Continutul, rolul si circuitul documentelor – in cazul Contractelor Colective de Munca

4
228

1. Copie a hotărârii judecătoreşti definitive şi irevocabile de dobândire a personalităţii juridice de către sindicat şi a ultimei hotărâri judecătoreşti definitive şi irevocabile de modificare a statutului şi/sau componenţei organului executiv de conducere.

Acestea se depun de către sindicat la inspectoratul teritorial de muncă, în dosarul de reprezentativitate, pentru a face dovada respectării prevederilor art. 51 punct C din Legea dialogului social nr. 62/2011.

2. Declaraţie semnată de reprezentantul legal al sindicatului privind numărul total de membri.

Aceasta se depune de către sindicat la inspectoratul teritorial de muncă, în dosarul de reprezentaţi vitale, pentru a face dovada respectării prevederilor art. 51 punct C din Legea dialogului social nr. 62/2011, republicată;

3 . Dovadă privind numărul de angajaţi din unitate, eliberată de angajator.

Aceasta se depune de către sindicat la inspectoratul teritorial de muncă, în dosarul de reprezentativitate, pentru a face dovada respectării prevederilor art. 51 punct C din Legea dialogului social nr. 62/2011, republicată;

4. Dovada eliberată sindicatelor conform prevederilor art. 53 alin. 3 din Legea dialogului social nr. 62/2011, republicată.

Dovada va fi eliberată de către inspectorat şi va servi sindicatului in cauză pentru dovedirea condiţiilor de reprezentativitate la instanţa de judecată. In cuprinsul acesteia se vor menţiona toate documentele depuse la dosar sau eventual absenţa documentelor depuse la dosar.

NOTA
Potrivit art. 51 alin. (2) din Legea nr. 62/2011 – privind dialogul social, republicată, îndeplinirea de către organizaţiile sindicale a condiţiilor de reprezentativitate se constată, la cererea acestora, de către instanţa care le-a acordat personalitate juridică, prin depunerea la instanţă a documentaţiei prevăzute la art. 52. din acelaşi act normativ.
Potrivit art. 52 lit. C) din Legea nr. 62/2011 .republicată, dovada îndeplinirii condiţiilor de reprezentativitate la nivel de unitate, se face astfel:
a) copie a hotărârii judecătoreşti definitive şi irevocabile de dobândire a personalităţii juridice de către sindicat şi a ultimei hotărâri judecătoreşti definitive şi irevocabile de modificare a statutului şi/sau componenţei organului executiv de conducere;
b) declaraţie semnată de reprezentantul legal al sindicatului privind numărul total de membri;
c) dovadă privind numărul de angajaţi din unitate, eliberată de angajator;
d) dovada depunerii la inspectoratul teritorial de muncă a unei copii a dosarului de reprezentativitate.
Conform art. 53 alin. (3) din actul normativ mai sus menţionat, anterior depunerii dosarului pentru obţinerea reprezentativităţii la judecătorie, sindicatele vor depune o copie scrisă şi una în format electronic a respectivului dosar la inspectoratul teritorial de muncă, care o va înregistra şi va emite dovadă în acest sens.
Având în vedere cele precizate menţionăm ca prevederile art. 53 reprezintă o obligaţie administrativa a sindicatului, dovada emisa in acest sens de către inspectoratul teritorial de muncă nu acordă reprezentativitate sindicatului. Astfel, inspectoratul teritorial de munca emite dovezile de depunere a actelor enumerate in lege in vederea obţinerii reprezentativităţii, si nu pentru «dovedirea condiţiilor de reprezentativitate la instanţa de judecata».
Inspectoratele teritoriale de muncă au obligaţia să afişeze pe pagina de internet a instituţiei dosarul şi toate informaţiile cu privire la reprezentativitatea organizaţiilor sindicale şi patronale.
Pentru emiterea dovezii de reprezentativitate nu se percep taxe.

NU UITATI SA DATI UN LIKE SI PAGINII NOASTRE DE CLICK AICI – SAU SA VA ABONATI LA NEWSLETTER – VEZI PARTEA DREAPTA LA SECTIUNEA „Aboneaza-te la insemnari”.

