Hotărârea nr.5/24.09.2007 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Camerei Consultanţilor Fiscali

0
143

via – http://www.cameraconsultantilorfiscali.ro/

HOTĂRÂRE
pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Camerei Consultanţilor Fiscali

În baza prevederilor art. 10 din Ordonanţa Guvernului nr. 71/2001 privind organizarea şi exercitarea activităţii de consultanţă fiscală, aprobată cu modificări prin Legea nr. 198/2002, modificată şi completată prin Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.53/2007, Consiliul Superior al Camerei Consultanţilor Fiscali, întrunit în şedinţa din 21 septembrie 2007, hotărăşte:

ART. 1
Se aprobă “Regulamentul de organizare şi funcţionare al Camerei Consultanţilor Fiscali” , prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta Hotărâre.

ART.2
Secretariatul General şi Direcţiile din cadrul Aparatului executiv al Camerei Consultanţilor Fiscali vor duce la îndeplinire prevederile prezentei Hotărâri.

Prezenta Hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, conform prevederilor art.26ˆ1 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.53/2007, pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvenului nr.71/2001 privind organizarea şi exercitarea activităţii de consultanţă fiscală, aprobată cu modificări prin Legea nr. 198/2002.

Preşedintele Camerei Consultanţilor Fiscali,
Dr. Ec. Daniel CHIŢOIU

Bucureşti, 24.09.2007
Nr. 5

CAMERA CONSULTANTILOR FISCALI DIN ROMANIA

REGULAMENT DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE
CAP.1
Dispoziţii generale

ART.1
Camera Consultanţilor Fiscali, având sigla „CCF”, este organizaţie profesională de utilitate publică, persoană juridică fără scop lucrativ, cu sediul în municipiul Bucureşti, str. Apolodor nr. 17, Sector 5 şi funcţionează în baza prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 71/2001, privind organizarea şi exercitarea activităţii de consultanţă fiscală, aprobată cu modificări prin Legea nr. 198/2002, modificată şi completată prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 53/2007 denumită în continuare ordonanţă.
ART. 2
(1) Camera Consultanţilor Fiscali, denumită în continuare Cameră, asigură accesul la profesia de consultant fiscal, organizează, coordonează, autorizează activitatea de consultanţă fiscală în România şi apară interesele legitime ale membrilor săi.

CAP. 2
Membrii Camerei

ART. 3
(1) Pot avea calitatea de membru al Camerei următorii:
a) persoanele fizice care s-au înregistrat în Registrul consultanţilor fiscali şi al societăţilor comerciale de consultanţă fiscală şi cărora li s-a eliberat carnetul profesional;
b) societăţile comerciale care s-au înregistrat în Registrul consultanţilor fiscali şi al societăţilor comerciale de consultanţă fiscală şi care au obţinut autorizaţia de funcţionare;
c) orice persoană provenind dintr-un stat membru al Uniunii Europene sau al Spaţiului Economic European, care este autorizată să îşi desfăşoare activitatea profesională de consultant fiscal într-un stat membru în condiţiile ordonanţei şi a prezentului regulament.

ART. 4
(1) Membrii Camerei pot fi activi sau inactivi.
(2) Membrii activi sunt persoanele fizice care au calitatea de consultant fiscal ca urmare a promovării unui examen şi sunt înregistraţi la Cameră precum şi persoanele juridice care desfăşoară activitatea de consultanţă fiscală şi sunt autorizate de Cameră.
(3)Consultanţii fiscali care desfăşoară orice activitate incompatibilă conform prezentului regulament şi al legilor speciale, fiind consideraţi membri inactivi, sunt obligaţi să solicite în scris trecerea în această categorie, iar revenirea la statutul de membru activ se face la cerere.
(4)Persoanele juridice care au suspendată activitatea la Registrul Comerţului sunt membrii inactivi.Reluarea activităţii declarată la Registrul Comertului va fi comunicată şi Camerei, în vederea trecerii în categoria membrilor activi.

ART. 5
(1) Persoanele fizice care au promovat examenul pentru atribuirea calităţii de consultant fiscal, pentru a deveni membri ai Camerei, vor solicita, în termen de 60 de zile de la data comunicării rezultatului examenului, înregistrarea în Registrul consultanţilor fiscali şi al societăţilor comerciale de consultanţă fiscală, prin depunerea unui dosar care va cuprinde:
a) cererea-tip de înscriere, prevăzută în anexa nr. 1;
b) actul de identitate, în copie (numai dacă au intervenit modificări faţă de datele iniţiale din dosarul de înscriere la examen);
c) documentul de plată a taxei de înscriere în evidenţa Camerei, în copie;
d) două fotografii de 2/3 cm.
(2) Dosarul se înregistrează la Direcţia de servicii pentru membri, care verifică îndeplinirea cerinţelor prevăzute la alin.(1) precum şi promovabilitatea pe baza listelor cu candidaţii admişi transmise de Direcţia de Învăţamânt, efectuează înscrierea în Registrul consultanţilor fiscali şi al societăţilor comerciale de consultanţă fiscală şi eliberează carnetul profesional, prevăzut în anexa nr. 5, şi parafa.
(3) Parafa de membru al Camerei va avea următoarele înscrisuri:
– „Consultant Fiscal”;
– numele şi prenumele, numărul şi anul înregistrării în Registrul de evidenţă al Camerei.
(4) Pierderea, furtul sau distrugerea carnetului sau parafei, se publică în Monitorul Oficial al României, partea III.
(5) În caz de respingere a cererii se comunică persoanei o decizie motivată care poate fi atacată la instanţa judecătorească potrivit dreptului comun.

ART. 6
(1) Persoana provenită dintr-un stat membru al Uniunii Europene sau al Spaţiului Economic European, care doreşte să desfăşoare activitatea de consultant fiscal în România este obligată să obţină autorizarea Camerei pe baza unei evaluări.
(2) În cazul în care în urma evaluarii persoana provenită dintr-un stat membru al Uniunii Europene sau al Spaţiului Economic European obţine calitatea de consultant fiscal în România, pentru a deveni membru al Camerei, va solicita, în termen de 60 de zile de la data comunicării rezultatului, înregistrarea în Registrul consultanţilor fiscali şi al societăţilor comerciale de consultanţă fiscală, prin depunerea unui dosar care va cuprinde:
a) cererea-tip de înscriere, prevăzută în anexa nr. 2;
b) actul de identitate, în copie;
c) documentul de plată a taxei de înscriere în evidenţa Camerei, în copie;
d) actul prin care se atestă calitatea de consultant fiscal în statul membru de origine;
e) declaraţie notarială pe propria răspundere că nu a suferit condamnări penale;
f) două fotografii de 2/3 cm.
(3)În caz de respingere a cererii se comunică persoanei o decizie motivată care poate fi atacată la instanţa judecătorească potrivit dreptului comun.

ART. 7
(1) Societăţile comerciale de consultanţă fiscală înfiinţate conform ordonanţei, la solicitarea autorizaţiei de funcţionare, vor depune un dosar cu următoarele documente:
a) cererea-tip de înscriere, prevăzută în anexa nr.3, semnată de reprezentantul legal al persoanei juridice;
b) certificatul de înmatriculare la Registrul Comerţului, în copie;
c) actul constitutiv, în copie;
d) certificatul constatator eliberat de Registrul Comerţului, care să conţină date referitoare la numele, prenumele şi domiciliul asociaţilor/acţionarilor, directorilor şi administratorilor/membrilor consiliilor de administraţie precum si obiectul de activitate;
e) certificatul de cazier fiscal;
f) documentul de plată a taxei de autorizare, în copie.
(2) Dosarul se înregistrează la Direcţia de servicii pentru membri care verifică îndeplinirea cerinţelor prevăzute la alin. (1) şi face propuneri de aprobare sau respingere motivată, după caz, Biroului permanent. Pentru cazurile aprobate se efectuează înscrierea în Registrul consultanţilor fiscali şi al societăţilor comerciale de consultanţă fiscală şi se eliberează autorizaţia, conform modelului prevăzut în anexa nr. 4.
(3) În situaţia în care cererea nu este aprobată, Direcţia de servicii pentru membri comunică în scris decizia motivată a Biroului permanent.
(4) În caz de respingere a cererii se comunică persoanei o decizie motivată care poate fi atacată la instanţa judecătorească potrivit dreptului comun.

