Plafon scutire TVA la intreprinderi mici – info util

0
223

Va redam in continuare principalele reglementări referitoare la aplicarea plafonului de scutire de taxă pe valoarea adăugată pentru întreprinderile mici, prevăzut la art. 152 din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.

Plafonul de scutire pentru întreprinderile mici

Persoana impozabilă stabilită în România a cărei cifră de afaceri anuală, declarată sau realizată, este inferioară plafonului de 35.000 euro, (119.000 lei), al cărui echivalent în lei se stabileşte la cursul de schimb comunicat de Banca Naţională a României la data aderării (3,3817 lei), aplică regimul special de scutire, pentru operaţiunile prevăzute la art. 126 alin. (1) din Codul Fiscal (CF), respectiv livrări de bunuri şi prestări de servicii, cu excepţia livrărilor intracomunitare de mijloace de transport noi, scutite conform art. 143 alin. (2) lit. b) din Cf.

Persoane impozabile pot fi: persoane fizice, persoane juridice, entităţi nonprofit care desfăşoară activităţi economice.

Cifra de afaceri care serveşte drept referinţă pentru aplicarea scutirii de taxă este constituită din valoarea totală a livrărilor de bunuri şi a prestărilor de servicii efectuate de persoana impozabilă în cursul unui an calendaristic, care ar fi taxabile dacă nu ar fi desfăşurate de o mică întreprindere, operaţiunile rezultate din activităţi economice pentru care locul livrării/prestării se consideră ca fiind în străinătate, dacă taxa ar fi deductibilă, în cazul în care aceste operaţiuni ar fi fost realizate în România conform art. 145 alin. (2) lit. b) din CF, operaţiunile scutite cu drept de deducere şi cele scutite fără drept de deducere, prevăzute la art. 141 alin. (2) lit. a), b), e) şi f) din CF, dacă acestea nu sunt accesorii activităţii principale, cu excepţia:

– livrărilor de active fixe corporale sau necorporale, efectuate de persoana impozabilă;

– livrărilor intracomunitare de mijloace de transport noi.

Important! Persoana impozabilă care îndeplineşte condiţiile pentru aplicarea regimului special de scutire poate opta oricând pentru aplicarea regimului normal de taxă.

O persoană impozabilă nou-înfiinţată poate beneficia de aplicarea regimului special de scutire, dacă la momentul începerii activităţii economice declară o cifră de afaceri anuală estimată, sub plafonul de scutire şi nu optează pentru aplicarea regimului normal de taxare.

Pentru persoana impozabilă nou-înfiinţată care începe o activitate economică în decursul unui an calendaristic, plafonul de scutire se determină proporţional cu perioada rămasă de la înfiinţare şi până la sfârşitul anului, fracţiunea de lună considerându-se o lună calendaristică întreagă (35.000 euro: 12 x nr. de luni de funcţionare).

Principalele obligaţii ale persoanelor care aplică regimul special de scutire

Persoanele care aplică regimul special de scutire, conform art. 152 din CF, au obligaţia să ţină evidenţa livrărilor de bunuri şi a prestărilor de servicii care ar fi taxabile dacă nu ar fi realizate de o mică întreprindere, cu ajutorul jurnalului pentru vânzări, precum şi evidenţa bunurilor şi a serviciilor taxabile achiziţionate, cu ajutorul jurnalului pentru cumpărări.

De asemenea, persoana impozabilă care aplică regimul special de scutire nu are dreptul la deducerea taxei aferente achiziţiilor, în condiţiile art. 145 şi art. 146 din CF şi nu are voie să menţioneze taxa pe factură sau alt document.

Atenţie! Persoanele impozabile care au aplicat regimul special pentru mici întreprinderi şi care au fost înregistrate în scopuri de TVA, dacă ulterior înregistrării realizează numai operaţiuni fără drept de deducere, vor solicita scoaterea din evidenţă conform art. 153 alin. (11) din CF. Dacă, ulterior scoaterii din evidenţă, aceste persoane impozabile vor realiza operaţiuni care dau drept de deducere a taxei, vor aplica regimul special de scutire.

Opţiunea privind anularea înregistrării în scopuri de TVA

Prin Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 117/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal şi reglementarea unor măsuri financiar-fiscale, a fost instituită posibilitatea ca persoanele impozabile care au realizat o cifră de afaceri inferioară plafonului de scutire pentru întreprinderi mici, să solicite scoaterea din evidenţa persoanelor înregistrate în scopuri de TVA în vederea aplicării regimului special de scutire, până la data de 20 ianuarie a anului următor.