5. Document referitor la numărul de salariaţi eliberat organizaţiilor patronale, certificat de inspectoratul teritorial de muncă, în scopul obţinerii reprezentativităţii la nivelul sectorului de activitate şi la nivel naţional, conform dispoziţiilor art. 73 punct A lit. b) art. 73 punct B lit. b).

6. Actul constitutiv din care să reiasă obiectul principal de activitate al unităţii, conform art. 128 alin. 2 din Legea dialogului social nr. 62/2011, republicată.

Se depune pentru a verifica daca unitatea la nivelul căreia s-a încheiat contractul colectiv de muncă întruneşte criteriul de apartenenţă la sectoarele de activitate, conform art. 128 alin. 2 din Legea dialogului social nr. 62/2011, republicată. Astfel, contractul colectiv de muncă încheiat la nivel de unitate nu poate conţine clauze care să stabilească drepturi la un nivel inferior celui stabilit în contractul colectiv de muncă aplicabil încheiat la nivel superior.

7. Cererea de înregistrare a contractului colectiv de muncă încheiat la nivel de unitate/ actului adiţional de modificare a prevederilor contractului colectiv de muncă încheiat la nivel de unitate

Se înregistrează la registratura inspectoratului teritorial de muncă şi va conţine, în mod obligatoriu, următoarele elemente: numărul de ieşire a cererii din unitate, numărul de pagini al contractului colectiv de muncă/actului adiţional depus spre înregistrare, datele de identificare ale unităţii/sindicatului/reprezentanţilor salariaţilor, după caz (partea care depune spre înregistrare contractul colectiv de muncă/actul adiţional), obiectul principal de activitate, natura capitalului social (de stat, mixt sau privat), numărul total de salariaţi ai unităţii, durata contractului, cu menţiunea că acesta se va aplica de la data înregistrării acestuia la inspectoratul teritorial de muncă sau de la o dala ulterioară ( art. 144 alin. 1 din Legea dialogului social nr. 62/2011, republicată), menţiunea că a încetai contractului colectiv de munca încheiat anterior (în situaţia in care a fost încheiat un astfel de contract) sau precizarea că nu a mai fost încheiat un contract colectiv de muncă la nivelul societăţii, menţiunea că la nivelul unităţii nu există sindicat reprezentativ, menţiunea că au fost respectate toate clauzele contractului colectiv încheiat la nivel superior aplicabil.

8. Contractul colectiv de muncă, în original, redactat în atâtea exemplare câte părţi semnatare sunt, plus unul pentru depozitar, semnate de către părţi.

Contractele colective de muncă depuse spre înregistrare trebuie să fie semnate şi ştampilate pe fiecare pagină, de părţile semnatare.
Inspectoratele teritoriale de muncă vor posta pe site-urile proprii informaţii utile angajatorilor privind documentele necesare înregistrării contractului colectiv de muncă unic la nivel de unitate, precum şi Legea dialogului social nr. 62/2011, republicată.

9. Dovada convocării părţilor îndreptăţite să participe la negociere

Aceasta se depune la inspectoratul teritorial de muncă, în dosarul întocmit pentru înregistrarea contractului colectiv de muncă încheiat la nivel de unitate pentru a face dovada respectării de către angajator a prevederilor ari. 140 alin. 1 din Legea dialogului social nr. 62/2011, republicată.
Astfel, conform art. 140 alin. 2 din Legea dialogului social nr. 62/2011, republicată, neinvitarea la negocieri a tuturor părţilor îndreptăţite să negocieze contractul colectiv de muncă constituie motiv de neînregistrare a contractului colectiv de muncă negociat.
Convocarea părţilor îndreptăţite se dovedeşte conform art.140 alin.3 din Legea dialogului social nr.62/2011, republicată, prin confirmare în scris.

10. Imputernicirile scrise pentru reprezentanţii desemnaţi în vederea negocierii şi semnării contractului colectiv de munca

Servesc la identificarea persoanelor care au participat la negocierea şi semnarea contractului colectiv de muncă la nivel de unitate şi mai ales, pentru verificarea modului de respectare a prevederilor art. 136 alin. 1 din Legea dialogului social nr. 62/2011, republicată, potrivii cărora – contractele colective de muncă, încheiate la orice nivel, nu pot fi semnate decât de reprezentaţii mandataţi în acest sens ai părţilor care au negociat.