Cap.3
Drepturile şi obligaţiile membrilor Camerei

ART. 8
(1) Membrii Camerei au, în principal, următoarele drepturi:
a) să exercite activităţile specifice profesiei în conformitate cu prevederile ordonanţei şi a prezentului regulament;
b) dreptul de a alege şi de a fi ales în organele de conducere ale Camerei;
c) dreptul de vot în Conferinţa naţională;
d) dreptul de a solicita sprijin în litigiile privind etica şi practica profesională născute între consultanţii fiscali şi terţe părti;
e) dreptul de a contesta sancţiunile primite.
(2) Membrii Camerei au, în pricipal, următoarele obligaţii:
a) să participe activ la realizarea scopului şi obiectivelor Camerei;
b) să participe la cursurile de pregătire profesională
c) să declare cu exactitate veniturile realizate şi să respecte termenele de depunere a declaraţiilor;
d) să achite la termen cotizaţiile şi taxele profesionale aferente;
e) să respecte hotărârile Conferiţei naţionale şi ale Consiliului superior;
f) să nu devină membru al unei alte asociaţii profesionale din România al cărui scop şi obiect sunt identice cu cele ale Camerei;
g)să nu aducă atingere reputaţiei şi intereselor corpului profesional al consultanţilor fiscali şi să ia poziţie faţă de orice atingere adusă reputaţiei şi intereselor corpului profesional al consultanţilor fiscali;
h)să păstreze secretul profesional care vizează toate informaţiile şi datele de orice tip, în orice formă şi pe orice suport, puse la dispoziţie de client, documentaţia întocmită de consultant, precum şi gestionarea şi arhivarea corespunzătoare a acestora la sediul profesional.

ART. 9
(1) Membrii sunt obligaţi să comunice Camerei, în scris, în termen de până la 30 zile, producerea unor evenimente în activitatea acestora, menţionând toate informaţiile corespunzătoare, după cum urmează:
a) aplicarea unor sancţiuni pe linie profesională de către o autoritate sau un alt organism profesional al cărui membru este persoana în cauză;
b) orice condamnare penală definitivă pronunţată de instanţa competentă;
c) existenţa unei hotărâri judecătoreşti definitive şi irevocabile prin care i se interzice consultantului fiscal exercitarea funcţiei de administrator al unei societăţi comerciale sau, în general, exercitarea de funcţii care privesc gestiunea ori conducerea unei societăţi comerciale;
d) orice alte informaţii pentru evaluarea reputaţiei profesionale şi etice a consultantului fiscal.
e) dacă se află în procedură de insolvenţă sau lichidare
f) existenţa unei hotărâri judecătoreşti definitive şi irevocabile prin care i se interzice reprezentantului legal al societăţii de consultanţă fiscală exercitarea funcţiei de administrator sau exercitarea de funcţii care privesc gestiunea ori conducerea unei societăţi;
g) orice alte date care se referă la calitatea de membru al Camerei (schimbări de nume, denumire, adresă, sediu social, modificări în structura acţionariatului)
(2) O dată cu comunicarea înaintată Camerei vor fi depuse şi actele prin care se dovedesc situaţiile prevăzute la alin. (1), în copie.

ART. 10
(1) Orice membru care a renunţat la calitatea de membru al Camerei poate solicita redobândirea acesteia, respectând condiţiile prevăzute de ordonanţă şi de prezentul regulament cu plata cotizaţiei corespunzatoare perioadei în care nu a avut calitatea de membru şi a taxei de înscriere.
(2) În cazul în care a trecut o perioadă mai mare de 5 ani de la data renunţării la calitatea de membru al Camerei, persoana în cauza va susţine examen pentru atribuirea calităţii de consultant fiscal în condiţiile legii.
(3)Persoanele cărora le-a fost retrasă calitatea de membru al Camerei pot redobândi această calitate, o singura dată, pe baza unui examen pentru atribuirea calităţii de consultant fiscal în condiţiile legii după o perioada de 3 ani de la data retragerii calităţii.

ART. 11
În faţa organelor de conducere ale Camerei, problemele, interesele şi propunerile societăţilor comerciale de consultanţă fiscală pot fi susţinute de administratorii acestor societăţi sau de alte persoane împuternicite de societate, care au calitatea de membri ai Camerei şi care au drepturile prevăzute de ordonanţă şi de prezentul regulament.
Cap.4
Registrul consultanţilor fiscali şi al societăţilor comerciale de consultanţă fiscală

ART.12
(1) Membrii Camerei vor fi înscrişi în Registrul consultanţilor fiscali şi al societăţilor comerciale de consultanţă fiscală ca membri activi sau inactivi, structurat în plan administrativ- teritorial. Registrul consultanţilor fiscali şi al societăţilor comerciale de consultanţă fiscală se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, fiind actualizat anual cu modificările intervenite.De asemenea va fi publicat şi pe site-ul Camerei fiind actualizat ori de câte ori este nevoie.
(2) În Registrul consultanţilor fiscali şi al societăţilor comerciale de consultanţă fiscală, înregistrarea membrilor se va face în ordine alfabetică cu menţionarea următoarelor date :
1. pentru persoanele fizice:
a) numele şi prenumele;
b) numărul carnetului profesional;
c) localitatea de domiciliu;
d) alte date de identificare a persoanei.
2. pentru societăţile comerciale de consultanţă fiscală:
a) denumirea şi sediul social;
b) numele şi prenumele, numărul carnetului profesional şi localitatea de domiciliu ale persoanelor fizice care efectuează consultanţă fiscală, în numele societăţii comerciale de consultanţă fiscală;
c) numele şi prenumele asociaţilor/acţionarilor, administratorilor care au calitatea de consultant fiscal;
d) alte date de identificare.
(3) Membrii Camerei sunt obligaţi să anunţe orice modificare a datelor înscrise în Registrul consultanţilor fiscali şi al societăţilor de consultanţă fiscală, în termen de 30 de zile.
(4) Consultanţii fiscali vor depune o declaraţie pe propria răspundere pentru a fi înregistraţi la secţiunea „persoane inactive” din Registrul consultanţilor fiscali şi al societăţilor comerciale de consultanţă fiscală.
(5) Înscrierea în Registrul consultanţilor fiscali şi al societăţilor comerciale de consultanţă fiscală, prevazută la alin.1 conferă dreptul excercitării profesiei pe întreg teritoriul României.
(6) Registrul consultanţilor fiscali şi al societăţilor comerciale de consultanţă fiscală este format din două capitole:
a) capitolul I – Consultanţii fiscali persoane fizice, activi şi inactivi;
b) capitolul II – Societăţile comerciale de consultanţă fiscală, active si inactive.
(7) Modelul Registrului consultanţilor fiscali şi al societăţilor comerciale de consultanţă fiscală este prevăzut în anexa nr. 6.
(8) Registrul consultanţilor fiscali şi al societăţilor comerciale de consultanţă fiscală se conduce informatizat.
(9) Arhivarea dosarelor consultanţilor fiscali şi ale societăţilor comerciale de consultanţă fiscală se face de către Direcţia de servicii pentru membri, iar gestiunea acestora se conduce informatizat.

