AcasăSituatii financiare anualeAspecte legate de intocmirea si depunerea de catre persoanele juridice a bilantului...

Aspecte legate de intocmirea si depunerea de catre persoanele juridice a bilantului pentru 2009

In articolul urmator, vom trata aspecte legate de întocmirea şi depunerea de către persoanele juridice prevăzute la pct. I.1 a situaţiilor financiare anuale pentru exerciţiul financiar 2009. Astfel:

1. Persoanele juridice care la data bilanţului depăşesc limitele a două din cele 3 criterii de mărime prevăzute la art. 3, alin. (1) din Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1752/2005 pentru aprobarea reglementărilor contabile conforme cu directivele europene, şi anume:
– total active: 3.650.000 Euro
– cifra de afaceri netă: 7.300.000 Euro
– număr mediu salariaţi: 50
întocmesc situaţii financiare anuale care cuprind:
1. bilanţ (cod 10);
2. cont de profit şi pierdere (cod 20);
3. situaţia modificărilor capitalului propriu;
4. situaţia fluxurilor de trezorerie;
5. note explicative la situaţiile financiare anuale.
Acestea vor fi însoţite de formularul „Date informative” (cod 30) şi formularul „Situaţia activelor imobilizate” (cod 40).

2. Societăţile comerciale ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată, astfel cum este definită de legislaţia în vigoare privind piaţa de capital, întocmesc situaţii financiare anuale cuprinzând cele cinci componente prevăzute la pct. II. 1, chiar dacă nu depăşesc limitele a două din cele trei criterii de mărime prevăzute de reglementări. Acestea vor fi însoţite de formularul „Date informative” (cod 30) şi formularul „Situaţia activelor imobilizate” (cod 40).

3. Persoanele juridice care la data bilanţului nu depăşesc limitele a două dintre criteriile de mărime prevăzute la art. 3, alin. (1) din Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1752/2005 pentru aprobarea reglementărilor contabile conforme cu directivele europene întocmesc situaţii financiare anuale simplificate care cuprind:
1. bilanţ prescurtat (cod 10);
2. cont de profit şi pierdere (cod 20);
3. note explicative la situaţiile financiare anuale simplificate.
Opţional, ele pot întocmi situaţia modificărilor capitalului propriu şi/sau situaţia fluxurilor de trezorerie.
Acestea vor fi însoţite de formularul „Date informative” (cod 30) şi formularul „Situaţia activelor imobilizate” (cod 40).

4. În cazul entităţilor nou-înfiinţate, acestea pot întocmi pentru primul exerciţiu de raportare situaţii financiare anuale simplificate sau situaţii financiare anuale cu 5 componente. Pentru al doilea exerciţiu financiar de raportare, aceste entităţi analizează indicatorii determinaţi din situaţiile financiare anuale ale exerciţiului financiar precedent şi indicatorii determinaţi pe baza datelor din contabilitate şi a balanţei de verificare încheiate la sfârşitul exerciţiului financiar curent, întocmind situaţii financiare anuale în funcţie de criteriile de mărime înregistrate.

5. Pentru întocmirea situaţiilor financiare anuale aferente exerciţiului financiar 2009, încadrarea în criteriile de mărime prevăzute la art. 3 alin. (1) din Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1752/2005 se efectuează la sfârşitul exerciţiului financiar, pe baza indicatorilor determinaţi din situaţiile financiare anuale aferente exerciţiului financiar 2008 şi a indicatorilor determinaţi pe baza datelor din contabilitate şi a balanţei de verificare încheiate pentru sfârşitul exerciţiului financiar 2009, utilizându-se cursul de schimb valutar comunicat de Banca Naţională a României, valabil la data încheierii exerciţiului financiar.

6. Prevederile de mai sus referitoare la componentele situaţiilor financiare anuale, se aplică şi subunităţilor înregistrate în România, care aparţin unor persoane juridice cu sediul în străinătate.
În cazul acestor subunităţi, în scopul întocmirii situaţiilor financiare anuale, soldul conturilor 481 ˝Decontări între unitate şi subunităţi˝ şi 482 ˝Decontări între subunităţi˝ se transferă în contul 461 ˝Debitori diverşi˝/analitic distinct sau 462 ˝Creditori diverşi˝/analitic distinct, după caz, urmând ca, la începutul exerciţiului financiar următor, să se repună în conturile din care au provenit.

7. Notele explicative cuprinse în Secţiunea 8 din Reglementările contabile conforme cu Directiva a IV-a a Comunităţilor Economice Europene, nu sunt limitative, acestea urmând să conţină cel puţin informaţiile cerute de această secţiune.

8. În vederea raportării unitare a informaţiilor, bilanţul va purta simbolul cod 10, iar contul de profit şi pierdere – simbolul cod 20.
Pentru formularele „Bilanţ” (cod 10) se vor avea în vedere formatele prevăzute în Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 2374/2007 pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 1752/2005 pentru aprobarea reglementărilor contabile conforme cu directivele europene.