11. Dovezile de reprezentativitate ale părţilor

Conform prevederilor art. 72 alin. 1 lit. C coroborate cu cele ale art. 134 punctul A lit. a) din Legea dialogului social nr. 62/2011, republicată, la nivel de unitate, reprezentativ de drept este angajatorul.
Acesta este reprezentat de organul de conducere al acestuia, stabilit prin lege, statut, ori regulament de funcţionare, după caz.
In acest sens, dosarul ce se depune la inspectorat trebuie să conţină documente ce atestă calitatea de angajator, aşa cum rezultă din lege, statut, ori regulament de funcţionare conform art. 134 punctul A lit. a din Legea nr. 62/2011, republicată.

Conform art. 134 din Legea dialogului social, reprezentarea angajaţilor se face de către sindicatul legal constituit şi reprezentativ sau de către reprezentanţii salariaţilor, după caz.
In conformitate cu dispoziţiile art. 135 alin. (1) din Legea nr. 62/2011, republicată, în unităţile în care nu există sindicate reprezentative negocierea contractului colectiv de muncă si implicit a actelor adiţionale la contractele colective de muncă se face după cum urmează:
a) dacă există un sindicat constituit la nivel de unitate, afiliat la o federaţie sindicală reprezentativă în sectorul de activitate din care face parte unitatea, negocierea se face de către reprezentanţii federaţiei sindicale, la solicitarea şi în baza mandatului sindicatului, împreună cu reprezentanţii aleşi ai angajaţilor.
Reprezentativitatea organizaţiilor patronale şi sindicale constatată până la dala intrării în vigoare a Legii nr. 62/2011 a dialogului social, republicată, produce efecte după această dată numai în condiţiile în care întruneşte criteriile de reprezentativitate prevăzute de actul normativ menţionat.(art.223 din Legea nr. 62/2011 a dialogului social, republicată).

12. Procesul-verbal de alegere a reprezentanţilor salariaţilor, însoţit de lista cu semnăturile salariaţilor care au participat la alegerea acestora

La angajatorii Ia care sunt încadraţi mai mult de 20 de salariaţi şi la care nu sunt constituite organizaţii sindicale reprezentative conform legii, interesele salariaţilor pot fi promovate şi apărate de reprezentanţii lor, aleşi şi mandataţi special în acest scop.
Reprezentanţii salariaţilor sunt aleşi în cadrul adunării generale a salariaţilor, cu votul a cel puţin jumătate din numărul total al salariaţilor.

13. Procesele-verbale ale negocierii, redactate în atâtea exemplare câte părţi semnatare sunt, plus unul pentru depozitar, conţinând poziţia părţilor

Se depun la inspectoratul teritorial de muncă în dosarul întocmii în vederea înregistrării contractului colectiv de muncă.

14. Formular de răspuns privind înregistrarea contractului colectiv de muncă încheiat la nivel de unitate/actului adiţional de modificare a clauzelor contractului colectiv de muncă încheiat la nivel de unitate (anexa nr. 1 şi anexa nr. 2)

După verificarea îndeplinirii condiţiilor procedurale prevăzute de Legea dialogului social nr. 62/2011, republicată, părţile semnatare vor fi înştiinţate prin adresă scrisă, cu privire la înregistrarea/actului adiţional.
Comunicarea privind înregistrarea/neînregistrarea contractului colectiv de muncă/actului adiţional se va realiza într-un termen de până la 5 zile lucrătoare, care începe să curgă de Ia data înregistrării adresei privind înregistrarea.

