Aparatele de marcat electronice fiscale vor avea role cu jurnal electronic – modificări masive (pentru 2015-2016)

2
189

Intr-un proiect de OUG publicat ieri pe site-ul oficial la MFP, institutia intentioneaza modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 28/1999 privind obligaţia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, avand in plan urmatoarele reglementări principale:

– Procesul de înlocuire treptată a aparatelor de marcat electronice fiscale dotate cu role jurnal pe suport de hârtie cu cele echipate cu jurnal electronic, etapizat astfel:

– autorizarea de către Comisie numai a aparatelor de marcat electronice fiscale cu jurnal electronic, începând cu data de 1 iulie 2015 ;
– interzicerea comercializării aparatelor de marcat electronice fiscale cu rolă jurnal începând cu data de 1 octombrie 2015 ;
– obligaţia de a utiliza numai case de marcat cu jurnal electronic de către operatorii economici care au calitatea de mari contribuabili începând cu data de 1 ianuarie 2016 (numărul contribuabililor mari fiind de 1311);
– obligaţia de a utiliza numai case de marcat cu jurnal electronic de către operatorii economici care au calitatea de contribuabili mijlocii, începând cu data de 1 aprilie 2016 (numărul contribuabililor mijlocii fiind de 15387);
– obligaţia de a utiliza numai case de marcat cu jurnal electronic de către operatorii economici care au calitatea de contribuabili mici, începând cu data de 1 august 2016 ;

Această înlocuire etapizată va permite atât importatorilor şi distribuitorilor să-şi lichideze stocurile de modele vechi şi să obţină avizul tehnic favorabil şi autorizaţia de distribuţie pentru noile modele cât şi utilizatorilor să-şi achiziţioneze în timp noile aparate, fără pierderi financiare şi fără perturbarea activităţii comerciale.

MFP precizeaza că, avizarea tehnică a aparatelor de marcat electronice fiscale cu jurnal electronic, autorizarea acestora de către Comisie, precum şi comercializarea către utilizatori, sunt posibile doar în măsura în care se modifică în mod corespunzător Normele metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 28/1999 privind obligaţia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 479/2003, şi totodată este emis ordinul comun al ministrului finanţelor publice şi al ministrului pentru societatea informaţională privind procedura de avizare tehnică a aparatelor de marcat electronice fiscale cu jurnal electronic.

Având în vedere că ambele proiecte de acte normative introduc cerinţe de ordin tehnic, prealabile comercializării, acestea trebuie notificate Comisiei Europeane, în conformitate cu dispoziţiile Directivei 98/34/CE de stabilire a unei proceduri pentru furnizarea de informaţii în domeniul standardelor şi reglementărilor tehnice, nerespectarea procedurii conducând la inopozabilitatea faţă de terţi a reglementării astfel adoptate.
Urmare a notificării, adoptarea acestor proiecte de acte normative trebuie să fie amânată timp de 3 luni, iar în cazul în care Comisia Europeană sau unul sau mai multe State membre transmit observaţii sau opinii detaliate, statul român trebuie să amâne adoptarea cu încă o lună, timp în care va da informaţii suplimentare cu privire la aspectele semnalate.

– Introducerea în sarcina utilizatorilor, a obligaţiei de a asigura conectarea la distană a aparatelor de marcat electronice fiscale, în vederea transmiterii de date fiscale către Agenţia Naţională de Administrare Fiscală

– Avizarea tehnică a aparatelor de marcat electronice fiscale cu jurnal electronic de către o instituţie publică /instituţie de drept public, desemnată prin ordin al ministrului pentru societatea informaţională;

– Dotarea aparatelor de marcat electronice fiscale cu dispozitive de salvare şi comunicaţie externă şi blocarea funcţionării lor când sunt inactive oricare din dispozitivele controlate de modulul fiscal.

NU UITATI SA DATI UN LIKE SI PAGINII NOASTRE DE FACEBOOKCLICK AICI – SAU SA VA ABONATI LA NEWSLETTER – VEZI PARTEA DREAPTA LA SECTIUNEA „Aboneaza-te la insemnari”. NOU – ACUM AVEM SI UN GRUP PE FACEBOOKCLICK AICI, DAR SI O PAGINA DE GOOGLE PLUSCLICK AICI.

Potrivit raportului întocmit de Banca Mondială privind revizuirea legislaţiei din statele membre ale UE privind folosirea caselor de marcat, pentru reducerea evaziunii fiscale, software-ul caselor de marcat trebuie să fie proiectat astfel încât să garanteze integritatea, confidenţialitatea şi disponibilitatea tuturor înregistrărilor realizate de sistemul casei de marcat. Este important să se asigure că software-ul păstrează toate informaţiile despre toate operaţiunile realizate de sistemul casei de marcat creându-se astfel premisele ca administraţia fiscală să le utilizeze în realizarea unei analize de risc complexe care să conducă la creşterea semnificativă a eficienţei şţi eficacităţii controlului fiscal.