CAP.5
Atribuţiile Camerei

ART. 13
(1) În baza prevederilor art. 11 din ordonanţă, Camera are următoarele atribuţii principale:
a) coordonează activitatea de consultanţă fiscală;
b) organizează examenul pentru atribuirea calităţii de consultant fiscal;
c) elaborează Regulamentul de organizare si funcţionare;
d) elaborează norme şi proceduri privind activitatea de consultanţă fiscală;
e) elaborează norme privind auditul de calitate pentru expertizele fiscale;
f) elaborează norme pentru control, în vederea constatării contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor;
g) elaborează şi aprobă normele privind pregătirea şi perfecţionarea consultanţilor fiscali;
h) elaborează programul de pregătire şi perfecţionare continuă a membrilor Camerei şi asigură materialele pentru pregătirea profesională şi informarea periodică a acestora;
i) elaborează şi aprobă Codul privind conduita etică şi profesională în domeniul consultanţei fiscale;
j) autorizează exercitarea activităţii de consultanţă fiscală;
k) reprezintă profesia de consultant fiscal din România în cadrul instituţiilor şi organizaţiilor profesionale internaţionale;
l) ţine Registrul consultanţilor fiscali şi al societăţilor comerciale de consultanţă fiscală;
m) apără interesele profesionale ale tuturor membrilor Camerei;
n) oferă sprijin şi asistenţă membrilor Camerei în problemele profesionale;
o) controlează calitatea activităţii de consultanţă fiscală;
p) mediază între membrii Camerei la cerere în caz de diferende;
q) stabileşte măsuri disciplinare;
r) editează publicaţii de specialitate;s) elaborează propuneri privind actualizarea legislaţiei, precum şi a normelor de consultanţă fiscală, în concordanţă cu reglementările organizaţiilor profesionale internaţionale;
t) colaborează cu instituţii si asociaţii profesionale de profil din ţară şi din străinătate;
u) exercită alte atribuţii prevăzute de ordonanţă sau de regulament.
(2) Camera poate înfiinţa unităţi teritoriale fără personalitate juridică în ţară şi reprezentanţe în străinătate.

ART. 14
(1)Organele de conducere ale Camerei sunt: Conferinţa naţională, Consiliul superior al Camerei si Biroul permanent denumite în continuare Conferinţa, Consiliul superior,Biroul permanent
(2) Consiliul superior este ales de Conferinta naţionala.
(3)Consiliul superior alege dintre membrii săi Biroul permanent, respectiv persoanele care îndeplinesc funcţiile de conducere în cadrul acestuia.

ART. 15
(1) Conferinţa este formată din toţi consultanţii fiscali înscrişi în evidenţa Camerei, cu drept de vot.
(2) Membrii Camerei cu drept de vot sunt consultanţii fiscali care şi-au îndeplinit obligaţiile faţă de Cameră, la termenele stabilite prin hotărârile acesteia.
(3) Nu au drept de vot Membrii Camerei suspendaţi, ca urmare a aplicarii unor măsuri disciplinare.
(4) Conferinţa este ordinară sau extraordinară.

ART. 16
Conferinţa ordinară se întruneşte anual, la convocarea Consiliului superior, în cel mult 4 luni de la încheierea exerciţiului financiar precedent.

ART. 17
Conferinţa ordinară are următoarele atribuţii principale:
a) dezbaterea şi aprobarea raportului anual de activitate al Consiliului superior;
b) dezbaterea, aprobarea sau modificarea situaţiilor financiare anuale ale Camerei;
c) dezbaterea şi aprobarea raportului Comisiei de auditori statutari privind gestiunea financiară;
d) aprobarea execuţiei bugetului de venituri şi cheltuieli pentru exerciţiul financiar încheiat;
e) stabilirea nivelului cotizaţiilor profesionale anuale datorate de membrii Camerei;
f) aprobarea proiectului bugetului de venituri şi cheltuieli pentru exerciţiul financiar următor;
g) alegerea şi eliberarea/revocarea membrilor Consiliului superior;
h) alegerea şi eliberarea/revocarea membrilor Comisiei de auditori statutari;
i) alegerea şi eliberarea/revocarea membrilor Comisiei de apel;
j) exercită alte atribuţii prevăzute de lege sau de prezentul regulament.

ART. 18
(1) Pentru validitatea deliberărilor Conferinţei ordinare este necesară prezenţa majorităţii simple a membrilor cu drept de vot, iar hotărârile trebuie să fie adoptate cu votul majorităţii simple a celor prezenţi.
(2) În cazul neîndeplinirii condiţiilor prevăzute la alin. (1), Conferinţa întrunită la a doua convocare poate să hotărască asupra problemelor de pe ordinea de zi, indiferent de numărul membrilor prezenţi, cu majoritatea simplă de voturi a acestora.

ART. 19
(1) Conferinţa extraordinară poate fi convocată la cererea Biroului permanent sau la cererea a cel puţin două treimi din numărul membrilor Consiliului superior, ori la cererea unei cincimi din numărul membrilor Camerei cu drept de vot, care adresează cererea secretarului general, specificând problemele propuse a fi dezbătute în cadrul Conferinţei extraordinare.
(2) Conferinţa extraordinară va fi convocată şi pentru completarea locurilor de membri în cadrul organelor alese, rămase vacante ca urmare a retragerii, demisiilor, excluderii sau decesului a mai mult de o treime din numărul locurilor prevăzute în prezentul regulament.
(3) Conferinţa extraordinara poate adopta hotărâri cu privire la probleme dezbătute conform ordinii de zi pentru care a fost convocată.

ART. 20
(1) Pentru validitatea deliberărilor Conferinţei extraordinare este necesară prezenţa majorităţii simple a membrilor cu drept de vot ai Camerei, iar hotărârile se iau cu votul majorităţii simple a celor prezenţi.
(2) În cazul neîndeplinirii condiţiilor prevăzute la alin.(1), Conferinţa întrunită la a doua convocare poate să hotărască asupra problemelor de pe ordinea de zi, indiferent de numărul membrilor prezenţi, cu majoritatea simplă de voturi a acestora.

ART. 21
(1) Convocarea conferinţelor se face cu 30 de zile înainte de data întrunirii. Anunţul privind convocarea se publică în două cotidiene de circulaţie naţională şi pe site-ul Camerei şi cuprinde locul, data şi ora de desfăşurare, precum şi ordinea de zi. În acelaşi anunţ se stabilesc locul, data şi ora pentru o a doua convocare a Conferinţei, în caz de neîntrunire a cvorumului statutar
(2) Fiecare membru cu drept de vot al Camerei are dreptul la un singur vot.
(3) Membrii Camerei cu drept de vot pot fi reprezentaţi în Conferinţă de alţi membri, în baza unei procuri speciale, autentificată de un notar public. Procurile se depun în original la Secretariatul general, înainte de inceperea lucrarilor Conferinţei, făcându-se menţiune despre aceasta în procesul-verbal de şedinţă. Un membru nu poate reprezenta mai mult de 5 persoane. Membrii aleşi şi cei care şi-au depus candidaturile nu pot reprezenta alţi membri.
(4) Lucrările Conferinţei sunt conduse de preşedintele Consiliului superior sau de înlocuitorul de drept al acestuia. Preşedintele propune un secretariat format din 3 membri, pe care îl supune la vot plenului Conferinţei. După constatarea îndeplinirii cerinţelor legale pentru desfăşurarea Conferinţei, se trece la dezbaterea subiectelor înscrise pe ordinea de zi.
(5) Hotărârile Conferinţei se adoptă prin vot deschis.
(6) Alegerea membrilor Consiliului superior, ai Comisiei de auditori statutari şi ai Comisiei de apel se face prin vot secret.
(7) Prin procesul-verbal semnat de preşedintele şi de membrii secretariatului lucrărilor Conferinţei se consemnează îndeplinirea formalităţilor referitoare la convocare, data şi locul de desfăşurare a Conferinţei, numărul membrilor prezenţi, numărul de voturi valabil exprimate, dezbaterile în rezumat, hotărârile luate, iar la cererea celor care au luat cuvântul, afirmaţiile acestora în cadrul şedinţei.

