Proiect de OG pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal si a OUG nr. 29/2011

0
125

MFP a publicat în data de 19.08.2011, pe site-ul oficial, un proiect de OG pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, modificarea si completarea OUG nr. 29/2011 privind reglementarea acordarii esalonarilor la plata, precum si pentru reglementarea unor masuri financiar-fiscale. In ceea ce priveste Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal sunt prevazute ca schimbari:

Dispoziţii generale

1. Extinderea obligaţiei de a înregistra contractele de prestări servicii efectuate pe teritoriul României încheiate cu persoane juridice şi fizice străine şi pentru persoanele fizice rezidente şi pentru sediile permanente din România aparţinând persoanelor juridice străine.
2. Revizuirea definiţie activităţii dependente la funcţia de bază ca fiind orice activitate dependentă desfăşurată în baza unui contract individual de muncă sau a unui statut special prevăzut de lege, declarată astfel de persoana fizică.
3. Revizuirea reglementării privind reconsiderarea oricărei activităţi ca activitate dependentă în sensul reconsiderării numai a activităţii independente care nu îndeplineşte criterii pentru a fi considerată activitate independentă, aplicând principiul prevalenţei economicului asupra juridicului. În cazul în care între plătitorul de venit şi persoana fizică există încheiat un contract individual de muncă precum şi un contract/raport juridic pe baza căruia se desfăşoară o activitate independentă aceasta va fi reconsiderată de către autorităţile fiscale ca activitate dependentă.

Reconsiderarea se efectuează numai de către autoritatea fiscală, venitul realizat din activitatea reconsiderată fiind supus regulilor de impunere proprii veniturilor din salarii ca venit asimilat salariului.

4. Transferul masei patrimoniale fiduciare în cadrul operaţiunii de fiducie potrivit Codului Civil completează definiţia transferului.

Impozitul pe profit

1. Eliminarea limitării deductibilităţii fiscale a cheltuielilor cu indemnizaţia de deplasare acordată salariaţilor la 2,5 faţă de nivelul pentru instituţii publice, în vederea susţinerii activităţii desfăşurate de contribuabili, în corelare cu impozitarea acestor drepturi de deplasare cu reglementările privind impozitul pe venit, respective contribuţii sociale.
2. Introducerea posibilităţii contribuabililor de a opta între sistemul de plată trimestrială a impozitului pe profit şi sistemul de plată anuală a impozitului pe profit cu efectuarea de plăţi anticipate, în sumă de o pătrime din impozitul pe profit datorat pentru anul precedent. În ceea ce priveşte sistemul de plată trimestrială a impozitului pe profit, contribuabilii vor determina profitul impozabil şi, implicit, impozitul pe profit datorat, luând în calcul veniturile şi cheltuielile, precum şi celelalte elemente de ajustare a bazei impozabile, înregistrate efectiv în fiecare trimestru (sistemul real).
Sistemul de calcul, declarare şi plată a impozitului pe profit de către organizaţiile nonprofit şi de contribuabilii care obţin venituri majoritare din cultura cerealelor şi plantelor tehnice, pomicultură şi viticultură, nu se modifică, aceaste categorii de contribuabili aplicând în continuare sistemul anual de plată a impozitului pe profit, fără efectuarea de plăţi anticipate.
De asemenea, au fost introduse reguli în vederea determinării impozitului pe profit pentru anul precedent, în baza căruia se determină plăţile anticipate, pentru contribuabilii care sunt implicaţi în operaţiuni de reorganizare (fuziuni, divizări, etc.) în cazul în care aceştia şi-au exercitat opţiunea pentru sistemul de plată anuală a impozitului pe profit cu efectuarea de plăţi anticipate.
3. Referitor la includerea în profitul impozabil a rezervelor din reevaluare aferente mijloacelor fixe (imobilizări corporale şi terenuri), deduse total sau parţial, se propune clarificarea unor situaţii în care mijloacele fixe respective sunt transferate altor contribuabili, ca urmare a efectuării unor operaţiuni de:
– contribuţii cu active la capitalul social al unei persoane juridice în schimbulunor titluri de participare la această persoană juridică,
– fuziune sau divizare, efectuate potrivit legii.
Prevederile propuse clarifică faptul că aceste rezerve urmează să fie impozitate de contribuabilul care preia mijloacele fixe reevaluate, cu respectarea regulilor fiscale pe care le-ar fi aplicat contribuabilul cedent, dacă transferul respectiv nu ar fi avut loc. De asemenea, este reglementat momentul impunerii acestor rezerve în situaţiile în care aceste mijloace fixe sunt schimbate, din raţiuni economice, în titluri de participare sau stocuri.
4. Pentru „schimbul de acţiuni” se completează definiţia existentă prin extinderea sferei de aplicare şi asupra operaţiunilor de achiziţie de tiluri de participare, ulterioare dobândirii de către societatea achizitoare a poziţiei majoritare în societatea achiziţionată.
5. Pentru asocieri cu personalitate juridică, înfiinţate potrivit legislaţiei unui alt stat, se propune aplicarea prevederilor fiscale existente pentru asocierile fără personalitate juridică.
6. Menţinerea sistemului actual de plată a impozitului pe profit pentru contribuabilii care îşi desfăşoară activitatea în domeniul bancar.
7. Stabilirea regimului fiscal al contractelor de fiducie, încheiate de persoanele juridice române potrivit Codului civil, cu referire la obligaţiile fiscale ale fiduciarului. De asemenea se stabileşte regimul fiscal al masei fiduciare transferate în situaţia în care beneficiarul este diferit de constituitor.

