Declaratia 200 (pentru anul 2009) – instructiuni completare si model

3
440

1. Declarația se completează și se depune de către persoanele fizice care realizează venituri în bani și/sau în natură provenind din:
1.1. Activități independente:
— activități comerciale — fapte de comerț, prestări de servicii, altele decât cele din profesii libere, precum și
practicarea unei meserii, inclusiv din activități adiacente;

INFO DECLARATIA 200 PENTRU 2010 (TERMENE, MODEL, ETC.)CLICK AICI

— profesii libere — exercitarea profesiilor medicale, de avocat, notar, auditor financiar, consultant fiscal, expert contabil, contabil autorizat, consultant de plasament în valori mobiliare, arhitect sau a altor profesii reglementate, desfășurate în mod independent, în condițiile legii;
— drepturi de proprietate intelectuală — brevete de invenție, desene și modele, mostre, mărci de fabrică și de comerț și procedee tehnice, know—how, drepturi de autor și drepturi conexe dreptului de autor și altele asemenea.
Declarația se depune de contribuabilii care desfășoară activitatea în mod individual sau într-o formă de asociere, ce nu dă naștere unei persoane juridice, constituită între persoane fizice sau între persoane fizice și persoane juridice cu statut de microîntreprindere, potrivit titlului IV din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.
Declarația se completează pentru fiecare categorie de venit și pentru fiecare sursă de realizare a venitului.

Nu au obligația depunerii declarației persoanele fizice care în anul de raportare au realizat venituri din activități independente impuse pe bază de norme de venit, cu excepția persoanelor care au depus declarațiile de venit estimativ în luna decembrie și pentru care nu s-au stabilit plăți anticipate, conform legii.
Contribuabilii care obțin venituri din drepturi de proprietate intelectuală de la mai mulți plătitori depun o singură declarație.
1.2. Cedarea folosinței bunurilor mobile și imobile, realizate în calitate de proprietar, uzufructuar sau alt deținător legal
Persoanele fizice care obțin venituri din cedarea folosinței bunurilor din mai multe surse, respectiv contracte de închiriere, completează declarația pentru fiecare sursă de venit. În cazul cedării folosinței bunurilor deținute în comun, repartizarea venitului net se face potrivit Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 44/2004, cu modificările și completările ulterioare.
1.3. Activități agricole pentru care venitul net se stabilește în sistem real – venituri din cultivarea și valorificarea florilor, legumelor și zarzavaturilor, în sere și în solarii, special destinate acestor scopuri, și/sau în sistem irigat, precum și din cultivarea și valorificarea arbuștilor, plantelor decorative și a ciupercilor, din exploatarea pepinierelor viticole și pomicole și din altele asemenea.
Declarația se depune de contribuabilii care desfășoară activitatea în mod individual și/sau în cadrul unei asocieri fără personalitate juridică, constituită între persoane fizice și care au optat pentru determinarea venitului net în sistem real, pe baza datelor din contabilitatea în partidă simplă. Contribuabilii depun câte o declarație pentru fiecare loc de realizare a venitului, respectiv pentru fiecare localitate în a cărei rază teritorială se află terenul.
În cazul în care în raza teritorială a aceleiași localități se află mai multe terenuri, se va depune o singură declarație. Persoanele fizice care realizează venituri în cadrul unei asocieri fără personalitate juridică, constituită între persoane fizice, completează declarația având în vedere venitul net distribuit, care le revine din asociere.
1.4. Câștiguri rezultate din transferul dreptului de proprietate asupra titlurilor de valoare – Declarația se depune de contribuabilii care în anul de raportare au realizat câștiguri din transferul titlurilor de valoare, altele decât părțile sociale și valorile mobiliare în cazul societăților închise, și au obligația stabilirii câștigului net
anual/pierderii nete anuale, potrivit legii. Persoanele fizice care în anul de raportare au realizat câștiguri/pierderi din tranzacționarea titlurilor de valoare, altele decât părțile sociale și valorile mobiliare în cazul societăților închise, evidențiază distinct, în declarație, câștigul net anual/pierderea netă anuală din transferul dreptului de proprietate asupra titlurilor de valoare deținute mai mult de 365 de zile, precum și câștigul net anual/pierderea netă anuală din transferul dreptului de proprietate asupra titlurilor de valoare
deținute mai puțin de 365 de zile, inclusiv.
În cazul câștigurilor din transferul dreptului de proprietate asupra titlurilor de valoare, la completarea formularului, se au în vedere dispozițiile Legii nr. 571/2003, cu modificările și completările ulterioare, și ale Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea
Guvernului nr. 44/2004, cu modificările și completările ulterioare.
1.5. Câștiguri din operațiuni de vânzare-cumpărare de valută la termen, pe bază de contract – Declarația se depune de contribuabilii care în anul de raportare au realizat câștiguri din operațiuni de vânzarecumpărare
de valută la termen, pe bază de contract, precum și orice alte operațiuni de acest gen, altele decât cele cu
instrumente financiare tranzacționate pe piețe autorizate și supravegheate de Comisia Națională a Valorilor Mobiliare, și au obligația stabilirii câștigului net anual/pierderii nete anuale, potrivit legii. În cazul câștigurilor din operațiuni de vânzare-cumpărare de valută la termen, pe bază de contract, precum și orice alte operațiuni de acest gen, la completarea formularului, se au în vedere dispozițiile Legii nr. 571/2003, cu modificările și completările ulterioare, și ale Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 44/2004, cu modificările și completările ulterioare.

