Contribuții sociale obligatorii 2018 – ce modificări intervin (potrivit proiectului de modificare a CF)

8
276

Incepand cu 01.01.2018 – cotele de contribuţii de asigurări sociale sunt următoarele:

1.1 Cotele de contribuţii de asigurări sociale sunt următoarele:

a) 25 % datorată de către persoanele fizice care au calitatea de angajați și de către persoanele fizice pentru care există obligația plății contribuţiei de asigurări sociale, potrivit Codului fiscal;
b) 4 % datorată în cazul condițiilor deosebite de muncă, de către persoanele fizice şi juridice care au calitatea de angajatori sau sunt asimilate acestora;
c) 8 % datorată în cazul condiţiilor speciale de muncă şi altor condiţii de muncă astfel cum sunt prevăzute în Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările şi completările ulterioare, de către persoanele fizice şi juridice care au calitatea de angajatori sau sunt asimilate acestora.

1.2 Cota de contribuţie de asigurări sociale de sănătate este de 10% datorată de către persoanele fizice care au calitatea de angajați sau pentru care există obligația plății contribuţiei de asigurări sociale, potrivit Codului fiscal.

1.3 Cota de contribuţie asiguratorie pentru muncă este de 2,25% datorată de către persoanele fizice şi juridice care au calitatea de angajatori sau sunt asimilate acestora, precum și de persoanele fizice care realizează în România venituri din salarii sau asimilate salariilor de la angajatori din state care nu intră sub incidenţa legislaţiei europene aplicabile în domeniul securităţii sociale, precum şi a acordurilor privind sistemele de securitate socială la care România este parte.

NU UITATI SA DATI UN LIKE SI PAGINII NOASTRE DE FACEBOOKCLICK AICI – SAU SA VA ABONATI LA NEWSLETTER – VEZI PARTEA DREAPTA LA SECTIUNEA „Aboneaza-te la insemnari”. NOU – ACUM AVEM SI UN GRUP PE FACEBOOKCLICK AICI, DAR SI O PAGINA DE GOOGLE PLUSCLICK AICI.

Sarcina fiscală a contribuțiilor sociale, în cazul veniturilor din salarii și asimilate salariilor, se suportă după cum urmează:

a) de către persoanele fizice care au calitatea de angajați:
– 25% contribuția de asigurări sociale;
– 10% contribuția asigurări sociale de sănătate;

b) de către persoanele fizice şi juridice care au calitatea de angajatori sau sunt asimilate acestora:
– 4% contribuția de asigurări sociale pentru condiții deosebite de muncă;
– 8% contribuția de asigurări sociale pentru condiții speciale și alte condiții de muncă;
– 2,25% contribuţia asiguratorie pentru muncă.

Contribuţia de asigurări sociale și contribuţia de asigurări sociale de sănătate, datorate de către persoanele fizice care obțin venituri din salarii sau asimilate salariilor, în baza unui contract individual de muncă cu normă întreagă sau cu timp parţial, nu pot fi mai mici decât nivelul contribuţiilor sociale aferente salariului minim brut pe ţară în vigoare în luna pentru care se datorează contribuţiile sociale, corespunzător numărului zilelor lucrătoare din lună în care contractul a fost activ (măsura part-time).

Impozitul pe veniturile microîntreprinderilor – pragul se va majora de la 500.000 euro la 1.000.000 euro (info modificări) – click aici

Măsura nu se aplică în cazul persoanelor fizice aflate într-una dintre următoarele situații:

a) sunt elevi sau studenți, cu vârsta până la 26 de ani, aflați într-o formă de școlarizare;
b) sunt ucenici, potrivit legii, în vârstă de până la 18 de ani;
c) sunt persoane cu dizabilități sau alte categorii de persoane, cărora prin lege li se recunoaște posibilitatea de a lucra mai puțin de 8 ore pe zi;
d) au calitatea de pensionari pentru limită de vârstă în sistemul public de pensii, cu excepția pensionarilor pentru limită de vârstă care beneficiază de pensii de serviciu în baza unor legi/statute speciale, precum și a celor care cumulează pensia pentru limită de vârstă din sistemul public de pensii cu pensia stabilită într-unul dintre sistemele de pensii neintegrate sistemului public de pensii;
e) realizează în cursul aceleiași luni venituri din salarii sau asimilate salariilor în baza a două sau mai multe contracte individuale de muncă, iar baza lunară de calcul cumulată aferentă acestora este cel puțin egală cu salariul minim brut pe țară.

