Declaraţia 307 – noi modificari la model si continut, aduse de OPANAF 640/2012

2
215

In Monitorul Oficial, Partea I, nr. 316/11.05.2012, a fost publicat Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 640/2012 pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularului 307 „Declaraţie privind sumele rezultate din ajustarea taxei pe valoarea adăugată”.

La data intrării în vigoare a actului normativ menţionat, se abrogă Ordinul preşedintelui ANAF nr. 3.194/2011text – pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularului 307 „Declaraţie privind sumele rezultate din ajustarea taxei pe valoarea adăugată, în situaţia în care beneficiarul transferului de active sau locatarul/utilizatorul activelor corporale fixe achiziţionate printr-un contract de leasing nu este persoană înregistrată în scopuri de taxă pe valoarea adăugată”, precum şi pentru stabilirea modalităţii de plată a acestor sume. Iata in continuare si cateva aspecte relevante cu privire la noutatile legate de Declaraţia 307.

Obligaţie

Declaraţia se completează şi se depune de către:

1. persoana impozabilă, beneficiară a transferului de active prevăzut la art. 128 alin. (7) din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal (CF), cu modificările şi completările ulterioare, în calitate de succesor al cedentului în ceea ce priveşte ajustarea dreptului de deducere, dacă nu este înregistrată în scopuri de TVA conform art. 153 din CF şi nici nu se înregistrează în scopuri de TVA ca urmare a transferului;

2. locatarul/utilizatorul activelor corporale fixe achiziţionate printr-un contract de leasing dacă transferul dreptului de proprietate asupra bunurilor are loc după scoaterea din evidenţa persoanelor înregistrate în scopuri de TVA a locatarului/utilizatorului în baza prevederilor art. 152 alin. (7) din CF şi pct. 61 alin. (9) din normele metodologice date în aplicarea acestuia aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 44/2004.

Potrivit acestor prevederi, în cazul activelor corporale fixe achiziţionate printr-un contract de leasing, dacă transferul dreptului de proprietate asupra bunurilor are loc după scoaterea din evidenţa persoanelor înregistrate în scopuri de TVA a locatorului/utilizatorului în baza prevederilor art. 152 alin. (7) din CF, acesta are obligaţia, până cel târziu pe data de 25 a lunii următoare celei în care a intervenit transferul dreptului de proprietate asupra bunurilor, să ajusteze:

– taxa deductibilă aferentă bunurilor de capital, inclusiv taxa plătită sau datorată înainte de data transferului dreptului de proprietate, potrivit prevederilor art. 149 din CF şi pct. 54 din Normele metodologice date în aplicarea acestuia;
– taxa deductibilă aferentă activelor corporale fixe, altele decât cele care sunt considerate bunuri de capital conform art. 149 din CF, corespunzător valorii rămase neamortizate la momentul transferului dreptului de proprietate, conform art. 128 alin. (4) lit. c) din CF;

NU UITATI SA DATI UN LIKE SI PAGINII NOASTRE DE CLICK AICI

3. persoana impozabilă pentru care înregistrarea în scopuri de TVA a fost anulată conform art. 153 alin. (9) lit. a) – e) sau lit. g) din CF, care nu a efectuat ajustările de taxă conform art. 128 alin. (4), art. 148, 149 sau 161 din CF, în ultimul decont depus înaintea scoaterii din evidenţa persoanelor înregistrate în scopuri de TVA, sau care a efectuat ajustări incorecte.

Potrivit prevederilor articolului menţionat, organele fiscale competente anulează din oficiu înregistrarea unei persoane în scopuri de TVA în următoarele cazuri :