2. Declarația privind veniturile realizate se completează de către contribuabili sau de către reprezentanții fiscali ai acestora, înscriind cu majuscule, citeț și corect, datele prevăzute de formular.
Termen de depunere:
— anual, la termenul prevăzut de Legea nr. 571/2003, cu modificările și completările ulterioare;
— ori de câte ori contribuabilul constată erori în declarația anterioară, prin completarea unei declarații rectificative, situație în care se va înscrie „X” în căsuța special prevăzută în formular în acest scop.

Declarația se completează în două exemplare:
— originalul se depune la:
a) organul fiscal în a cărui rază teritorială contribuabilul are adresa unde își are domiciliul, potrivit legii, sau adresa unde locuiește efectiv, în cazul în care aceasta este diferită de domiciliu, pentru persoanele fizice care au domiciliul fiscal în România;
b) organul fiscal în a cărui rază teritorială se află sursa de venit, pentru ceilalți contribuabili persoane fizice;
— copia se păstrează de către contribuabil.

Declarația se depune direct la registratura organului fiscal sau la oficiul poștal, prin scrisoare recomandată.
Declarația se pune gratuit la dispoziția contribuabilului.

INSTRUCTIUNI COMPLETARE

I. DATE DE IDENTIFICARE A CONTRIBUABILULUI
Adresa — se înscrie adresa domiciliului fiscal.
Cod numeric personal/Număr de identificare fiscală — se înscrie codul numeric personal din actul de identitate al fiecărui contribuabil sau numărul de identificare fiscală, atribuit de către Agenția Națională de Administrare Fiscală, cu ocazia înregistrării fiscale, după caz.
Banca, Cont bancar (IBAN) — se înscriu denumirea băncii și codul IBAN al contului bancar al contribuabilului.
II. DATE PRIVIND VENITURILE REALIZATE PE SURSE ȘI CATEGORII DE VENIT
1A. DATE PRIVIND ACTIVITATEA DESFĂȘURATĂ
rd. 1. Natura veniturilor — se bifează căsuța corespunzătoare categoriei de venit realizat, după caz: venituri comerciale, venituri din profesii libere, venituri din drepturi de proprietate intelectuală, venituri din cedarea folosinței bunurilor, venituri din activități agricole, câștiguri din transferul titlurilor de valoare (în funcție de
perioada de deținere a titlurilor de valoare, deținute mai mult de 365 de zile sau deținute mai puțin de 365 de zile, inclusiv) sau câștiguri din operațiuni de vânzare-cumpărare de valută la termen, pe bază de contract, după caz.
rd. 2. Determinarea venitului net — se bifează căsuța corespunzătoare în funcție de modul de determinare a venitului net: în sistem real, pe baza cotelor forfetare de cheltuieli sau pe normă de venit.
rd. 3. Forma de organizare — se bifează căsuța corespunzătoare modului de desfășurare a activității: individual sau într-o formă de asociere cu persoane fizice sau persoane juridice române.
rd. 4. Obiectul principal de activitate — se înscriu denumirea activității principale generatoare de venituri, desfășurată de contribuabil, precum și codul CAEN al activității desfășurate.
rd. 5. Sediul — se completează adresa sediului sau locului principal de desfășurare a activității, după caz. În cazul în care activitatea se desfășoară prin mai multe puncte de lucru, se completează adresa sediului sau locului principal de desfășurare a activității, după caz. Persoanele fizice care realizează venituri din activități agricole vor înscrie denumirea unității administrativ-teritoriale în a cărei rază se află terenul (terenurile), respectiv: municipiu, oraș, comună sau sector al municipiului București, după caz.
rd. 6. Datele de identificare ale bunului pentru care se cedează folosința — se înscriu datele de identificare ale bunului a cărui folosință este cedată. De exemplu:
a) pentru imobile (clădiri, terenuri): adresa completă (stradă, număr, bloc, etaj, apartament), suprafața totală, din care închiriată;
b) pentru autovehicule: tipul, anul de fabricație, numărul de înmatriculare, seria motorului, seria șasiului;
c) alte bunuri: denumirea bunului, descrierea detaliată, cu identificarea principalelor caracteristici care individualizează bunul. Rubrica se completează numai de către contribuabilii care realizează venituri din cedarea folosinței bunurilor.