NU UITATI SA DATI UN LIKE SI PAGINII NOASTRE DE FACEBOOKCLICK AICI – SAU SA VA ABONATI LA NEWSLETTER – VEZI PARTEA DREAPTA LA SECTIUNEA „Aboneaza-te la insemnari”. NOU – ACUM AVEM SI UN GRUP PE FACEBOOKCLICK AICI, DAR SI O PAGINA DE GOOGLE PLUSCLICK AICI.

În cazul persoanelor fizice care desfășoară activități independente, acestea datorează CAS și a CASS, după cum urmează:

– în cazul CAS
 persoanele care realizează venituri din activități independente, datorează CAS, în următoarele condiții:

– dacă nu realizează venituri din salarii sau asimilate salariilor, sau venituri din pensii, pentru care sunt asigurate în sistemul public de pensii sau într-un sistem propriu de asigurări sociale, potrivit legii;
– dacă nu sunt asigurate în sisteme proprii de asigurări sociale, pentru care există obligaţia asigurării în aceste sisteme potrivit legii (avocații, notarii, personalul monahal, personalul militar);

 contribuția se stabilește la un venit ales de către contribuabil, cel puțin egal cu salariul minim brut pe țară, independent de nivelul venitului realizat;

 persoanele care realizează venituri lunare din activități independente sub nivelul salariului minim burt pe țară nu au obligația să plătească CAS, însă pot opta pentru plata contribuției, în aceleași condiții prevăzute pentru cei care au obligația plății contribuției.

Ce modificări vor interveni cu privire la deducerile personale – începând cu anul 2018 ? – click aici

– în cazul CASS
 persoanele care realizează venituri din activități independente, dar și alte categorii de venituri cum ar fi: venituri din asocierea cu o persoană juridică, din cedarea folosinţei bunurilor, din investiţii, din activităţi agricole, silvicultură şi piscicultură sau din alte surse, datorează CASS, dacă veniturile lunare realizate cumulat, sunt cel puțin egale cu salariul minim brut pe țară din una sau mai multe surse de venituri din cele menţionate, în următoarele condiții:

– dacă nu realizează venituri din salarii sau asimilate salariilor;
– dacă nu se încadrează în categoriile de persoane exceptate de la plata contribuţiei de asigurări sociale de sănătate pentru anumite venituri (ex: studenții/tinerii pentru veniturile din investiții, alte surse, cedarea folosinței bunurilor).

 contribuția se stabilește la salariul minim brut pe țară, indiferent de nivelul venitului realizat și de numărul activităților desfășurate;
 persoanele pentru care veniturile realizate lunar, cumulat, sunt sub nivelul salariului minim brut pe țară, nu au obligația să plătească CASS, însă pot opta pentru plata contribuției în aceleași condiții prevăzute pentru cei care au obligația plății contribuției, pentru asigurarea în sistemul de asigurări de sănătate;
 în cazul categoriilor de persoane exceptate de la plata contribuţiei de asigurări sociale de sănătate, dacă nivelul lunar al veniturilor din activități independente și din celelalte categorii de venituri, este sub valoarea salariului de bază minim brut pe ţară, acestea sunt asigurate în sistemul de asigurări de sănătate, în virtutea faptului că se află în categoria de persoane exceptate de la plata CASS.

Extinderea bazei de calcul al CAS, prin includerea în baza de calcul al CAS a veniturilor din salarii și asimilate salariilor din alte activități decât cele pentru care, potrivit legii, există obligaţia asigurării în sistemele proprii de asigurări sociale, realizate de:

– persoanele fizice asigurate în sisteme proprii de asigurări sociale (ex: avocatul pentru veniturile din salarii realizat din desfășurarea activității de profesor);
– persoanele care au calitatea de pensionari din sisteme proprii de asigurări sociale.