– dacă este declarată inactivă conform prevederilor art. 78 indice 1 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, de la data declarării ca inactivă;
– dacă a intrat în inactivitate temporară, înscrisă în Registrul Comerţului, potrivit legii, de la data înscrierii menţiunii privind inactivitatea temporară în registrul comerţului;
– dacă asociaţii/administratorii persoanei impozabile sau persoana impozabilă însăşi au înscrise în cazierul fiscal infracţiuni şi/sau faptele prevăzute la art. 2 alin. (2) lit. a) din Ordonanţa Guvernului nr. 75/2001 privind organizarea şi funcţionarea cazierului fiscal, republicată, cu modificările şi completările ulterioare (atragerea răspunderii solidare cu debitorul declarat insolvabil sau insolvent, stabilit prin decizie a organului fiscal competent rămas definitiv în sistemul căilor administrative de atac sau prin hotărâre judecătorească, după caz) , de la data comunicării deciziei de anulare de către organele fiscale competente;
– dacă nu a depus pe parcursul unui semestru calendaristic niciun decont de taxă, din prima zi a celei de-a doua luni următoare semestrului calendaristic;
– dacă în deconturile de taxă depuse pentru 6 luni consecutive în cursul unui semestru calendaristic, în cazul persoanelor care au perioada fiscală luna calendaristică, şi pentru două perioade fiscale consecutive în cursul unui semestru calendaristic, în cazul persoanelor care au perioada fiscală trimestrul calendaristic, nu au fost evidenţiate achiziţii de bunuri/servicii şi nici livrări de bunuri/prestări de servicii, realizate în cursul acestor perioade de raportare;
– dacă persona nu era obligată să solicite înregistrarea sau nu avea dreptul să solicite înregistrarea în scopuri de TVA, la solicitarea persoanei impozabile sau din oficiu de către organele fiscale competente;
– în situaţia scoaterii din evidenţa persoanelor înregistrate în scopuri de TVA în cazul contribuabililor care nu au depăşit plafonul de scutire, la solicitarea persoanei impozabile.

Depunere, termen

Declaraţia se depune la organul fiscal în a cărui rază teritorială persoana impozabilă îşi are domiciliul fiscal sau în a cărui evidenţă aceasta se află înregistrată ca plătitor de impozite şi taxe, direct sau prin împuternicit, la registratură sau, la poştă, prin scrisoare recomandată.

Declaraţia se depune:

– până la data de 25, inclusiv, a lunii următoare celei în care are loc transferul de active;
– până la data de 25, inclusiv, a lunii următoare celei în care are loc transferul dreptului de proprietate asupra activelor corporale fixe achiziţionate printr-un contract de leasing;
– până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care a intervenit obligaţia de declarare a sumelor rezultate din ajustarea TVA, pentru persoana impozabilă pentru care înregistrarea în scopuri de TVA a fost anulată conform art. 153 alin. (9) lit. a) – e) sau lit. g) din CF, care nu a efectuat ajustările de taxă conform art. 128 alin. (4) , art. 148, 149 sau 161 din CF, în ultimul decont depus înaintea scoaterii din evidenţa persoanelor înregistrate în scopuri de TVA, sau care a efectuat ajustări incorecte.

Rectificarea declaraţiei

Declaraţia depusă iniţial se rectifică prin depunerea unei declaraţii, pe acelaşi format, bifând căsuţa corespunzătoare de pe formular.

Atenţie! Rectificarea nu este posibilă pentru perioade fiscale care au fost supuse inspecţiei fiscale sau pentru care este în curs de derulare o inspecţie fiscală.

Plata sumelor rezultate din ajustare

Persoanele obligate să depună formularul 307 trebuie să achite suma reprezentând TVA de plată la bugetul de stat rezultată ca urmare a ajustărilor conform art. 128 alin. (4), art. 148, 149 sau 161 din CF, până la data la care au obligaţia depunerii acestei declaraţii, în baza prevederilor art. 157 din CF, în lei, în numerar, prin decontare bancară sau prin mandat poştal, în contul 20.10.01.01.05 „TVA de plată la bugetul de stat, rezultată ca urmare a ajustărilor”, care va fi deschis la unitatea Trezoreriei Statului din cadrul organului fiscal competent, codificat cu codul de identificare fiscală sau cu codul numeric personal al plătitorului, după caz.

De reţinut! Sumele negative rezultate ca urmare a ajustărilor de TVA efectuate de persoanele impozabile a căror înregistrare în scopuri de TVA a fost anulată ca urmare a nedepăşirii plafonului de scutire de 35.000 euro, se restituie potrivit procedurii legale aplicabile în materie.

Sursa – www.finantevalcea.ro

2 COMENTARII

Lasă un răspuns

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.