rd. 7. Documentul de autorizare/Contractul de asociere/închiriere/arendare — se înscriu numărul documentului care atestă dreptul contribuabilului de a desfășura activitate independentă, potrivit legii, data emiterii acestuia, precum și denumirea organului care l-a eliberat. Pentru contribuabilii care desfășoară activități în baza unui contract de agent se înscriu numărul și data contractului.
Contribuabilii care desfășoară activități agricole în cadrul unei asocieri fără personalitate juridică, constituită între persoane fizice, completează numărul sub care contractul de asociere a fost înregistrat la organul fiscal, precum și data înregistrării acestuia.
Contribuabilii care au realizat venituri din cedarea folosinței bunurilor completează rubrica după cum urmează:
— se elimină din text cuvântul „închiriere” sau „arendare”, în funcție de natura contractului încheiat între părți;
— se înscriu numărul sub care a fost înregistrat la organul fiscal contractul încheiat între părți, precum și data înregistrării acestuia.
rd. 8 și 9. Data începerii/încetării activității — se completează de către contribuabilii care își încep/încetează activitatea în cursul anului fiscal.
Persoanele fizice autorizate care încetează activitatea în cursul anului înscriu data depunerii autorizației de funcționare la organul emitent.
Contribuabilii care realizează venituri din cedarea folosinței bunurilor înscriu data prevăzută pentru începerea derulării contractului încheiat între părți, respectiv data prevăzută pentru încetarea contractului încheiat între părți.
Rubricile de la rd. 8 și 9 se completează numai dacă evenimentele respective se produc în cursul anului pentru care se depune declarația.
B. VENIT NET/CÂȘTIG NET ANUAL
1. Venituri din activități independente: activități comerciale, profesii libere și drepturi de proprietate intelectuală.
a) Activitate desfășurată în mod individual
a.1) În cazul persoanelor care realizează venituri din activități comerciale și/sau din exercitarea unei profesii libere determinate în sistem real – Se completează pe baza datelor din evidența contabilă.
rd. 1. Venit brut — se înscrie suma reprezentând veniturile totale în bani și/sau echivalentul în lei al veniturilor în natură încasate în anul de raportare, atât din activitatea de bază, cât și din activități adiacente.
rd. 2. Cheltuieli deductibile — se preia suma de la rd. 2.1.
rd. 2.1. Cheltuieli deductibile — se înscrie suma reprezentând cheltuielile efectuate în vederea realizării venitului, cu condiția să fie efectuate în interesul direct al activității, să corespundă unor cheltuieli efective, să fie justificate cu documente și să fie cuprinse în cheltuielile exercițiului financiar al anului în cursul căruia au fost plătite.
rd. 3. Venit net — se înscrie suma reprezentând diferența dintre venitul brut și cheltuielile aferente deductibile, dacă venitul brut este mai mare decât cheltuielile deductibile, respectiv se scade rd. 2 din rd. 1.
rd. 3.1. Venit net aferent activităților cu regim de reținere la sursă — se înscrie partea din venitul net aferent activităților independente pentru care plățile anticipate s-au realizat prin stopaj la sursă.
rd. 5. Pierdere fiscală/Pierdere netă anuală — se înscrie suma reprezentând diferența dintre cheltuielile deductibile și venitul brut, dacă venitul brut este mai mic decât cheltuielile deductibile, respectiv se scade rd. 1 din rd. 2.
a.2) În cazul persoanelor care realizează venituri din activități independente impuse pe bază de normă de venit – Se completează de către contribuabilii care desfășoară activități independente, impuse pe bază de norme de venit.
rd. 3. Venit net— se înscrie suma reprezentând norma de venit corespunzătoare perioadei lucrate, comunicată de organul fiscal.
a.3) În cazul persoanelor care realizează venituri din valorificarea sub orice formă a drepturilor de proprietate intelectuală – Se completează pe baza datelor din evidența contabilă de către contribuabilii care au optat pentru determinarea venitului net în sistem real sau pe baza documentelor eliberate de plătitorii de venit de către contribuabilii care au optat pentru determinarea venitului net pe baza cotelor forfetare de cheltuieli.