NU UITATI SA DATI UN LIKE SI PAGINII NOASTRE DE FACEBOOKCLICK AICI – SAU SA VA ABONATI LA NEWSLETTER – VEZI PARTEA DREAPTA LA SECTIUNEA „Aboneaza-te la insemnari”. NOU – ACUM AVEM SI UN GRUP PE FACEBOOKCLICK AICI, DAR SI O PAGINA DE GOOGLE PLUSCLICK AICI.

În contextul majorării cotei CASS datorată pentru persoanele fizice asigurate în sistemul de sănătate, de la 5,5% la 10%, categoriile de persoane pentru care în prezent contribuția se suportă de la bugetul de stat, se includ în categoria persoanelor exceptate de la plata contribuției de asigurări sociale de sănătate, după cum urmează:

– persoanele fizice care au calitatea de pensionari, pentru veniturile din pensii;
– persoanele care se află în concediu medical pentru incapacitate temporară de muncă, acordat în urma unui accident de muncă sau a unei boli profesionale, pentru indemnizaţia pentru incapacitate temporară de muncă ca urmare a unui accident de muncă sau a unei boli profesionale;
– persoanele care beneficiază de indemnizaţie de şomaj sau, după caz, de alte drepturi de protecţie socială care se acordă din bugetul asigurărilor pentru şomaj, potrivit legii, pentru aceste drepturile băneşti;
– persoanele care se află în concediu de acomodare, potrivit Legii nr. 273/2004 privind procedura adopţiei, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în concediu pentru creşterea copilului potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 132/2011, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi în concediu pentru copilul cu handicap potrivit Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, pentru drepturile băneşti acordate de aceste legi;
– persoanele fizice care beneficiază de ajutor social, potrivit legii, pentru aceste drepturi bănești;
– persoanele care execută o pedeapsă privativă de libertate sau se află în arest preventiv în unităţile penitenciare, persoanele reţinute, arestate sau deţinute care se află în centrele de reţinere şi arestare preventivă organizate în subordinea Ministerului Afacerilor Interne, precum şi persoanele care se află în executarea unei măsuri educative ori de siguranţă privative de libertate, respectiv persoanele care se află în perioada de amânare sau de întrerupere a executării pedepsei privative de libertate;
– străinii aflaţi în centrele de cazare în vederea returnării ori expulzării, precum şi pentru cei care sunt victime ale traficului de persoane, care se află în timpul procedurilor necesare stabilirii identităţii şi sunt cazaţi în centrele special amenajate potrivit legii;
– personalul monahal al cultelor recunoscute, aflat în evidenţa Secretariatului de Stat pentru Culte;
– persoanele cetăţeni români, care sunt victime ale traficului de persoane, pentru o perioadă de cel mult 12 luni.

Persoanele fizice aflate în situaţiile menționate, sunt exceptate de la plata contribuției de asigurări sociale de sănătate pe perioada și, după caz, pentru drepturile bănești primite în virtutea faptului că se află în categoria respectivă de persoane, dacă nu realizează venituri din activități independente și din celelalte categorii de venituri pentru care se datorează CASS sau dacă nivelul lunar al acestora este sub valoarea salariului de bază minim brut pe ţară. În cazul realizării de venituri peste nivelul salariului de bază minim brut pe ţară, lunar, persoanele respective datorează contribuţia de asigurări sociale de sănătate potrivit regulilor prevăzute în cuprinsul cap. III ”Contribuţia de asigurări sociale de sănătate datorată Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate” al titlului V ”Contribuţii sociale obligatorii”.

NU UITATI SA DATI UN LIKE SI PAGINII NOASTRE DE FACEBOOKCLICK AICI – SAU SA VA ABONATI LA NEWSLETTER – VEZI PARTEA DREAPTA LA SECTIUNEA „Aboneaza-te la insemnari”. NOU – ACUM AVEM SI UN GRUP PE FACEBOOKCLICK AICI, DAR SI O PAGINA DE GOOGLE PLUSCLICK AICI.

