AcasăDeclaratii anualeNoile instructiuni de completare a "Declaratiei 200" - aduse in 2011 de...

Noile instructiuni de completare a “Declaratiei 200” – aduse in 2011 de OPANAF 233/2011

Prezentam in continuare noie instructiuni privind completarea și depunerea formularului 200 „Declarație privind veniturile realizate din România”, cod 14.13.01.13, in conformitate cu modificarile aduse de OPANAF 233/2011 – text integral – publicat în Monitorul Oficial nr. 101 din 8 februarie 2011.

1. Declarația se completează și se depune de către persoanele fizice care realizează venituri în bani și/sau în natură din România, provenind din:

UPDATE 2012 – Cum completăm Declaraţia 200 pentru veniturile obţinute în 2011 (ghid oficial ANAF) – CLICK AICI

1.1. activități independente;
1.2. cedarea folosinței bunurilor;
1.3. activități agricole pentru care venitul net se stabilește în sistem real;
1.4. transferul titlurilor de valoare, altele decât părțile sociale și valorile mobiliare în cazul societăților închise;
1.5. operațiuni de vânzare-cumpărare de valută la termen, pe bază de contract, precum și orice alte operațiuni similare, altele decât cele cu instrumente financiare tranzacționate pe piețe autorizate și supravegheate de Comisia Națională a Valorilor Mobiliare.

1.1. Activități independente:

venituri comerciale — din fapte de comerț, prestări de servicii, altele decât cele din profesii libere, practicarea unei meserii, inclusiv din activități adiacente, precum și venituri din cedarea folosinței bunurilor calificate în categoria venituri din activități independente.

Persoanele fizice care, în anul de raportare, au realizat venituri din cedarea folosinței bunurilor calificate, în condițiile legii, în categoria venituri din activități independente, bifează căsuța „Cedarea folosinței bunurilor calificată în categoria venituri din activități independente”. Veniturile și cheltuielile luate în calcul pentru stabilirea venitului net anual/pierderii fiscal anuale sunt cele realizate la nivelul tuturor contractelor de închiriere/subînchiriere aflate în derulare în anul de raportare;

venituri din profesii libere — din exercitarea profesiilor medicale, de avocat, notar, auditor financiar, consultant fiscal, expert contabil, contabil autorizat, consultant de plasament în valori mobiliare, arhitect sau a altor profesii reglementate, desfășurate în mod independent, în condițiile legii;

venituri din drepturi de proprietate intelectuală — brevete de invenție, desene și modele, mostre, mărci de fabrică și de comerț, procedee tehnice, know-how, drepturi de autor și drepturi conexe dreptului de autor și altele asemenea.

Contribuabilii care obțin venituri din drepturi de proprietate intelectuală de la mai mulți plătitori depun o singură declarație. Declarația se depune de contribuabilii care desfășoară activitatea în mod individual sau într-o formă de asociere, ce nu dă naștere unei persoane juridice, constituită între personae fizice. În cazul societății civile cu personalitate juridică constituită potrivit legii speciale și care este supusă regimului transparenței fiscale, potrivit legii, se aplică regulile de determinare a venitului net din activități independente.

Persoanele fizice, care obțin venituri dintr-o activitate desfășurată într-o formă de organizare cu personalitate juridică (SPRL) constituită potrivit legii speciale și care este supusă regimului transparenței fiscale, potrivit legii, au obligația să asimileze acest venit distribuit venitului net anual din activități independente și să depună declarația, potrivit legii.

Declarația se depune și de către persoanele fizice care au realizat venituri din activități independente pentru care impozitul reținut la sursă de plătitorii de venituri reprezintă plată anticipată în contul impozitului anual, potrivit Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare:

— venituri din drepturi de proprietate intelectuală;
— venituri din vânzarea bunurilor în regim de consignație;
— venituri din activități desfășurate în baza contractelor de agent, comision sau mandat comercial;
— venituri din activități desfășurate în baza contractelor/convențiilor civile încheiate potrivit Codului civil;
— venituri din activitatea de expertiză contabilă și tehnică, judiciară și extrajudiciară.

Nu au obligația depunerii declarației persoanele fizice pentru care impozitul reținut de plătitorii de venituri este final, potrivit opțiunii contribuabililor, în conformitate cu prevederile Legii nr. 571/2003, cu modificările și completările ulterioare.

Nu au obligația depunerii declarației persoanele fizice care, în anul de raportare, au realizat venituri din activități independente impuse pe bază de norme de venit, cu excepția persoanelor care au depus declarațiile de venit estimativ în luna decembrie și pentru care nu s-au stabilit plăți anticipate, conform
legii.

Declarația se completează pentru fiecare categorie de venit și pentru fiecare sursă de realizare a venitului. În cazul reorganizării activității independente în timpul anului, venitul net/pierderea se determină separat pentru fiecare perioadă în care activitatea independentă a fost desfășurată într-o formă de organizare de contribuabil, înscriindu-se separate în declarație, în vederea stabilirii impozitului pe venitul net cumulat aferent întregului an fiscal. Prin reorganizare se înțelege orice schimbare a modalității de exercitare a unei activități, precum și transformarea formei de exercitare a acesteia într-o
altă formă, potrivit legislației în materie, pentru activități care generează venituri supuse impozitului pe venit, în condițiile continuării activității.

1.2. Cedarea folosinței bunurilor mobile și imobile, realizate în calitate de proprietar, uzufructuar sau alt deținător legal

Persoanele fizice care obțin venituri din cedarea folosinței bunurilor din mai multe surse, respectiv contracte de închiriere, completează declarația pentru fiecare sursă de venit.