rd. 1. Venit brut — se înscrie suma reprezentând veniturile totale în bani și/sau echivalentul în lei al veniturilor în natură realizate din valorificarea sub orice formă a drepturilor de proprietate intelectuală, din toate sursele, în anul de raportare. La stabilirea veniturilor brute din drepturi de proprietate intelectuală se au în vedere atât sumele încasate în cursul anului, cât și reținerile în contul plăților anticipate efectuate cu
titlu de impozit și contribuțiile obligatorii, efectuate de plătitorii de venit.
rd. 2. Cheltuieli deductibile — se înscrie suma de la rd. 2.1 sau rd. 2.3 ori suma rezultată din însumarea cheltuielilor de la rd. 2.2 și rd. 2.4, după caz.
rd. 2.1. Cheltuieli deductibile — se completează de către contribuabilii care au optat pentru determinarea venitului net în sistem real, pe baza datelor din evidența contabilă în partidă simplă. Se înscrie suma reprezentând cheltuielile totale efectuate în vederea realizării venitului, cu condiția să fie efectuate în interesul direct al activității, să corespundă unor cheltuieli efective, să fie justificate cu documente și să fie
cuprinse în cheltuielile exercițiului financiar al anului în cursul căruia au fost plătite, inclusiv contribuțiile sociale obligatorii plătite.
rd. 2.2. Cheltuieli forfetare — se completează de către contribuabilii care realizează venituri din drepturi de proprietate intelectuală și care determină venitul net pe baza cotelor forfetare de cheltuieli. Se înscrie suma rezultată prin aplicarea unei cote de cheltuieli de 50% la venitul brut realizat din drepturile de proprietate intelectuală aferente operelor de artă monumentală sau suma rezultată prin aplicarea unei cote de cheltuieli de 40% la venitul brut realizat din valorificarea drepturilor de proprietate intelectuală, altele decât cele aferente operelor de artă monumentală, după caz.
rd. 2.3. Sume ce revin organismelor de gestiune colectivă – se completează în cazul:
— veniturilor din drepturi de proprietate intelectuală transmise prin succesiune;
— veniturilor din exercitarea dreptului de suită;
— veniturilor reprezentând remunerația compensatorie pentru copia privată.
Se înscrie suma totală plătită organismelor de gestiune colectivă sau altor plătitori care, conform legii, au atribuții de colectare și de repartizare a veniturilor între titularii de drepturi.
rd. 2.4. Contribuții sociale obligatorii plătite — se completează numai de contribuabilii pentru care venitul net se determină pe bază de cote forfetare de cheltuieli, cu suma reprezentând contribuțiile sociale obligatorii plătite.
rd. 3. Venit net — se înscrie suma reprezentând diferența dintre venitul brut și cheltuielile deductibile aferente, respectiv din rd. 1 se scade rd. 2.
rd. 5. Pierdere fiscală/Pierdere netă anuală — se completează numai de către contribuabilii care determină venitul net/pierderea fiscală în sistem real și care în anul de raportare au înregistrat pierderi. Se înscrie suma reprezentând diferența dintre cheltuielile deductibile efective și venitul brut, dacă venitul brut este mai mic decât cheltuielile deductibile, respectiv se scade rd. 1 din rd. 2.
b) Activitate desfășurată într-o formă de asociere
b.1) În cazul asocierilor dintre persoane fizice, care nu dau naștere unei persoane juridice, se completează numai rd. 3 sau rd. 5 de la cap. II lit. B din declarație, după cum urmează: rd. 3. Venit net — se preia suma înscrisă în col. 5, la rândul corespunzător contribuabilului, din tabelul de la cap. V din Declarația anuală de venit pentru asocierile fără personalitate juridică, reprezentând venitul net din asociere, realizat în anul
fiscal de raportare, supus impozitului pe venit și distribuit asociatului, conform contractului de asociere.
rd. 5. Pierdere fiscală/Pierdere netă anuală — se preia suma înscrisă în col. 7, la rândul corespunzător contribuabilului, din tabelul prevăzut la cap. V din Declarația anuală de venit pentru asocierile fără personalitate juridică, reprezentând pierderea fiscală din asociere realizată în anul fiscal de raportare și
distribuită asociatului, conform contractului de asociere.
