Impunere venituri obtinute din exploatarea bunurilor detinute in comun

0
202

Contribuabilii, în calitate de proprietari, uzufructuari sau de alţi deţinători legali, şi care obţin venituri din exploatarea bunurilor şi drepturilor de orice fel, deţinute în comun, au obligaţia să se constituie sub forma asocierilor fără personalitate juridică. În categoria acestor asocieri se regăsesc asociaţiile fără personalitate juridică, ale căror constituire şi funcţionare sunt reglementate prin acte normative speciale (întreprinderi familiale, cabinete medicale grupate, cabinete medicale asociate, societăţi civile medicale, cabinete asociate de avocaţi, societăţi civile profesionale de avocaţi, notari publici asociaţi, asociaţii în participaţiune constituite potrivit legii), cât şi orice asociere fără personalitate juridică constituită în baza Codului civil.

La constituirea acestor asocieri, asociaţii au obligaţia să încheie contracte de asociere în formă scrisă, la începerea activităţii, care să cuprindă date referitoare la: părţile contractante; obiectul de activitate şi sediul asociaţiei; contribuţia asociaţilor în bunuri şi drepturi; cota procentuală de participare a fiecărui asociat la veniturile sau pierderile din cadrul asocierii corespunzătoare contribuţiei fiecăruia; desemnarea asociatului care să răspundă pentru îndeplinirea obligaţiilor asociaţiei faţă de autorităţile publice; condiţiile de încetare a asocierii. Contractul de asociere se înregistrează la organul fiscal la care asociaţia este înregistrată în evidenţa fiscală, în termen de 15 zile de la data încheierii acestuia.

Obligaţiile asociatului desemnat

Asociatul desemnat prin contract are următoarele obligaţii: să asigure organizarea şi conducerea evidenţelor contabile; să determine venitul net/pierderea obţinut/obţinută în cadrul asociaţiei, precum şi distribuirea venitului net/pierderii pe asociaţi; să depună o declaraţie privind veniturile şi cheltuielile estimate la termenele stabilite, la organul fiscal competent; să înregistreze contractul de asociere, precum şi orice modificare a acestuia la organul fiscal la care asociaţia este înregistrată în evidenţa fiscală; să reprezinte asociaţia în timpul verificărilor efectuate de organele fiscale, precum şi în ceea ce priveşte depunerea de obiecţiuni, contestaţii, plângeri asupra actelor de control încheiate de organele fiscale; să răspundă la toate solicitările organelor fiscale, atât la cele privind asociaţia, cât şi la cele privind asociaţii, legate de activitatea desfăşurată de asociaţie; să completeze Registrul pentru evidenţa aportului şi rezultatului distribuit.

Obligaţii declarative

Odată cu înregistrarea contractului de asociere, asociatul desemnat are obligaţia să depună la organul fiscal competent formularul 223 „Declaraţie privind veniturile estimate pentru asocierile fără personalitate juridică, constituite între persoane fizice” în care se declară veniturile şi cheltuielile care urmează a se realiza în anul respectiv. Formularul se depune şi în cazul în care asociaţia a fost înfiinţată în anul anterior şi a realizat pierdere, sau estimează că din motive obiective va realiza venituri care diferă cu cel puţin 20% faţă de anul fiscal anterior; sau a funcţionat pe o perioadă mai mică decât anul calendaristic până la data de 15 martie 2010. În cazul în care cotele-părţi nu se cunosc, repartizarea veniturilor se face în mod egal. Când între membrii asociaţi există legături de rudenie până la gradul al patrulea inclusiv, părţile sunt obligate să facă dovada ca participă la realizarea venitului cu bunuri sau drepturi asupra cărora au drept de proprietate. Pot fi membri asociaţi şi persoanele fizice care au dobândit capacitate de exerciţiu restrânsă.

Asociaţia, prin asociatul desemnat, va depune până la data de 15 martie a anului următor, respectiv 15 martie 2010, la organul fiscal la care asociaţia este înregistrată în evidenţa fiscală, formularul 204 „Declaraţie anuală de venit pentru asocierile fără personalitate juridică”, care cuprinde venitul net/pierderea realizat/realizată pe asociaţie, precum şi distribuţia venitului net/pierderii pe fiecare asociat, realizat/realizată pe anul anterior, respectiv 2009. O copie de pe acest formular se transmite de către asociatul desemnat fiecărui asociat, în vederea întocmirii de către aceştia a formularului 200 „Declaraţie privind venitul realizat”, cu termen de depunere 15 mai 2010, formular în care se declară venitul net/pierderea realizată de fiecare membru asociat în anul 2009 proporţional cu cota de participare corespunzătoare contribuţiei ce revine fiecăruia conform contractului de asociere.

Important! Aceste prevederi nu se aplică pentru asocierile fără personalitate juridică prevăzute la art. 28 din Titlul II – Impozit pe profit – din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare; fondurile de investiţii constituite ca asociaţii fără personalitate juridică; asocierilor cu o persoană juridică plătitoare de impozit pe profit, caz în care sunt aplicabile numai reglementările fiscale de la impozit pe profit;fondurile de pensii administrate privat şi fondurilor de pensii facultative constituite conform prevederilor legislaţiei specifice în materie.

Contribuţiile asociaţilor, conform contractului de asociere, nu sunt considerate venituri pentru asociaţie.

Atenţie! – În cazul asocierilor dintre o persoană juridică care în anul 2009 a avut statut de microîntreprindere, definită conform Codului Fiscal şi o persoană fizică, impozitul reţinut de persoana juridică în contul persoanei fizice, pentru veniturile realizate din această asociere, reprezintă plată anticipată în contul impozitului anual pe venit. În acest caz, venitul sau pierderea cuvenită persoanei fizice proporţional cu cota de participare, este asimilat veniturilor din activităţi independente şi se declară în formularul 200 „Declaraţie privind venitul realizat”, cu termen de depunere 15 mai 2010 de către persoanele fizice.

Baza legală:
– art. 85 şi 86, din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare;
– OMEF nr. 2.371/2007 pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare prevăzute la Titlul III din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.

via – finantevalcea.ro

Lasă un răspuns

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.