În cazul cedării folosinței bunurilor deținute în comun, repartizarea venitului net se face potrivit Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 44/2004, cu modificările și completările ulterioare.

Nu au obligația depunerii declarației persoanele fizice prevăzute la art. 63 alin. (2) din Legea nr. 571/2003, cu modificările și completările ulterioare, care, în anul de raportare, au realizat venituri din cedarea folosinței bunurilor pentru care chiria prevăzută în contractul încheiat între părți este stabilită în lei, nu au optat pentru determinarea venitului net în sistem real și la sfârșitul anului anterior nu îndeplineau condițiile pentru calificarea veniturilor în categoria veniturilor din activități independente, pentru care plățile anticipate cu titlu de impozit sunt egale cu impozitul anual datorat și impozitul este final, cu următoarele excepții, pentru care există obligația depunerii declarației:
— pentru situațiile în care declarația de venit estimativ a fost depusă în luna decembrie și pentru care nu s-au stabilit plăți anticipate, conform legii;
— pentru situațiile în care intervin modificări ale clauzelor contractuale, cu excepția situațiilor prevăzute la art. 82 alin. (7) din Legea nr. 571/2003, cu modificările și completările ulterioare;
— pentru situațiile în care investițiile la bunurile mobile și imobile ale proprietarului, uzufructuarului sau ale altui deținător legal, care fac obiectul unor contracte de cedare a folosinței bunurilor, inclusiv a contractelor de comodat, sunt efectuate de cealaltă parte contractantă.

1.3. Activități agricole pentru care venitul net se determină în sistem real:

— venituri din cultivarea și valorificarea florilor, legumelor și zarzavaturilor, în sere și solarii special destinate acestor scopuri și/sau în sistem irigat;
— venituri din cultivarea și valorificarea arbuștilor, plantelor decorative și ciupercilor;
— venituri din exploatarea pepinierelor viticole și pomicole și altele asemenea.

Declarația se depune de contribuabilii care desfășoară activitatea în mod individual și/sau în cadrul unei asocieri fără personalitate juridică, constituită între persoane fizice și care au optat pentru determinarea venitului net în sistem real, pe baza datelor din contabilitatea în partidă simplă.

Persoanele fizice care realizează venituri în cadrul unei asocieri fără personalitate juridică, constituită între personae fizice, completează declarația având în vedere venitul net distribuit, care le revine din asociere.

Nu au obligația depunerii declarației persoanele fizice care, în anul de raportare, au realizat venituri din activități agricole cu impunere finală, din valorificarea produselor agricole obținute după recoltare, în stare naturală, de pe terenurile agricole proprietate privată sau luate în arendă, către unități specializate pentru colectare, unități de procesare industrială sau către alte unități pentru utilizare ca atare, potrivit art. 74 alin. (4) din Legea nr. 571/2003, cu modificările și completările ulterioare.

1.4. Transferul titlurilor de valoare, altele decât părțile sociale și valorile mobiliare în cazul societăților închise

Declarația se completează și se depune de către persoanele fizice care, în anul de raportare, au realizat câștiguri/pierderi din transferul titlurilor de valoare, altele decât părțile sociale și valorile mobiliare în cazul societăților închise și au obligația stabilirii câștigului net anual/pierderii nete anuale, potrivit legii.

Persoanele fizice care, în anul de raportare, au realizat câștiguri/pierderi din tranzacționarea titlurilor de valoare, altele decât părțile sociale și valorile mobiliare în cazul societăților închise, evidențiază distinct, în declarație:

— câștigul net/pierderea netă din transferul dreptului de proprietate asupra titlurilor de valoare, altele decât părțile sociale și valorile mobiliare în cazul societăților închise, deținute mai mult de 365 de zile, realizat/realizată în perioada 01.01.—30.06.2010;
— câștigul net/pierderea netă din transferul dreptului de proprietate asupra titlurilor de valoare, altele decât părțile sociale și valorile mobiliare în cazul societăților închise, deținute mai puțin de 365 de zile, inclusiv, realizat/realizată în perioada 01.01.—30.06.2010;
— câștigul net/pierderea netă din transferul dreptului de proprietate asupra titlurilor de valoare, altele decât părțile sociale și valorile mobiliare în cazul societăților închise, indiferent de perioada de deținere a acestora, realizat/realizată în perioada 01.07.—31.12.2010.

În cazul câștigurilor din transferul dreptului de proprietate asupra titlurilor de valoare, la completarea formularului se au în vedere dispozițiile Legii nr. 571/2003, cu modificările și completările ulterioare, și ale Hotărârii Guvernului nr. 44/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

1.5. Operațiuni de vânzare-cumpărare de valută la termen, pe bază de contract, precum și orice alte operațiuni similare, altele decât cele cu instrumente financiare tranzacționate pe piețe autorizate și supravegheate de Comisia Națională a Valorilor Mobiliare

Declarația se depune de către persoanele fizice care, în anul de raportare, au realizat câștiguri/pierderi din operațiuni de vânzare-cumpărare de valută la termen, pe bază de contract, precum și orice alte operațiuni similare, altele decât cele cu instrumente financiare tranzacționate pe piețe autorizate și supravegheate de Comisia Națională a Valorilor Mobiliare și au obligația stabilirii câștigului net anual/pierderii nete anuale, potrivit legii.

În cazul operațiunilor de vânzare-cumpărare de valută la termen, pe bază de contract, precum și orice alte operațiuni similare, la completarea formularului se au în vedere dispozițiile Legii nr. 571/2003, cu modificările și completările ulterioare, și ale Hotărârii Guvernului nr. 44/2004, cu modificările și completările ulterioare.