9. Situaţiile financiare anuale sunt semnate de persoanele în drept, cuprinzând şi numele în clar al acestora.
Rândul corespunzător calităţii persoanei care a întocmit situaţiile financiare se completează astfel:
– directorul economic, contabilul-şef sau altă persoană împuternicită să îndeplinească această funcţie, potrivit legii;
– persoane fizice sau juridice, autorizate potrivit legii, membre ale Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România;
Prin altă persoană împuternicită să îndeplinească această funcţie se înţelege orice persoană angajată, potrivit legii, care îndeplineşte condiţiile prevăzute de Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată.

10. Persoanele juridice vor completa datele de identificare (denumirea unităţii, adresa, telefonul şi numărul de înmatriculare la registrul comerţului), precum şi datele referitoare la încadrarea corectă în forma de proprietate şi codul unic de înregistrare, citeţ, fără a se folosi prescurtări sau iniţiale. În căsuţe se vor trece codurile care delimitează încadrarea operatorului economic.
Persoanele juridice completează codul privind activitatea, cod format din 4 cifre (clase de activităţi), potrivit Clasificării Activităţilor din Economia Naţională – CAEN, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 656/1997 publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 301 şi 301 bis din 5 noiembrie 1997, cu actualizările ulterioare.

11. Persoanele juridice înscriu în formularul „Contul de profit şi pierdere”, la rândul 16 „Salarii şi indemnizaţii”, toate cheltuielile reprezentând drepturi salariale.
La acelaşi rând se va cuprinde şi contravaloarea tichetelor de masă acordate salariaţilor în baza prevederilor Legii nr. 142/1998 privind acordarea tichetelor de masă, cu completările ulterioare.
Aceste informaţii sunt prezentate, de asemenea, la rd. 30 din formularul „Date informative” (cod 30).

12. Persoanele juridice prevăzute la art. 1 din Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, indiferent de forma de organizare, forma de proprietate şi de reglementările contabile aplicabile au obligaţia să depună situaţii financiare anuale la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice, cu excepţia societăţilor comerciale.

13. Persoanele juridice prevăzute la art. 1 din Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu excepţia societăţilor comerciale, pot depune situaţiile financiare anuale la registratura unităţilor teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice sau la oficiile poştale, prin scrisori cu valoare declarată, potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 627/1995 privind îmbunătăţirea disciplinei depunerii bilanţurilor contabile şi a altor documente cu caracter financiar-contabil şi fiscal, de către agenţii economici şi alţi contribuabili, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 226 din 2 octombrie 1995. De asemenea, la depunerea situaţiilor financiare se vor avea în vedere şi prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1085/2003 pentru aplicarea unor prevederi ale Legii nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei, referitoare la implementarea Sistemului Electronic Naţional, cu modificările şi completările ulterioare.

14. Persoanele juridice care nu au desfăşurat activitate de la data înfiinţării până la sfârşitul exerciţiului financiar nu întocmesc situaţii financiare anuale, urmând să depună o declaraţie în acest sens, pe proprie răspundere, la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice, respectiv la oficiile Registrului Comerţului, care să cuprindă toate datele de identificare a entităţii:
– denumirea completă (conform certificatului de înmatriculare);
– adresa şi numărul de telefon;
– numărul de înregistrare la Registrul comerţului;
– codul fiscal/codul unic de înregistrare;
– capitalul social.

15. Conform prevederilor art. 36 din Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată:
(1) Termenele pentru întocmirea situaţiilor financiare anuale sunt următoarele:
a) pentru societăţile comerciale, societăţile/companiile naţionale, regiile autonome, institutele naţionale de cercetare-dezvoltare, 150 de zile de la încheierea exerciţiului financiar;
b) pentru celelalte persoane prevăzute la art. 1 din legea contabilităţii, 120 de zile de la încheierea exerciţiului financiar.
(2) Termenele pentru depunerea situaţiilor financiare anuale la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice sunt:
a) 150 de zile de la încheierea exerciţiului financiar, pentru persoanele prevăzute la alin. (1) lit. a) de mai sus, cu excepţia societăţilor comerciale;
b) 120 de zile de la încheierea exerciţiului financiar, pentru persoanele prevăzute la alin. (1) lit. b) de mai sus.
(3) Subunităţile înregistrate în România, care aparţin unor persoane juridice cu sediul în străinătate, depun situaţii financiare anuale aferente exerciţiului financiar 2009 la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice în termen de 150 de zile de la încheierea exerciţiului financiar.
Potrivit prevederilor art. 24, alin. (3) lit. d) din Legea nr. 26/1990 privind registrul comerţului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, subunităţile înregistrate în România, care aparţin unor persoane juridice cu sediul în străinătate, vor depune la registrul comerţului de la sediul sucursalei anual, situaţia financiară a comerciantului din străinătate, aprobată, verificată şi publicată potrivit legislaţiei statului în care comerciantul are domiciliul/sediul social, care va fi supusă aceloraşi formalităţi de publicitate prevăzute pentru situaţiile financiare ale societăţilor comerciale româneşti.

