Sistemul opțional anual de declarare și plată a impozitului pe profit cu plați anticipate efectuate trimestrial – info 2017

1
301

Baza legală:

Legea 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare;
– Hotărârea Guvernului 1/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare;
– Ordin ANAF 726/2016 pentru aprobarea modelului formularului (012) “Notificare privind modificarea sistemului anual/trimestrial de declarare şi plată a impozitului pe profit”;
Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare

Contribuabilii pot opta pentru calculul, declararea şi plata impozitului pe profit anual, cu efectuarea de plăţi anticipate trimestriale. [articolul 41 alineatul (2) din Codul fiscal]

* Opţiunea se exprimă pe baza formularului 012 “Notificare privind modificarea sistemului anual/trimestrial de declarare şi plată a impozitului pe profit” până la data de 31 ianuarie inclusiv a anului fiscal pentru care se solicită aplicarea acestui sistem.

Opţiunea este obligatorie pentru cel puţin 2 ani fiscali consecutivi.

* Renunţarea la aplicarea acestui sistem se face pe baza formularului 012 “Notificare privind modificarea sistemului anual/trimestrial de declarare şi plată a impozitului pe profit” până la data de 31 ianuarie inclusiv a anului fiscal pentru care se solicită renunţarea. [articolul 41 alineatul (3) din Codul fiscal]

* Plăţile anticipate trimestriale se determină în sumă de 1/4 din impozitul pe profit datorat pentru anul precedent, actualizat cu indicele preţurilor de consum*, estimat cu ocazia elaborării bugetului iniţial al anului pentru care se efectuează plăţile anticipate.

* Pentru anul 2017, indicele preţurilor de consum utilizat pentru actualizarea plăţilor anticipate în contul impozitului pe profit anual este 101,4% (Ordin MFP 240/2017)

* Pentru anul 2016, indicele preţurilor de consum utilizat pentru actualizarea plăţilor anticipate în contul impozitului pe profit anual a fost 100,5% (Ordin MFP 236/2016)

Impozitul astfel determinat se declară şi se plăteşte până la data de 25 inclusiv a lunii următoare trimestrului pentru care se efectuează plata, cu excepţia plăţii anticipate aferente trimestrului IV care se declară şi se plăteşte până la data de 25 decembrie*.
Termenul până la care se efectuează plata impozitului anual este termenul de depunere a declaraţiei privind impozitul pe profit, respectiv până la data de 25 martie inclusiv a anului următor. [articolul 41 alineatul (2) şi articolul 42 alineatul (1) din Codul fiscal]

În situaţia în care, în cursul anului pentru care se efectuează plăţile anticipate, impozitul pe profit aferent anului precedent se modifică şi se corectează în condiţiile prevăzute de Codul de procedură fiscală, plăţile anticipate care se datorează începând cu trimestrul efectuării modificării se determină în baza impozitului pe profit recalculat. [punctul 41 alineatul 3 din norme]

Dacă în primul an al perioadei obligatorii de 2 ani fiscali consecutivi contribuabilul înregistrează pierdere fiscală, respectiv nu a datorat impozit pe profit anual, pentru cel de-al 2-lea an al perioadei obligatorii efectuează plăţi anticipate în contul impozitului pe profit la nivelul sumei rezultate din aplicarea cotei de impozit asupra profitului contabil al perioadei pentru care se efectuează plata anticipată până la data de 25 inclusiv a lunii următoare trimestrului pentru care se efectuează plata anticipată, pentru trimestrele I – III.

NU UITATI SA DATI UN LIKE SI PAGINII NOASTRE DE FACEBOOKCLICK AICI – SAU SA VA ABONATI LA NEWSLETTER – VEZI PARTEA DREAPTA LA SECTIUNEA „Aboneaza-te la insemnari”. NOU – ACUM AVEM SI UN GRUP PE FACEBOOKCLICK AICI, DAR SI O PAGINA DE GOOGLE PLUSCLICK AICI.

