AcasăIntreprinderi IndividualeModul de completare şi procedura de depunere pentru - Cererea (Formularul) 601

Modul de completare şi procedura de depunere pentru – Cererea (Formularul) 601

În situaţia în care, contribuabilii nu se mai încadrează în niciuna dintre situaţiile prevăzute aici – ARTICOL DETALII SITUATII, sau se află în situaţiile prevăzute la art. 6 alin. (1) pct. I lit. a) – c), pct. II, III şi V din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările şi completările ulterioare, sunt asiguraţi în sisteme proprii de asigurări sociale neintegrate în sistemul public de pensii sau au calitatea de pensionari, vor depune la organul fiscal competent, o cerere de încetare a obligaţiei de plată a contribuţiei de asigurări sociale, în vederea scoaterii din evidenţa fiscală, formular 601 „Cerere de încetare a obligaţiei de plată a contribuţiei de asigurări sociale”.

Organul fiscal competent este organul fiscal în a cărui rază teritorială se află adresa unde contribuabilul îşi are domiciliul, potrivit legii sau adresa unde locuieşte efectiv, în cazul în care aceasta este diferită de domiciliu.

Cererea se completează în două exemplare, originalul se depune la organul fiscal competent, iar copia se păstrează de către contribuabil sau de către împuternicitul acestuia. Cererea se depune, pe suport hârtie, direct la registratura organului fiscal sau la oficiul poştal, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, împreună cu documentele justificative care atestă dreptul contribuabilului de a solicita încetarea obligaţiei de plată a contribuţiei de asigurări sociale. Data depunerii cererii este data înregistrării acesteia la organul fiscal sau data depunerii la poştă, după caz.

Contribuabilul trebuie să bifeze în formularul 601, capitolul II „Date privind încetarea încadrării în categoriile de contribuabili la sistemul public de pensii”, situaţia de încetare a obligaţiei de plată a contribuţiei de asigurări sociale în care se încadrează şi să anexeze documentele justificative care atestă situţia declarată.

NU UITATI SA DATI UN LIKE SI PAGINII NOASTRE DE CLICK AICI – SAU SA VA ABONATI LA NEWSLETTER – VEZI PARTEA DREAPTA LA SECTIUNEA “Aboneaza-te la insemnari”.

Documentele justificative care atestă încetarea obligaţiei de plată a contribuţiei de asigurări sociale sunt, după caz, următoarele:

a) copie de pe certificatul de radiere eliberat de Oficiul Registrului Comerţului – în cazul întreprinzătorului titular al unei întreprinderi individuale sau al persoanei fizice autorizate să desfăşoare activităţi economice;

b) copie de pe certificatul de radiere sau copie de pe certificatul constatator, după caz, eliberat de Oficiul Registrului Comerţului, în cazul persoanei fizice, membru al unei întreprinderi familiale;

c) copie de pe formularul 070 „Declaraţie de înregistrare fiscală/Declaraţie de menţiuni pentru persoanele fizice care desfăşoară activităţi economice în mod independent sau exercită profesii libere”, înregistrat la organul fiscal competent, prin care s-a solicitat încetarea activităţii, conform legii – în cazul unei persoane care exercită profesii libere sau activităţi reglementate prin legi speciale;

d) copie de pe documentele din care rezultă încetarea activităţii, cum ar fi declaraţia de venit estimat, înregistrată la organul fiscal competent, conform legii – în cazul unei persoane care realizează venituri din drepturi de proprietate intelectuală la care impozitul pe venit se determină pe baza datelor din evidenţa contabilă în partidă simplă;

e) copie de pe contractul individual de muncă sau adeverinţă eliberată de angajator, după caz – în cazul unei persoane care desfăşoară activităţi pe bază de contract individual de muncă, inclusiv soldat/gradat voluntar;

f) copie de pe ordinul de numire în funcţie – în cazul în care persoana este funcţionar public;

g) adeverinţă eliberată de angajator – în cazul în care persoana este cadru militar în activitate, soldat/gradat voluntar, poliţist sau funcţionar public cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare, din domeniul apărării naţionale, ordinii publice şi siguranţei naţionale;

