Codul de Procedură Fiscală – modificări şi completări incepand cu 01 februarie 2012

0
217

Dupa cum stiti, în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 71 din 30 ianuarie 2012, a fost publicată Ordonanţa Guvernului nr. 2/2012text integral – prin care au fost aduse o serie de modificări şi completări Codului de Procedură Fiscală, pe care le prezentăm în sinteză oficiala în continuare.

– În condiţiile art. 27 din Codul de Procedură Fiscală referitor la răspunderea solidară va răspunde solidar cu debitorul şi reprezentantul legal al contribuabilului care, cu rea-credinţă, declară băncii că nu deţine alte disponibilităţi băneşti, cu excepţia celor necesare plăţii drepturilor salariale, a impozitelor şi contribuţiilor aferente acestora, reţinute la sursă.

– S-a introdus obligativitatea înregistrării la organul fiscal a domiciliului fiscal în toate cazurile în care acesta este diferit de domiciliul sau de sediul social prin depunerea unei cereri de modificare a domiciliului fiscal şi a actelor doveditoare.Termenul de soluţionare a cererii este de 15 zile lucrătoare de la data depunerii acesteia la organul fiscal competent. Organul fiscal va emite din oficiu decizie de modificare a domiciliului fiscal ori de câte ori constată că domiciliul fiscal este diferit de domiciliul sau sediul social iar contribuabilul nu a depus cerere de modificare a domiciliului fiscal. Data schimbării domiciliului fiscal va fi data comunicării deciziei de verificare a domiciliului fiscal.

– A fost redefinit acordul de preţ în avans ca fiind actul administrativ emis de ANAF în vederea soluţionării unei cereri a contribuabilului, referitoare la stabilirea condiţiilor şi modalităţilor în care urmează să fie determinate, pe parcursul unei perioade fixe, preţurile de transfer, în cazul tranzacţiilor efectuate între persoane afiliate. Tranzacţiile viitoare care fac obiectul acordului de preţ în avans se apreciază în funcţie de data depunerii cererii.

– În scopul soluţionării cererii privind soluţia fiscală individuală anticipată sau acordul de preţ în avans, organul fiscal competent se poate deplasa la domiciliul fiscal al contribuabilului sau în alt loc stabilit de comun acord cu acesta pentru analizarea documentaţiei în vederea fundamentării proiectului de soluţie fiscală individuală anticipată sau acord de preţ în avans sau poate solicita contribuabilului clarificări cu privire la cerere şi/sau documentele depuse.

PENTRU A FI LA CURENT CU STIRILE IN DOMENIU – VA PUTETI ABONA LA NEWSLETTER-UL NOSTRU – INTRODUCETI ADRESA DE MAIL IN PARTEA DREAPTA ===>>> SUB CALUPUL DE RECLAME SI APOI CLICK PE “SUBSCRIBE”.

– S-a stabilit că actele administrative fiscale emise prin intermediul unui centru de imprimare masivă sunt valabile şi dacă nu poartă semnătura persoanelor împuternicite ale organului fiscal şi ştampila organului emitent. Categoriile de acte administrative fiscale care se emit de organele fiscale în aceste condiţii vor fi stabilite prin ordin al ministrului finanţelor publice care se emite în termen de 30 zile de la data intrării în vigoare a ordonanţei.

S-a modificat procedura de comunicare a actului administrativ fiscal în sensul că acesta se comunică prin remiterea actului administrativ fiscal contribuabilului/împuternicitului dacă se asigură primirea sub semnătură a acestuia sau prin poştă, cu scrisoare recomandată cu confirmare de primire. Actul administrativ fiscal poate fi comunicat şi prin mijloace cum sunt fax, e-mail sau alte mijloace electronice de transmitere la distanţă, dacă se asigură transmiterea textului actului administrativ fiscal şi confirmarea primirii acestuia şi dacă contribuabilul a solicitat expres acest lucru. Comunicarea prin publicitate se efectuează numai în cazul în care comunicarea actului nu a fost posibilă prin modalităţile menţionate anterior.

S-a introdus ca sarcină a probei în vederea stabilirii scopului sau conţinutului economic al unor tranzacţii obligativitatea contribuabililor de a prezenta, la solicitarea organului fiscal competent şi la termenele stabilite de acesta, a dosarului tranzacţiei în situaţia în care nu există un instrument juridic în baza căruia să se realizeze schimbul de informaţii. Conţinutul dosarului tranzacţiei se aprobă prin ordin al preşedintelui ANAF care se va emite în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a ordonanţei.

