Noile instructiuni de completare la „Declaratia 010” – conform modificarilor aduse de OMFP 1059

0
443

Declarația de înregistrare fiscală/Declarația de mențiuni pentru persoane juridice, asocieri și alte entități fără personalitate juridică (formular 010 – model aici)- are odata cu publicarea OMFP 1059/2010 un nou model. Iata mai jos noile instructiuni de completare.

I. Depunerea declarației

Declarația de înregistrare fiscală/Declarația de mențiuni pentru persoane juridice, asocieri și alte entități fără personalitate juridică, denumită în continuare declarație, se completează și se depune de către persoanele juridice, asocierile și alte entități fără personalitate juridică.

Declaratia 010 – model in format Excel, valabil din martie 2013, conform cu OMFP 250/2013 – click aici

Declarația de înregistrare se completează cu ocazia primei înregistrări fiscale, de regulă cu ocazia înființării, iar declarația de mențiuni se completează ori de câte ori se modifică datele
declarate anterior.

Declarația se depune, direct sau prin împuternicit/reprezentant legal/reprezentant fiscal, la registratura organului fiscal competent ori la poștă prin scrisoare recomandată, la termenele stabilite de legislația în vigoare.

Organul fiscal competent este:
— pentru contribuabilii care se înregistrează direct, prin împuternicit sau reprezentant legal, organul fiscal în a cărui rază teritorială își are domiciliul fiscal contribuabilul sau, în cazul depunerii declarației de mențiuni, organul fiscal în a cărui evidență este înregistrat;
— pentru contribuabilii care se înregistrează prin reprezentant fiscal, organul fiscal competent pentru administrarea persoanei impozabile care are calitatea de reprezentant fiscal.

Formularul se completează în două exemplare, înscriindu-se cu majuscule, citeț și corect, toate datele prevăzute. Un exemplar se păstrează de contribuabil, iar celălalt exemplar se depune la organul fiscal competent.

A. FELUL DECLARAȚIEI

Se marchează cu „X” pct. 1 sau 2, după caz.

Atenție! În cazul declarației de mențiuni se completează toate rubricile formularului cu datele valabile la momentul declarării, indiferent dacă acestea au mai fost declarate.

B. DATE DE IDENTIFICARE A CONTRIBUABILULUI

Rândul 1. Cod de identificare fiscala – Nu se completează la înregistrarea inițială. În cazul în care declarația de mențiuni este completată de către împuternicitul/reprezentantul legal, se va înscrie codul de identificare fiscală al contribuabilului pe care îl reprezintă. În cazul în care declarația de mențiuni este completată de reprezentantul fiscal, se va înscrie codul de înregistrare în scopuri de TVA atribuit persoanei impozabile străine.

Rândul 2. Denumire – Se completează cu denumirea contribuabilului.

Rândul 3. Domiciliu fiscal – Se completează cu adresa domiciliului fiscal al contribuabilului.

Atenție! În cazul în care declarația este completată de către împuternicitul/reprezentantul legal/reprezentantul fiscal al contribuabilului, se vor trece datele de identificare ale acest capitol se vor înscrie datele de identificare ale sediului permanent sau sediului fix.

Rândul 4. Forma de organizare – Se marchează cu „X” de către contribuabil, în funcție forma de organizare a activității.

C. ALTE DATE PRIVIND CONTRIBUABILUL

Rândul 1. Număr autorizație de funcționare/Număr act legal de înființare – Se vor înscrie, după caz, numărul și data autorizației funcționare emise de organul competent, numărul și data actului normativ prin care s-a înființat contribuabilul, numărul și data hotărârii judecătorești de înființare sau altele asemenea.

Rândul 2. Cod CAEN al obiectului principal de activitate – Se va înscrie codul CAEN al obiectului principal de activitate, astfel cum a fost declarat cu ocazia înființării sau autorizării.

Rândul 3. Felul sediului – Se marchează cu „X” felul sediului pentru care se solicit înregistrarea, după caz. Codul de identificare fiscală a unității înființătoare completează numai în cazul declarațiilor de mențiuni depuse sucursale.

Rândul 4. Codul de identificare fiscală a unității divizate – Se completează în cazul în care înființarea contribuabilului face prin divizare.

Rândul 5. Forma juridică – Se înscrie forma juridică conform nomenclatorului existent sediul organului fiscal și pe site-ul de internet al Agenției Naționale de Administrare Fiscală, la adresa
www.anaf.ro/Asistență contribuabili/Nomenclatorul formelor juridice.