ART. 22
(1) Organele de conducere alese ale Camerei sunt: Consiliul superior şi Biroul permanent.
(2) Consiliul superior alege dintre membrii săi Biroul permanent, respectiv persoanele care îndeplinesc funcţiile de conducere în cadrul acestuia.

ART.23
Organizarea şi funcţionarea Camerei sunt asigurate de organele alese, care au funcţie reprezentativă, de conducere, decizie şi control. Aplicarea hotărârilor organelor alese ale Camerei se realizează de aparatul executiv al acesteia.

ART.24
Membrii organelor alese, care în perioada mandatului devin membri aleşi în alte organizaţii profesionale, sunt obligaţi să solicite renunţarea la funcţie în termen de 5 zile de la data la care au fost aleşi.

ART. 25
(1) Membrii Consiliului superior sunt aleşi în cadrul Conferinţei ordinare pentru o perioadă de 5 ani, conform procedurilor prevăzute în prezentul regulament, având posibilitatea de a îndeplini cel mult două mandate. Consiliul superior are în componenţa sa 15 membri.
(2) Orice membru cu drept de vot al Camerei poate fi ales în Consiliul superior.
(3) Candidaturile se depun la Secretariatul general cu cel puţin 10 zile înainte de data alegerii, pe baza unei cereri, cu îndeplinirea următoarelor condiţii:
a) să aibă capacitate deplină de exerciţiu la data depunerii candidaturii sale;
b) să nu fi fost sancţionat disciplinar în ultimii 5 ani de Cameră;
c) să nu deţină o funcţie eligibilă într-un alt organism profesional.
(4) Consiliul superior are dreptul să solicite declaraţii candidaţilor privind respectarea condiţiilor de eligibilitate menţionate mai sus. Consiliul superior poate respinge candidatura persoanei care refuză să facă asemenea declaraţii sau care face o declaraţie falsă ori incompletă. În cazul în care un candidat a fost ales membru al Consiliului superior, iar declaraţiile sale au fost incorecte, Consiliul superior declară alegerea sa ca fiind nulă, ceea ce nu afectează validitatea alegerii celorlalţi candidaţi, iar locul rămas vacant se ocupă potrivit prevederilor art.26.

ART. 26
(1) Candidaturile care indeplinesc condiţiile legale vor fi anunţate în Conferinţă de către preşedinte, pentru fiecare dintre candidaţi făcându-se o scurtă prezentare a activităţii desfăşurate anterior.
(2) Votarea se efectuează pe baza unui buletin de vot, în forma aprobată de Consiliul superior.
(3) Fiecare membru cu drept de vot al Camerei poate vota dintre candidaţii propuşi un număr care să nu depăşească numărul locurilor eligibile, prin încercuirea numerelor de ordine corespunzătoare numelor candidaţilor aleşi. În caz contrar, votul se consideră nul.
(4) La propunerea preşedintelui Consiliului superior, Conferinţa alege comisia de votare, care are următoarele atribuţii principale:
a) primirea şi distribuirea buletinelor de vot;
b) numărarea voturilor exprimate şi constatarea voturilor nule;
c) stabilirea candidaţilor care au fost aleşi;
d) elaborarea unui raport scris către Conferinţă cu privire la rezultatul alegerilor;
e) predarea buletinelor de vot Secretariatului general al Camerei, în vederea sigilării şi păstrării acestora pe o perioadă egală cu mandatul Consiliului superior;
f) alte atribuţii stabilite de Conferinţă.
(5) Sunt declaraţi aleşi candidaţii care au întrunit numărul cel mai mare de voturi. În caz de egalitate la ultima poziţie validă, candidaţii aflaţi în această situaţie sunt supuşi din nou votului Conferinţei, urmând a fi declarat ales candidatul care a întrunit numărul cel mai mare de voturi.

ART. 27
(1) La prima şedinţă de după alegeri membrii Consiliului superior aleg din rândul lor, prin vot secret, un preşedinte, un prim-vicepreşedinte şi 5 vicepreşedinţi, ale căror mandate se încheie, ca şi în cazul celorlalţi membri ai Consiliului superior, la data următoarelor alegeri desfăşurate în cadrul Conferinţei, dacă între timp nu le încetează calitatea de membru al Consiliului superior.
(2) Orice loc vacant de membru al Consiliului superior va fi ocupat de următorul candidat în ordinea descrescătoare a numărului de voturi întrunit la Conferinţă, conform raportului comisiei de votare, cu respectarea condiţiilor de eligibilitate prevăzute la art. 25 alin. (3).
(3) Orice loc vacant de preşedinte, prim-vicepreşedinte sau de vicepreşedinte trebuie ocupat în condiţiile prevăzute la alin. (1).
(4) Orice membru al consiliului poate comunica în scris, cu 30 de zile înainte, Secretariatului general intenţia sa cu privire la retragerea din Consiliul superior, iar de la data demisiei locul său devine vacant.
(5) Consiliul superior nu poate funcţiona în condiţiile în care s-a vacantat şi nu au fost completate conform alin.(2), o treime din numărul locurilor prevăzute în prezentul regulament.Pentru completarea locurilor vacante se convoacă Conferinţa extraordinară în vederea alegerilor.

ART 28
Calitatea de membru al Consiliului superior încetează în următoarele situaţii:
a) pierderea calităţii de membru al Camerei;
b) pierderea capacităţii de exerciţiu;
c) interzicerea exercitării, în condiţiile legii, a unor drepturi incompatibile cu calitatea de membru al Consiliului superior;
d) demisia din această calitate.

ART. 29
Consiliul superior se întruneşte lunar sau ori de câte ori este necesar, la cererea preşedintelui sau cel puţin a unei treimi din numărul membrilor săi. Convocarea şedinţelor se face prin Secretariatul general.

ART. 30
(1) Şedinţele Consiliului superior pot avea loc în prezenţa majorităţii simple a membrilor săi.
(2) În absenţa preşedintelui sau a prim-vicepreşedintelui, şedinţele sunt conduse de un vicepreşedinte, desemnat de preşedinte sau de Biroul permanent.

ART. 31
(1) Hotărârile Consiliului superior sunt adoptate cu majoritatea simplă a voturilor membrilor prezenţi.
(2) Fiecare membru al Consiliului superior are dreptul la un singur vot, iar în cazul egalităţii voturilor, votul preşedintelui de şedinţă determină rezultatul final.
(3) Secretariatul general păstrează procesele-verbale ale tuturor şedinţelor într-un registru special întocmit în acest scop. Procesele-verbale trebuie semnate de toţi membrii prezenţi la şedinţă.

