Info cu privire la conditionarea inregistrarii în scopuri de TVA prin optiune

1
218

Dupa cum am precizat in postul anterior, în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 361/24.05.2011, a fost publicat Ordinul ministrului Finanţelor Publice nr. 1984/2011- text integral – ce stabileste criteriile pe baza cărora se condiţionează înregistrarea în scopuri de TVA a societăţilor comerciale care sunt înfiinţate în baza Legii nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, care sunt supuse înmatriculării la registrul comerţului şi care solicită înregistrarea în scopuri de TVA conform art. 153 alin. (1) lit. a) şi c) din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal (CF), cu modificările şi completările ulterioare, respectiv prin opţiune.

Iata in continuare o trecere in revista a continutului acestuia.

DE INTERES – Circulara nr. 421244 – TEXT INTEGRAL – si Circulara nr. 421301 – TEXT INTEGRAL – emise la 29 iunie 2011 in aplicarea OMFP nr. 1984/2011

Procedura şi criteriile pentru condiţionarea înregistrării în scopuri de TVA prin opţiune

Persoanele impozabile care solicită înregistrarea în scopuri de TVA conform art. 153 alin. (1) lit. a) şi c) din CF şi care sunt supuse înmatriculării la Registrul Comerţului trebuie să depună la organele fiscale competente o anexă la declaraţia de menţiuni, care serveşte la evaluarea intenţiei şi a capacităţii persoanelor respective de a desfăşura activităţi economice ce implică operaţiuni taxabile şi/sau scutite de TVA cu drept de deducere, precum şi operaţiuni pentru care locul livrării/prestării se consideră ca fiind în străinătate dacă taxa ar fi deductibilă în cazul în care aceste operaţiuni ar avea locul în România.

PENTRU TEXTUL INTEGRAL AL LEGII 31/1990 – CLICK AICI

Important! Anexa la care facem referire se completează cu ajutorul programului informatic de asistenţă pus la dispoziţie de Agenţia Naţională de Administrare Fiscală şi care poate fi descărcat de pe pagina de internet, de la adresa www.anaf.ro. Organul fiscal competent este organul fiscal în a cărui rază teritorială îşi are domiciliul fiscal persoana impozabilă ori în evidenţa căruia este înregistrată ca plătitor de impozite şi taxe.

Criteriile în funcţie de care se condiţionează înregistrarea în scopuri de TVA prin opţiune sunt:

– persoana impozabilă nu se află în situaţia de a nu desfăşura activităţi economice la sediul social sau la sediile secundare. Pentru a dovedi că persoana impozabilă nu se află în această situaţie, anexa la declaraţia de menţiuni trebuie să fie însoţită de un certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comerţului din care să rezulte fie că persoana impozabilă îndeplineşte condiţiile de funcţionare prevăzute de legislaţia specifică în domeniul sanitar, sanitar-veterinar, protecţiei mediului şi protecţiei muncii, pentru activităţile precizate în declaraţia-tip, fie că persoana juridică nu desfăşoară, la sediul social sau la sediile secundare, activităţile declarate, o perioadă de maximum 3 ani;
– niciunul dintre administratorii şi/sau asociaţii persoanei impozabile care solicită înregistrarea în scopuri de TVA prin opţiune şi nici persoana impozabilă însăşi nu au înscrise în cazierul fiscal infracţiuni şi/sau faptele prevăzute la art. 2 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 75/2001 privind cazierul fiscal, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Observaţie! Condiţia se referă la administratori, în cazul societăţilor pe acţiuni sau în comandită pe acţiuni înfiinţate în baza Legii nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, la asociaţii care deţin minimum 15% din capitalul social al societăţii comerciale şi la administratori, în cazul altor societăţi comerciale decât cele menţionate, înfiinţate în baza Legii nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

– criteriul care face obiectul verificării faptice privind existenţa spaţiului destinat sediului social/domiciliului fiscal şi, după caz, sediilor secundare declarate, care să corespundă obiectului de activitate pe care persoana impozabilă intenţionează să o desfăşoare/o desfăşoară;
– criteriile de evaluare aplicate de organele fiscale competente, stabilite în anexa nr. 2 la ordin, punctajul minim necesar fiind de 45 puncte .

Procedura de soluţionare a cererilor de înregistrare în scopuri de TVA

În scopul soluţionării cererilor de înregistrare în scopuri de TVA, organele fiscale vor verifica dacă desfăşurarea activităţii economice are loc la sediul social sau la sediile secundare şi dacă acestea există faptic, dacă administratorii, asociaţii şi persoana impozabilă au fapte înscrise în cazierul fiscal, precum şi criteriile de evaluare referitoare la sediu, societăţi lichidate, societăţi pentru care a fost declanşată procedura insolvenţei, societăţi aflate în inactivitate temporară la Registrul Comerţului, contravenţii, cetăţenia administratorilor, conform instrucţiunilor pentru acordarea punctajului aferent criteriilor de evaluare cuprinse în actul normativ la care facem menţiune în material.

În funcţie de rezultatele analizei efectuate de organele fiscale pentru soluţionarea solicitărilor persoanelor impozabile, se emite Decizia de aprobare sau de respingere a înregistrării în scopuri de TVA în maximum 15 zile lucrătoare de la data depunerii declaraţiei de menţiuni şi se comunică solicitantului conform art. 44 din Codul de Procedură Fiscală.

via – www.finantevalcea.ro

1 COMENTARIU

Lasă un răspuns

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.