Tematica si bibliografie – examen de aptitudini profesionale CAFR, sesiunea mai 2010

0
288

Iata mai jos tematica si bibliografia de anul acesta:

a) a1) audit financiar

1. Cadrul legal al activităţii de audit financiar în România
2. Standardele de audit
2.1 Noţiuni introductive
2.2 Independenţa – acceptarea, reînnoirea mandatului
2.3 Planificarea misiunilor de audit financiar
2.4 Evaluarea riscurilor şi controlul intern
2.5 Probele de audit
2.6 Concluziile auditului şi raportarea
2.7 Fraudă şi eroare
2.8 Părţi afiliate
2.9 Revizuirea
2.10 Servicii conexe
3. Comerţul electronic –efectul asupra auditului situaţiilor financiare
4. Codul privind conduita etică şi profesională în domeniul auditului financiar
4.1 Obiective
4.2 Principii fundamentale
4.3 Cazuri de ameninţare a independenţei şi măsurile de siguranţa care se impun.

Bibliografie:
1. Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.75/1999 privind activitatea de audit financiar, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.598 din 22 august 2003, cu modificările şi completările ulterioare;
2. Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.90/2008 privind auditul statutar al situaţiilor financiare anuale şi al situaţiilor financiare anuale consolidate publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I nr.481 din 30 iunie 2008, aprobată cu modificări prin Legea nr.278/2008, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I nr.768 din 14 noiembrie 2008, modificată prin Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.78/2009, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.442 din 29 iunie 2009;
3. Hotărârea Guvernului României, nr.983/2004, pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Camerei Auditorilor Financiari din România publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.634 din 13 iulie 2004, cu modificările şi completările ulterioare;
4. Reglementări internaţionale de audit, asigurare şi etică, Audit financiar 2008 (Vol I, Vol.II), Editura Irecson, Bucureşti 2009;
5.Manual de standarde internaţionale de audit şi control de calitate – Audit financiar, Editura Irecson, Bucureşti 2009;
6. Directiva 2006/43/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 17.05.2006, privind auditul statutar al conturilor anuale şi al conturilor consolidate, de modificare a Directivelor 78/660/CEE şi 83/349/CEE ale Consiliului şi de abrogare a Directivei 84/253/CEE a Consiliului (publicată de CAFR în volumul GHID privind unele reglementări ale profesiei de auditor, Bucureşti, 2006);
7. A.A. Arens şi J.C. Loebblecke – Audit. O abordare integrată, Editura ARC, Ediţia a 8-a, 2003.

a2) contabilitate generală

1. Cererea de informaţii contabile: utilizatorii şi necesităţile lor informaţionale;
2. Analiza poziţiei şi a performanţei financiare potrivit situaţiilor financiare anuale;
3. Politicile contabile şi notele explicative;
4. Criterii calitative ale situaţiilor financiare potrivit cadrului conceptual;
5. Obligaţiile ce revin, potrivit legii, persoanelor juridice, pe linia organizării şi conducerii contabilităţii.
6. Contabilitatea activelor.
7. Contabilitatea datoriilor;
8. Contabilitatea capitalurilor proprii.
9. Contabilitatea veniturilor, cheltuielilor şi a rezultatului exerciţiului financiar.
10. Forma şi conţinutul situaţiilor financiare anuale.
11. Aprobarea, semnarea, auditarea şi publicarea situaţiilor financiare.
12. Lucrările de închidere a exerciţiului financiar.

Bibliografie:
1. Legea contabilităţii nr.82/1991, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.454 din 18 iunie 2008;
2. Ordinul Ministrului Finanţelor Publice nr.3055/2009, pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu directivele europene, publicat în Monitorul Oficial al României, nr.766/10.11.2009;
3. Standardele Internaţionale de Raportare Financiara, Ediţia 2009, emise de Consiliul pentru Standarde Internaţionale de Contabilitate (IASB), editura CECCAR.;
4. Ordinul Ministrului Finanţelor Publice nr.2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii, publicat în Monitorul Oficial al României, mr.704/20.10.2009.