b.2) În cazul asocierilor constituite între persoane fizice și persoane juridice române, care nu dau naștere unei persoane juridice, se completează rd. 1, rd. 2 (cu rd. 2.4), rd. 3 și rd. 3.1 sau rd. 5, după caz, după cum urmează: rd. 1. Venit brut — se înscrie suma reprezentând profitul/venitul cuvenit unei persoane fizice dintr-o asociere cu o persoană juridică română, care nu dă naștere unei persoane juridice, determinat cu respectarea regulilor stabilite în legislația privind impozitul pe venitul microîntreprinderilor. Se preia suma
înscrisă în col. 5, la rândul corespunzător contribuabilului, din tabelul de la cap. V din Declarația anuală de venit pentru asocierile fără personalitate juridică. Persoanele fizice care obțin profituri dintr-o activitate desfășurată în asociere cu o persoană juridică română — microîntreprindere, care nu dă naștere unei
persoane juridice, au obligația să asimileze acest venit distribuit din asociere venitului brut din activități independente. Venitul net se determină prin deducerea din venitul brut a contribuțiilor obligatorii prevăzute de lege, datorate de persoanele fizice.
rd. 2. Cheltuieli deductibile — se preia suma de la rd. 2.4. rd. 2.4. Contribuții sociale obligatorii plătite — se înscrie suma reprezentând contribuțiile sociale obligatorii plătite de
asociații persoane fizice.
rd. 3. Venit net — se înscrie suma reprezentând diferența dintre venitul brut și contribuțiile sociale obligatorii plătite, respectiv dintre suma înscrisă la rd. 1 și suma înscrisă la rd. 2.
rd. 3.1. Venit net aferent activităților cu regim de reținere la sursă — se preia suma de la rd. 3.
rd. 5. Pierdere fiscală/Pierdere netă anuală — se înscrie suma reprezentând pierderea fiscală realizată de persoana fizică dintr-o asociere cu o persoană juridică română, determinată cu respectarea regulilor stabilite în legislația privind impozitul pe venitul microîntreprinderilor.
2. Venituri din cedarea folosinței bunurilor – Declarația se completează pe baza contractului încheiat între
părți de către contribuabilii care au optat pentru determinarea venitului net pe baza cotelor forfetare de cheltuieli sau pe baza datelor din evidența contabilă de persoanele fizice care au optat pentru determinarea venitului net în sistem real.
rd. 1. Venit brut — se înscrie suma reprezentând chiria/arenda prevăzută în contractul încheiat între părți pentru anul fiscal de raportare, indiferent de momentul plății acesteia, majorată cu valoarea cheltuielilor ce cad, conform dispozițiilor legale, în sarcina proprietarului, uzufructuarului sau a altui deținător legal, dacă sunt efectuate de cealaltă parte contractantă.
În venitul brut se includ și eventualele daune plătite potrivit unor clauze contractuale, în cazul rezilierii contractelor înainte de termen. În situația în care chiria/arenda reprezintă echivalentul în lei al unei valute, venitul brut anual se determină pe baza chiriei/arendei lunare evaluate la cursul de schimb al pieței valutare comunicat de Banca Națională a României din ultima zi a fiecărei luni, corespunzător lunilor din perioada de impunere.
În situația în care arenda se achită în natură, evaluarea în lei a acesteia se face pe baza prețurilor medii ale produselor agricole, conform Legii nr. 571/2003, cu modificările și completările ulterioare. În cazul contribuabililor care au optat pentru determinarea venitului net în sistem real, se înscrie totalitatea veniturilor
încasate ca urmare a cedării folosinței bunului, pe baza datelor din evidența contabilă.
rd. 2. Cheltuieli deductibile — se înscrie suma de la rd. 2.1 sau suma de la rd. 2.2, după caz.
rd. 2.1. Cheltuieli deductibile — se completează de către contribuabilii care au optat pentru determinarea venitului net în sistem real, pe baza datelor din evidența contabilă în partidă simplă. Se înscrie suma reprezentând cheltuielile deductibile efectuate în vederea realizării venitului, cu condiția să fie efectuate în interesul direct al activității, să corespundă unor cheltuieli efective, să fie justificate cu documente și să fie
cuprinse în cheltuielile exercițiului financiar al anului în cursul căruia au fost plătite.
