Modificari de la 01 octombrie 2010 ale Codului de Procedura Fiscala

4
322

Guvernul României a adoptat Ordonanţa de Urgenţă nr. 88/2010 – text integral – pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de Procedură Fiscală. Iata mai jos, principalele noutăţi reglementate prin actul normativ precizat.

Compensarea obligaţiilor reciproce

Actul normativ propune reglementarea compensării de drept, adică stingerea creanţelor reciproce chiar în momentul când creanţele există deodată, indiferent dacă debitorii au sau nu cunoştinţă despre aceasta.

Prin compensare se sting creanţele statului sau unităţilor administrativ-teritoriale ori subdiviziunilor acestora reprezentând impozite, taxe, contribuţii şi alte sume datorate bugetului general consolidat cu creanţele debitorului reprezentând sume de rambursat, de restituit sau de plata de la buget, până la concurenţa celei mai mici sume, când ambele parţi dobândesc reciproc atât calitatea de creditor, cât şi pe cea de debitor, cu condiţia ca respectivele creanţe să fie administrate de aceeaşi autoritate publică.

Creanţele fiscale ale debitorului se compensează cu obligaţii datorate aceluiaşi buget, urmând ca din diferenţa rămasă să fie compensate obligaţiile datorate altor bugete, în mod proporţional.

Creanţele fiscale rezultate din raporturi juridice vamale se compensează cu creanţele fiscale ale debitorului reprezentând sume de restituit de aceeaşi natură. Eventualele diferenţe rămase se compensează cu alte obligaţii fiscale ale debitorului.

Dacă legea nu prevede altfel, compensarea operează de drept la data la care creanţele există deodată, fiind deopotrivă certe, lichide şi exigibile. În acest sens, creanţele sunt exigibile:

a) la data scadenţei, potrivit art. 111 din Codul de Procedură Fiscală;
b) la termenul prevăzut de lege pentru depunerea decontului cu suma negativă de TVA cu opţiune de rambursare, în limita sumei aprobate la rambursare prin decizia emisă de organul fiscal potrivit legii;
c) la data comunicării, potrivit legii, a unei decizii de soluţionare a cererii de restituire a accizei sau TVA, după caz;
d) la data comunicării deciziei, pentru obligaţiile fiscale principale, precum şi pentru obligaţiile fiscale accesorii stabilite de organele competente prin decizie;
e) la data depunerii la organul fiscal a declaraţiilor fiscale rectificative, pentru diferenţele de obligaţii fiscale principale stabilite de contribuabil;
f) la data comunicării actului de individualizare a sumei, pentru obligaţiile de plată de la buget;
g) la data primirii, în condiţiile legii, de către organul fiscal a titlurilor executorii emise de alte instituţii, în vederea executării silite.

Compensarea se constată de către organul fiscal competent, la cererea debitorului sau din oficiu. Organul fiscal competent comunică debitorului decizia cu privire la efectuarea compensării, în termen de 7 zile de la data efectuării operaţiunii.

Reglementarea intră în vigoare începând cu 1 noiembrie 2010.

Dobânzi de întârziere mai mici

Ordonanţa de Urgenţă a mai stabilit şi diminuarea nivelului dobânzii datorate pentru creanţele fiscale neachitate la termen la 0,04% pentru fiecare zi de întârziere, faţă de 0,05%, cât a fost până la 30 septembrie 2010. Această diminuare operează începând cu 1 octombrie 2010.

via – finantevalcea.ro

4 COMENTARII

  1. In conformitate cu Ordonanta de Urgenta Nr.77 privind unele masuri pentru prevenirea incapacitatii de plata si cu Hotararea Guvernului nr.685/1999, pentru aprobarea Normelor metodologice privind monitorizarea datoriilor nerambursate la scadenta ale contribuabililor, persoane juridice, in vederea diminuarii blocajului financiar si a pierderilor din economie si a Regulamentului de compensare a datoriilor nerambursate la scadenta ale contribuabililor, persoane juridice, in cadrul Ministerului Economiei si Comertului in sediul filialei Bucuresti (bd. Timisoara, nr.6, sector 6) a Centrului de Pregatire pentru Personalul din Industrie functioneaza Serviciul de Compensare.

    Acesta primeste, analizeaza si negociaza periodic compensarea obligatiilor reciproce prin emiterea ordinelor de compensare.

  2. […] Determinarea profitului impozabil si a impozitului pe profit se efectueaza urmarindu-se metodologia de calcul prevazuta de titlul II “Impozit pe profit” în mod corespunzator pentru cele doua perioade, luând în calcul veniturile si cheltuielile înregistate. DE VAZUT SI: – MODIFICARI COD FISCAL INCEPAND CU 01.10.2010 – LINK – MODIFICARI COD PRCEDURA FISCALA INCEPAND CU 01.10.2010 – LINK […]

  3. […] TITLUL I Dispoziţii generale – click aici TITLUL II Dispoziţii generale privind raportul de drept material fiscal – click aici TITLUL III Dispoziţii procedurale generale – click aici TITLUL IV Înregistrarea fiscală şi evidenţa contabilă şi fiscală – click aici TITLUL V Declaraţia fiscală – click aici TITLUL VI Stabilirea impozitelor, taxelor, contribuţiilor şi a altor sume datorate bugetului general consolidat – click aici REZUMAT MODIFICARI ADUSE DE OUG 88/2010 – CLICK AICI […]

Lasă un răspuns

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.