h) copie de pe actul de numire în funcţie, în cazul unei persoane care îşi desfăşoară activitatea în funcţii elective sau care este numită în cadrul autorităţii executive, legislative ori judecătoreşti, pe durata mandatului, ale cărei drepturi şi obligaţii sunt asimilate, în condiţiile legii, cu cele ale persoanelor prevăzute la lit. e) – g);

i) copie de pe documentul care atestă calitatea de membru cooperator dntr-o organizaţie a cooperaţiei meşteşugăreşti, ale cărui drepturi şi obligaţii sunt asimilate, în condiţiile legii, cu cele ale persoanelor prevăzute la lit. e) – g);

j) adeverinţă eliberată de instituţiile care administrează bugetul asigurărilor pentru şomaj – în cazul unei persoane care beneficiază de drepturi băneşti lunare, ce se asigură din bugetul asigurărilor pentru şomaj, în condiţiile legii (şomer);

k) adeverinţă eliberată de instituţiile plătitoare – în cazul în care persoana este cadru militar trecut în rezervă, poliţist sau funcţionar public cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare ale cărui raporturi de serviciu au încetat, din domeniul apărării naţionale, ordinii publice şi siguranţei naţionale, care beneficiază de ajutoare lunare ce se asigură din bugetul de stat, în condiţiile legii;

l) adeverinţă eliberată de instituţia în a cărei evidenţă contribuabilul figurează că are calitatea de asigurat sau orice alt document care atestă calitatea de persoana asigurată în sisteme proprii de asigurări sociale neintegrate în sistemul public de pensii;

m) copie de pe decizia de pensionare – în cazul unei persoane care are calitatea de pensionar.

Documentele se prezintă în copie şi original. Copia se certifică de organul fiscal „conform cu originalul”, iar originalul se restituie contribuabilului. În situaţia depunerii cererii prin poştă, documentele se vor anexa în copie legalizată.

Cererea împreună cu documentele anexate se analizează de organul fiscal competent. În situaţia în care, din documentele prezentate se constată că, respectivul contribuabil nu îndeplineşte condiţiile legale pentru a fi scos din evidenţă ca plătitor de contribuţii de asigurări sociale, organul fiscal competent respinge cererea. Organul fiscal competent comunică contribuabilului, potrivit legii, respingerea motivată a cererii.

În situaţia în care se constată că documentaţia depusă este incompletă, prin notificare se înştiinţează contribuabilul cu privire la necesitatea completării documentelor, conform legii. Notificarea se comunică contribuabilului, în conformitate cu prevederile art. 44 din Codul de Procedură Fiscală. În cazul în care, în termen de 15 zile de la data comunicării notificării, contribuabilul nu se prezintă la organul fiscal competent în vederea clarificării situaţiei, cererea se respinge.

Important! Contribuţia de asigurări sociale se datorează inclusiv pentru luna în cursul căreia contribuabilul a îndeplinit condiţiile de scoatere din evidenţă ca plătitor de contribuţii de asigurări sociale.

Pentru cererile care au fost admise se emite o nouă decizie de impunere privind obligaţii de plată cu titlu de contribuţii de asigurări sociale, formular 610, în care se stabileşte contribuţia la nivel „0” pentru lunile următoare din anul fiscal în curs, celei în care contribuabilul a îndeplinit condiţia de încetare a obligaţiei de plată a contribuţiei de asigurări sociale.

Decizia de impunere se emite în două exemplare, se avizează de conducătorul compartimentului de specialitate, se aprobă de conducătorul organului fiscal şi se comunică contribuabilului în conformitate cu art. 44 din Codul de Procedură Fiscală.

BAZA LEGALA – Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 1714/2012 pentru aprobarea procedurii de încetare a obligaţiei de plată a contribuţiei de asigurări sociale, precum şi a unor formulare – publicat în Monitorul Oficial nr. 798 din 28 noiembrie 2012 – TEXT INTEGRAL

SURSA INFO – DGFP Valcea

1 COMENTARIU

  1. Buna ziua
    Daca sunt integrat unui sistem de pensii privat credeti ca pot depune declaratia 601 pt. a putea fi scos din evidenta ca platitor de CAS ?

LĂSAȚI UN MESAJ

Introduceți aici numele dvs.

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

- Advertisment -
- Advertisement -
error: Conținutul este protejat !!