rd. 2.2. Cheltuieli forfetare — se completează de contribuabilii care au optat pentru determinarea venitului net pe baza cotelor forfetare de cheltuieli. Se înscrie suma rezultată prin aplicarea unei cote forfetare de cheltuieli de 25% la venitul brut (rd. 1), reprezentând cheltuieli deductibile aferente venitului.
rd. 3. Venit net — se înscrie suma reprezentând diferența dintre venitul brut și cheltuielile deductibile aferente, respectiv dintre datele înscrise la rd. 1 și datele înscrise la rd. 2.
rd. 5. Pierdere fiscală/Pierdere netă anuală — se completează numai de către contribuabilii care determină venitul net/pierderea în sistem real și care în anul de raportare au înregistrat pierderi. Se înscrie suma reprezentând diferența dintre cheltuielile deductibile efective și venitul brut, dacă venitul brut este mai mic decât cheltuielile deductibile, respectiv se scade rd. 1 din rd. 2.
3. Venituri din activități agricole pentru care venitul net se determină în sistem real, pe baza datelor din
contabilitatea în partidă simplă
a) Activitate desfășurată în mod individual – Se completează pe baza datelor din evidența contabilă.
rd. 1. Venit brut — se înscrie suma reprezentând veniturile în bani și/sau echivalentul veniturilor în natură încasate în anul de raportare de către contribuabilii care desfășoară activități agricole în mod individual.
rd. 2. Cheltuieli deductibile — se preia suma de la rd. 2.1.
rd. 2.1. Cheltuieli deductibile — se înscrie suma reprezentând cheltuielile efectuate în vederea realizării venitului, cu condiția să fie efectuate în interesul direct al activității, să corespundă unor cheltuieli efective, să fie justificate cu documente și să fie cuprinse în cheltuielile exercițiului financiar al anului în cursul căruia au fost plătite.
rd. 3. Venit net — se înscrie suma reprezentând diferența dintre venitul brut și cheltuielile aferente deductibile, dacă venitul brut este mai mare decât cheltuielile deductibile, respectiv se scade rd. 2 din rd. 1.
rd. 5. Pierdere fiscală/Pierdere netă anuală — se înscrie suma reprezentând diferența dintre cheltuielile deductibile și venitul brut, dacă venitul brut este mai mic decât cheltuielile deductibile, respectiv se scade rd. 1 din rd. 2.
b) Activitate desfășurată într-o formă de asociere
b.1) În cazul asocierilor dintre persoane fizice, care nu dau naștere unei persoane juridice, se va completa numai rd. 3 sau rd. 5 de la cap. II lit. B din declarație, după caz, după cum urmează:
rd. 3. Venit net — în cazul contribuabililor care desfășoară activități agricole în cadrul unei asocieri fără personalitate juridică, constituită între persoane fizice, se preia suma înscrisă în col. 5, la rândul corespunzător contribuabilului, din tabelul de la cap. V din Declarația anuală de venit pentru asocierile fără
personalitate juridică, reprezentând venitul net din asociere, realizat în anul fiscal de raportare, supus impozitului pe venit și distribuit asociatului, conform contractului de asociere.
rd. 5. Pierdere fiscală/Pierdere netă anuală — în cazul contribuabililor care desfășoară activități agricole în cadrul unei asocieri fără personalitate juridică, constituită între persoane fizice, se preia suma înscrisă în col. 7, la rândul corespunzător contribuabilului, din tabelul prevăzut la cap. V din Declarația anuală de venit pentru asocierile fără personalitate juridică, reprezentând pierderea fiscală din asociere realizată în anul
fiscal de raportare și distribuită asociatului, conform contractului.
4. Câștiguri din transferul titlurilor de valoare Se completează de contribuabilii care au realizat câștiguri
din transferul titlurilor de valoare, altele decât părțile sociale și valorile mobiliare în cazul societăților închise, și au obligația stabilirii câștigului net anual/pierderii nete anuale, potrivit legii.
Se completează rd. 4 sau rd. 5, după caz, după cum urmează:
rd. 4. Câștig net anual — se înscrie câștigul net anual stabilit ca diferență pozitivă între câștigurile și pierderile înregistrate în cursul anului respectiv, ca urmare a tranzacționării titlurilor de valoare, distinct, în funcție de perioada de deținere a titlurilor de valoare (deținute mai mult de 365 de zile sau deținute mai puțin de 365 de zile, inclusiv). Persoanele fizice care în anul de raportare au realizat câștiguri/pierderi din tranzacționarea titlurilor de valoare evidențiază distinct în declarație câștigul net anual din transferul dreptului de proprietate asupra titlurilor de valoare deținute mai mult de 365 de zile, precum și câștigul net
anual din transferul dreptului de proprietate asupra titlurilor de valoare deținute mai puțin de 365 de zile, inclusiv.
rd. 5. Pierdere fiscală/Pierdere netă anuală — se înscrie pierderea netă anuală stabilită ca diferență negativă între câștigurile și pierderile înregistrate în cursul anului respectiv, ca urmare a tranzacționării titlurilor de valoare, distinct, în funcție de perioada de deținere a titlurilor de valoare (deținute mai mult de 365 de zile sau deținute mai puțin de 365 de zile, inclusiv).
Persoanele fizice care în anul de raportare au realizat câștiguri/pierderi din tranzacționarea titlurilor de valoare evidențiază distinct în declarație pierderea netă anuală din transferul dreptului de proprietate asupra titlurilor de valoare deținute mai mult de 365 de zile, precum și pierderea netă anuală din transferul dreptului de proprietate asupra titlurilor de valoare deținute mai puțin de 365 de zile, inclusiv.
Pierderea anuală din transferul dreptului de proprietate asupra titlurilor de valoare nu se reportează, constituind pierdere definitivă a contribuabilului.
La declarație se anexează documente justificative, eliberate de intermediari sau plătitorii de venit, privind tranzacțiile efectuate, din care să rezulte câștigul/pierderea declarat/declarată, precum și impozitul calculat și reținut ca plată anticipată pentru anul fiscal de raportare.
5. Câștiguri din operațiuni de vânzare-cumpărare de valută la termen, pe bază de contract – Se completează de contribuabilii care în anul de raportare au realizat câștiguri din operațiuni de vânzare-cumpărare de valută la termen, pe bază de contract, precum și orice alte operațiuni de acest gen, altele decât cele cu instrumente financiare tranzacționate pe piețe autorizate și supravegheate de Comisia Națională a Valorilor Mobiliare, și au obligația stabilirii câștigului net anual/pierderii nete anuale, potrivit legii.
Se completează rd. 4 sau rd. 5, după caz, după cum urmează:
rd. 4. Câștig net anual — se înscrie câștigul net anual stabilit ca diferență pozitivă între câștigurile și pierderile înregistrate în cursul anului de raportare, din operațiuni de vânzare-cumpărare de valută la termen, pe bază de contract, precum și orice alte operațiuni de acest gen.
rd. 5. Pierdere fiscală/Pierdere netă anuală — se înscrie pierderea netă anuală stabilită ca diferență negativă între câștigurile și pierderile înregistrate în cursul anului de raportare, din operațiuni de vânzare-cumpărare de valută la termen, pe bază de contract, precum și orice alte operațiuni de acest gen.
Pierderea anuală rezultată din operațiuni de vânzarecumpărare de valută la termen, pe bază de contract, și orice alte operațiuni de acest gen nu se reportează, constituind pierdere definitivă a contribuabilului.
La declarație se anexează documente justificative, eliberate de intermediari sau plătitorii de venit, privind tranzacțiile efectuate, din care să rezulte câștigul/pierderea declarat/declarată, precum și impozitul calculat și reținut ca plată anticipată pentru anul fiscal de raportare.
C. VENIT SCUTIT LA PLATA IMPOZITULUI PE VENIT – Se completează de către contribuabilii care realizează în anul fiscal de raportare venituri din activități independente scutite la plata impozitului pe venit, conform legislației specifice.
rd. 1, rd. 2. Venit net/Pierdere fiscală — se înscrie suma reprezentând venitul net sau pierderea fiscală realizate din activități independente desfășurate în perioada de scutire.
III. DESTINAȚIA SUMEI REPREZENTÂND 2% DIN IMPOZITUL DATORAT PE VENITUL NET ANUAL IMPOZABIL/CÂȘTIGUL NET ANUAL – Se completează de către contribuabilii care au efectuat în cursul anului fiscal de raportare cheltuieli pentru acordarea de burse private, conform legii, și solicită restituirea acestora și/sau care optează pentru virarea unei sume reprezentând până la 2% din impozitul datorat pe venitul net anual impozabil, câștigul net anual din transferul titlurilor de valoare, câștigul net anual din operațiuni de vânzare-cumpărare de valută la termen, pe bază de contract, și orice alte operațiuni de acest gen, pentru