Rândul 6. Forma de proprietate – Se înscrie forma de proprietate conform nomenclatorului existent la sediul organului fiscal și pe site-ul de internet Agenției Naționale de Administrare Fiscală, la adresa www.anaf.ro/Asistență contribuabili/Nomenclatorul formelor proprietate.

Rândul 7. Plătitor de impozit pe venitul din investiții, conform art. 67 alin. (3) lit. b) din Codul fiscal – Se marchează cu „X” în cazul contribuabililor care obligația să declare acest impozit, conform art. 67 alin. (3) lit. din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările completările ulterioare, denumită în continuare Codul fiscalacest caz nu se completează lit. E „Date privind vectorul fiscal” și, prin urmare, această obligație nu se înscrie în vectorul fiscal.

D. REPREZENTARE PRIN:

Se marchează cu „X” în cazul în care, în relațiile cu organul fiscal, contribuabilul este reprezentat împuternicit/reprezentant legal/reprezentant fiscal și se înscriu numărul și data înregistrării la organul fiscal, de către contribuabil.

Date de identificare – Se completează cu datele de identificare ale împuternicitului reprezentantului legal/reprezentantului fiscal.

E. DATE PRIVIND VECTORUL FISCAL

Rândul 1. Taxa pe valoarea adăugată – Se marchează cu „X” de către contribuabilii care solicită
înregistrarea ca persoană impozabilă în scopuri de TVA.

La înființare

Rândul 1.1. – Se estimează cifra de afaceri pe care contribuabilul preconizează să o realizeze în perioada rămasă până la sfârșitul anului calendaristic, din operațiuni taxabile și/sau scutite cu drept de deducere, incluzând și operațiunile scutite fără drept de deducere prevăzute la art. 141 alin. (2) lit. a), b), e) și f) din Codul fiscal, dacă acestea nu sunt accesorii activității principale, cu excepția următoarelor:
— livrările de active fixe corporale sau necorporale, astfel cum sunt definite la art. 125(1) alin. (1) pct. 3 din Codul fiscal;
— livrările intracomunitare de mijloace de transport noi, scutite conform art. 143 alin. (2) lit. b) din Codul fiscal.

Rândul 1.2 – se marchează cu „X” în cazul contribuabililor care optează pentru aplicarea regimului normal de TVA, deși estimează că vor realiza o cifră de afaceri inferioară plafonului
de scutire prevăzut la art. 152 alin. (1) din Codul fiscal, constituită din operațiuni taxabile și/sau scutite cu drept de deducere, incluzând și operațiunile scutite fără drept de deducere prevăzute la art. 141 alin. (2) lit. a), b), e) și f) din Codul fiscal, dacă acestea nu sunt accesorii activității principale, cu excepția următoarelor:
— livrările de active fixe corporale sau necorporale, astfel cum sunt definite la art. 125(1) alin. (1) pct. 3 din Codul fiscal;
— livrările intracomunitare de mijloace de transport noi, scutite conform art. 143 alin. (2) lit. b) din Codul fiscal.

Plafonul de scutire prevăzut la art. 152 alin. (1) din Codul fiscal se determină proporțional cu perioada rămasă de la înființare și până la sfârșitul anului, fracțiunea de lună considerându-se o lună calendaristică întreagă.

Rândul 1.3 – se marchează cu „X” de către persoanele impozabile care realizează în exclusivitate operațiuni care nu dau drept de deducere a TVA.

Rândul 1.4 se marchează cu „X” în cazul contribuabililor care efectuează operațiuni în afara României care dau drept de deducere a TVA, conform art. 145 alin. (2) lit. b) din Codul fiscal.

Rândul 1.5 se marchează cu „X” în cazul contribuabililor care optează pentru taxarea operațiunilor scutite, conform art. 141 alin. (3) din Codul fiscal.

Ulterior înregistrării fiscale

Rândurile 1.6—1.9 – se completează numai în cazul în care s-a bifat căsuța 2 de la lit. A. Se marchează cu „X” în funcție de tipul înregistrării ca persoană impozabilă în scopuri de TVA: înregistrare prin depășirea plafonului de scutire sau prin opțiune.

Rândul 1.10 – se completează în cazul în care s-a bifat căsuța 2 de la lit. A și numai dacă, ca urmare a stabilirii cifrei de afaceri realizate în anul precedent, se modifică perioada fiscală.