Impozitul pe venit

1. Eliminarea perioadei de 3 ani după care persoana fizică nerezidentă devenită rezidentă în România este supusă impozitării pentru veniturile obţinute din orice sursă, atât din România cât şi din afara României. Aceste venituri urmează a fi supuse impunerii începând cu anul calendaristic următor celui în care persoana fizică a obţinut rezidenţa în România, concomitent cu acordarea aceloraşi drepturi de deducere de care beneficiază o persoană fizică română;
2. Menţinerea obligaţiei de plată a impozitului pe veniturile obţinute din orice sursă de către o persoană fizică rezidentă română, cu domiciliul în România, pentru încă 3 ani următori celui în care are loc schimbarea rezidenţei acesteia într-un stat cu care România nu are încheiată convenţie de evitare a dublei impuneri;
3. Clarificarea neimpozitării sprijinului primit de persoana fizică din fonduri externe nerambursabile.
4. Precizări privind neimpozitarea veniturilor realizate din transferul bunurilor mobile din patrimoniul personal, valorificate prin centrele de colectare, în vederea dezmembrării, care fac obiectul Programelor naţionale finanţate din bugetul de stat sau din alte fonduri publice.
5. Stabilirea tratamentului fiscal aplicabil venitului realizat din operaţiunea de fiducie în cazul în care părţile implicate sunt persoane fizice, astfel:
– neimpozitarea venitului realizat la momentului transferului de drepturi patrimoniale de la constituitor la fiduciar;
– impozitarea veniturilor realizate din administrarea masei patrimoniale de către fiduciar în funcţie de natura venitului şi stabilirea veniturilor impozabile fără deducerea pierderilor fiscale ale constituitorului cu îndeplinirea obligaţiilor fiscale ale constituitorului de către fiduciar;
– impozitarea veniturilor realizate de beneficiar ca venituri din alte surse cu excepţia situaţiei în care beneficiarul este constituitorul, caz în care veniturile respective nu sunt impozabile;
– pierderile fiscale din administrarea masei patrimoniale de către fiduciar reprezintă pierderi definitive şi nu se deduc, ulterior transferului masei patrimoniale, la determinarea venitului impozabil pentru persoana fizică beneficiar.
6. Unificarea tratamentului fiscal aplicabil contribuabililor persoane fizice şi juridice în ceea ce priveşte deducerea cheltuielilor reprezentând investiţii în mijloace fixe, în cazul cabinetelor medicale, prin amortizare sau deducere integrală a acestora.
7. Deducerea integrală a cheltuielilor cu indemnizaţia plătită pe perioada delegării şi detaşării în altă localitate, în ţară şi în străinătate, în interesul serviciului, la determinarea venitului net anual din activităţi independente, concomitent cu impozitarea acestor drepturi de deplasare cu impozit pe venit, pentru partea care depăşeşte nivelul legal stabilit pentru personalul din instituţiile publice prin hotărâre a Guvernului.
8. Extinderea bazei impozabile prin includerea în veniturile salariale şi impozitare a indemnizaţiei primite de către angajaţi pe perioada delegării şi detaşării în altă localitate, în ţară şi în străinătate, în interesul serviciului, pentru partea care depăşeşte nivelul legal stabilit pentru personalul din instituţiile publice prin hotărâre a Guvernului, concomitent cu deducerea integrală a acesteia la nivelul angajatorului.
Clarificări privind neimpozitarea sumelor primite de angajaţi pentru acoperirea cheltuielilor de transport şi cazare, pe perioada delegării şi detaşării în altă localitate, în ţară şi în străinătate, în interesul serviciului, în condiţiile prevăzute de lege sau de contractul de muncă aplicabil.
Precizarea privind neimpozitarea veniturilor din salarii primite de angajaţi sub forma indemnizaţiilor pe perioada delegării şi detaşării în altă localitate, în ţară şi în străinătate, în interesul serviciului, acordate în condiţiile prevăzute de lege sau de contractul de muncă aplicabil, în limita stabilită pentru personalul din instituţiile publice prin hotărâre a Guvernului.

PROIECTUL INTEGRAL POATE FII CONSULTAT AICILINK

Sursa – http://www.mfinante.ro/

Lasă un răspuns

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.