ART. 32
Consiliul superior coordonează, conduce şi controlează activitatea Camerei, avand urmatoarele atributii:

a) asigură ducerea la îndeplinire a hotărârilor Conferinţei;
b) asigură condiţiile pentru administrarea şi gestionarea patrimoniului Camerei, potrivit legii;
c) stabileşte strategia şi adoptă proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli al Camerei;

d) prezintă spre aprobare Conferinţei raportul de activitate pe perioada anterioară, proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli si situaţiile financiare ale Camerei;

e) aprobă organigrama şi politicile privind resursele umane ale Camerei;

f) aprobă anual indemnizaţiile membrilor Comisiei de auditori statutari şi ai Comisiei de apel;

g) aprobă si modifică Regulamentului de organizare şi funcţionare al Camerei, Codul privind conduita etică şi profesională în domeniul consultanţei fiscale şi normele de pregătire şi perfecţionare a consultanţilor fiscali;

h) aprobă normele privind condiţiile şi termenele de plată a cotizaţiilor membrilor Camerei;

i) emite hotărâri în cazurile de abateri disciplinare sesizate de Direcţia de conduită şi disciplină profesională;

j) aprobă norme profesionale privind desfasurarea activitatii, potrivit art. 3 din ordonanta;

k) aprobă regulamentul de organizare a examenului pentru obtinerea calitatii de consultant fiscal si componenta comisiei de examinare in conditiile art.4 din ordonanta;

l) stabileste componenţa Comisiei de evaluare, precum şi conţinutul şi modul de desfăşurare a examenului pentru consultanţii fiscali din statele membre, care vor desfăşura activitate în România;

m) stabileşte cuantumul taxei de înscriere in evidenţa Camerei si al taxei in vederea obţinerii autorizaţiei de funcţionare a societaţilor de consultanţă fiscală ;

n) aprobă normele privind controlul in vederea constatării contravenţiilor şi aplicarii sancţiunilor potrivit prevederilor ordonanţei;

o) numeşte persoanele împuternicite să constate contravenţiile şi să aplice sancţiunile potrivit prevederilor ordonanţei;

p) validează candidaturile membrilor depuse pentru organele alese ale Camerei;

q) stabileşte criterile de acreditare ale entităţilor ce urmează a organiza cursuri de pregatire profesională a membrilor Camerei;

r) înaintează Ministerului Economiei şi Finanţelor propuneri de acte normative pentru completarea si modificarea legislaţiei fiscale;

s) stabileşte atribuţiile vicepreşedinţilor in ceea ce priveste coordonarea activtăţii Direcţiilor de specialitate ale Camerei;

t) stabilirea nivelului şi condiţiilor de acordare a indemnizaţiilor cuvenite membrilor Consiliului Superior, pentru activităţile efectiv prestate către Cameră şi pentru indemnizaţia/diurna de deplasare, in limitele aprobate de Conferinţa naţională in Bugetul de venituri si cheltuieli;

u) îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute de lege, de prezentul regulament şi de hotărârile Conferinţei;

v) aprobă angajarea de credite pentru activităţi de investiţii.

(2) În exercitarea atribuţiilor sale Consiliul superior emite hotărâri.

(3) Primul Consiliu superior se compune din 15 membri, din care 8 membri aleşi de prima Conferinţă ordinară şi 7 membri ai Comitetului provizoriu care au dobândit calitatea de consultant fiscal, numiţi prin ordin al ministrului economiei şi finanţelor

ART. 33

(1) Preşedintele ales de Consiliul superior devine de drept şi preşedintele Camerei, precum şi al Biroului permanent şi are următoarele atribuţii principale:

a) reprezintă Camera în raporturile cu terţe persoane fizice şi juridice, cu autorităţile publice, precum şi cu organizaţiile naţionale profesionale din alte ţări şi organismele internaţionale ale profesiei de consultant fiscal, apărând prestigiul şi independenţa profesională a membrilor Camerei;

b) semnează acorduri/convenţii privind exercitarea profesiei de consultant fiscal în străinătate şi pe teritoriul României cu organizaţii similare din alte ţări;

c) convoacă şi conduce lucrările Conferinţei, Consiliului superior şi Biroului permanent;

d) semnează hotărârile emise de Consiliul superior şi deciziile adoptate de Biroul permanent;

e) prezintă anual, spre adoptare, Consiliului superior proiectul de buget pentru exerciţiul viitor;

f) aprobă angajarea şi efectuarea cheltuielilor prevăzute în buget;

g) prezintă situaţiile financiare anuale şi execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli spre adoptare Consiliului superior şi spre aprobare Conferinţei;

h) numeşte şi revocă în baza aprobării Biroului Permanent secretarul general şi personalul din cadrul aparatului executiv al Camerei prevăzut în organigramă;

i) îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite de Conferinţă, Consiliul superior şi Biroul permanent.

(2) În lipsa preşedintelui, atribuţiile acestuia sunt duse la îndeplinire de către prim-vicepreşedinte sau de către un vicepreşedinte desemnat.

(3) Preşedintele poate să delege un vicepreşedinte sau un membru al Consiliului superior pentru o acţiune sau o activitate determinată.

(4) În exercitarea atribuţiilor sale preşedintele Consiliului superior emite ordine.

ART. 34

(1) Biroul permanent este format din: preşedinte, prim-vicepreşedinte şi 5 vicepreşedinţi.

(2) Biroul permanent se întruneşte cel putin o data pe lună şi ori de câte ori este necesar şi ia decizii cu votul majorităţii simple a membrilor săi. Deciziile emise de Biroul permanent, între şedinţele Consiliului superior, se prezintă acestuia pentru validare.

ART. 35

(1) Biroul permanent exercită următoarele atribuţii principale:

a) avizează proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli anual, pe care îl înaintează spre adoptare Consiliului superior, nu mai târziu de data de 15 decembrie a fiecărui an anterior anului la care se referă bugetul respectiv;

b) supraveghează lunar execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli al Camerei;

c) examinează şi propune spre aprobare Consiliului superior programul de activitate al Camerei;

d) aprobă programele de activitate ale direcţiilor executive;

e) aprobă deplasărilor în străinătate;

f) aprobă numirea, sancţionarea şi revocarea secretarului general, şefilor direcţiilor Camerei şi a altor persoane cu funcţii de conducere din aparatul executiv al Camerei;

g) aprobă salarizarea pentru fiecare funcţie prevăzută în organigramă;

h) aprobă eliberarea autorizaţiile de funcţionare ale societăţilor comerciale de consultanţă fiscală

i) îndeplineşte şi alte atribuţii stabilite de Conferinţă şi de Consiliul superior.

(2) Activitatea direcţiilor de specialitate ale Camerei este coordonată de către vicepreşedinţi.

(3) În exercitarea atribuţiilor sale Biroul permanent adoptă decizii.

ART. 36

Comisia de auditori statutari este alcătuită din 3 persoane alese dintre membrii Camerei, care pentru activitatea depusă primesc indemnizaţii. Membrii comisiei participă la şedinţele Consiliului superior, fără drept de vot.

ART. 37

Comisia de auditori statutari a Camerei are următoarele atribuţii:

a) efectuează auditul situaţiilor financiare ale Camerei;

b) întocmeşte raportul anual de audit, precum şi alte rapoarte solicitate de Consiliul superior şi le prezintă Conferinţei spre dezbatere şi aprobare.

ART. 38

Mandatul Comisiei de auditori statutari este de 5 ani şi poate fi reînnoit o singură dată.

ART. 39

Următoarele categorii de persoane nu pot îndeplini mandatul de auditor statutar al Camerei:

a) membrii Consiliului superior;

b) personalul executiv al Camerei;

c) asociaţii, angajaţii, rudele sau afinii până la gradul al IV-lea ai persoanelor prevăzute la lit. a).

ART. 40

(1) Comisia de apel este compusă din 5 membri: 3 consultanţi fiscali, membri ai Camerei, aleşi de Conferinţă, care nu fac parte din alte organe de conducere ale Camerei, un reprezentant al Ministerului Ecomoniei si Finanţelor şi un reprezentant al Ministerului Justiţiei. Membrii Comisiei de apel aleg dintre ei un preşedinte, care este consultant fiscal.

(2) Pentru activitatea depusă membrii comisiei primeşte o indemnizaţie pe fiecare şedinţă.