Rândul 1.11. Perioada fiscala – Se marchează cu „X” perioada fiscală valabilă la data solicitării înregistrării sau ulterior înregistrării în scopuri de TVA. Persoana impozabilă care se înregistrează în cursul anului declară cu ocazia înregistrării cifrei de afaceri pe care preconizează să o realizeze în perioada rămasă până la sfârșitul anului calendaristic. Dacă cifra de afaceri estimată nu depășește plafonul prevăzut la art. 156(1) alin. (2) din Codul fiscal, recalculate corespunzător numărului de luni rămase până la sfârșitul anului calendaristic, persoana impozabilă va depune deconturi trimestriale în anul înregistrării.

Întreprinderile mici care se înregistrează în scopuri de TVA în cursul anului declară cu ocazia înregistrării cifra de afaceri realizată, recalculată în baza activității corespunzătoare unui an calendaristic întreg. Dacă această cifră depășește plafonul prevăzut la art. 156(1) alin. (2) din Codul fiscal, în anul respectiv, perioada fiscală va fi luna calendaristică. Dacă această cifră de afaceri recalculată nu depășește plafonul prevăzut la art. 156(1) alin. (2) din Codul fiscal, persoana impozabilă va utilize trimestrul calendaristic ca perioadă fiscală.

În cazul în care contribuabilul folosește, ca perioadă fiscală, semestrul sau anul calendaristic, se va înscrie numărul actului prin care organul fiscal a aprobat utilizarea acestei perioade fiscale.

Scoatere din evidență ca persoană impozabilă înregistrată în scopuri de TVA

Rândurile 1.12 și 1.13 se completează numai în cazul în care s-a bifat căsuța 2 de la lit. A. Se marchează cu „X” în funcție de tipul scoaterii din evidență ca persoană impozabilă înregistrată în scopuri de TVA. Data scoaterii din evidență se stabilește conform prevederilor titlului VI „Taxa pe valoarea adăugată” din Codul fiscal.

Rândul 2. Impozit pe profit – La înregistrarea inițială se marchează cu „X” numai de către contribuabilii care, potrivit legii, au obligația să declare acest impozit.

Rândurile 2.1 și 2.2 se marchează cu „X”, după caz, în funcție de tipul modificării: luare în evidență sau scoatere din evidență, ulterior înregistrării fiscale, dacă s-a bifat căsuța 2 de la lit. A.

Atenție! Data solicitării scoaterii din evidență ca plătitor de impozit pe profit se completează numai cu o dată ulterioară celei de depunere a declarației de mențiuni.

Rândurile 2.3.1 și 2.3.2 – Se marchează cu „X” perioada fiscală valabilă la data solicitării înregistrării sau ulterior înregistrării.

Rândul 3. Accize – La înregistrarea inițială se marchează cu „X” de către contribuabilii care, conform legilor în vigoare, devin plătitori de accize.

Rândurile 3.1 și 3.2 se marchează cu „X”, după caz, în funcție de tipul modificării: luare în evidență sau scoatere din evidență, ulterior înregistrării fiscale, dacă s-a bifat căsuța 2 de la lit. A.

Atenție! Data solicitării scoaterii din evidență ca plătitor de accize se completează numai cu o dată ulterioară celei de depunere a declarației de mențiuni.

Rândul 4. Impozit la țițeiul din producția internă – La înregistrarea inițială se marchează cu „X” numai de contribuabilii care, potrivit legii, au obligația să declare acest impozit.

Rândurile 4.1 și 4.2 se marchează cu „X”, după caz, în funcție de tipul modificării: luare în evidență sau scoatere din evidență, ulterior înregistrării fiscale, dacă s-a bifat căsuța 2 de la lit. A.

Atenție! Data solicitării scoaterii din evidență ca plătitor de impozit la țițeiul din producția internă se completează numai cu o dată ulterioară celei de depunere a declarației de mențiuni.

Rândul 5. Impozit pe veniturile din salarii și pe venituri asimilate salariilor – La înregistrarea inițială se marchează cu „X” numai de contribuabilii care, potrivit legii, au obligația să declare acest impozit.

Rândurile 5.1 și 5.2
se marchează cu „X”, după caz, în funcție de tipul modificării: luare în evidență sau scoatere din evidență, ulterior înregistrării fiscale, dacă s-a bifat căsuța 2 de la lit. A.

Atenție! Data solicitării scoaterii din evidență ca plătitor de impozit pe veniturile din salarii și pe venituri asimilate salariilor se completează numai cu o dată ulterioară celei de depunere a declarației de mențiuni.

Rândurile 5.3.1 — 5.3.3. – Se marchează cu „X” perioada fiscală valabilă la data solicitării înregistrării sau ulterior înregistrării.

Rândul 6. Contribuția pentru asigurări sociale de sănătate – La înregistrarea inițială se marchează cu „X” numai de contribuabilii care au obligația să declare această contribuție, potrivit Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, cu modificările și completările ulterioare.