2. Declarația se completează de către contribuabili sau de către împuterniciții acestora, potrivit dispozițiilor Ordonanței Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, înscriind cu majuscule, citeț și corect, datele prevăzute de formular.

Termen de depunere:
— anual, pentru fiecare an fiscal, până la data de 15 mai inclusiv a anului următor celui de realizare a venitului;
— ori de câte ori contribuabilul constată erori în declarația anterioară, prin completarea unei declarații rectificative până la termenul prevăzut de lege, situație în care se va înscrie „X” în căsuța special prevăzută în formular în acest scop.

Declarația se completează în două exemplare:

— originalul se depune la:

a) organul fiscal în a cărui rază teritorială contribuabilul are adresa unde își are domiciliul, potrivit legii, sau adresa unde locuiește efectiv, în cazul în care aceasta este diferită de domiciliu, pentru persoanele fizice care au domiciliul fiscal în România;
b) organul fiscal competent definit potrivit legilor în vigoare, pentru ceilalți contribuabili persoane fizice;

— copia se păstrează de către contribuabil sau de către împuternicitul acestuia.

Declarația se depune în format hârtie, direct la registratura organului fiscal sau la oficiul poștal, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire ori prin celelalte metode prevăzute de lege. Declarația se pune gratuit la dispoziția contribuabilului. Data depunerii declarației este data înregistrării acesteia la organul fiscal sau data depunerii la poștă, după caz.

I. DATE DE IDENTIFICARE A CONTRIBUABILULUI

Adresa — se înscrie adresa domiciliului fiscal.
Cod numeric personal/Număr de identificare fiscală — se înscrie codul numeric personal din actul de identitate al fiecărui contribuabil sau numărul de identificare fiscală, atribuit de către Agenția Națională de Administrare Fiscală, cu ocazia înregistrării fiscale, după caz.
Banca, Cont bancar (IBAN) — se înscrie denumirea băncii și codul IBAN al contului bancar al contribuabilului.

II. DATE PRIVIND VENITURILE REALIZATE, PE SURSE ȘI CATEGORII DE VENIT
A. DATE PRIVIND ACTIVITATEA DESFĂȘURATĂ

1. Categoria de venit — se bifează căsuța corespunzătoare categoriei de venit realizat, după caz.

2. Determinarea venitului net — se bifează căsuța corespunzătoare în funcție de modul de determinare a venitului net: în sistem real, pe baza cotelor forfetare de cheltuieli sau pe bază de normă de venit, după caz.

3. Forma de organizare — se bifează căsuța corespunzătoare modului de desfășurare a activității. Căsuța „Individual” se bifează de persoanele fizice care obțin venituri dintr-o activitate desfășurată în mod individual.

Căsuța „Asociere fără personalitate juridică” se bifează de persoanele fizice care obțin venituri dintr-o activitate desfășurată în cadrul unei asocieri fără personalitate juridică, constituită între persoane fizice.
Căsuța „Entități care aplică regimul transparenței fiscale” se bifează de persoanele fizice care obțin venituri dintr-o activitate desfășurată într-o formă de organizare cu personalitate juridică constituită potrivit legii speciale și care este supusă regimului transparenței fiscale, potrivit legii.
Căsuța „Reorganizare” se bifează de contribuabili în cazul reorganizării activității independente în timpul anului de raportare, potrivit legislației în materie.

4. Obiectul principal de activitate — se înscrie denumirea activității principale generatoare de venituri, desfășurată de contribuabil, precum și codul CAEN al activității desfășurate.

5. Sediul/Datele de identificare a bunului pentru care se cedează folosința

Sediul — se completează adresa sediului sau locului principal de desfășurare a activității, după caz. În cazul în care activitatea se desfășoară prin mai multe puncte de lucru, se completează adresa sediului sau locului principal de desfășurare a activității, după caz.

Persoanele fizice care realizează venituri din activități agricole vor înscrie denumirea unității administrativ-teritoriale în a cărei rază se află terenul (terenurile), respectiv: municipiu, oraș, comună sau sector al municipiului București, după caz.

Datele de identificare a bunului pentru care se cedează folosința — se completează de către contribuabilii care realizează venituri din cedarea folosinței bunurilor. Se înscriu datele de identificare a bunului a cărui folosință este cedată.

De exemplu:
a) pentru imobile (clădiri, terenuri): adresa completă (localitate, stradă, număr, bloc, etaj, apartament etc.);
b) pentru mobile (autovehicule/autoturisme, tractoare, mașini agricole, șalupe, iahturi și alte mijloace de transport): tipul, anul de fabricație, numărul de înmatriculare, seria șasiului;
c) alte bunuri: denumirea bunului, descrierea detaliată, cu identificarea principalelor caracteristici care individualizează bunul.

6. Documentul de autorizare/Contractul de asociere/Închiriere/Arendare — se înscriu numărul documentului care atestă dreptul contribuabilului de a desfășura activitate independentă, potrivit legii, și data emiterii acestuia.

Contribuabilii care desfășoară activități în cadrul unei asocieri fără personalitate juridică, constituită între persoane fizice, completează numărul sub care contractul de asociere a fost înregistrat la organul fiscal, precum și data înregistrării acestuia. Contribuabilii care au realizat venituri din cedarea folosinței bunurilor completează rubrica după cum urmează:
— se elimină din text cuvântul „închiriere” sau „arendare”, în funcție de natura contractului încheiat între părți;
— se înscriu numărul sub care a fost înregistrat la organul fiscal contractul încheiat între părți și data înregistrării acestuia.