FISIERE UTILE, INFORMATII OFICIALE – PE TEMA CCM, DAR SI PE ALTE TEME DE R.U. – CLICK AICI SI CLICK AICI

15. Formular de răspuns privind neînregistrarea contractului colectiv de muncă încheiat la nivel de unitate/actului adiţional de modificare a clauzelor contractului colectiv de muncă încheiat la nivel de unitate

Adresa de răspuns privind neînregistrarea contractului colectiv de muncă/actului adiţional de modificare a clauzelor contractului colectiv de muncă încheiat la nivel de unitate va cuprinde motivul/motivele neînregistrării, cu menţionarea temeiului legal pe care se sprijină decizia.
Inspectoratele teritoriale de muncă au obligaţia de a întocmi pe suport electronic situaţia privind contractele colective de muncă şi actele adiţionale care nu au fost înregistrate ca urmare a neîndeplinirii condiţiilor procedurale.

Situaţia privind contractele colective de muncă şi actele adiţionale care nu au fost înregistrate ca urmare a neîndeplinirii condiţiilor procedurale va cuprinde următoarele rubrici:
• număr curent;
• numărul cererii de înregistrare primit la registratura generală a ITM-ului;
• data depunerii contractului colectiv de muncă/actului adiţional;
• numărul şi data adresei privind neînregistrarea contractului colectiv de muncă/actului adiţional;
• motivul/motivele neînregistrării, cu menţionarea temeiului legal;
• denumirea unităţii, sediul, obiectul principal de activitate.

In cazul refuzului la înregistrare a contractului colectiv de muncă sau a actului adiţional la contractul colectiv de muncă, in condiţiile legii, Inspectoratul Teritorial de Munca va păstra un exemplar din documentul neînregistrat, având in vedere posibilitatea pe care o au părţile interesate de a se adresa instanţelor judecătoreşti, in condiţiile Legii contenciosului administrativ 554/2004.

16. Act adiţional de modificare a prevederilor contractului colectiv de muncă încheiat la nivel de unitate

Actul adiţional semnat de toate părţile care au încheiat contractul, se transmite în scris inspectoratului teritorial de muncă la care a fost înregistrat contractul colectiv de muncă şi tuturor părţilor semnatare şi produce efecte de la data înregistrării acestuia în condiţiile Legii dialogului social nr. 62/2011, republicată sau de la o dată ulterioară, potrivit convenţiei părţilor.

17. Registrul de evidenţă al contractelor colective de muncă înregistrate la inspectoratul teritorial de muncă

Registrul de evidenţă al contractelor colective de muncă înregistrate la inspectoratul teritorial de muncă, se întocmeşte pe suport material şi electronic şi asigură evidenţa cronologică la nivelul inspectoratelor a contractelor colective de muncă înregistrate.

Rubricile minime necesare pe care trebuie să le conţină „Registrul de evidenţă a contractelor colective de muncă înregistrate” sunt:
• număr curent;
• numărul cererii de înregistrare primit la registratura generală a ITM-ului;
• data depunerii contractului colectiv de muncă;
• numărul şi data sub care a fost înregistrat formularul privind înregistrarea contractului colectiv de muncă/ actului adiţional;
• denumirea unităţii, sediul, obiectul principal de activitate;
• părţile semnatare;
• salariul minim negociat şi nr. minim de zile de concediu de odihnă;
• durata contractului colectiv de muncă;
• actele adiţionale de modificare a contractului colectiv de muncă ;
• hotărârile arbitrale pronunţate de Oficiul de Mediere şi Arbitraj al Conflictelor Colective de Muncă de pe lângă Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale care sunt obligatorii pentru părţi, completează contractele colective de muncă şi devin obligatorii din momentul pronunţării lor.
Pentru fiecare societate care înregistrează contract colectiv de munca la nivel de unitate se alocă o pagină din registru (Anexa la procedură) (anexa nr. 3 ).