Rândurile 6.1 și 6.2 se marchează cu „X”, după caz, în funcție de tipul modificării: luare în evidență sau scoatere din evidență, ulterior înregistrării fiscale, dacă s-a bifat căsuța 2 de la lit. A. Data luării în evidență sau scoaterii din evidență se stabilește conform reglementărilor legale în materie.

Rândurile 6.3.1 — 6.3.3.– Se marchează cu „X” perioada fiscală valabilă la data solicitării înregistrării sau ulterior înregistrării.

Rândul 7. Contribuția de asigurări pentru șomaj – La înregistrarea inițială se marchează cu „X” numai de contribuabilii care au obligația să declare această contribuție, potrivit Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă, cu modificările și completările ulterioare.

Rândurile 7.1 și 7.2 se marchează cu „X”, după caz, în funcție de tipul modificării: luare în evidență sau scoatere din evidență, ulterior înregistrării fiscale, dacă s-a bifat căsuța 2 de la lit. A. Data luării în evidență sau scoaterii din evidență se stabilește conform reglementărilor legale în materie.

Rândurile 7.3.1 — 7.3.3. Se marchează cu „X” perioada fiscală valabilă la data solicitării înregistrării sau ulterior înregistrării.

Rândul 8. Contribuția de asigurare pentru accidente de muncă și boli profesionale – La înregistrarea inițială se marchează cu „X” numai de contribuabilii care au obligația să declare această contribuție, potrivit Legii nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de muncă și boli profesionale, republicată.

Rândurile 8.1 și 8.2 se marchează cu „X”, după caz, în funcție de tipul modificării: luare în evidență sau scoatere din evidență, ulterior înregistrării fiscale, dacă s-a bifat căsuța 2 de la lit. A. Data luării în evidență sau scoaterii din evidență se stabilește conform reglementărilor legale în materie.

Rândurile 8.3.1 — 8.3.3. – Se marchează cu „X” perioada fiscală valabilă la data solicitării înregistrării sau ulterior înregistrării.

Rândul 9. Contribuția de asigurări sociale – La înregistrarea inițială se marchează cu „X” numai de contribuabilii care au obligația să declare această contribuție, potrivit Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările și completările ulterioare.

Rândurile 9.1 și 9.2 se marchează cu „X”, după caz, în funcție de tipul modificării: luare în evidență sau scoatere din evidență, ulterior înregistrării fiscale, dacă s-a bifat căsuța 2 de la lit. A. Data luării în evidență sau scoaterii din evidență se stabilește conform reglementărilor legale în materie.

Rândurile 9.3.1 — 9.3.3. – Se marchează cu „X” perioada fiscală valabilă la data solicitării înregistrării sau ulterior înregistrării.

Rândul 10. Contribuția la Fondul de garantare pentru plata creanțelor salariale – La înregistrarea inițială se marchează cu „X” numai de contribuabilii care au obligația să declare această contribuție, potrivit Legii nr. 200/2006 privind constituirea și utilizarea Fondului de garantare pentru plata creanțelor salariale, cu modificările ulterioare.

Rândurile 10.1 și 10.2 se marchează cu „X”, după caz, în funcție de tipul modificării: luare în evidență sau scoatere din evidență, ulterior înregistrării fiscale, dacă s-a bifat căsuța 2 de la lit. A. Data luării în evidență sau scoaterii din evidență se stabilește conform reglementărilor legale în materie.

Rândurile 10.3.1 — 10.3.3. – Se marchează cu „X” perioada fiscală valabilă la data solicitării înregistrării sau ulterior înregistrării.

Rândul 11. Contribuția pentru concedii și indemnizații – La înregistrarea inițială se marchează cu „X” de contribuabilii care au obligația să declare această contribuție, potrivit Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 399/2006, cu modificările și completările ulterioare.

Rândurile 11.1 și 11.2 se marchează cu „X”, după caz, în funcție de tipul modificării: luare în evidență sau scoatere din evidență, ulterior înregistrării fiscale, dacă s-a bifat căsuța 2 de la lit. A. Data luării în evidență sau scoaterii din evidență se stabilește conform reglementărilor legale în materie.

Rândurile 11.3.1—11.3.3. – Se marchează cu „X” perioada fiscală valabilă la data solicitării înregistrării sau ulterior înregistrării.

Rândul 12. Redevențe miniere – La înregistrarea inițială se marchează cu „X” numai de contribuabilii care, potrivit legii, au obligația să declare această taxă.

Lasă un răspuns

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.