AcasăReglementari contabileRegimul dobânzilor şi penalităţilor de întârziere aplicat contribuabililor plătitori de impozite şi...

Regimul dobânzilor şi penalităţilor de întârziere aplicat contribuabililor plătitori de impozite şi taxe pentru neachitarea la termenul de scadenţă a obligaţiilor de plată

Dobânzi de întârziere

Dobânzile de întârziere se calculează pentru fiecare zi de întârziere, începând cu ziua imediat următoare termenului de scadenţă şi până la data stingerii sumei datorate inclusiv. De la 1 octombrie 2010, nivelul dobânzii de întârziere pentru neachitarea la termenul de scadenţă a obligaţiilor de plată este de 0,04% pentru fiecare zi de întârziere.

Pentru diferenţele suplimentare de creanţe fiscale rezultate din corectarea declaraţiilor sau modificarea unei decizii de impunere, dobânzile se datorează începând cu ziua imediat următoare scadenţei creanţei fiscale pentru care s-a stabilit diferenţa şi până la data stingerii acesteia inclusiv.

Dacă diferenţele rezultate din corectarea declaraţiilor sau modificarea unei decizii de impunere sunt negative în raport cu sumele stabilite iniţial, se datorează dobânzi pentru suma datorată după corectare ori modificare, începând cu ziua imediat următoare scadenţei şi până la data stingerii acesteia inclusiv.

Pentru impozitele, taxele şi contribuţiile stinse prin executare silită, se datorează dobânzi până la data întocmirii procesului-verbal de distribuire inclusiv. În cazul plăţii preţului în rate, dobânzile se calculează până la data întocmirii procesului-verbal de distribuire a avansului.

Pentru impozitele, taxele, contribuţiile şi alte sume datorate bugetului general consolidat de către debitorul declarat insolvabil care nu are venituri şi bunuri urmăribile, se datorează dobânzi până la data trecerii creanţei în evidenţa separată.

Penalităţile de întârziere

Penalităţile de întârziere se datorează pentru neachitarea la scadenţă a obligaţiilor fiscale principale.

Penalităţile de întârziere se stabilesc în funcţie de data stingerii obligaţiilor fiscale principale, asftel:

– dacă stingerea se realizează în primele 30 de zile de la scadenţă, nu se datorează şi nu se calculează penalităţi de întârziere pentru obligaţiile fiscale principale stinse;
– dacă stingerea se realizează în următoarele 60 de zile, se datorează o penalitate de 5% din obligaţiile fiscale principale stinse;
– dacă stingerea se realizează după expirarea celor 90 de zile de mai sus se datorează o penalitate de 15% din obligaţiile fiscale principale rămase nestinse.

Alte precizări

Se datorează dobânzi şi penalităţi de întârziere în cazul în care unităţile bancare nu efectuează decontarea sumelor cuvenite bugetului general consolidat în termen de 3 zile lucrătoare de la data debitării contului plătitorului, după termenul de 3 zile.

În cazul creanţelor fiscale stinse prin compensare, se calculează dobânzi şi penalităţi de întârziere, până la data la care creanţele există deodată, fiind deopotrivă certe, lichide şi exigibile, respectiv:

– la data scadenţei;
– la termenul prevăzut de lege pentru depunerea decontului cu sumă negativă de TVA cu opţiune de rambursare, în limita sumei aprobate la rambursare prin decizia emisă de organul fiscal;
– la data comunicării unei decizii de soluţionare a cererii de restituire a accizei sau taxei pe valoarea adăugată, după caz;
– la data comunicării deciziei, pentru obligaţiile fiscale principale, precum şi pentru obligaţiile fiscale accesorii stabilite de organele competente prin decizie;
– la data depunerii la organul fiscal a declaraţiilor fiscale rectificative, pentru diferenţele de obligaţii fiscale principale stabilite de contribuabil;
– la data comunicării actului de individualizare a sumei, pentru obligaţiile de plată de la buget;
– la data primirii, în condiţiile legii, de către organul fiscal a titlurilor executorii emise de alte instituţii, în vederea executării silite.

Excepţii

Nu se datorează dobânzi şi penalităţi de întârziere pentru sumele datorate cu titlu de amenzi de orice fel, obligaţii fiscale accesorii stabilite potrivit legii, cheltuieli de executare silită, cheltuieli judiciare, sumele confiscate, precum şi sumele reprezentând echivalentul în lei al bunurilor şi sumelor confiscate care nu sunt găsite la locul faptei.

Nu se datorează şi nu se calculează dobânzi şi penalităţi de întârziere pentru creanţele fiscale născute anterior şi ulterior datei deschiderii procedurii insolvenţei, după data deschiderii procedurii insolvenţei.

Nu se datorează şi nu se calculează dobânzi şi penalităţi de întârziere pentru creanţele fiscale născute anterior şi ulterior datei înregistrării hotărârii de dizolvare a contribuabilului la registrul comerţului, începând cu această dată. În situaţia în care actul care a stat la baza înregistrării dizolvării este desfiinţat prin hotărâre judecătorească irevocabilă, se calculează dobânzi şi penalităţi de întârziere între data înregistrării la registrul comerţului a actelor de dizolvare şi data rămânerii irevocabile a hotărârii de desfiinţare.

Baza legală: art. 119-123 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de Procedură Fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 941/29.12.2003.

via – www.finantevalcea.ro

LĂSAȚI UN MESAJ

Introduceți aici numele dvs.

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

- Advertisment -
- Advertisement -
error: Conținutul este protejat !!