De reţinut! Persoanele impozabile care solicită scoaterea din evidenţă ca plătitori de TVA în termenul menţionat, au obligaţia să depună decontul de taxă prevăzut la art. 156 indice 2 din CF, pentru operaţiunile realizate în cursul lunii ianuarie, până la data de 25 februarie inclusiv. Anularea înregistrării în scopuri de TVA este valabilă din prima zi a lunii următoare celei în care s-a solicitat scoaterea din evidenţă.

În ultimul decont de TVA depus, persoanele impozabile au obligaţia să evidenţieze valoarea rezultată ca urmare a efectuării tuturor ajustărilor de taxă, conform art. 148 şi 149 din CF, pentru bunurile mobile aflate în stoc, serviciile neutilizate conform art. 148 lit. c) din CF şi bunurile imobile.

Dacă, ulterior scoaterii din evidenţa persoanelor înregistrate în scopuri de TVA, persoana impozabilă realizează în cursul unui an calendaristic o cifră de afaceri mai mare sau egală cu plafonul de scutire, are obligaţia să se înregistreze în scopuri de TVA şi să îşi exercite dreptul să efectueze ajustările de taxă în primul decont depus după înregistrare sau, după caz, într-un decont ulterior.

Alte precizări

Hotărârea Guvernului nr. 150/2011 – text integral – pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind CF, a adus precizări suplimentare privind solicitarea în mod eronat a scoaterii din evidenţa persoanelor înregistrate în scopuri de TVA , în situaţia în care au realizat o cifră de afaceri inferioară plafonului de scutire.

În cazul în care persoana impozabilă a solicitat în mod eronat scoaterea din evidenţa persoanelor înregistrate în scopuri de TVA conform art. 153 din CF, în baza prevederilor art. 152 alin. (7) din CF, organele fiscale competente vor proceda astfel:

– în cazul în care persoana impozabilă nu s-a înregistrat în scopuri de TVA conform art. 153 din CF până la data identificării acestei erori de către organele de inspecţie fiscală, acestea vor solicita plata taxei pe care persoana impozabilă ar fi trebuit să o colecteze pe perioada cuprinsă între data anulării codului de înregistrare în scopuri de TVA conform art. 153 din CF şi data identificării acestei erori. Totodată, organele fiscale competente vor înregistra din oficiu aceste persoane în scopuri de taxă;

– în cazul în care persoana impozabilă s-a înregistrat în scopuri de TVA conform art. 153 din CF până la data identificării acestei erori de către organele de inspecţie fiscală, acestea vor solicita plata taxei pe care persoana impozabilă ar fi trebuit să o colecteze pe perioada cuprinsă între data la care persoanei respective i s-a anulat codul de înregistrare în scopuri de TVA conform art. 153 din CF şi data la care a fost înregistrată.

Important! După determinarea taxei de plată conform prevederilor de mai sus organele fiscale competente vor stabili obligaţiile fiscale accesorii aferente conform prevederilor legale în vigoare.

Persoanele impozabile care au solicitat în mod eronat scoaterea din evidenţa persoanelor înregistrate în scopuri de TVA în baza prevederilor art. 152 alin. (7) din CF, indiferent dacă au făcut sau nu obiectul inspecţiei fiscale, au dreptul să anuleze ajustările de taxă efectuate la momentul scoaterii din evidenţa persoanelor înregistrate în scopuri de TVA şi să îşi exercite dreptul de deducere a taxei aferente achiziţiilor de bunuri şi servicii efectuate în perioada cuprinsă între data la care persoanei respective i s-a anulat codul de înregistrare în scopuri de TVA şi data la care a fost înregistrată, în primul decont depus după înregistrare sau, după caz, într-un decont ulterior, în condiţiile prevăzute la art. 145-149 din CF.

Baza legală:
– art. 152 din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal cu modificările şi completările ulterioare,
– pct. 3 din Hotărârea Guvernului nr. 44/2004 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal cu modificările şi completările ulterioare,
– Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.117/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal şi reglementarea unor măsuri financiar-fiscale – text integral,
– pct. 62 alin.(3), (6) din Hotărârea Guvernului nr. 150 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 44/2004 .

via – www.finantevalcea.ro

Lasă un răspuns

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.