Declaratia 200 – pentru venituri realizate din activitati agricole (instructiuni completare)

3
247

Declaraţia 200 se completează şi se depune (pana pe 17.05.2010) de către persoanele fizice care au realizat în anul 2009 venituri în bani şi/sau în natură provenind din activităţi agricole pentru care venitul net se stabileşte în sistem real: venituri din cultivarea şi valorificarea florilor, legumelor şi zarzavaturilor, în sere şi în solarii, special destinate acestor scopuri, şi/sau în sistem irigat, precum şi din cultivarea şi valorificarea arbuştilor, plantelor decorative şi a ciupercilor, din exploatarea pepinierelor viticole şi pomicole şi din altele asemenea.

Declaraţia se depune de contribuabilii care au desfăşurat activitatea în mod individual şi/sau în cadrul unei asocieri fără personalitate juridică, constituită între persoane fizice şi care au optat pentru determinarea venitului net în sistem real, pe baza datelor din contabilitatea în partidă simplă.

Important!Contribuabilii depun câte o declaraţie pentru fiecare loc de realizare a venitului, respectiv pentru fiecare localitate în a cărei rază teritorială se află terenul. În cazul în care în raza teritorială a aceleiaşi localităţi se află mai multe terenuri, se va depune o singură declaraţie.

Persoanele fizice care au realizat venituri în cadrul unei asocieri fără personalitate juridică, constituită între persoane fizice, completează declaraţia având în vedere venitul net distribuit, care le revine din asociere.

Pentru procurarea declaraţiilor de venit aferente anului fiscal 2009, contribuabilii au două posibilităţi:
– descărcarea de aici – link
– prezentarea la sediul administraţiei fiscale de unde pot obţine gratuit formularele de declaraţii fiscale.

După completare, formularele pot fi depuse astfel – link detalii

ALTE ARTICOLE UTILE PE TEMA D 200CLICK AICI

Instrucţiuni de completare

Declaraţia se completează în două exemplare, scriind corect şi citeţ datele în modulele prezentate mai jos.

Modulul I. DATE DE IDENTIFICARE A CONTRIBUABILULUI

– nume/prenume, adresă cu domiciliul fiscal, Cod numeric personal/Număr de identificare fiscală;
– se înscrie codul numeric personal din actul de identitate al fiecărui contribuabil sau numărul de identificare fiscală atribuit de către ANAF cu ocazia înregistrării fiscale, după caz;
– Banca, Cont bancar (IBAN) – se înscrie denumirea băncii şi codul IBAN al contului bancar al contribuabilului.

Modulul II. DATE PRIVIND VENITURILE REALIZATE PE SURSE ŞI CATEGORII DE VENIT
Submodulul DATE PRIVIND ACTIVITATEA DESFĂŞURATĂ

La rândul 1. Natura veniturilor – se bifează căsuţa corespunzătoare categoriei de venit respectiv, venituri din activităţi agricole.
rd. 2. Determinarea venitului net – se bifează căsuţa corespunzătoare în funcţie de modul de determinare a venitului net: pe baza datelor din contabilitate în partidă simplă.
rd. 3. Forma de organizare – se bifează căsuţa corespunzătoare modului de desfăşurare a activităţii: individual sau într-o formă de asociere cu persoane fizice sau persoane juridice române.
rd. 4. Obiectul principal de activitate – se înscrie denumirea activităţii principale generatoare de venituri, desfăşurată de contribuabil.
rd. 7. Documentul de autorizare. Nr….. Data…. Organul emitent – se înscrie numărul documentului de autorizare, Data şi Organul emitent.
rd. 8, 9. Data începerii/încetării activităţii – se completează de către contribuabilii care îşi încep/încetează activitatea în cursul anului fiscal.

Submodulul VENIT NET/CÂŞTIG NET ANUAL

a) Activitate desfăşurată în mod individual

Se completează pe baza datelor din evidenţa contabilă.
rd. 1. Venit brut – se înscrie suma reprezentând veniturile în bani şi/sau echivalentul veniturilor în natură încasate în anul de raportare de către contribuabilii care desfăşoară activităţi agricole în mod individual.
rd. 2. Cheltuieli deductibile – se preia suma de la rd. 2.1.
rd. 2.1 Cheltuieli deductibile – se înscrie suma reprezentând cheltuielile efectuate în vederea realizării venitului, cu condiţia să fie efectuate în interesul direct al activităţii, să corespundă unor cheltuieli efective, să fie justificate cu documente şi să fie cuprinse în cheltuielile exerciţiului financiar al anului în cursul căruia au fost plătite.
rd. 3. Venit net – se înscrie suma reprezentând diferenţa dintre venitul brut şi cheltuielile aferente deductibile, dacă venitul brut este mai mare decât cheltuielile deductibile, respectiv se scade rd. 2 din rd. 1.
rd. 5. Pierdere fiscală/Pierdere netă anual – se înscrie suma reprezentând diferenţa dintre cheltuielile deductibile şi venitul brut, dacă venitul brut este mai mic decât cheltuielile deductibile, respectiv se scade rd. 1 din rd. 2.

b) Activitate desfăşurată într-o formă de asociere

b.1) În cazul asocierilor dintre persoane fizice, care nu dau naştere unei persoane juridice, se vor completa numai rd. 3 sau rd. 5, astfel:
rd. 3. Venit net – se preia suma înscrisă în Declaraţia anuală de venit pentru asocierile fără personalitate juridică, reprezentând venitul net din asociere, realizat în anul 2009 supus impozitului pe venit şi distribuit asociatului, conform contractului de asociere;
rd. 5. Pierdere fiscală/Pierdere netă anuală – se preia suma înscrisă în Declaraţia anuală de venit pentru asociaţiile fără personalitate juridică, reprezentând pierderea fiscală din asociere realizată în anul 2009 şi distribuită asociatului, conform contractului.

Sancţiuni

Nedepunerea până la 15 mai 2010 a declaraţiilor de venit de către persoanele fizice constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 10 la 100 lei.

Baza legală:
– OPANAF nr. 1.815/2008 pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare prevăzute la Titlul III din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal;
– art. 219, alin. (3) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de Procedură Fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.

Articolul precedentDeclaratia 200 – instructiuni, modele completate, termene – pentru cei ce o depun in 2010
Articolul următorSurse afirma ca FMI a cerut guvernantilor sa ridice TVA-ul la 25% si cota unica la 20%

3 COMENTARII

  1. […] La rândul 1. Natura veniturilor – se bifează căsuţa corespunzătoare categoriei de venit respectiv, venituri din cedarea folosinţei bunurilor prin contract de închiriere sau contract de arendare rd. 2. Determinarea venitului net – se bifează căsuţa corespunzătoare în funcţie de modul de determinare a venitului net: pe baza cotelor forfetare de cheltuieli rd. 3. Forma de organizare – se bifează căsuţa corespunzătoare modului de desfăşurare a activităţii: individual sau într-o formă de asociere cu persoane fizice sau persoane juridice române. rd. 4. Obiectul principal de activitate – se înscrie denumirea activităţii principale generatoare de venituri, desfăşurată de contribuabil. CONSULTATI SI ARTICOLUL – Declaratia 200 – pentru venituri realizate din activitati agricole (instructiuni completare) – LINK […]

Lasă un răspuns

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.