(3) Mandatul Comisiei de apel este de 5 ani şi poate fi reînnoit o singură dată.

CAP. 6

Aparatul Executiv

ART. 41

(1) Aparatul executiv al Camerei este format din:

a) Secretarul general;

b) Secretariatul general;

c) Direcţia de învăţământ;

d) Direcţia de servicii pentru membri;

e) Direcţia de monitorizare, control şi competenţă profesională;

f) Direcţia de conduită şi disciplină profesională;

g) Direcţia de servicii generale;

h) Direcţia de relaţii nationale si internaţionale.

(2) Secretarul general coordonează activitatea Secretariatului general, a Direcţiei de servicii pentru membri şi a Direcţiei de servicii generale.

(3) Structura Secretariatului general şi a direcţiilor se stabileşte prin organigrama Camerei.

ART. 42

(1) Secretarul general al Camerei este propus de Biroul permanent şi numit de preşedintele Consiliului superior.

(2) Secretarul general are, în principal, următoarele atribuţii:

a) prezintă Biroului permanent proiectul programului de activitate al Camerei;

b) propune spre aprobare preşedintelui Biroului permanent angajarea personalului executiv, potrivit organigramei Camerei;

c) asigură punerea în aplicare a deciziilor Biroului permanent cu privire la execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli al Camerei;

d) propune Biroului permanent ordinea de zi a şedinţelor acestuia şi ale Consiliului superior, asigurând elaborarea şi prezentarea documentelor care fac obiectul şedinţelor respective;

e) execută alte atribuţii stabilite de Consiliul superior şi Biroul permanent.

ART. 43

Secretariatul general are, în principal, următoarele atribuţii:

a) asigură serviciile de secretariat pentru lucrările Conferinţei, Consiliului superior şi Biroului permanent;

b) conduce Registrului de procese-verbale de şedinţă şi urmărirea realizării sarcinilor stabilite;

c) asigură serviciile juridice pentru activităţile proprii ale Camerei;

d) asigură serviciile de registratură, relaţii publice şi protocol;

e) întocmeşte raportului de activitate pe perioada anterioară şi elaborarea proiectului programului de activitate al Camerei;

f) asigură transmiterea spre publicare în Monitorul Oficial Hotărârile Conferintei naţionale şi ale Consiliului superior.

g) execută alte atribuţii stabilite de Consiliul superior şi Biroul permanent.

ART. 44

Direcţia de învăţământ are, în principal, următoarele atribuţii:

a) stabileşte tematica, bibliografia şi subiectele pentru examenele de atribuire a calităţii de consultant fiscal;

b) stabileşte cerinţele de pregătire profesională şi organizarea acestei activităţi;

c) elaborează normele privind pregătirea profesională a consultanţilor fiscali şi programul anual de perfecţionare continuă a membrilor;

d) întocmeşte evidenţa şi documentaţia privind pregătirea profesională a consultanţilor fiscali;

e) asigură asistenţa profesională pentru membrii Camerei;

f) asigură materialele pentru pregătirea profesională şi informarea periodică a consultanţilor fiscali;

g) propune oportunităţi de colabore cu entităţile care îndeplinesc condiţiile de organizare a cursurilor de pregătire profesională;

h) execută alte atribuţii stabilite de Consiliul superior şi Biroul permanent.

ART. 45

Direcţia de servicii pentru membri are, în principal, următoarele atribuţii:

a) organizează examenul de atribuire a calităţii de consultant fiscal;

b) primeşte şi verifică dosarele de înscriere ale candidaţilor;

c) conduce Registrul consultanţilor fiscali şi al societăţilor comerciale de consultanţă fiscală şi toate evidenţele operative privind consultanţii fiscali, în sistem informatizat;

d) eliberează carnetele profesionale, parafele şi autorizaţiile de funcţionare;

e) primeşte declaraţiile cu veniturile realizate şi acordă viza anuală pe carnetele profesionale şi autorizaţiile de funcţionare;

f) asigură publicarea anuală in Monitorul Oficial al României a Registrului consultanţilor fiscali şi al societăţilor comerciale de consultanţă fiscală şi procedează la actualizarea site-ului Camerei;

g) organizează activitatea de informare a membrilor cu privire la Hotărârile Consiliului superior şi ale Biroului permanent;

h)gestionează dosarele profesionale ale consultanţilor fiscali şi ale societăţilor comerciale de consultanţă fiscală;

k) execută alte atribuţii stabilite de Consiliul superior şi Biroul permanent.

ART. 46

(1) Direcţia de monitorizare, control şi competenţă profesională are, în principal, următoarele atribuţii:

a) asigură controlul calităţii activităţii profesionale a consultanţilor fiscali;

b) asigură controlul realităţii veniturilor din activitatea de consultanţă fiscală declarate Camerei. c) urmăreşte respectarea normelor de conduită etică şi profesională în domeniul consultanţei fiscale;

d) urmăreşte aplicarea normelor şi procedurilor privind activitatea de consultanţă fiscală;

e) verifică dacă sunt îndeplinite cerinţele ordonanţei şi a prezentului regulament, privind folosirea sintagmei “fiscal”;

f) identifică persoanele care nu au obţinut calitatea de consultant fiscal şi care exercită această profesie;

g) execută alte atribuţii stabilite de Consiliul superior şi Biroul permanent.

(2) În cazul unor constatări privind încălcarea Codului privind conduita etică şi profesională în domeniul consultanţei fiscale, precum şi a actelor cu caracter intern, Direcţia de monitorizare, control şi competenţă profesională sesizează Direcţia de conduită şi disciplină profesională.

ART. 47

(1) Direcţia de conduită şi disciplină profesională analizează cazurile de abatere disciplinară.

(2) Direcţia de conduită şi disciplină profesională execută şi alte atribuţii stabilite de Biroul permanent.

ART. 48

Direcţia de servicii generale are, în principal, următoarele atribuţii:

a) coordonează şi asigură serviciile: resurse umane, tehnologia informaţiei, administrativ şi de gestionare a patrimoniului Camerei;

b) elaborează proiectului bugetului de venituri şi cheltuieli al Camerei, pe care îl prezintă spre dezbatere şi avizare Biroului permanent;

c) conduce şi organizează activităţi financiar-contabile, precum şi asigurarea execuţiei bugetare, în sistem informatizat;

d) urmăreşte încasarea cotizaţiilor, taxelor şi a altor venituri ale Camerei;

e) execută alte atribuţii stabilite de Consiliul superior şi Biroul permanent.

ART. 49

Direcţia de relaţii naţionale şi internaţionale are, în principal, următoarele atribuţii:

a) efectuează documentări referitoare la activitatea de consultanţă fiscală şi la organizaţiile profesionale din alte ţări şi prezentarea de informări Consiliului superior şi Biroului permanent;

b) asigură realizarea măsurilor necesare în vederea aderării Camerei la organismele profesionale internaţionale de profil, iniţierea şi încheierea acordurilor/convenţiilor cu organizaţii similare din alte ţări privind exercitarea profesiei de consultant fiscal în străinătate şi pe teritoriul României;

c) asigură colaborarea şi cooperarea cu instituţiile din alte ţări, care activează în domeniul consultanţei fiscale;

d) asigură participarea reprezentanţilor Camerei la diverse manifestări nationale şi internaţionale pe teme profesionale;

e) elaborează propuneri privind actualizarea legislaţiei, precum şi a normelor de consultanţă fiscală

f) asigură colaborarea şi cooperarea cu alte organisme profesionale din ţară;

g) execută altor atribuţii stabilite de Consiliul superior şi Biroul permanent.