a3) analiza şi evaluarea critică a situaţiilor financiare

1. Standardele de evaluare;
2. Evaluarea posturilor de bilanţ.

Bibliografie:
1. Standardele Internaţionale de Evaluare, Ediţia a Opta (2007), emise de Comitetul pentru Standarde Internaţionale de Evaluare, publicate de ANEVAR, Bucureşti 2007.

a4) reguli de consolidare a conturilor

1. Condiţii pentru întocmirea situaţiilor financiare anuale consolidate;
2. Întocmirea situaţiilor financiare anuale consolidate;
3. Conţinutul notelor explicative la situaţiile financiare anuale consolidate;
4. Raportul consolidat al administratorilor;
5. Auditarea situaţiilor financiare anuale consolidate;
6. Aprobarea, semnarea şi publicarea situaţiilor financiare anuale consolidate;
7. Formatul bilanţului consolidat şi al contului de profit şi pierdere consolidat.

Bibliografie:
1. Legea contabilităţii nr.82/1991, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.454 din 18 iunie 2008;
2. Ordinul Ministrului Finanţelor Publice nr.3055/2009, pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu directivele europene, publicat în Monitorul Oficial al României, nr.766/10.11.2009;
3. Standardele Internaţionale de Raportare Financiara, Ediţia 2009, emise de Consiliul pentru Standarde Internaţionale de Contabilitate (IASB), editura CECCAR.

a5) contabilitatea costurilor şi contabilitatea managerială

1. Concepte, terminologie;
2. Clasificări privind costurile;
3. Metode de calculaţie a costurilor.

Bibliografie:
1. Ordinul Ministrului Finanţelor Publice nr.1826/2003, pentru aprobarea Precizărilor privind unele măsuri referitoare la organizarea şi conducerea contabilităţii de gestiune publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.23/12.01.2004.

a6) audit intern

1. Cadrul legal al activităţii de audit intern în România;
2. Definiţia şi obiectivele auditului intern;
3. Misiune, competenţe şi responsabilităţi;
4.Programe de asigurare şi îmbunătăţire a calităţii: evaluări interne, evaluări externe, rapoarte, prezentarea neconformităţii;
5. Standarde de performanţă
6. Managementul riscului, controlul şi guvernanţă în cadrul entităţii
7. Planificarea, obiectivele, aria de aplicabilitate şi resursele alocate misiunii de audit intern;
8. Realizarea misiunii: identificarea, documentarea, analiza şi evaluarea informaţiilor;
9. Comunicarea rezultatelor

Bibliografie:

1. Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.75/1999 privind activitatea de audit financiar, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.598/22.08.2003, cu modificările şi completările ulterioare;
2. Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.90/2008 privind auditul statutar al situaţiilor financiare anuale şi al situaţiilor financiare anuale consolidate publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I nr.481 din 30 iunie 2008, aprobată cu modificări prin Legea nr.278/2008, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I nr.768 din 14 noiembrie 2008, modificată prin Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.78/2009, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.442 din 29 iunie 2009;
3. Ordonanţa Guvernului 37/2004 pentru modificarea şi completarea reglementărilor privind auditul intern, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 91/31.01.2004;
4. Normele de audit intern, 2007, aprobate prin Hotărârea Consiliului Camerei nr.88/19.04.2007 – publicate pe site-ul www.cafr.ro.

a7) standardele privind întocmirea situaţiilor financiare şi a bilanţurilor consolidate şi metodele de evaluare a elementelor bilanţiere şi de determinare a profitului şi pierderii;

– tematica şi bibliografia acestui subpunct se regăsesc la a3) şi a4).

a8) normele legale şi profesionale privind auditul financiar al situaţiilor financiare şi al celorlalte documente contabile şi persoanele care efectuează audit financiar;
– tematica şi bibliografia acestui subpunct se regăsesc la a1) şi a6).