susținerea entităților nonprofit care se înființează și funcționează în condițiile legii sau unităților de cult, potrivit art. 84 alin. (2) din Legea nr. 571/2003, cu modificările și completările ulterioare.
Contribuabilii care își exprimă această opțiune pot solicita direcționarea acestei sume către o singură entitate nonprofit sau unitate de cult.
Notă: Contribuabilii care au realizat venituri din activități independente/activități agricole, impuși pe bază de normă de venit, care nu au obligația depunerii declarației și au efectuat în cursul anului fiscal de raportare cheltuieli cu burse private și solicită restituirea acestora și/sau optează pentru virarea unei sume în contul unei entități nonprofit sau unei unități de cult, completează formularul conform instrucțiunilor.
1. Bursă privată: căsuța se bifează de către contribuabilii care au efectuat cheltuieli în cursul anului de raportare cu burse private.
Contract nr./data — se înscriu numărul și data contractului privind acordarea bursei private.
Suma plătită — se înscrie suma plătită de contribuabil în cursul anului de raportare pentru bursa privată.
Documente de plată nr./data — se înscriu numărul și data documentelor care atestă plata bursei private.
Contractul privind acordarea bursei private și documentele ce atestă plata bursei se prezintă în original și în copie, organul fiscal păstrând copiile acestora după ce verifică conformitatea cu originalul. În cazul în care declarația se transmite prin poștă, documentele de mai sus se anexează în copie.
2. Susținerea unei entități nonprofit/unități de cult — căsuța se bifează de către contribuabilii care solicită virarea unei sume de până la 2% din impozitul datorat pe venitul net anual impozabil/câștigul net anual pentru susținerea unei entități nonprofit sau unități de cult, conform art. 84 alin. (2) din Legea nr. 571/2003, cu modificările și completările ulterioare.
Suma — se completează cu suma solicitată de contribuabil a fi virată în contul entității nonprofit/unității de cult.
În situația în care contribuabilul nu cunoaște suma care poate fi virată, nu va completa rubrica „Suma”, caz în care organul fiscal va calcula și va vira suma admisă, conform legii.
Denumire entitate nonprofit/unitate de cult — se înscrie de către contribuabil denumirea completă a entității nonprofit/unității de cult.
Cod de identificare fiscală al entității nonprofit/unității de cult – se înscrie de către contribuabil codul de identificare fiscală al entității nonprofit/unității de cult pentru care se solicită virarea sumei.
Cont bancar (IBAN) — se completează codul IBAN al contului bancar al entității nonprofit/unității de cult.
Dacă suma solicitată a se vira către entitatea nonprofit/unitatea de cult, cumulată cu suma plătită pentru bursa privată, depășește plafonul de 2% din impozitul datorat pe venitul net anual impozabil/câștigul net anual, atunci suma totală luată în calcul este limitată la nivelul acestui plafon, având prioritate cheltuielile efectuate în cursul anului de raportare cu bursa privată.
IV. DATE DE IDENTIFICARE A REPREZENTANTULUI FISCAL – Se completează numai în cazul în care obligațiile de declarare a veniturilor se îndeplinesc de către reprezentantul fiscal desemnat de contribuabil.
Adresa — se înscrie adresa domiciliului fiscal.
Cod de identificare fiscală — se înscrie codul de identificare fiscală al reprezentantului fiscal.

MODEL DECLARATIE – CLICK AICI

Sursa – Instr. de completare a formularului 200 „Declarație privind veniturile realizate”, cod 14.13.01.13
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 878/21.XII.2007 – anaf.ro

Articolul precedentCompletarea declaratiei 101 pentru anul 2009 (lamuriri ANAF)
Articolul următorActele normative care reglementeaza activitatea de avizare/autorizare PSI

3 COMENTARII

Lasă un răspuns

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.