depăşi data de 20 decembrie a anului fiscal în care se acordă.

Amânarea la plată se solicită de către contribuabili, în baza unei cereri depuse la organele fiscale competente.
În cazul în care contribuabilii, au organizate sedii secundare plătitoare de impozit pe venitul din salarii, cererea de amânare la plată va fi depusă la organul fiscal competent în administrarea contribuabililor în structura cărora funcţionează aceste sedii secundare.

Depunerea documentaţiei

Concomitent cu depunerea cererii de amânare la plată, contribuabilul solicită şi eliberarea certificatului de atestare fiscală care va cuprinde sumele ce vor face obiectul amânării la plată. În certificatul de atestare fiscală eliberat în vederea acordării amânării la plată se vor menţiona creanţele fiscale principale exigibile, existente în sold în ultima zi a lunii anterioare depunerii cererii şi neachitate la data eliberării acestuia, precum şi majorările de întârziere aferente acestora.
Cererea de amânare la plată trebuie să cuprindă următoarele elemente:
a) datele de identificare ale contribuabilului: denumirea/numele şi prenumele acestuia, al reprezentantului fiscal/împuternicitului, domiciliul fiscal, codul de identificare fiscală, numărul de telefon/fax al acestora, adresa de e-mail, precum şi numele, prenumele şi calitatea celor care reprezintă contribuabilul în relaţiile cu terţii;
b) perioada pentru care se solicită amânarea la plată exprimată în luni;
c) suma totală pentru care se solicită amânarea la plată defalcată pe tipuri de impozite, taxe, contribuţii şi alte sume datorate bugetului general consolidat şi separat, majorările de întârziere aferente acestora. În cazul contribuabililor, care au organizate sedii secundare plătitoare de impozit pe venitul din salarii, acestea se defalcă pe fiecare sediu secundar.
Contribuabilii fără domiciliu fiscal în România, care au obligaţii fiscale neachitate la termen, pot beneficia de amânare la plată numai dacă acestea desemnează un împuternicit potrivit art. 18 din CPF.

MODEL CERERE
CLICK AICI

Condiţii

După depunerea de către contribuabili a cererilor de amânare la plată organul fiscal competent verifică dacă aceştia îndeplinesc, cumulativ, următoarele condiţii:
– nu înregistrează obligaţii fiscale restante la data de 30 septembrie 2008, pentru care se va consulta şi se va edita fişa analitică pe plătitor la data de 30 septembrie 2008, din care să rezulte că la această dată aveau toate declaraţiile depuse şi nu înregistrează obligaţii fiscale restante.
Dacă un contribuabil înregistrează la data de 30 septembrie 2008 obligaţii fiscale restante, dar are depuse înainte de această dată un decont cu sumă negativă de taxă pe valoarea adăugată cu opţiune de rambursare şi o cerere de restituire, în curs de soluţionare la data depunerii cererii de amânare, condiţia este îndeplinită dacă:
1. suma obligaţiilor fiscale restante este mai mică sau egală cu suma de rambursat/restituit;
2. sunt îndeplinite dispoziţiile referitoare la data stingerii în cazul compensării conform art. 122 alin. (1) din CPF.
Diferenţa rezultată în urma soluţionării deconturilor cu sumă negativă de TVA cu opţiune de rambursare şi cererilor de restituire se consideră obligaţii de plată începând cu data comunicării modului de soluţionare a acestora.
– şi-au depus toate declaraţiile fiscale conform legii pentru perioada 1 octombrie 2008 şi data depunerii cererii de amânare la plată. Dovada depunerii acestora va fi editată din baza de date a organului fiscal.
– nu au înscrise fapte în cazierul fiscal (fapte sancţionate de legile fiscale, financiare, precum şi cele care privesc disciplina financiară);
– nu s-a atras răspunderea pentru contribuabilii persoane fizice potrivit prevederilor Legii nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei şi nu s-a atras răspunderea solidară pentru contribuabilii, persoane fizice şi persoane juridice, potrivit prevederilor art. 27 şi 28 din CPF. În acest sens, contribuabilul va depune o declaraţie pe propria răspundere din care să rezulte că nu s-a atras răspunderea potrivit acestor prevederi legale.

Contribuabilii care solicită amânarea la plată pentru obligaţiile fiscale neachitate la termen trebuie să constituie garanţii sub forma scrisorii de garanţie bancară şi/sau să ofere bunuri libere de orice sarcini în vederea instituirii măsurilor asigurătorii în termen de 15 zile de la data comunicării deciziei de amânare la plată de către organul fiscal competent.
Garanţiile constituite şi/sau bunurile oferite în vederea instituirii măsurilor asigurătorii vor acoperi sumele amânate la plată, precum şi majorările de întârziere datorate pe perioada amânării.

De reţinut!

Garanţiile sub formă de scrisori de garanţie bancară vor avea o valabilitate mai mare cu 60 de zile decât perioada de amânare la plată. Bunurile oferite în vederea instituirii măsurilor asigurătorii vor fi însoţite de raportul de evaluare întocmit de un expert independent, precum şi de extrasul de carte funciară.
Pe perioada amânării la plată contribuabilii sunt obligaţi să îşi achite, conform legii, obligaţiile fiscale cu termene de plată începând cu data emiterii deciziei de amânare la plată.
Începând cu data emiterii deciziei de amânare la plată, pentru obligaţiile fiscale care fac obiectul amânării la plată, executarea silită nu începe sau nu continuă. Pe perioada amânării la plată a obligaţiilor fiscale neachitate la termen se datorează majorări de întârziere conform prevederilor art. 123 din CPF.

Baza legală:
– OUG nr. 92/2009 pentru amânarea la plată a obligaţiilor fiscale neachitate la termen ca urmare a efectelor crizei economico-financiare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 457/2009;
– OMFP nr. 2.321/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice privind procedura de acordare a amânării la plată a obligaţiilor fiscale neachitate la termen, administrate de ANAF, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 5.089/2008.

multumim pentru informatii – finantevalcea.ro

Articolul precedentConsultare publica – traducerea Standardelor Internationale de Audit clarificate, editia 2009
Articolul următorPentru cei interesati – model de factura fiscala cu chitanta atasata

Lasă un răspuns

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.