b) alte discipline corelate cu auditul financiar
b1) drept comercial

1. Organizarea şi desfăşurarea activităţii economice de către persoane fizice. Comerciantul persoană fizică
1.1 Condiţii legale pentru dobândirea calităţii de comerciant;
1.2 Activitatea desfăşurată de comerciantul persoană fizică;
1.3 Statutul juridic al comerciantului.
2. Fondul de comerţ
2.1 Elementele fondului de comerţ-corporale şi incorporale;
2.2 Operaţiuni asupra fondului de comerţ;
3. Societăţile comerciale
3.1 Formele societăţilor comerciale. Particularităţi;
3.2 Actul constitutiv al societăţilor comerciale;
3.3 Constituirea societăţilor comerciale;
3.4 Funcţionarea societăţilor comerciale;
3.5 Lichidarea societăţilor comerciale;
3.6 Procedura reorganizării judiciare şi a falimentului.

Bibliografie:
1.Legea 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.1066/ 17.11.2004, cu modificările şi completările ulterioare;
2.Legea 297/2004, privind piaţa de capital, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.571/29.06.2004, cu modificările şi completările ulterioare;
3.Legea nr.85/2006, privind procedura insolenţei, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.359/21.04.2006, cu modificările şi completările ulterioare;
4.Legea nr.26/1990, privind Registrul Comerţului, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.49/4.02.1998, cu modificările şi completările ulterioare;
5.Codul comercial român.

b2) drept fiscal

1.Cadrul legislativ;
2.Gestiune fiscală.

Bibliografie:

1. Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.927/23.12.2003, cu modificările şi completările ulterioare;
2. Ordonanţa Guvernului nr.92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.513/31.07.2007, aprobată cu modificări prin Legea nr.174/2004, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.465/25.05.2004, cu modificările şi completările ulterioare.

b3) drept civil

1. Contractul
1.1 Noţiunea şi clasificarea contractelor;
1.2. Încheierea contractelor;
1.3 Efectele contractului.

Bibliografie:
1.Codul civil român.

b4) dreptul muncii şi protecţiei sociale

Bibliografie:
1.Legea nr.53/2003 Codul muncii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.72/5.02.2003, cu modificările şi completările ulterioare;
2.Legea nr.12/2010, Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2010, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.61/27.01.2010.

b5) sisteme informaţionale şi sisteme informatice

1. Criterii minimale privind programele informatice utilizate în activitatea financiară şi contabilă;
2. Furnizarea serviciilor de certificare calificată. Suspendarea şi încetarea valabilităţii certificatelor;
3. Contractele încheiate prin mijloace electronice. Răspunderea furnizorilor de servicii ale societăţii informaţionale;
4. Crearea, conservarea şi consultarea arhivei electronice.

Bibliografie

1.Ordinul Ministrului Economiei şi Finanţelor nr.3512/2008 privind documentele financiar contabile, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I nr.870/23.12.2008;
2.Legea 455/2001 privind semnătura electronică, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I nr.429/31.07.2001;
3.Legea nr. 365/2002 privind comerţul electronic, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I nr. 959/29.11.2006;
4.Legea 135/2007 privind arhivarea documentelor în formă electronică publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I nr. 345/22.05.2007.

b6) economia întreprinderii, economie generală şi financiară

– tematica şi bibliografia acestui subpunct se regăsesc la punctele a şi b1, b2, b3, b4

b7) matematică şi statistică

1. Calcule matematice ce se efectuează la întocmirea situaţiilor financiare;
2. Dobânda şi operaţiunile de actualizare;
3. Obţinerea şi prelucrarea primară a datelor;
4. Prezentarea şi reprezentarea grafică a datelor;
5. Calculul şi analiza indicatorilor de performanţă.

Bibliografie:
1. Standardele Internaţionale de Raportare Financiara, Ediţia 2009, emise de Consiliul pentru Standarde Internaţionale de Contabilitate (IASB), Editura CECCAR, Bucureşti, 2008.

Sursa – cafr.ro

Articolul precedentResurse pentru lamurirea aspectelor cu privire la depunerea „Declaratiei 101”
Articolul următorCum completam corect „Declaratia 100” pentru trimestrul 1 al anului 2010

LĂSAȚI UN MESAJ

Introduceți aici numele dvs.

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.