– Crearea temeiului legal în vederea implementării ulterioare a procedurii de supraveghere şi monitorizare a funcţionării aparatelor de marcat electronice fiscale, ca o măsură de combatere a evaziunii fiscale, prin Hotărâre de Guvern la o dată ulterioară, după finalizarea perioadei tranzitorii pentru dotarea tuturor operatorilor economici cu aparate de marcat electronice fiscale noi şi pregătirea tehnică a Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală.

– Introducerea unei prevederi exprese privind obligaţia operatorilor economici de a elibera chitanţa la încasarea în numerar a contravalorii bunurilor livrate sau serviciilor prestate către populaţie, în cazul activităţilor scutite de emiterea bonurilor fiscale.

– Posibilitatea comercializării de către utilizatori direct către centrele de reciclare a aparatelor de marcat electronice fiscale scoase din uz, numai după anularea numerelor de ordine şi cu condiţia păstrării şi arhivării memoriilor fiscale, pe perioada prevăzută de lege.

– Modificarea denumirii avizului eliberat de Comisie sub titulatura de „autorizaţie de distribuţie” pentru corelarea terminilogiei folosite în actul normativ

– Revizuirea excepţiilor de la obligaţia utilizării aparatelor de marcat electronice fiscale, respectiv:

a) eliminarea următoarelor excepţii:
– serviciile de alimentaţie publică efectuate în mijloace de transport public de călători – întrucât noile aparate prezintă autonomie de funcţionare care permite instalarea acestora în mijloacele de transport public de călători;
– transportul public rutier de călători în afara localităţii – întrucât se are în vedere corelarea cu dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 27/2011 privind transporturile rutiere, cu modificările şi completările ulterioare, care obligă deja transportatorii să utilizeze case de marcat pentru traseele interurbane;
– activitatea de schimb valutar prin automate;

Loteria bonurilor fiscale – se va organiza si in Romania (proiect OUG) – click aici

b) adăugarea următoarei excepţii:
– comerţul cash and carry desfăşurat de structuri autorizate în condiţiile legii, care vând mărfuri către persoane fizice, înregistrate în baza de date a acestora.
Introducerea acestei exceptii este determinata de modificarea Ordonanţei de Guvern nr.99/2000, privind comercializarea produselor şi serviciilor de piaţă, republicată, cu modificările şi completările ulterioare prin Legea nr. 197 din 26 iunie 2013, în sensul introducerii în categoria celor ce pot achiziţiona mărfuri în sistemul cash and carry şi a persoanelor fizice înregistrate în baza de date a structurii autorizate să desfăşoare comerţ cash and carry. Facem precizarea că în cadrul sistemului cash and carry comercializarea mărfurilor se realizează pe baza facturilor emise în conformitate cu prevederile Legii 571/2003 privind Codul fiscal – cumpărătorul persoană fizică fiind identificat, iar încasarea banilor se face pe bază de chitanţă.

c) modificarea şi completarea următoarelor excepţii în sensul actualizării unor termeni şi punerea de acord cu modificările legislative conexe, astfel:
– în cazul producătorilor agricoli exceptaţi de la utilizarea caselor de marcat s-a înlocuit noţiunea ”produse agricole autohtone” cu noţiunea ”produse agricole din producţie proprie” şi noţiunea “producătorii agricoli individuali deţinători de autorizaţie” cu noţiunea “producătorii agricoli individuali, autorizaţi în condiţiile legii” în scopul aplicării excepţiei doar pentru producătorii agricoli care vând produsele obţinute de ei din activitatea proprie nu şi celor care cumpără şi revând produsele agricole, aceştia din urmă nefiind practic producători agricoli ci comercianţi.
– în cazul transportului public de călători s-a introdus limitarea excepţiei în interiorul unei localităţi în vederea corelării cu dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 27/2011 privind transporturile rutiere cu modificările şi completările ulterioare.

– Completarea legii actuale cu noi fapte, care constituie contravenţii sau care prin gravitatea lor constituie infracţiuni, identificate de organele cu atribuţii de control, astfel:

Contravenţii noi:
– comercializarea de către distribuitorii autorizaţi a aparatelor de marcat electronice fiscale cu o altă configuraţie şi un alt domeniu de utilizare decât cele prevăzute în autorizaţia emisă potrivit dispoziţiilor legale, (amenda de la 2000 la 4000 lei);
– comercializarea de aparate de marcat electronice fiscale după retragerea dreptului de distribuţie obţinut de distribuitorul autorizat în baza autorizaţiei , (amenda de la 2000 la 4000 lei );
– nerespectarea de către utilizatorii aparatelor de marcat electronice fiscale a dispoziţiilor privind obligaţia de a asigura buna funcţionare a aparatelor, prin solicitarea la timp a efectuării operaţiunilor de service, (amenda de la 8000 la 10.000 lei );
– refuzul utilizatorului de a permite accesul tehnicianului de service în unitate pentru efectuarea verificărilor la solicitarea şi în prezenţa organelor de control asupra aparatelor de marcat electronice fiscale (amenda de la 2000 la 4000 lei );
– ;
– nerespectarea obligaţiei distribuitorilor autorizaţi de a da curs solicitării organelor cu competenţă în domeniul controlului în vederea citirii datelor din memoria fiscală a aparatelor de marcat electronice fiscale sau din dispozitivul de memorare a jurnalului electronic al aparatelor şi a obligaţiei de a pune la dispoziţia organului fiscal care a fiscalizat aparatul, programele de citire electronică a memoriei fiscale, programele de citire şi verificare a jurnalului electronic, precum şi instrucţiunile de utilizare, (amenda de la 8000 la 10000 lei );

– nerespectarea de către distribuitorii autorizaţi, precum şi de către unităţile din reţeaua acestora acreditate pentru a efectua service la aparate de marcat electronice fiscal,a dispoziţiei potrivit căreia nu pot avea în acelaşi timp calitatea de utilizatori ai respectivelor aparate, (amenda de la 8000 la 10000 lei) şi se sancţionează complementar prin retragerea dreptului de distribuţie pentru respectivul tip/model de aparat de marcat electronic fiscal, în cazul distribuitorului autorizat, iar în cazul unităţii acreditate în reţeaua acestuia, prin excluderea unităţii din reţeaua de distribuţie şi/sau service pentru respectivul tip/model de aparat de marcat electronic fiscal.;
– comercializarea de către distribuitorii autorizaţi sau de către unităţile din reţeaua acestora acreditate pentru comercializare a aparatelor de marcat electronice fiscale fără jurnal electronic, după termenul prevăzut de lege, (amenda de la 2000 la 4000 lei );
– nereintroducerea datelor înscrise pe rola jurnal privind tranzacţiile efectuate de la ultima închidere zilnică până în momentul ştergerii memoriei operative pentru aparatele de marcat electronice fiscale fără jurnal electronic, (amenda de la 8000 la 10000 lei );

Infracţiuni noi:
– constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 2 ani, fapta persoanei constând în producerea, utilizarea sau comercializarea de aplicaţii informatice ce permit substituirea aplicaţiilor informatice stabilite prin configuraţia din avizul tehnic favorabil , eliberat potrivit legii şi conduc la modificarea, ştergerea sau neînregistrarea veniturilor care stau la baza determinării impozitelor şi taxelor datorate bugetului de stat;
Incriminarea faptei mai sus menţionate a fost determinată şi de recomandarea făcută de Banca Mondială potrivit căreia importul sau fabricarea şi vânzarea de aplicaţii informatice care influenţează evidenţierea vânzărilor trebuie să fie considerată o faptă gravă care afectează veniturile bugetare şi care trebuie pedepsită drastic.

– Extinderea competenţelor privind constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor în domeniul utilizării şi funcţionării caselor de marcat prin includerea in categoria organelor constatatoare si a structurilor subordonate din cadrul Inspectoratului General al Poliţei Române având în vedere numărul foarte mare şi dispersia comercianţilor şi prestatorilor de servicii către populaţie;
– Modificarea conţinutului unor articole, alineate sau litere pentru introducerea menţiunilor suplimentare menite să asigure o corectă identificare a prevederilor legislative pentru casele de marcat existente, cât şi pentru cele noi, cu jurnal electronic;
Stabilirea unor dispoziţii tranzitorii cu privire la termene limită de autorizare, comercializare şi utilizare a caselor de marcat existente în prezent pe piaţă, care utilizează rola jurnal pe suport de hârtie precum şi sancţionarea nerespectării acestora prin noile contravenţii stabilite.

2 COMENTARII

  1. Agentii economici d-abia rezista presiunilor fiscale acum mai veniți cu o alta modificare politica . Multi nu stiu ca doar anumite societăți pot comercializa case de marcat si probabil bănuim cui aparțin aceste societăți nu????? Si cum societăți noi nu se mai înființează nu mai vând baietii case de marcat asa ca au plătit o modificare care le aduce un profit bun pe inca un termen . Cei ce vin cu propuneri stiu oare ca la momentul apariției ordonanței erai obligat sa declari si depui la organul fiscal totalizatorul casei de marcat ??? Ma întreb cine oare s a uitat vreodată pe el ???? Ce naiba crede ti voi ca Rezolvați cu tehnologia . Rataților dați drumul la rambursarile de TVA pe persoana fizica si o sa vezi cum toate babele toți moșii si tot poporul va cere bonul fiscal ( factura simplificata ) de la comerciant . Si va mai întreb ” aberantilor” in cazul in care se organizează bazaruri cum vine omul cu casa de marcat ???

Lasă un răspuns

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.