Cum completeaza Declaratia 200 cei cu venituri realizate din activitati independente

2
189

Declaraţia se completează şi se depune de către persoanele fizice care au realizat în anul 2009 venituri în bani şi/sau în natură provenind din activităţi independente:
– activităţi comerciale – fapte de comerţ, prestări de servicii, altele decât cele din profesii libere, precum şi practicarea unei meserii;
– venituri din cedarea folosinţei bunurilor obţinute de contribuabilii a căror contracte de închiriere la 31.12.2008 depăşeau un număr de 5 şi care sunt impuşi în sistem real (organizează contabilitatea în partidă simplă);
– profesii libere – exercitarea profesiilor medicale, de avocat, notar, auditor financiar, consultant fiscal, expert contabil, contabil autorizat, consultant de plasament în valori mobiliare, arhitect sau a altor profesii reglementate, desfăşurate în mod independent, în condiţiile legii;
– drepturi de proprietate intelectuală – brevete de invenţie, desene şi modele, mostre, mărci de fabrică şi de comerţ şi procedee tehnice, know-how, drepturi de autor şi drepturi conexe dreptului de autor şi altele asemenea.

Declaraţia 200 se depune de contribuabilii care au desfăşurat activitatea în mod individual sau într-o formă de asociere, ce nu a dat naştere unei persoane juridice, constituită între persoane fizice sau între persoane fizice şi persoane juridice cu statut de microîntreprindere în anul 2009. Declaraţia se completează pentru fiecare categorie de venit şi pentru fiecare sursă de realizare a venitului.

Atenţie!Nu au obligaţia depunerii declaraţiei persoanele fizice care în anul 2009 au realizat venituri din activităţi independente impuse pe bază de norme de venit, cu excepţia persoanelor care au depus declaraţiile de venit estimativ în luna decembrie 2009 şi pentru care nu s-au stabilit plăţi anticipate, conform legii.

Contribuabilii care au obţinut venituri din drepturi de proprietate intelectuală de la mai mulţi plătitori depun o singură declaraţie.

Procedura procurării şi depunerii declaraţiilor de venit

Pentru procurarea declaraţiilor de venit aferente anului fiscal 2009, contribuabilii au două posibilităţi:
– descărcarea de aici – model D 200 – sau de pe websiteurile ANAF sau ale DGFP judetene.
– prezentarea la sediul administraţiei fiscale de unde pot obţine gratuit formularele de declaraţii fiscale.

ALTE ARTICOLE UTILE PE TEMA D 200CLICK AICI


După completare, formularele pot fi depuse la administraţia fiscală unde contribuabilii au domiciliul sau transmise prin poştă, cu confirmare de primire, costul trimiterii fiind suportat de către contribuabili.

Instrucţiuni de completare

Declaraţia se completează în două exemplare, scriind corect şi citeţ datele în module.

Modulul I. DATE DE IDENTIFICARE A CONTRIBUABILULUI
– nume/prenume, adresă cu domiciliul fiscal, Cod numeric personal/Număr de identificare fiscal – se înscrie codul numeric personal din actul de identitate al fiecărui contribuabil sau numărul de identificare fiscal atribuit de către ANAF cu ocazia înregistrării fiscale, după caz.
– Banca, Cont bancar (IBAN) – se înscrie denumirea băncii şi codul IBAN al contului bancar al contribuabilului.

Modulul II. DATE PRIVIND VENITURILE REALIZATE PE SURSE ŞI CATEGORII DE VENIT
La rândul 1. Natura veniturilor – se bifează căsuţa corespunzătoare categoriei de venit realizat, după caz: venituri comerciale, venituri din profesii libere, venituri din drepturi de proprietate intelectuală, venituri din cedarea folosinţei bunurilor calificate în categoria venituri din activităţi independente.
rd. 2. Determinarea venitului net – se bifează căsuţa corespunzătoare în funcţie de modul de determinare a venitului net: în sistem real, pe baza cotelor forfetare de cheltuieli sau pe normă de venit.
rd. 3. Forma de organizare – se bifează căsuţa corespunzătoare modului de desfăşurare a activităţii: individual sau într-o formă de asociere cu persoane fizice sau persoane juridice române.
rd. 4. Obiectul principal de activitate – se înscrie denumirea activităţii principale generatoare de venituri, desfăşurată de contribuabil, precum şi codul CAEN al activităţii desfăşurate.
rd. 5. Sediul – se completează adresa sediului sau locului principal de desfăşurare a activităţii, după caz. În cazul în care activitatea se desfăşoară prin mai multe puncte de lucru, se completează adresa sediului sau locului principal de desfăşurare a activităţii, după caz.

CONSULTATI SI ARTICOLELE:
– Declaratia 200 – pentru venituri realizate din activitati agricole (instructiuni completare) – LINK
– Completare Declaratie 200 la cei cu venituri din cedarea folosintei bunurilor mobile si imobile – LINK

rd. 6. Datele de identificare ale bunului pentru care se cedează folosinţa – se înscriu datele de identificare ale bunului a cărui folosinţă este cedat.
Rubrica se completează numai de către contribuabilii care realizează venituri din cedarea folosinţei bunurilor.
rd. 7. Documentul de autorizare/Contractul de asociere/închiriere/arendare – se înscriu numărul documentului care atestă dreptul contribuabilului de a desfăşura activitate independentă, potrivit legii, data emiterii acestuia, precum şi denumirea organului care l-a eliberat. Pentru contribuabilii care desfăşoară activităţi în baza unui contract de agent se înscriu numărul şi data contractului.
rd. 8, 9. Data începerii/încetării activităţii – se completează de către contribuabilii care îşi încep/încetează activitatea în cursul anului fiscal.
Persoanele fizice autorizate care încetează activitatea în cursul anului înscriu data depunerii autorizaţiei de funcţionare la organul emitent.
Contribuabilii care realizează venituri din cedarea folosinţei bunurilor înscriu data prevăzută pentru începerea derulării contractului încheiat între părţi, respectiv data prevăzută pentru încetarea contractului încheiat între părţi.