Definitivarea şi plata impozitului pe profit anual cu plăţi anticipate trimestriale se efectuează până la data de 25 martie inclusiv a anului următor, impozitul datorat declarându-se în declaraţia 101 “Declaraţie privind impozitul pe profit” [articolul 41 alineatul (10) şi articolul 42 alineatul (1) din Codul fiscal]

* Contribuabilii care au optat pentru un an fiscal diferit de anul calendaristic:

– comunică organului fiscal modificarea sistemului anual/trimestrial de declarare şi plată a impozitului pe profit, în termen de 30 de zile de la începutul anului fiscal modificat;
– actualizează plăţile anticipate trimestriale cu ultimul indice al preţurilor de consum comunicat pentru anul în care începe anul fiscal modificat. Impozitul pe profit pentru anul precedent, pe baza căruia se determină plăţile anticipate trimestriale, este impozitul pe profit anual, conform declaraţiei privind impozitul pe profit;
– impozitul astfel determinat se declară şi se plăteşte până la data de 25 inclusiv a lunii următoare trimestrului pentru care se efectuează plata, cu excepţia plăţii anticipate aferente trimestrului IV care se declară şi se plăteşte până la data de 25 a ultimei luni din anul fiscal modificat. [articolul 41 alineatul (8) din Codul fiscal]
* Nu pot aplica acest sistem de declarare şi plată impozitului pe profit anual, cu plăţi anticipate, efectuate trimestrial:

1. Contribuabilii care au obligaţia de a declara şi de a plăti impozitul pe profit anual până la data de 25 februarie inclusiv a anului următor celui pentru care se calculează impozitul:

Contribuabilii prevăzuţi la art. 15 din Codul fiscal:

– organizaţiile nonprofit, organizaţiile sindicale, organizaţiile patronale;
– cultele religioase;
– unităţile de învăţământ preuniversitar şi instituţiile de învăţământ superior, particulare, acreditate, precum şi cele autorizate;
– Societatea Naţională de Cruce Roşie din România;
– asociaţiile de proprietari constituite ca persoane juridice şi asociaţiile de locatari recunoscute ca asociaţii de proprietari;

2. Contribuabilii care obţin venituri majoritare din cultura cerealelor, a plantelor tehnice şi a cartofului, pomicultură şi viticultură; [articolul 41 alineatul (5) din Codul fiscal]

3. Contribuabilii care se dizolvă cu lichidare, pentru perioada cuprinsă între prima zi a anului fiscal următor celui în care a fost deschisă procedura lichidării şi data închiderii procedurii de lichidare. [articolul 41 alineatul (8) din Codul fiscal]

NU UITATI SA DATI UN LIKE SI PAGINII NOASTRE DE FACEBOOKCLICK AICI – SAU SA VA ABONATI LA NEWSLETTER – VEZI PARTEA DREAPTA LA SECTIUNEA „Aboneaza-te la insemnari”. NOU – ACUM AVEM SI UN GRUP PE FACEBOOKCLICK AICI, DAR SI O PAGINA DE GOOGLE PLUSCLICK AICI.

Observaţii!

* Contribuabilii aflaţi în următoarele situaţii aplică, în anul pentru care se datorează impozit pe profit, obligatoriu sistemul trimestrial de declarare şi plată a impozitului pe profit, dacă în anul precedent se încadrează în una dintre următoarele situaţii:

a) au fost nou-înfiinţaţi, cu excepţia contribuabililor nou-înfiinţaţi ca efect al unor operaţiuni de reorganizare efectuate potrivit legii;
b) au înregistrat pierdere fiscală sau nu au datorat impozit pe profit anual, cu excepţia prevăzută la alin. (11) al articolului 41;
c) s-au aflat în inactivitate temporară sau au declarat pe propria răspundere că nu desfăşoară activităţi la sediul social/sediile secundare, situaţii înscrise, potrivit prevederilor legale, în registrul comerţului sau în registrul ţinut de instanţele judecătoreşti competente, după caz;
d) au fost plătitori de impozit pe veniturile microîntreprinderilor. [articolul 41 alineatul (6) din Codul fiscal]

* Alineatele (11), (12) şi (13) ale articolului 41 din Codul fiscal prevăd reguli speciale în cazul contribuabililor care aplică sistemul de declarare şi plată a impozitului pe profit anual, cu plăţi anticipate efectuate trimestrial:

– Contribuabilii care au beneficiat de scutiri de la plata impozitului pe profit, conform legii, iar în anul pentru care se calculează şi se efectuează plăţile anticipate nu mai beneficiază de facilităţile fiscale respective, impozitul pe profit pentru anul precedent, pe baza căruia se determină plăţile anticipate, este impozitul pe profit determinat conform declaraţiei privind impozitul pe profit pentru anul precedent, luându-se în calcul şi impozitul pe profit scutit. [articolul 41 alineatul (11) din Codul fiscal]