CAP.7

Veniturile si cheltuielile Camerei

ART. 50

(1) Camera, în calitate de persoană juridică fără scop lucrativ, îşi constituie veniturile din activităţile stabilite potrivit prevederilor legale, acoperindu-şi cheltuielile în întregime din aceste venituri.

(2) Contabilitatea patrimoniului şi a activităţilor desfăşurate de Cameră se conduce potrivit legii.

(3) Înregistrarea veniturilor în contabilitate se face pe baza documentelor legale care atestă crearea dreptului de încasare sau în momentul încasării efective a acestora.

(4) Înregistrarea cheltuielilor se face pe baza documentelor justificative care atestă crearea obligaţie de plata sau în momentul plaţii efective a acestora.

ART. 51

(1) Veniturile Camerei se constituie din următoarele surse:

a) taxa de înscriere la examenul pentru atribuirea calităţii de consultant fiscal;
b) taxa de autorizare a societăţilor comerciale de consultanţă fiscală;

c) taxa de înscriere în evidenţa Camerei;

d)cotizaţiile profesionale ale membrilor Camerei, respectiv cotizaţiile fixe anuale;

e) cotizaţiile anuale calculate asupra veniturilor realizate de membrii Camerei care îşi exercită profesia individual sau de societăţi comerciale de consultanţă fiscală autorizate de Cameră;

f) încasările din vânzarea publicaţiilor proprii;

g) donaţiile şi sponsorizările;

h) venituri din aplicarea de sancţiuni;

i) alte venituri din activitatea Camerei.

(2) Taxa de înscriere în evidenţa Camerei este datorată şi se achită anticipat depunerii cererii de înscriere.

ART. 52

Consultanţii fiscali, membri activi şi inactivi, sunt obligaţi să plătească cotizaţiile şi taxele datorate către Cameră, după caz, în condiţiile prevăzute prin hotărârile Consiliului superior.

CAP.8

Abateri si sancţiuni

ART. 53

(1) Fapta săvârşită de un membru al Camerei, prin care se încalcă dispoziţiile ordonanţei, ale Regulamentului de organizare şi funcţionare a Camerei, ale Codului privind conduita etică şi profesională în domeniul consultanţei fiscale, hotărârile, normele sau alte acte emise de Cameră, constituie abatere disciplinară.

(2) Abaterile disciplinare săvârşite de membrii sunt următoarele:

a) încălcarea dizpoziţiilor ordonanţei sau ale Regulamentului de organizare şi funcţionare a Camerei;

b) nerespectarea prevederilor Codului privind conduita etică şi profesională a consultanţilor fiscali;

c) exercitarea profesiei în perioada de suspendare;

d)nerespectarea normelor de lucru si desfăşurarea unei activitaţi profesionale in condiţii necorespunzătoare, cu prejudicierea reputaţiei profesionale;

e) nerespectarea normelor privind păstrarea secretului profesional;

f) neplata cotizaţiilor şi a celorlalte obligaţii băneşti pe o perioadă de un an;

g)nedeclararea sau declararea parţiala a veniturilor, in scopul sustragerii de la plata obligaţiilor băneşti;

h)refuzul de a pune la dispoziţie organelor de control ale Camerei a documentelor privind activitatea profesională in cadrul activitatilor de audit de calitate;

i) declaraţii neconforme cu realitatea, în relaţiile cu Camera;

j) absenţe nejustificate de la cursurile de pregătire şi perfecţionare profesională;

k) prestarea de servicii de consultanţă fiscală fără contract scris încheiat cu clientul sau pe baza unui contract în care nu au fost înscrise toate elementele cu privire la identitatea părţilor;

l) nerespectarea prevederilor art. 9 alin.(1).

ART.54

(1) Faptele prevăzute la art.53 se sancţionează cu:

a) mustrare;

b) avertisment;

c) suspendarea calităţii de membru al Camerei pe o perioadă de la 3 luni până la un an;

d) excluderea din Cameră.

(2) La stabilirea şi aplicarea sancţiunilor disciplinare se va ţine seama de gravitatea încălcării şi de urmările acesteia, precum şi de calităţile profesionale şi morale ale celui în cauză. În cazul repetării unei abateri disciplinare, se va aplica sancţiunea imediat următoare ca grad de severitate.

(3) Abaterile disciplinare se constată de Direcţia de conduită şi disciplină profesională, iar sancţiunile disciplinare se aprobă de Consiliul superior şi de Comisia de apel, potrivit competenţelor.

(4) În cazul aplicării sancţiunii de suspendare a dreptului de exercitare a profesiei de consultant fiscal, cel în cauză este obligat să depună sub luare de semnătură carnetul profesional şi parafa, în termen de 5 zile de la data aplicării sancţiunii. În situaţia refuzului, se procedează la radierea din Registrul consultanţilor fiscali. Aceeaşi obligaţie îi revine şi în cazul aplicării măsurii de excludere şi de interzicere a exercitării profesiei de consultant fiscal.

(5) La expirarea termenului de suspendare se restituie consultantului fiscal carnetul profesional şi parafa.

(6) Hotărârile de sancţionare se publică pe site-ul Camerei.

(7) Sancţiunile disciplinare se aplică în termen de 6 luni de la constatare, dar nu mai târziu de un an de la data săvârşirii abaterii disciplinare.

(8)Răspunderea disciplinară a consultantului fiscal nu exclude răspunderea civilă, penală, contravenţională sau patrimonială a acestuia.

ART. 55

Carnetul profesional respectiv autorizaţia de funcţionare se retrage în următoarele situaţii:

1.În cazul persoanelor fizice:

a) când atribuirea calităţii de consultant fiscal a fost obţinută ca urmare a săvârşirii unei infracţiunii

b) când consultantul fiscal încalcă grav prevederile Codului privind conduita etică şi profesională în domeniul consultanţei fiscale;

c) când consultantul fiscal încalcă grav prevederile Normelor privind pregatirea profesională continuă consultantilor fiscali;

d) în caz de întârziere la plata cotizaţiei, mai mult de 3 luni, faţă de termenul stabilit prin hotărârea Consiliului Superior, cu excepţia cazurilor de forţă majoră.

2. În cazul persoanelor juridice, în situaţia în care:

a) societatea comercială s-a dizolvat;

b) după data de înregistrare la Cameră se constată nu mai îndeplineste condiţiile legale de funcţionare potrivit ordonanţei şi Regulamentului de organizare şi funcţionare al Camerei;

c) în caz de întârziere la plata cotizaţiei, mai mult de 3 luni, faţă de termenul stabilit prin hotărârea Consiliului Superior, cu excepţia cazurilor de forţă majoră.

ART. 56

(1) Suspendarea dreptului de exercitare a profesiei de consultant fiscal intervine în următoarele situaţii:

a) in cazul declarării ca inactiv

b) la cerere;

c) în caz de incompatibilitate;

d) în cazul executării unei pedepse privative de libertate pentru săvârşirea unei fapte care nu îi interzice dreptul de gestiune şi de administrare a unei societăţi comerciale;

e) ca urmare a interdicţiei de a profesa pe o anumită perioadă, dispusă prin hotărâre judecătorească sau ca urmare unei sancţiuni disciplinare aplicate de Cameră.

(2) Exercitarea profesiei de consultant fiscal încetează în următoarele situaţii:

a) la cerere;

b) prin deces;

c) în cazul excluderii din profesie, ca sancţiune disciplinară aplicată de Cameră;

d) în cazul condamnării definitive pentru o faptă prevăzută de legea penală, dacă aceasta îl face nedemn de a fi consultant fiscal.

e) în cazul retragerii carnetului profesional respectiv a autorizaţiei de funcţionare

ART. 57
Toate sesizările referitoare la problemele, faptele sau circumstanţele care sunt de natură să atragă răspunderea disciplinară a unui membru se înaintează Secretariatului general, care transmite documentaţia Direcţiei de conduită şi disciplină profesională.