Submodulul VENIT NET/CÂŞTIG NET ANUAL
Se completează pe baza datelor din evidenţa contabilă de către contribuabilii care au organizată contabilitatea în partidă simplă, în funcţie de natura veniturilor; de către cei care au realizat venituri cu regim de reţinere la sursă pentru care plăţile anticipate s-au realizat prin stopaj,de contribuabilii care fac parte dintr-o asociere dintre persoane fizice, care nu dau naştere unei persoane juridice; contribuabilii persoane fizice rezultaţi dintr-o asociere cu o persoană juridică română cu statut de microîntreprindere în anul 2009, care nu dă naştere unei persoane juridice, astfel:
rd. 1. Venit brut – se înscrie suma reprezentând veniturile totale în bani şi/sau echivalentul în lei al veniturilor în natură încasate în anul de raportare, atât din activitatea de bază, cât şi din activităţi adiacente.
rd. 2. Cheltuieli deductibile – se înscrie suma de la rd. 2.1 sau rd. 2.3 ori suma rezultată din însumarea cheltuielilor de la rd. 2.2 şi rd. 2.4, după caz.
rd. 2.1. Cheltuieli deductibile – se înscrie suma reprezentând cheltuielile efectuate în vederea realizării venitului, cu condiţia să fie efectuate în interesul direct al activităţii, să corespundă unor cheltuieli efective, să fie justificate cu documente şi să fie cuprinse în cheltuielile exerciţiului financiar al anului în cursul căruia au fost plătite.
rd. 2.2. Cheltuieli forfetare – se completează de către contribuabilii care realizează venituri din drepturi de proprietate intelectuală şi care determină venitul net pe baza cotelor forfetare de cheltuieli. Se înscrie suma rezultată prin aplicarea unei cote de cheltuieli de 50% la venitul brut realizat din drepturile de proprietate intelectuală aferente operelor de artă monumentală sau cu suma rezultată prin aplicarea unei cote de cheltuieli de 40% la venitul brut realizat din valorificarea drepturilor de proprietate intelectuală, altele decât cele aferente operelor de artă monumentală, după caz.
rd. 2.3. Sume ce revin organismelor de gestiune colectivă – se completează în cazul:
– veniturilor din drepturi de proprietate intelectuală transmise prin succesiune;
– veniturilor din exercitarea dreptului de suită;
– veniturilor reprezentând remuneraţia compensatorie pentru copia privată.

Se înscrie suma totală plătită organismelor de gestiune colectivă sau altor plătitori care, conform legii, au atribuţii de colectare şi de repartizare a veniturilor între titularii de drepturi.
rd. 2.4. Contribuţii sociale obligatorii plătite – se completează numai de contribuabilii pentru care venitul net se determină pe bază de cote forfetare de cheltuieli, cu suma reprezentând contribuţiile sociale obligatorii plătite.
rd. 3. Venit net – se înscrie suma reprezentând diferenţa dintre venitul brut şi cheltuielile aferente deductibile, dacă venitul brut este mai mare decât cheltuielile deductibile, respectiv se scade rd. 2 din rd. 1.
rd. 3.1. Venit net aferent activităţilor cu regim de reţinere la sursă
rd. 5. Pierdere fiscală/Pierdere netă anuală – se înscrie suma reprezentând diferenţa dintre cheltuielile deductibile şi venitul brut, dacă venitul brut este mai mic decât cheltuielile deductibile, respectiv se scade rd. 1 din rd. 2.

Sancţiuni

Nedepunerea până la 17 mai 2010 a declaraţiilor de venit de către persoanele fizice constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 10 la 100 lei.

Baza legală: Ordinul Preşedintelui ANAF nr. 1815/2008 pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare prevăzute la Titlul III din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal; art. 219, alin. (3) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de Procedură Fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.

Sursa – finantevalcea.ro

2 COMENTARII

  1. […] Nume/prenume, adresă cu domiciliul fiscal, Cod numeric personal/Număr de identificare fiscală – se înscrie codul numeric personal din actul de identitate al fiecărui contribuabil sau numărul de identificare fiscală atribuit de către ANAF cu ocazia înregistrării fiscale, după caz. Banca, Cont bancar (IBAN) – se înscrie denumirea băncii şi codul IBAN al contului bancar al contribuabilului. CONSULTATI SI ARTICOLELE: – Declaratia 200 – pentru venituri realizate din activitati agricole (instructiuni completare) – LINK – Completare Declaratie 200 la cei cu venituri din cedarea folosintei bunurilor mobile si imobile – LINK – Cum completeaza Declaratia 200 cei cu venituri realizate din activitati independente – LINK […]

Lasă un răspuns

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.