Precizari suplimentare de la Casa de Pensii cu privire la OUG 58/2010 modificata prin OUG 82/2010

1
279

In vederea aplicării unitare a prevederilor art.III din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 58/2010 – text integral – pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal şi alte măsuri financiar-fiscale, modificate prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.82/2010, vă transmitem următoarele precizări:

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 82/2010 – text integral – pentru modificarea art.7 alin.(1), pct. 2, sbpct 2.1 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal şi pentru modificarea art.III din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.58/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal şi alte măsuri financiar-fiscale, s-a publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.638 din 10 septembrie 2010.

A. (1) Fac obiectul prevederilor art.III din OUG nr.58/2010, modificate prin OUG nr.82/2010:

a) persoanele care realizează venituri de natură profesională, altele decât cele salariale, din drepturi de autor şi drepturi conexe:
a.1.) cu regularitate:
a.1.1.) în mod exclusiv;
a.1.2.) împreună cu venituri de natură salarială.
a.2.) ocazional:
a.2.1.) în mod exclusiv;
a.2.2.) împreună cu venituri de natură salarială.
b) persoanele care realizează venituri de natură profesională, altele decât cele salariale, din activităţi desfăşurate în baza contractelor/convenţiilor încheiate potrivit Codului civil, indiferent de periodicitatea realizării acestor venituri, în mod exclusiv sau nu.

(2) Persoanele prevăzute la alin.(1) au obligaţia, pentru veniturile realizate, de a plăti contribuţia individuală de asigurări sociale.
(3) Persoanele prevăzute la alin.(1) lit.a.2.2, fac excepţie de la obligativitatea achitării contribuţiei individuale de asigurări sociale, pentru veniturile profesionale realizate, altele decât cele salariale.

MODEL DECLARATIE PENTRU ANOFM – CF. OUG 58 SI OUG 82 – LINK

(4) Baza de calcul a contribuţiei individuale de asigurări sociale, pentru persoanele prevăzute la alin.(1), o reprezintă venitul brut diminuat cu cota de cheltuială forfetară prevăzută la art. 50 alin. (1) lit. a) sau după caz, art. 50 alin.(2) lit. a) din Legea 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, în cazul drepturilor de autor şi a celor conexe, respectiv, venitul brut, pentru veniturile din activitatea desfăşurată în baza contractelor/convenţiilor civile încheiate potrivit Codului civil. Baza de calcul, în decursul unei luni calendaristice, nu poate fi mai mare decât echivalentul a cinci salarii medii brute utilizate la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat.
(5) Pentru anul 2010, salariul mediu brut prevăzut la alin.(4) este de 1836 lei.
(6) Fac excepţie de la prevederile alin.(4), referitoare la plafonul maxim la care se datorează contribuţia individuală de asigurări sociale, persoanele prevăzute la alin.(1) lit.a.2.1), pentru care baza de calcul anuală nu poate depăşi de 5 ori salariul mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat.

B. (1) Nu fac obiectul prevederilor art.III din OUG nr.58/2010, modificate prin OUG nr.82/2010, persoanele prevăzute la art.5 alin.(1) pct.IV din Legea nr.19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările şi completările ulterioare şi anume:
a) asociatul unic, asociaţii, comanditarii sau acţionarii;
b) administratorii sau managerii care au încheiat contract de administrare sau de management;
c) membrii asociaţiei familiale;
d) persoane autorizate să desfaşoare activităţi independente;
e) persoane angajate în instituţii internaţionale, dacă nu sunt asiguraţii acestora;
f) alte persoane care realizează venituri din activităţi profesionale.
(2) Persoanele prevăzute la alin.(1) rămân, în continuare, supuse asigurării obligatorii, prin efectul legii, în sistemul public de pensii, pe bază de declaraţie de asigurare socială, aplicându-li-se prevederile Legii nr.19/2000, cu modificările şi completările ulterioare.

MODEL DECLARATIE PENTRU CNPAS – CF. OUG 58 SI OUG 82 – LINK

C. Urmare intrǎrii în vigoare, la data de 10 septembrie 2010, a prevederilor OUG nr. 82/2010, în luna septembrie a.c. se pot întâlni urmǎtoarele situaţii:

a) în cazul veniturilor de naturǎ profesionalǎ, altele decât cele salariale, plătite în luna august, pentru care asiguraţii nu au achitat şi nu au declarat contribuţia individualǎ de asigurǎri sociale conform OUG nr. 58/2010, o vor putea face pânǎ la data de 25 septembrie a.c. Conturile utilizate pentru achitarea contribuţiei individuale de asigurări sociale sunt cele deschise la casele teritoriale de pensii având ca destinaţie OUG nr. 58/2010;
b) în cazul veniturilor de naturǎ profesionalǎ, altele decât cele salariale, plătite în luna septembrie, anterior datei de 10 ale acestei luni, pentru care asiguraţii nu au achitat şi nu au declarat contribuţia individualǎ de asigurǎri sociale conform OUG nr. 58/2010, o vor putea face pânǎ la data de 25 octombrie a.c. Conturile utilizate pentru achitarea contribuţiei individuale de asigurări sociale sunt cele deschise la casele teritoriale de pensii având ca destinaţie OUG nr.58/2010;
c) în cazul veniturilor profesionale reprezentând drepturi de autor şi drepturilor conexe şi/sau a veniturilor din contractele/convenţiile încheiate potrivit Codului civil, plătite ulterior datei de 10 septembrie 2010, indiferent pentru ce lunǎ se acordǎ, acestea se vor cuprinde în declaraţia nominalǎ prevǎzutǎ de OUG nr. 82/2010, corespunzătoare lunii septembrie 2010, care se va depune la casa teritorială de pensii pânǎ pe data de 25 octombrie a.c.;
d) în cazul veniturilor de naturǎ profesionalǎ, altele decât cele salariale, cu excepţia drepturilor de autor şi drepturilor conexe şi/sau a veniturilor din contractele/convenţiile încheiate potrivit Codului civil, plătite ulterior datei de 10 septembrie 2010, indiferent pentru ce lunǎ acestea se acordǎ, persoanele care încasează aceste venituri vor face, dupǎ caz, obiectul Legii nr. 19/2000, cu modificǎrile şi completǎrile ulterioare;
e) dacǎ existǎ persoane care au realizat pentru prima datǎ, în luna august 2010, venituri profesionale, altele decât cele salariale, care se supun prevederilor OUG nr. 58/2010 şi aveau ca termen maxim de depunere a declaraţiei de asigurare data de 25 septembrie a.c., dar nu s-au conformat, pânǎ la data de 10 a acestei luni, obligaţiilor prevǎzute de OUG nr. 58/2010, pentru a beneficia de stagiu de cotizare pe luna august 2010, pot depune declaraţia de asigurare conform OUG nr. 58/2010 pânǎ la data de 25 septembrie a.c;
f) în situaţia persoanelor care, asigurate fiind în sistemul public de pensii conform OUG nr.5 8/2010, au obligaţia de a-şi actualiza declaraţia de asigurare aferentǎ lunii august 2010, în termenul de 14 zile lucrǎtoare de la data modificǎrii cuantumului venitului realizat, acestea pot depune declaraţia de asigurare conform OUG nr. 58/2010 pânǎ la data de 25 septembrie a.c.

D. a) Având în vedere prevederile art.8 alin.(1) din Anexa nr.2 la HG nr.791/2010, coroborate cu cele ale art.III alin.(2) şi (4) din OUG nr.82/2010, la data de 25 octombrie 2010 înceteazǎ, de drept, declaraţiile de asigurare depuse conform OUG nr. 58/2010, indiferent de calitatea celor care le-au depus.

b) Ţinând seama de cele de la lit.a), casele teritoriale de pensii vor comunica, în scris, persoanelor care s-au asigurat conform OUG nr. 58/2010, faptul cǎ a încetat de drept asigurarea în temeiul acestui act normativ şi le vor invita, la sediul instituţiei, pe acelea care se încadreazǎ în prevederile art. 5 alin.(1) pct. IV din Legea nr. 19/2000, cu modificǎrile şi completǎrile ulterioare, în vederea asigurǎrii obligatorii în sistemul public de pensii.
În afara persoanelor care obţin venituri din drepturi de autor şi drepturi conexe şi/sau venituri din contractele/convenţiile încheiate potrivit Codului civil, toate celelalte persoane, care sunt prevǎzute de art. 5 alin.(1) pct. IV din Legea nr. 19/2000, cu modificǎrile şi completǎrile ulterioare, inclusiv cele care şi-au retras declaraţia ca urmare a aplicǎrii prevederilor OUG nr. 58/2010, vor depune o nouă declaraţie de asigurare, cu respectarea tuturor dispoziţiilor, incidente în cauză, prevǎzute de Legea nr.19/2000.
c) Persoanele fizice autorizate să desfăşoare activităţi independente, care realizeazǎ venituri din drepturi de autor şi drepturi conexe şi/sau venituri din contractele/convenţiile încheiate potrivit Codului civil, venituri plătite după data intrării în vigoare a OUG nr.82/2010, respectiv începând cu data de 10 septembrie a.c., vor fi declarate de cǎtre plǎtitorul de venit şi nu se vor asigura individual conform Legii nr. 19/2000. Plătitorul de venit este şi cel care are obligaţia, conform OUG nr.82/2010, calculării, reţinerii şi plăţii contribuţiilor individuale de asigurări sociale.
d) Persoanele care au fost asigurate, pe bazǎ de declaraţie de asigurare, în perioada 1 iulie – 10 septembrie 2010, atât în baza Legii nr. 19/2000, cât şi în baza OUG nr. 58/2010, vor beneficia pentru aceastǎ perioadǎ de stagiu complet de cotizare, iar pentru determinarea punctajului mediu anual se vor valorifica ambele venituri înscrise în cele douǎ declaraţii de asigurare.

La cerere, pentru aceastǎ perioadǎ, aceste persoane pot solicita restituirea contribuţiei de asigurǎri sociale achitatǎ conform Legii nr. 19/2000. Se va proceda la retragerea declaraţiei de asigurare, depusǎ conform Legii nr. 19/2000, de la data de 1 iulie 2010 şi depunerea, din nou, a acesteia de la 10 septembrie 2010. Stagiul de cotizare se va stabili prin aplicarea asupra perioadei de cotizare a raportului dintre cota de contribuţie individualǎ de asigurǎri sociale şi cota de contribuţie de asigurǎri sociale aprobatǎ pentru locurile de muncǎ în condiţii normale. La stabilirea punctajului mediu anual se vor lua în considerare veniturile de naturǎ profesionalǎ la care s-a achitat contribuţia individualǎ de asigurǎri sociale, conform OUG nr. 58/2010.

via – http://www.cnpas.org/

Articolul precedentCe declaratii trebuie depuse la MFP pana la data de 27.09.2010
Articolul următorFacilitati la angajarea somerilor care in 3 ani de la data angajarii indeplinesc conditiile de pensie

1 COMENTARIU

Lasă un răspuns

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.