ART. 58
(1) Direcţia de conduită şi disciplină profesională efectuează cercetări asupra documentaţiei primite, putând să solicite informaţiile pe care le consideră necesare, inclusiv registre, dosare sau evidenţe, consultantul fiscal fiind obligat să le prezinte.
(2) Direcţia de conduită şi disciplină profesională se pronunţă asupra unei sancţiuni disciplinare, stabilind termene pentru furnizarea de către persoana în cauză a informaţiilor necesare, oferindu-i posibilitatea să îşi exprime punctul de vedere înainte de a lua decizia cu privire la sesizarea Consiliului superior.

ART. 59
(1) În situaţia în care Direcţia de conduită şi disciplină profesională consideră că nu sunt îndeplinite condiţiile necesare pentru atragerea răspunderii disciplinare, persoana reclamată şi reclamantul primesc notificări corespunzătoare.
(2) În situaţia în care Direcţia de conduită şi disciplină profesională consideră că sunt îndeplinite condiţiile necesare pentru atragerea răspunderii disciplinare, întocmeşte proiectul de ordin, şi sesizează Consiliul superior în vederea aprobării sancţiunii propuse.
(3) În cazul în care Direcţia de conduită şi disciplină profesională hotărăşte să sesizeze Consiliul superior, trimite acestuia un raport cuprinzând faptele reclamate la adresa consultantului fiscal, probele administrate, precum şi orice alte informaţii pe care s-a bazat în susţinerea propunerii de sancţionare disciplinară.

ART. 60
În vederea soluţionării sesizărilor primite, Consiliul superior respectă procedurile referitoare la comunicare, audiere, deliberare şi comunicare a hotărârii.

ART. 61
Consiliul superior comunică în scris persoanei reclamate, în termen de 30 de zile de la primirea sesizării, următoarele:
a) conţinutul reclamaţiei primite, locul şi data la care va avea loc audierea persoanei respective;
b) elementele care stau la baza reclamaţiei;
c) o descriere a procedurilor Consiliului superior privind soluţionarea reclamaţiei, în forma aprobată de acesta;
d) solicitarea adresată persoanei reclamate de a confirma, în termen de 15 zile de la primirea comunicării, acceptarea totală sau parţială a faptelor puse în sarcina acesteia, intenţia de a participa la audiere şi de a fi reprezentată sau asistată de avocat ori de un alt specialist. Pentru faptele neacceptate, persoana reclamată poate prezenta probe în apărarea sa.

ART.62
(1) Audierea se stabileşte de Consiliul superior în termen de până la 30 de zile de la data primirii sesizării. În acest scop persoanele sunt citate la Cameră.
(2) Persoana reclamată poate solicita, fie cu ocazia audierii, fie anterior acesteia, prin cerere scrisă adresată Consiliului superior, amânarea audierii pentru o dată ulterioară, în vederea formulării apărării, în caz de boală sau în alte împrejurări temeinic motivate.
(3) În absenţa nemotivată a persoanei reclamate sau a reprezentantului acesteia, audierea nu mai are loc şi se trece la procedura următoare.

ART. 63
(1) După procedura audierii sau în caz de absenţă nemotivată, Consiliul superior se retrage pentru deliberare.
(2) Consiliul superior deliberează în raport cu fiecare faptă a persoanei reclamate şi emite o hotărâre împotriva acesteia, cuprinzând una dintre sancţiunile prevăzute la art. 54alin. (1).
(3) În cazul în care Consiliul superior constată că faptele reclamate au fost neîntemeiate, emite o hotărâre de respingere.
(4) Consiliul superior anunţă hotărârea sa în şedinţă şi informează părţile implicate despre dreptul de a ataca hotărârea în faţa Comisiei de apel. Hotărârea se comunică în scris părţilor implicate, în termen de 5 zile de la adoptare.
(5) Hotărârea Consiliului superior devine executorie de la data împlinirii termenului de apel, cu excepţia cazului în care, înainte de împlinirea termenului, părţile atacă hotărârea Consiliului superior la Comisia de apel.
(6) Şedinţele Consiliului superior sunt publice. Nu sunt publice şedinţele în care ar fi adusă atingere imaginii publice a persoanelor implicate, Camerei şi terţilor, precum şi în cazurile în care s-ar afecta principiul confidenţialităţii, acestea urmând a fi hotărâte de Consiliul superior, precum şi la solicitarea părţilor.

ART. 64
Hotărârile Consiliului superior pot fi atacate, în termen de 30 de zile de la primirea comunicării scrise, atât de către persoana reclamată, cât şi de reclamant. Cererea de apel trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:
a) să fie formulată în scris şi să fie adresată Comisiei de apel prin Secretariatul general;
b) să prezinte motivele atacării hotărârii Consiliului superior.

ART. 65
(1) Comisia de apel notifică ambelor părţi data şi locul judecării apelului. La judecare, apelantul are dreptul să fie reprezentat sau asistat.
(2) Apelul poate fi judecat în lipsa părţilor dacă oricare dintre părţi solicită aceasta, cu respectarea cerinţelor privind trimiterea comunicării scrise.
(3) Comisia de apel poate amâna judecarea apelului pentru o dată ulterioară, în vederea formulării apărării, în caz de boală sau în alte împrejurări temeinic motivate.
(4) Procedura de judecare a apelului este similară cu cea din faza audierii în faţa Consiliului superior.

ART. 66
(1) La încheierea judecării apelului, Comisia de apel poate hotărî confirmarea, modificarea sau anularea hotărârii Consiliului superior.
(2) Comisia de apel anunţă hotărârea sa în şedinţă publică. Hotărârea Comisiei de apel se va comunica în scris părţilor în termen de 15 zile de la pronunţare.
(3) Şedinţele Comisiei de apel sunt publice. Nu sunt publice şedinţele în care ar fi adusă atingere imaginii publice a persoanelor implicate, Camerei şi terţilor, precum şi în cazurile în care s-ar afecta principiul confidenţialităţii, acestea urmând a fi hotărâte de Consiliul superior, precum şi la solicitarea oricareia dintre parti.
(4) Hotărârile Comisiei de apel privind suspendarea sau excluderea unui membru sunt publicate pe site-ul Camerei.
(5) Hotărârile Comisiei de apel sunt de natură disciplinară şi pot fi atacate, în condiţiile legii, la instanţa competentă.

CAP. 9
Dispoziţii tranzitorii si finale

ART.67
În termen de 60 de zile de la publicarea în Monitorul Oficial al României a prezentului regulament, membrii Camerei care s-au declarat inactivi şi nu indeplinesc condiţiile art.4 alin (3) sunt obligaţi să solicite in scris trecerea la statutul de membru activ.

ART. 68
Camera cooperează şi colaborează cu Ministerul Economiei şi Finanţelor în următoarele domenii:
a) creşterea calităţii activităţii de consultanţă fiscală în vederea eficientizării acesteia;
b) constatarea cazurilor de utilizare ilegală a titlului de consultant fiscal sau a denumirii societăţii de consultanţă fiscală;
c) pregătirea şi perfecţionarea membrilor Camerei în activitatea de consultanţă fiscală;
d) promovarea de proiecte de acte normative pe linia îmbunătăţirii legislaţiei fiscale şi activităţii de consultanţă fiscală.şi aplicarea in mod unitar a legislatiei fiscale;

ART. 69
Hotărârile Conferinţei şi ale Consiliului superior se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I şi pe site-ul Camerei.

Articolul precedentcontabil – companie consultanta
Articolul următornou curs pentru taxa auto

Lasă un răspuns

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.