16. (1) Persoanele juridice, cu excepţia societăţilor comerciale, vor depune la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice pe suport magnetic, situaţiile financiare ale anului 2009, împreună cu situaţiile financiare anuale, listate cu ajutorul programului de asistenţă elaborat de Ministerul Finanţelor Publice, semnate şi ştampilate, potrivit legii.
(2) Situaţiile financiare anuale depuse la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice vor fi însoţite de formularul ˝Date informative˝ (cod 30) şi formularul ˝Situaţia activelor imobilizate˝ (cod 40).

17. Persoanele care de la constituire nu au desfăşurat activitate, cu excepţia societăţilor comerciale, precum şi cele aflate în lichidare, potrivit legii, vor depune o declaraţie în acest sens, în termen de 60 de zile de la încheierea exerciţiului financiar, la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice.

18. (1) Conform art. 185 şi 201 din Legea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, începând cu exerciţiul financiar 2009 societăţile comerciale vor depune situaţiile financiare anuale numai la oficiile Registrului Comerţului.
Potrivit prevederilor art. 185 alin. (4) din aceeaşi lege, datele cuprinse în situaţiile financiare anuale sunt transmise în formă electronică de către oficiile Registrului Comerţului către Ministerul Finanţelor Publice, în condiţiile stabilite în acest sens.
(2) Situaţiile financiare anuale depuse la oficiile Registrului Comerţului vor fi însoţite de formularul ˝Date informative˝ (cod 30) şi formularul ˝Situaţia activelor imobilizate˝ (cod 40).

19. Societăţile comerciale care de la constituire nu au desfăşurat activitate, precum şi cele aflate în lichidare, potrivit legii, vor depune o declaraţie în acest sens, pe suport electronic şi listate, cu semnăturile corespunzătoare, în termen de 60 de zile de la încheierea exerciţiului financiar, la oficiile Registrului Comerţului.

20. Potrivit art. 29 şi 30 din Legea contabilităţii nr.82/1991, republicată, „Situaţiile financiare anuale vor fi însoţite de raportul administratorilor, raportul de audit sau raportul comisiei de cenzori, după caz, şi de propunerea de distribuire a profitului sau de acoperire a pierderii contabile.
Situaţiile financiare vor fi însoţite de o declaraţie scrisă a persoanelor prevăzute la art. 10 alin. (1) prin care îşi asumă răspunderea pentru întocmirea situaţiilor financiare anuale şi confirmă că:
a) politicile contabile utilizate la întocmirea situaţiilor financiare anuale sunt în conformitate cu reglementările contabile aplicabile;
b) situaţiile financiare anuale oferă o imagine fidelă a poziţiei financiare, performanţei financiare şi a celorlalte informaţii referitoare la activitatea desfăşurată;
c) persoana juridică îşi desfăşoară activitatea în condiţii de continuitate.”

21. Situaţiile financiare anuale aferente exerciţiului financiar 2009 se întocmesc în lei. Această unitate de măsură se va trece pe fiecare formular în parte.

22. În „Situaţia activelor imobilizate” (cod 40), informaţiile sunt înscrise la costul istoric sau la valoarea reevaluată a imobilizărilor, după caz.

23. În formularul „Date informative”, la rândurile 01 şi 02 coloana 1, persoanele juridice care au în subordine subunităţi vor înscrie cifra 1, indiferent de numărul acestora.
La rândurile privind plăţile restante se înscriu sumele de la sfârşitul exerciţiului financiar, care au depăşit termenele de plată prevăzute în contracte sau acte normative.

VEZI SI ARTICOLELE URMATOARE:
– Conform caror reglementari contabile aplicabile se intocmesc situatiile financiare pentru exercitiul financiar 2009 – LINK
– Cine poate sa semneze bilantul la 31.12.2009? – LINK
– TOTUL LA ZI DESPRE BILANT 2009 – LINK


Descoperă mai multe la CabinetExpert.ro - blog contabilitate

Abonează-te ca să primești ultimele articole prin email.

3 COMENTARII

LĂSAȚI UN MESAJ

Introduceți aici numele dvs.

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

- Advertisment -
- Advertisement -
error: Conținutul este protejat !!

Descoperă mai multe la CabinetExpert.ro - blog contabilitate

Abonează-te acum ca să citești în continuare și să ai acces la întreaga arhivă.

Continuă lectura