7, 8. Data începerii/încetării activității — se completează de către contribuabilii care încep/încetează activitatea în cursul anului fiscal pentru care se depune declarația.

Contribuabilii care realizează venituri din cedarea folosinței bunurilor înscriu data prevăzută pentru începerea derulării contractului încheiat între părți, respectiv data prevăzută pentru încetarea contractului încheiat între părți. Rubricile de la rd. 7 și 8 se completează numai dacă evenimentele respective se produc în cursul anului pentru care se depune declarația.

B. DATE PRIVIND VENITUL/CÂȘTIGUL NET ANUAL
1. Venituri din activități independente: activități comerciale, profesii libere și drepturi de proprietate intelectuală.

N O T Ă – Rubricile se completează și de persoanele fizice care obțin venituri dintr-o activitate desfășurată într-o formă de organizare cu personalitate juridică (SPRL) constituită potrivit legii speciale, supusă regimului transparenței fiscale, potrivit legii, și care au obligația să asimileze acest venit distribuit venitului net annual din activități independente.

a) Activitate desfășurată în mod individual

a.1) În cazul persoanelor fizice care realizează venituri din activități comerciale și/sau din exercitarea unei profesii libere determinate în sistem real și/sau venituri din cedarea folosinței bunurilor calificate în categoria venituri din activități independente. Se completează pe baza datelor din evidența contabilă.

rd. 1. Venit brut
— se înscrie suma reprezentând veniturile totale în bani și/sau echivalentul în lei al veniturilor în natură încasate în anul de raportare atât din activitatea de bază, cât și din activități adiacente.
rd. 2. Cheltuieli deductibile — se înscrie suma reprezentând cheltuielile efectuate în vederea realizării venitului, cu condiția să fie efectuate în interesul direct al activității, să corespundă unor cheltuieli efective, să fie justificate cu documente și să fie cuprinse în cheltuielile exercițiului financiar al anului în cursul căruia au fost plătite.
rd. 3. Venit net anual — se înscrie suma reprezentând diferența dintre venitul brut (rd. 1) și cheltuielile aferente deductibile (rd. 2). Se completează numai dacă venitul brut este mai mare decât cheltuielile deductibile.
rd. 3.1. – Venit net aferent activităților cu regim de reținere la sursă a impozitului — se înscrie partea din venitul net afferent activităților independente pentru care plățile anticipate s-au realizat prin stopaj la sursă.
rd. 5. Pierdere fiscală anuală/Pierdere netă anuală — se înscrie suma reprezentând diferența dintre cheltuielile deductibile (rd. 2) și venitul brut (rd. 1). Se completează numai dacă cheltuielile deductibile sunt mai mari decât venitul brut.

a.2) În cazul persoanelor care realizează venituri din activități independente impuse pe bază de normă de venit – Se completează de către contribuabilii care desfășoară activități independente, impuse pe bază de norme de venit care au depus declarațiile de venit estimativ în luna decembrie și pentru care nu s-au stabilit plăți anticipate, conform legii.

rd. 3. – Venit net anual — se înscrie suma reprezentând norma de venit corespunzătoare perioadei lucrate, comunicată de organul fiscal.

a.3) În cazul persoanelor fizice care realizează venituri din valorificarea sub orice formă a drepturilor de proprietate intelectuală – Se completează fie pe baza datelor din evidența contabilă, de către contribuabilii care au optat pentru determinarea venitului net în sistem real, fie pe baza documentelor eliberate
de plătitorii de venit, de către contribuabilii care determină venitul net pe baza cotelor forfetare de cheltuieli.

a.3.1) În cazul persoanelor care au optat pentru determinarea venitului net din valorificarea sub orice formă a drepturilor de proprietate intelectuală, în sistem real, pe baza datelor din evidența contabilă în partidă simplă – Se completează pe baza datelor din evidența contabilă.

rd. 1. Venit brut — se înscrie suma reprezentând veniturile totale în bani și/sau echivalentul în lei al veniturilor în natură încasate în anul de raportare atât din activitatea de bază, cât și din activități adiacente.
rd. 2. Cheltuieli deductibile — se înscrie suma reprezentând cheltuielile efectuate în vederea realizării venitului, cu condiția să fie efectuate în interesul direct al activității, să corespundă unor cheltuieli efective, să fie justificate cu documente și să fie cuprinse în cheltuielile exercițiului financiar al anului în cursul căruia au fost plătite, inclusiv contribuțiile sociale obligatorii plătite.
rd. 3. Venit net anual — se înscrie suma reprezentând diferența dintre venitul brut (rd. 1) și cheltuielile aferente deductibile (rd. 2). Se completează numai dacă venitul brut este mai mare decât cheltuielile deductibile.
rd. 3.1. – Venit net aferent activităților cu regim de reținere la sursă a impozitului — se înscrie partea din venitul net pentru care plățile anticipate s-au realizat prin stopaj la sursă.
rd. 5. – Pierdere fiscală anuală/Pierdere netă anuală — se înscrie suma reprezentând diferența dintre cheltuielile deductibile (rd. 2) și venitul brut (rd. 1). Se completează numai dacă cheltuielile deductibile sunt mai mari decât venitul brut.

a.3.2)
În cazul persoanelor fizice care determină venitul net din valorificarea sub orice formă a drepturilor de proprietate intelectuală, pe baza cotelor forfetare de cheltuieli – Pentru anul 2010, venitul net anual pentru veniturile din drepturile de proprietate intelectuală se determină astfel:

— La stabilirea venitului net aferent fiecărei perioade 1 ianuarie—30 iunie 2010, respectiv 1 iulie—31 decembrie 2010, se vor lua în calcul venitul brut, cota de cheltuială forfetară și contribuțiile sociale obligatorii plătite, aferente fiecărei perioade. Venitul net anual aferent anului 2010 se determină prin însumarea veniturilor nete stabilite pentru fiecare dintre cele două perioade.

rd. 1. Venit brut — se înscrie suma reprezentând veniturile totale în bani și/sau echivalentul în lei al veniturilor în natură realizate din valorificarea sub orice formă a drepturilor de proprietate intelectuală, din toate sursele, în anul de raportare. La stabilirea veniturilor brute din drepturi de proprietate intelectuală se au în vedere atât sumele încasate în cursul anului, cât și reținerile în contul plăților anticipate efectuate cu titlu de impozit și contribuțiile obligatorii, efectuate de plătitorii de venit.
rd. 2. Cheltuieli deductibile — se înscrie valoarea rezultată prin însumarea cheltuielilor forfetare și a contribuțiilor sociale obligatorii plătite.

Cheltuielile deductibile se determină astfel:

Pentru veniturile realizate din drepturile de proprietate intelectuală aferente operelor de artă monumental Pentru anul 2010, în vederea determinării cheltuielilor deductibile, se procedează astfel:
— se determină cheltuielile forfetare aferente perioadei 01.01.—30.06.2010 prin aplicarea unei cote de cheltuieli de 50% asupra venitului brut aferent perioadei;
— se determină cheltuielile forfetare aferente perioadei 01.07.—31.12.2010 prin aplicarea unei cote de cheltuieli de 25% asupra venitului brut aferent perioadei;
— se determină cheltuielile deductibile pentru anul 2010 prin însumarea cheltuielilor forfetare și a contribuțiilor sociale obligatorii plătite aferente fiecărei perioade din anul de raportare.

Pentru veniturile din valorificarea drepturilor de proprietate intelectuală, altele decât cele aferente operelor de artă monumentală: Pentru anul 2010, în vederea determinării cheltuielilor deductibile, se procedează astfel:
— se determină cheltuielile forfetare aferente perioadei 01.01.—30.06.2010 prin aplicarea unei cote de cheltuieli de 40% asupra venitului brut aferent perioadei;
— se determină cheltuielile forfetare aferente perioadei 01.07.—31.12.2010 prin aplicarea unei cote de cheltuieli de 20% asupra venitului brut aferent perioadei;
— se determină cheltuielile deductibile pentru anul 2010 prin însumarea cheltuielilor forfetare și a contribuțiilor sociale obligatorii plătite aferente fiecărei perioade din anul de raportare.

rd. 3. Venit net anual — se înscrie suma reprezentând diferența dintre venitul brut (rd.1) și cheltuielile aferente deductibile (rd.2).
rd. 3.1. Venit net aferent activităților cu regim de reținere la sursă a impozitului — se înscrie partea din venitul net pentru care plățile anticipate s-au realizat prin stopaj la sursă.

a.3.3)
În cazul veniturilor din drepturi de proprietate intelectuală transmise prin succesiune, veniturilor din exercitarea dreptului de suită, veniturilor reprezentând remunerația compensatorie pentru copia privată
rd. 1. Venit brut — se înscrie suma reprezentând veniturile totale în bani și/sau echivalentul în lei al veniturilor în natură realizate din valorificarea sub orice formă a drepturilor de proprietate intelectuală, din toate sursele, în anul de raportare.
rd. 2. Cheltuieli deductibile — se înscrie suma totală plătită organismelor de gestiune colectivă sau altor plătitori care, conform legii, au atribuții de colectare și de repartizare a veniturilor între titularii de drepturi.
rd. 3. Venit net anual — se înscrie suma reprezentând diferența dintre venitul brut (rd. 1) și cheltuielile aferente deductibile (rd. 2).

b) Activitate desfășurată într-o formă de asociere între persoane fizice, care nu dă naștere unei persoane juridice, sau într-o formă de organizare cu personalitate juridică constituită potrivit legii speciale, supusă regimului transparenței fiscale, potrivit legii, se completează:

rd. 3. Venit net anual — se preia suma înscrisă în col. 5, la rândul corespunzător contribuabilului, din tabelul de la cap. V din Declarația anuală de venit pentru asocierile fără personalitate juridică, reprezentând venitul net din asociere, realizat în anul fiscal de raportare, supus impozitului pe venit și
distribuit asociatului, conform contractului de asociere.
rd. 5. Pierdere fiscală anuală/Pierdere netă anuală — se preia suma înscrisă în col. 7, la rândul corespunzător contribuabilului, din tabelul prevăzut la cap. V din Declarația anuală de venit pentru asocierile fără personalitate juridică, reprezentând pierderea fiscală din asociere realizată în anul fiscal de raportare și distribuită asociatului, conform contractului de asociere.

2. Venituri din cedarea folosinței bunurilor

Declarația se completează pe baza contractului încheiat între părți de către contribuabilii care determină venitul net pe baza cotelor forfetare de cheltuieli sau pe baza datelor din evidența contabilă de persoanele fizice care au optat pentru determinarea venitului net în sistem real.

rd. 1. Venit brut — se înscrie suma reprezentând chiria/arenda prevăzută în contractul încheiat între părți pentru anul fiscal de raportare, indiferent de momentul plății acesteia, majorată cu valoarea cheltuielilor ce cad, conform dispozițiilor legale, în sarcina proprietarului, uzufructuarului sau a altui deținător legal, dacă sunt efectuate de cealaltă parte contractantă.