18. Situaţie centralizatoare privind activitatea de înregistrare a contractelor colective de muncă, a actelor adiţionale pentru modificarea clauzelor contractelor colective de muncă şi a concilierilor conflictelor colective de muncă

Inspectoratul teritorial de muncă are obligaţia de a întocmi lunar o situaţie centralizatoare privind activitatea de înregistrare a contractelor colective de muncă/actelor adiţionale şi a concilierii conflictelor colective de muncă, prezentată în anexă la prezenta procedură, (anexa nr. 4)
Situaţia centralizatoare va fi transmisă Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale şi Inspecţiei Muncii până pe data de 10 ale lunii următoare pentru care se face raportarea.
Situaţia centralizatoare se va transmite Inspecţiei Muncii pe adresa de email [email protected] inspecţiamuncii.ro şi la M.M.F.P.S.P.V pe adresa [email protected]

19. Sesizarea scrisă cu privire la declanşarea conflictului colectiv de muncă

Sesizarea pentru concilierea conflictului colectiv de muncă se formulează în scris şi va cuprinde în mod obligatoriu următoarele menţiuni:
a) număr de înregistrare de la Inspecţia Muncii solicitat în momentul declanşării conflictului;
b) angajatorul sau organizaţia patronală, cu indicarea sediului şi datelor de contact ale acestuia/acesteia;
c) obiectul conflictului colectiv de muncă şi motivarea acestuia;
d) dovada îndeplinirii cerinţelor prevăzute la art. 161-163 din Legea nr. 62/2011 privind dialogul social, republicată;
e) desemnarea nominală a persoanelor delegate să reprezinte la conciliere organizaţia sindicală reprezentativă sau, după caz, reprezentanţii angajaţilor.

20. Imputernicirile delegaţilor părţilor în cazul concilierii

Părţile conflictului colectiv de muncă vor împuternici, în scris, persoanele desemnate să participe la conciliere.

21. Convocarea părţilor la procedura de conciliere.

Inspectoratul teritorial de muncă convoacă părţile la procedura de conciliere într-un termen ce nu poate depăşi 7 zile lucrătoare de la data desemnării delegatului

22. Proces-verbal de conciliere.

Conţine susţinerile părţilor şi rezultatul dezbaterilor, se întocmeşte în original, câte unul pentru fiecare parte participantă la conciliere şi unul pentru delegatul inspectoratului teritorial de muncă şi este semnat de către fiecare parte participantă la conciliere.
In situaţiile în care acordul cu privire la soluţionarea conflictului colectiv de muncă este numai parţial, în procesul-verbal de conciliere se vor consemna revendicările asupra cărora s-a realizat acordul şi cele rămase nesoluţionate, împreună cu punctele de vedere ale fiecărei părţi referitoare la acestea din urmă.
Procesul verbal de conciliere împreună cu fişa conflictului colectiv de muncă se va transmite Inspecţiei Muncii pe adresa de email [email protected] şi la M.M.F.P.S.P.V pe adresa [email protected]

23. Fişa conflictului colectiv de muncă.

Inspectoratul teritorial de muncă are obligaţia de a întocmi „Fişa conflictului colectiv de muncă”, pe care o va transmite Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale şi Inspecţiei Muncii, în termen de 5 zile de la data semnării procesului-verbal de conciliere (anexa nr.5).

24. Fişa privind înregistrarea grevei

Având în vedere atribuţiile MMFPSPV prin care raportează anual date statistice către Biroul Internaţional al Muncii prin intermediul Institutului Naţional de Statistică este necesară completarea (anexei nr.6).

25. Hotărârile arbitrale

Hotărârile arbitrale pronunţate de Oficiul de Mediere şi Arbitraj al Conflictelor Colective de Muncă de pe lângă Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale sunt obligatorii pentru părţi, completează contractele colective de muncă şi devin executorii din momentul pronunţării lor.
Hotărârile arbitrale se transmit depozitarului (inspectoratelor teritoriale de muncă) contractului colectiv de muncă pentru înregistrare.
Inspectoratele teritoriale de muncă au obligaţia de a înfiinţa un registru unic privind evidenţa hotărârilor arbitrale înregistrate.
Hotărârile arbitrale înregistrate vor fi înscrise în registrul de evidenţă al contractelor colective de muncă.

Sursa (cu multumiri din partea noastra) – ITM Dambobvita

Articolul precedentTabel comparativ pentru Titlul I, Titlul II, Titlul III si Titlul V din Codul Fiscal – urmare a aparitiei OG 16/2013
Articolul următorTVA la livrarea de energie electrică şi transferul de certificate verzi – reglementari dupa 01.09.2013

4 COMENTARII

Lasă un răspuns

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.