Procedura de aplicare in cazul „Regimului comunitar de scutiri de taxe vamale”

1
256

In Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 689/13.10.2010 a fost publicat Ordinul nr. 2.400/2010 privind Procedura de aplicare a dispoziţiilor art. 61-65 şi ale art. 74-80 din Regulamentul (CE) nr. 1.186/2009 al Consiliului din 16 noiembrie 2009 de instituire a unui regim comunitar de scutiri de taxe vamale. Iata mai jos prezentăm principalele aspecte privind procedura obţinerii scutirii.

Precizări cu caracter general

Beneficiarii regimului de scutire de taxe vamale sunt organizaţii de stat sau organizaţii de binefacere ori filantropice, respectiv ministerele şi alte instituţii ale administraţiei publice centrale sau locale, cămine de bătrâni şi centre de plasament pentru minori finanţate integral de la bugetul de stat, care funcţionează potrivit prevederilor legale în vigoare.

Scutirea se va acorda numai pentru următoarele domenii înscrise în actul de înfiinţare al organizaţiei: servicii sociale, umanitar, religios, cultural, didactic, sportiv, sănătate, filantropie şi voluntariat, elaborarea şi implementarea strategiilor de guvernare şi exclusiv pentru bunurile importate potrivit scopurilor prevăzute la art. 61-65 şi art. 74-80 din Regulament (bunuri indispensabile pentru organizaţii de binefacere sau filantropice, de exemplu, hrană, medicamente, îmbrăcăminte şi aşternuturi de pat, articole destinate nevăzătorilor sau altor persoane cu handicap, bunuri importate în folosul victimelor catastrofelor).

Procedura obţinerii scutirii

Organizaţia solicitantă va depune o cerere, conform modelului prevăzut în anexa nr. 1 la ordin, semnată de reprezentantul său legal, în care se vor menţiona denumirea, sediul social, obiectul de activitate, codul fiscal şi scopul concret pentru care se solicită aprobarea, însoţită de următoarele documente:
– actul de înfiinţare (copie);
– statutul, după caz (copie);
– codul de identificare fiscală (copie);
– referat al administraţiei finanţelor publice în a cărei rază teritorială îşi are sediul social solicitantul, din care să rezulte dacă acesta a respectat disciplina financiară, respectiv că a achitat obligaţiile fiscale şi a depus în termen declaraţiile aferente. Excepţie fac ministerele şi alte instituţii ale administraţiei publice centrale şi locale.

Odată cu cererea, organizaţia importatoare depune şi o declaraţie scrisă prin care se angajează că va achita taxele vamale în cazul în care comisia nu acordă scutirea.

Comisia constituită la nivelul direcţiilor generale ale finanţelor publice vor analiza documentele depuse şi vor decide asupra aprobării. Aprobarea va fi semnată de preşedintele comisiei şi va fi comunicată solicitantului în termen de maxim 5 zile lucrătoare de la data înregistrării documentaţiei la direcţiile generale ale finanţelor publice judeţene şi ale administraţiilor finanţelor publice ale sectoarelor municipiului Bucureşti. In caz de respingere a cererilor se vor preciza motivele care au stat la baza acestei decizii.

Alte precizări

Aprobarea se va prezenta în original la autoritatea vamală, care va menţiona pe verso numărul şi data declaraţiei vamale de punere în liberă circulaţie şi va reţine o copie.

Organizaţiile care primesc aprobarea vor transmite la direcţia generală a finanţelor publice judeţeană, respectiv la administraţia finanţelor publice a sectorului municipiului Bucureşti care a dat aprobarea un raport anual privind activitatea desfăşurată în baza aprobării, respectiv structura şi cantitatea bunurilor importate şi destinaţia acestora.

În situaţia constatării de către organele teritoriale de control fiscal a nerespectării prevederilor Regulamentului, organizaţiilor li se anulează aprobarea de către aceeaşi autoritate care a eliberat-o şi care va înştiinţa autoritatea vamală, în vederea încasării taxelor vamale aferente operaţiunilor care au fost efectuate cu încălcarea reglementărilor legale.

De asemenea, organele teritoriale de control fiscal vor efectua verificări la entităţi care au beneficiat de aprobare, cel puţin o dată pe an, asupra modului în care sunt respectate prevederile legale.
Ordinul a abrogat Ordinul ministrului Finanţelor Publice nr. 492/2007 privind Procedura de aplicare a prevederilor art. 65 şi 79 din Regulamentul Consiliului (CEE) nr. 918/83 privind instituirea unui regim comunitar de scutiri de drepturi vamale, cu modificările ulterioare.

sursa info – www.finantevalcea.ro

1 COMENTARIU

Lasă un răspuns

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.