În venitul brut se includ și eventualele daune plătite potrivit unor clauze contractuale, în cazul rezilierii contractelor înainte de termen. Reprezintă venit brut și valoarea investițiilor la bunurile mobile și imobile ale proprietarului, uzufructuarului sau ale altui deținător legal, care fac obiectul unor contracte de cedare a folosinței bunurilor, inclusiv a contractelor de comodat, și care sunt efectuate de cealaltă parte contractantă.

În situația în care chiria/arenda reprezintă echivalentul în lei al unei valute, venitul brut anual se determină pe baza chiriei/arendei lunare evaluate la cursul de schimb al pieței valutare comunicat de Banca Națională a României, din ultima zi a fiecărei luni, corespunzător lunilor din perioada de impunere În situația în care arenda se achită în natură, evaluarea în lei a acesteia se face pe baza prețurilor medii ale produselor agricole, conform Legii nr. 571/2003, cu modificările și completările ulterioare.

În cazul contribuabililor care au optat pentru determinarea venitului net în sistem real se înscrie totalitatea veniturilor încasate ca urmare a cedării folosinței bunului, pe baza datelor din evidența contabilă.

rd. 2. Cheltuieli deductibile — se înscrie, după caz:
— suma reprezentând cheltuielile deductibile efectuate în vederea realizării venitului, cu condiția să fie efectuate în interesul direct al activității, să corespundă unor cheltuieli efective, să fie justificate cu documente și să fie cuprinse în cheltuielile exercițiului financiar al anului în cursul căruia au fost plătite, în cazul contribuabililor care au optat pentru determinarea venitului net în sistem real, pe baza datelor din evidența contabilă în partidă simplă;
— suma rezultată prin aplicarea unei cote forfetare de cheltuieli de 25% la venitul brut (rd. 1), reprezentând cheltuieli deductibile aferente venitului, în cazul contribuabililor care determină venitul net pe baza cotelor forfetare de cheltuieli.

rd. 3. Venit net anual — se înscrie suma reprezentând diferența dintre venitul brut (rd. 1) și cheltuielile aferente deductibile (rd. 2). Se completează numai dacă venitul brut este mai mare decât cheltuielile deductibile.
rd. 5. Pierdere fiscală anuală/Pierderea netă anuală — se înscrie suma reprezentând diferența dintre cheltuielile deductibile (rd. 2) și venitul brut (rd. 1). Se completează numai dacă cheltuielile deductibile sunt mai mari decât venitul brut. Se completează numai de către contribuabilii care determină venitul net/pierderea fiscală în sistem real și care în anul de raportare au înregistrat pierderi.

3. Venituri din activități agricole pentru care venitul net se determină în sistem real, pe baza datelor din contabilitatea în partidă simplă

a) Activitate desfășurată în mod individual – Se completează pe baza datelor din evidența contabilă. rd. 1. Venit brut — se înscrie suma reprezentând veniturile totale în bani și/sau echivalentul în lei al veniturilor în natură încasate în anul de raportare atât din activitatea de bază, cât și din activități adiacente.

rd. 2. Cheltuieli deductibile — se înscrie suma reprezentând cheltuielile efectuate în vederea realizării venitului, cu condiția să fie efectuate în interesul direct al activității, să corespundă unor cheltuieli efective, să fie justificate cu documente și să fie cuprinse în cheltuielile exercițiului financiar al anului în cursul căruia au fost plătite.
rd. 3. Venit net anual — se înscrie suma reprezentând diferența dintre venitul brut (rd. 1) și cheltuielile aferente deductibile (rd. 2). Se completează numai dacă venitul brut este mai mare decât cheltuielile deductibile.
rd. 5. Pierdere fiscală anuală/Pierdere netă anuală — se înscrie suma reprezentând diferența dintre cheltuielile deductibile (rd. 2) și venitul brut (rd. 1). Se completează numai dacă cheltuielile deductibile sunt mai mari decât venitul brut.

b) Activitate desfășurată într-o formă de asociere între persoane fizice, care nu dă naștere unei persoane juridice, se completează:

rd. 3. Venit net anual — se preia suma înscrisă în col. 5, la rândul corespunzător contribuabilului, din tabelul de la cap. V din Declarația anuală de venit pentru asocierile fără personalitate juridică, reprezentând venitul net din asociere, realizat în anul fiscal de raportare, supus impozitului pe venit și distribuit asociatului, conform contractului de asociere.
rd. 5. Pierdere fiscală anuală/Pierdere netă anuală — se preia suma înscrisă în col. 7, la rândul corespunzător contribuabilului, din tabelul prevăzut la cap. V din Declarația anuală de venit pentru asocierile fără personalitate juridică, reprezentând pierderea fiscală din asociere realizată în anul fiscal de raportare și distribuită asociatului, conform contractului de asociere.