Ca urmare a transferului contribuțiilor sociale în sarcina angajaților și a persoanelor care realizează venituri din salarii și asimilate salariilor, și având în vedere faptul că pe perioadele de incapacitate temporară de muncă pentru boală obișnuită sau ca urmare a accidentelor de muncă şi a bolilor profesionale, angajatul aflat într-o astfel de situație nu suportă contribuția de asigurări sociale de sănătate din indemnizația primită pe această perioadă, s-au eliminat prevederile referitoare la contribuția de asigurări sociale de sănătate datorată de angajator pentru indemnizaţiile de incapacitate temporară de muncă aferente concediilor medicale. În același timp, se menține regimul fiscal actual, potrivit căruia, angajatul aflat în incapacitate temporară de muncă nu suportă contribuția de asigurări sociale de sănătate din indemnizația primită pe perioada în care se află în incapacitate temporară de muncă, având în vedere faptul că beneficiază de o prestație socială pentru care a contribuit.

Pentru persoanele fizice fără venituri baza lunară de calcul asupra căreia se plătește contribuția de asigurări sociale de sănătate este salariul de bază minim brut pe ţară în vigoare în luna pentru care se datorează contribuția de asigurări sociale de sănătate, în vederea corelării cu creșterea salariului lunar minim brut pe țară și cu regimul fiscal aplicabil celorlalte categorii de contribuabili la sistemul național de sănătate.

În corelare cu măsura privind reducerea numărului contribuțiilor sociale și pentru asigurarea constituirii fondurilor de asigurări sociale, în conformitate cu principiile care stau la baza sistemelor de asigurări sociale cum ar fi principiul contributivităţii și cel al solidarităţii sociale, s-a introdus un nou capitol, Capitolul IX – Contribuția asiguratorie pentru muncă.

Contribuția este datorată de persoanele fizice şi juridice care au calitatea de angajatori sau sunt asimilate acestora, precum și de persoanele fizice care realizează în România venituri din salarii sau asimilate salariilor de la angajatori din state care nu intră sub incidenţa legislaţiei europene aplicabile în domeniul securităţii sociale, precum şi a acordurilor privind sistemele de securitate socială la care România este parte.

NU UITATI SA DATI UN LIKE SI PAGINII NOASTRE DE FACEBOOKCLICK AICI – SAU SA VA ABONATI LA NEWSLETTER – VEZI PARTEA DREAPTA LA SECTIUNEA „Aboneaza-te la insemnari”. NOU – ACUM AVEM SI UN GRUP PE FACEBOOKCLICK AICI, DAR SI O PAGINA DE GOOGLE PLUSCLICK AICI.

Contribuţia asiguratorie pentru muncă se datorează în cotă de 2,25% la veniturile din salarii și asimilate salariilor și se plătește la bugetul de stat, fiind destinată finanțării prestațiilor din domeniul asigurărilor sociale de care beneficiază salariații, cum ar fi indemnizațiile pentru șomaj, indemnizațiile primite pentru concediile medicale sau cheltuielile pentru accidente de muncă și boli profesionale, precum și pentru alimentarea Fondului de garantare pentru plata creanțelor salariale.

Din contribuţia asiguratorie pentru muncă încasată la bugetul de stat, se alocă lunar, până la sfarșitul lunii în curs, o cotă de:

a) 15% se face venit la Fondul de garantare pentru plata creanţelor salariale constituit în baza Legii nr. 200/2006 privind constituirea şi utilizarea Fondului de garantare pentru plata creanţelor salariale, cu modificările ulterioare;
b) 20% se face venit la Bugetul asigurărilor pentru șomaj;
c) 5% se face venit la Sistemul de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale;
d) 40% se face venit la bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate pentru plata concediilor medicale;
e) 20% se fac venit la bugetul de stat într-un cont distinct.

Aprobarea metodologiei de distribuire a sumelor plătite de contribuabili în contul unic și de stingere a obligațiilor fiscale înregistrate de către aceștia se va stabili prin ordin al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală.

„CabinetExpert.ro foloseste, dar va si recomanda cu incredere – cel mai bun program de facturare, gestiune si contabilitate primara – Smart Bill

Anunțuri publicitare

8 COMENTARII

  1. Indemnizatiile pentru incapacitate temporara de munca suportate de BASS se vor deduce din contributia de 2,25 % sau ramane de vazut ?

Lasă un răspuns

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.