– În cazul următoarelor operaţiuni de reorganizare efectuate potrivit legii, contribuabilii care aplică sistemul de declarare şi plată a impozitului pe profit anual, cu plăţi anticipate efectuate trimestrial, stabilesc impozitul pe profit pentru anul precedent, ca bază de determinare a plăţilor anticipate, potrivit următoarelor reguli:

a) contribuabilii care absorb prin fuziune una sau mai multe persoane juridice române, începând cu trimestrul în care operaţiunile respective produc efecte, potrivit legii, însumează impozitul pe profit datorat de aceştia pentru anul precedent cu impozitul pe profit datorat pentru acelaşi an de celelalte societăţi cedente;

b) contribuabilii înfiinţaţi prin fuziunea a două sau mai multe persoane juridice române însumează impozitul pe profit datorat pentru anul precedent de societăţile cedente. În situaţia în care toate societăţile cedente înregistrează pierdere fiscală în anul precedent, contribuabilii nou-înfiinţaţi determină plăţile anticipate potrivit prevederilor alin. (7) şi (10) ale articolului 41;

c) contribuabilii înfiinţaţi prin divizarea sub orice formă a unei persoane juridice române împart impozitul pe profit datorat pentru anul precedent de societatea cedentă proporţional cu valoarea activelor şi pasivelor transferate, conform proiectului întocmit potrivit legii. În situaţia în care societatea cedentă înregistrează pierdere fiscală în anul precedent, contribuabilii nou-înfiinţaţi determină plăţile anticipate potrivit prevederilor alin. (7) şi (10);

d) contribuabilii care primesc active şi pasive prin operaţiuni de divizare sub orice formă a unei persoane juridice române, începând cu trimestrul în care operaţiunile respective produc efecte, potrivit legii, însumează impozitul pe profit datorat de aceştia pentru anul precedent cu impozitul pe profit datorat pentru anul precedent de societatea cedentă, recalculat proporţional cu valoarea activelor şi pasivelor transferate, conform proiectului întocmit potrivit legii;

e) contribuabilii care transferă, potrivit legii, o parte din patrimoniu uneia sau mai multor societăţi beneficiare, începând cu trimestrul în care operaţiunile respective produc efecte, potrivit legii, recalculează impozitul pe profit datorat pentru anul precedent proporţional cu valoarea activelor şi pasivelor menţinute de către persoana juridică care transferă activele. [articolul 41 alineatul (12) din Codul fiscal]

– În cazul contribuabililor care aplică sistemul de declarare şi plată a impozitului pe profit anual, cu plăţi anticipate efectuate trimestrial, şi care, în cursul anului, devin sedii permanente ale persoanelor juridice străine ca urmare a operaţiunilor prevăzute la art. 33, începând cu trimestrul în care operaţiunile respective produc efecte, potrivit legii, aplică următoarele reguli pentru determinarea plăţilor anticipate datorate:

a) în cazul fuziunii prin absorbţie, sediul permanent determină plăţile anticipate în baza impozitului pe profit datorat pentru anul precedent de către societatea cedentă;
b) în cazul divizării totale, divizării parţiale şi transferului de active, sediile permanente determină plăţile anticipate în baza impozitului pe profit datorat pentru anul precedent de societatea cedentă, recalculat pentru fiecare sediu permanent, proporţional cu valoarea activelor şi pasivelor transferate, potrivit legii. Societăţile cedente care nu încetează să existe în urma efectuării unei astfel de operaţiuni, începând cu trimestrul în care operaţiunile respective produc efecte, potrivit legii, ajustează plăţile anticipate datorate potrivit regulilor prevăzute la alin. (12) lit. e). [articolul 41 alineatul (13) din Codul fiscal]

INFO – Creanţele fiscale administrate de organul fiscal central pentru care, potrivit Codului fiscal sau altor legi care le reglementează, scadenţa şi/sau termenul de declarare se împlinesc la 25 decembrie, sunt scadente şi/sau se declară până la data de 21 decembrie. În situaţia în care data de 21 decembrie, este zi nelucrătoare, creanţele fiscale sunt scadente şi/sau se declară până în ultima zi lucrătoare anterioară datei de 21 decembrie. [articolul 155 alineatul (2) din Codul de procedură fiscală]

Sursa (cu multumiri) – Serviciul Asistenţă pentru Contribuabili – DGRFP Braşov

„CabinetExpert.ro foloseste, dar va si recomanda cu incredere – cel mai bun program de facturare, gestiune si contabilitate primara – Smart Bill

Articolul precedentATENȚIE – ANAF continuă verificările în cadrul operațiunii CERES, prin DGAF (Antifrauda)
Articolul următorONRC – prelungire la programul de lucru, în perioada 6 – 8 iunie 2017, respectiv 12 – 14 iunie 2017 (oficial)

1 COMENTARIU

Lasă un răspuns

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.