4. Câștiguri/pierderi din transferul titlurilor de valoare, altele decât părțile sociale și valorile mobiliare în cazul societăților închise – Se completează pe baza documentelor justificative, eliberate de intermediari/societățile de administrare a investițiilor sau alți plătitori de venit, privind tranzacțiile efectuate cu titluri de valoare, altele decât părțile sociale și valorile mobiliare în cazul societăților închise.

a) Transferul titlurilor de valoare, altele decât părțile sociale și valorile mobiliare în cazul societăților închise, deținute mai puțin de 365 de zile, inclusiv, realizat în perioada 01.01.—30.06.2010

rd. 4. Câștig net anual — se înscrie câștigul net annual reprezentând diferența dintre câștigurile și pierderile înregistrate, ca urmare a tranzacționării în perioada 01.01—30.06.2010 a titlurilor de valoare, altele decât părțile sociale și valorile mobiliare în cazul societăților închise, deținute mai puțin de 365 de zile, inclusiv. Se completează numai în situația în care câștigurile sunt mai mari decât pierderile.
rd. 5. Pierdere fiscală anuală/Pierdere netă anuală — se înscrie pierderea netă anuală reprezentând diferența dintre pierderile și câștigurile înregistrate, ca urmare a tranzacționării în perioada 01.01.—30.06.2010 a titlurilor de valoare, altele decât părțile sociale și valorile mobiliare în cazul societăților închise, deținute mai puțin de 365 de zile, inclusiv. Se completează numai în situația în care pierderile sunt mai mari decât câștigurile.

La declarație se anexează documente justificative, eliberate de intermediari/societățile de administrare a investițiilor sau alți plătitori de venit, privind tranzacțiile efectuate cu titluri de valoare, altele decât părțile sociale și valorile mobiliare în cazul societăților închise, din care să rezulte câștigul net/pierderea netă declarat/declarată, precum și impozitul calculat și reținut ca plată anticipată pentru perioada de raportare.

b) Transferul titlurilor de valoare, altele decât părțile sociale și valorile mobiliare în cazul societăților închise, deținute mai mult de 365 de zile, realizat în perioada 01.01.—30.06.2010

rd. 4 Câștig net anual — se înscrie câștigul net annual reprezentând diferența dintre câștigurile și pierderile înregistrate ca urmare a tranzacționării, în perioada 01.01.—30.06.2010, a titlurilor de valoare, altele decât părțile sociale și valorile mobiliare în cazul societăților închise, deținute mai mult de 365 de zile. Se completează numai în situația în care câștigurile sunt mai mari decât pierderile.
rd. 5 Pierdere fiscală anuală/Pierdere netă anuală — se înscrie pierderea netă anuală reprezentând diferența dintre pierderile și câștigurile înregistrate ca urmare a tranzacționării, în perioada 01.01.—30.06.2010, a titlurilor de valoare, altele decât părțile sociale și valorile mobiliare în cazul societăților închise, deținute mai mult de 365 de zile. Se completează numai în situația în care pierderile sunt mai mari decât câștigurile.

La declarație se anexează documente justificative, eliberate de intermediari/societățile de administrare a investițiilor sau alți plătitori de venit, privind tranzacțiile cu titluri de valoare, altele decât părțile sociale și valorile mobiliare în cazul societăților închise, din care să rezulte câștigul net/pierderea netă declarat/declarată, precum și impozitul calculat și reținut ca plată anticipată pentru perioada de raportare.

c) Transferul titlurilor de valoare, altele decât părțile sociale și valorile mobiliare în cazul societăților închise, realizat în perioada 01.07.—31.12.2010

rd. 4. Câștig net anual — se înscrie câștigul net annual reprezentând diferența dintre câștigurile și pierderile înregistrate ca urmare a tranzacționării, în perioada 01.07.—31.12.2010, a titlurilor de valoare, altele decât părțile sociale și valorile mobiliare în cazul societăților închise, indiferent de perioada de deținere a acestora. Se completează numai în situația în care câștigurile sunt mai mari decât pierderile.
rd. 5. Pierdere fiscală anuală/Pierdere netă anuală — se înscrie pierderea netă anuală reprezentând diferența dintre pierderile și câștigurile înregistrate ca urmare a tranzacționării, în perioada 01.07.—31.12.2010, a titlurilor de valoare, altele decât părțile sociale și valorile mobiliare în cazul societăților închise, indiferent de perioada de deținere a acestora.

Se completează numai în situația în care pierderile sunt mai mari decât câștigurile. La declarație se anexează documente justificative, eliberate de intermediari/societățile de administrare a investițiilor sau alți plătitori de venit, privind tranzacțiile efectuate din care să rezulte câștigul net/pierderea netă declarat/declarată pentru perioada de raportare.

5. Câștiguri/pierderi din operațiuni de vânzarecumpărare de valută la termen, pe bază de contract, precum și orice alte operațiuni similare, altele decât cele cu instrumente financiare tranzacționate pe piețe autorizate și supravegheate de Comisia Națională a Valorilor Mobiliare

Se completează de contribuabilii care în anul de raportare au realizat câștiguri/pierderi din operațiuni de vânzarecumpărare de valută la termen, pe bază de contract, precum și orice alte operațiuni similare, altele decât cele cu instrumente financiare tranzacționate pe piețe autorizate și supravegheate de Comisia Națională a Valorilor Mobiliare, și au obligația stabilirii câștigului net anual/pierderii nete anuale, potrivit legii. Se completează pe baza documentelor justificative, eliberate de plătitorii de venit, privind tranzacțiile efectuate.

rd. 4. Câștig net anual — se înscrie câștigul net annual reprezentând diferența dintre câștigurile și pierderile înregistrate în cursul anului de raportare, din operațiuni de vânzare-cumpărare de valută la termen, pe bază de contract, precum și orice alte operațiuni similare, altele decât cele cu instrumente financiare tranzacționate pe piețe autorizate și supravegheate de Comisia Națională a Valorilor Mobiliare. Se completează numai în situația în care câștigurile sunt mai mari decât pierderile.
rd. 5. Pierdere fiscală anuală/Pierdere netă anuală — se înscrie pierderea netă anuală reprezentând diferența dintre pierderile și câștigurile înregistrate în cursul anului de raportare, din operațiuni de vânzare-cumpărare de valută la termen, pe bază de contract, precum și orice alte operațiuni similare, altele decât cele cu instrumente financiare tranzacționate pe piețe autorizate și supravegheate de Comisia Națională a Valorilor Mobiliare. Se completează numai în situația în care pierderile sunt mai mari decât câștigurile. La declarație se anexează documente justificative, eliberate de plătitorii de venit, privind tranzacțiile efectuate din care să rezulte câștigul net/pierderea netă declarat/declarată, precum și impozitul calculat și reținut ca plată anticipată pentru anul fiscal de raportare.