S-a introdus posibilitatea plătitorului de venit de a solicita organului fiscal atribuirea codului de identificare fiscală şi pentru contribuabilii nerezidenţi persoane juridice care realizează numai venituri supuse regulilor de impunere la sursă, iar impozitul reţinut este final. Până în prezent aceşti contribuabili trebuiau să-şi numească un împuternicit care să le îndeplinească obligaţiile.

A fost abrogată prevederea potrivit căreia modificarea din oficiu a domiciliului fiscal ori de câte ori se constată că aceasta nu corespunde stării de fapt reale să se facă prin decizie emisă de organul fiscal competent, după ascultarea prealabilă a contribuabilului.

Condiţiile în care se solicită dosarul preţurilor de transfer necesar pentru stabilirea preţurilor de transfer la contribuabilii care desfăşoară tranzacţii cu persoane afiliate de către organul fiscal competent şi conţinutul dosarului tranzacţiei se aprobă prin ordin al preşedintelui ANAF care se emite în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a ordonanţei.

DATI UN LIKE SI PAGINII NOASTRE DE FACEBOOK – CLICK AICI – MULTUMIM ANTICIPAT.

– S-au introdus prevederi referitoare la procedura amiabilă pentru evitarea/eliminarea dublei impuneri atât în cazul convenţiilor de evitare/eliminare a dublei impuneri, cât şi pentru eliminarea dublei impuneri între persoane afiliate.

– S-a introdus obligativitatea organizării evidenţei creanţelor fiscale potrivit căreia organele fiscale competente organizează evidenţa creanţelor fiscale şi modul de stingere a acestora pentru fiecare contribuabil. Procedura de acces la informaţiile din evidenţa creanţelor fiscale pentru contribuabili se aprobă prin ordin al preşedintelui ANAF care se emite în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a ordonanţei.

– S-a introdus posibilitatea eliberării certificatului de atestare fiscală pentru o societate comercială inclusiv la solicitarea persoanelor care deţin părţi sociale la societatea comercială respectivă.

– S-a introdus obligaţia organului fiscal de a restitui din oficiu sumele încasate prin poprire, în plus faţă de creanţele fiscale pentru care s-a înfiinţat poprirea în termen de cel mult 5 zile lucrătoare de la data încasării. În situaţia în care debitorul înregistrează obligaţii fiscale restante sumele încasate în plus se vor restitui numai după efectuarea compensării.

În cazul nerespectării termenului de restituire (5 zile lucrătoare de la data încasării sumelor) a sumelor încasate prin poprire, în plus faţă de creanţele fiscale pentru care s-a înfiinţat poprirea contribuabilii au dreptul la dobândă din ziua următoare expirării termenului până la data stingerii. Acordarea dobânzilor se face la cererea contribuabililor.

– S-a introdus ca şi sancţiune pentru nerespectarea termenului de întocmire a deciziei de ridicare a măsurilor de executare silită (2 zile de la data încetării executării silite), răspunderea patrimonială a statului şi a unităţii administrativ teritoriale pentru prejudiciile cauzate contribuabilului de funcţionarii publici din cadrul organelor fiscale, în exercitarea atribuţiilor de serviciu.

– S-a introdus obligativitatea organului de executare de a ridica poprirea bancară pentru sumele care depăşesc cuantumul creanţelor înscrise în adresa de înfiinţare a popririi dacă din informaţiile comunicate de bănci rezultă că sumele indisponibilizate în favoarea organului de executare acoperă creanţele fiscale înscrise în adresa de înfiinţare a popririi şi sunt îndeplinite condiţiile pentru realizarea creanţei, precum şi în situaţia în care organul de executare constată că poprirea a rămas fără obiect.

– S-a introdus limitarea indisponibilizării sumelor existente şi a celor viitoare provenite din încasările zilnice în conturile în lei şi în valută la suma necesară pentru realizarea obligaţiei ce se execută silit, astfel cum aceasta rezultă din adresa de înfiinţare a popririi. Băncile pot proceda la decontarea documentelor de plată în cazul sumelor necesare plăţii drepturilor salariale, inclusiv a impozitelor şi contribuţiilor aferente acestora, reţinute la sursă, dacă din declaraţia pe propria răspundere a debitorului sau reprezentantului legal, rezultă că debitorul nu deţine alte disponibilităţi băneşti.

Codul de Procedură Fiscală a fost completat cu un nou titlu „Cooperarea administrativă în domeniul fiscal” ale cărui prevederi vor intra în vigoare începând cu 01.01.2013. Noul titlu cuprinde reglementări privind: sfera de aplicare, schimbul de informaţii cu alte state membre UE, cooperarea administrativă prin efectuarea de controale simultane, cereri de notificare, condiţiile cooperării administrative, obligaţiile reciproce, formularele utilizate etc.

Sursa- www.finantevalcea.ro

Anunțuri publicitare

Lasă un răspuns

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.