III. DESTINAȚIA SUMEI REPREZENTÂND PÂNĂ LA 2% DIN IMPOZITUL DATORAT PE VENITUL NET/CÂȘTIGUL NET ANNUAL IMPOZABIL

Se completează de către contribuabilii care au efectuat în cursul anului fiscal de raportare cheltuieli pentru acordarea de burse private, conform legii, și solicită restituirea acestora și/sau care optează pentru virarea unei sume reprezentând până la 2% din impozitul datorat pe venitul net anual impozabil/câștigul net anual pentru susținerea entităților nonprofit care se înființează și funcționează în condițiile legii sau unităților de cult, potrivit art. 84 alin. (2) și (3) din Legea nr. 571/2003, cu modificările și completările ulterioare.

Contribuabilii care își exprimă această opțiune pot solicita direcționarea acestei sume către o singură entitate nonprofit sau unitate de cult.

N O T Ă – Contribuabilii care au realizat venituri din activități independente/activități agricole, impuși pe bază de normă de venit și/sau din cedarea folosinței bunurilor, care nu au obligația depunerii declarației, au efectuat, în cursul anului fiscal de raportare, cheltuieli cu burse private și solicită restituirea acestora și/sau optează pentru virarea unei sume în contul unei entități nonprofit sau unei unități de cult, completează formularul conform instrucțiunilor.

1. Bursa privată: căsuța se bifează de către contribuabilii care au efectuat cheltuieli în cursul anului de raportare cu burse private și solicită restituirea acestora.

Contract nr./data — se înscriu numărul și data contractului privind acordarea bursei private.
Suma plătită — se înscrie suma plătită de contribuabil în cursul anului de raportare pentru bursa privată.
Documente de plată nr./data — se înscriu numărul și data documentelor care atestă plata bursei private.

Contractul privind acordarea bursei private și documentele ce atestă plata bursei se prezintă în original și în copie, organul fiscal păstrând copiile acestora după ce verifică conformitatea cu originalul. În cazul în care declarația se transmite prin poștă, documentele de mai sus se anexează în copie.

2. Susținerea unei entități nonprofit/unități de cult — căsuța se bifează de către contribuabilii care solicită virarea unei sume de până la 2% din impozitul datorat pe venitul net annual impozabil/câștigul net anual pentru susținerea unei entități nonprofit sau unități de cult, conform art. 84 alin. (2) și (3) din Legea nr. 571/2003, cu modificările și completările ulterioare.

Denumire entitate nonprofit/unitate de cult — se înscrie denumirea completă a entității nonprofit/unității de cult.
Cod de identificare fiscală a entității nonprofit/unității de cult— se înscrie codul de identificare fiscală a entității nonprofit/unității de cult pentru care se solicită virarea sumei.
Cont bancar (IBAN) — se completează codul IBAN al contului bancar al entității nonprofit/unității de cult.
Suma — se completează cu suma solicitată de contribuabil a fi virată în contul entității nonprofit/unității de cult.

În situația în care contribuabilul nu cunoaște suma care poate fi virată, nu va completa rubrica „Suma”, caz în care organul fiscal va calcula și va vira suma admisă, conform legii. Dacă suma solicitată a se vira către entitatea nonprofit/unitatea de cult, cumulată cu suma plătită pentru bursa privată, depășește plafonul de 2% din impozitul datorat pe venitul net anual impozabil/câștigul net anual, atunci suma totală luată în calcul este limitată la nivelul acestui plafon, având prioritate cheltuielile efectuate în cursul anului de raportare cu bursa privată.

IV. DATE DE IDENTIFICARE A ÎMPUTERNICITULUI

Se completează numai în cazul în care obligațiile de declarare a veniturilor se îndeplinesc de către împuternicitul desemnat de contribuabil, potrivit dispozițiilor Ordonanței Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Adresa — se înscrie adresa domiciliului fiscal.
Cod de identificare fiscală — se înscrie codul de identificare fiscală a împuternicitului.

9 COMENTARII

  1. […] Important! Nu au obligaţia depunerii formularului 200, persoanele fizice care în anul 2010 au realizat venituri din cedarea folosinţei bunurilor pentru care chiria prevăzută în contractul încheiat între părţi este stabilită în lei, nu au optat pentru determinarea venitului net în sistem real şi la sfârşitul anului anterior nu îndeplineau condiţiile pentru calificarea veniturilor în categoria veniturilor din activităţi independente, pentru care plăţile anticipate cu titlu de impozit sunt egale cu impozitul anual datorat şi impozitul este final. Noile instructiuni de completare a “Declaratiei 200″ – aduse in 2011 de OPANAF 233/2011 – click aici […]

  2. Persoanele fizice inregistrate in scop de TVA pentru tranzactii cu terenuri sau imobile si pentru care s-a retinut impozitul la trebuie sa depuna declaratia 200?! Multumesc

LĂSAȚI UN MESAJ

Introduceți aici numele dvs.

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

- Advertisment -
- Advertisement -
error: Conținutul este protejat !!