Proiect nou de lege pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal

0
259

România, în calitate de stat membru al Uniunii Europene, trebuie să asigure transpunerea internă şi aplicarea legislaţiei comunitare. În sensul continuării procesului de aliniere cu acquis-ul din domeniul politicii fiscale, România trebuie să transpună obligatoriu până la 31 decembrie 2009, cu aplicare din 2010, următoarele prevederi europene:

Din punctul de vedere al impozitului pe profit, se impune continuarea transpunerii în legislaţia naţională a prevederilor Directivei 90/434/CEE privind impunerea fuziunilor, divizărilor şi transferului activelor şi schimburilor de valori mobiliare între companii ale unor state membre diferite, amendată prin Directiva 2005/19/CE.

Din punctul de vedere al TVA-ului, Romania trebuie sa transpuna in legislatia nationala toate Directivele europene pe care statele membre trebuie sa le aplice obligatoriu de la data de 1 ianuarie 2010:
– Directiva 2008/8/CE a Consiliului de modificare a Directivei 2006/112/CE în ceea ce priveşte locul de prestare a serviciilor;
– Directiva 2008/9/CE a Consiliului de stabilire a normelor detaliate privind rambursarea taxei pe valoare adăugată, prevăzută în Directiva 2006/112/CE, către persoane impozabile stabilite în alt stat membru decât statul membru de rambursare;
– Directiva 2008/117/CE a Consiliului din 16 decembrie 2008 de modificare a Directivei 2006/112/CE, în vederea combaterii fraudei fiscale legate de operaţiunile intracomunitare.
Din punctul de vedere al TVA-ului se impune adoptarea unor măsuri pentru evitarea procedurii de infringement datorată existenţei în cuprinsul Codului fiscal a unor prevederi ce reglementeaza înscrierea în facturi a unor informaţii suplimentare faţă de cele prevăzute de legislaţia europeană în domeniu.

Din punctul de vedere al accizelor, Romania are obligaţia transpunerii în legislaţia naţională a Directivei 2008/118/CE care reglementează regimul general al accizelor, obligaţie prevăzută la art. 48 din directivă pentru toate statele membre.
Din punctul de vedere al accizelor, în cazul unor produse supuse accizelor, altele decât cele supuse accizelor armonizate, se impun o serie de modificari ale prevederilor cuprinse in Codul Fiscal in sensul respectarii dreptului comunitar în ceea ce priveşte regulile de impozitare, precum şi în sensul evitarii declanşării de către Comisia Europeană a procedurii de infringement împotriva României, şi implicit aplicării de măsuri sancţionatorii.

În acest context, Ministerul Finantelor Publice propune urmatoarele modificari şi completari ale Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal:

În domeniul impozitului pe profit se continua procesul de transpunere în legislaţia naţională a prevederilor Directivei 90/434/CEE privind impunerea fuziunilor, divizărilor şi transferului activelor şi schimburilor de valori mobiliare între companii ale unor state membre diferite, amendată prin Directiva 2005/19/CE, cu privire la:
– regimul fiscal aplicabil sediilor permanente ale persoanelor juridice române implicate în operaţiuni de reorganizare;
– regimul fiscal aplicabil „societăţilor europene” şi „societăţilor cooperative europene”, înfiinţate potrivit legislaţiei europene.

În domeniul TVA se transpune Directiva 2008/8/CE a Consiliului de modificare a Directivei 2006/112/CE în ceea ce priveşte locul de prestare a serviciilor, care va conduce la:
– modificarea regulilor referitoare la locul prestării serviciilor, astfel:

* serviciile prestate de o persoană impozabilă către o altă persoană impozabilă vor avea locul, respectiv se vor impozita la locul unde este stabilit beneficiarul, indiferent că este o persoană impozabilă stabilită în interiorul Comunităţii sau în afara Comunităţii;
* serviciile prestate de o persoană impozabilă către o persoană neimpozabilă vor avea locul, respectiv se vor impozita, acolo unde prestatorul este stabilit.
De la aceste reguli generale există excepţii stabilite expres de directivă: serviciile legate de bunuri imobile, care se vor impozita la locul unde se află bunul imobil, serviciile de restaurant şi catering care se vor impozita la locul prestării efective, ş.a.
* introducerea obligaţiei persoanelor impozabile de a depune declaraţii recapitulative pentru serviciile prestate către persoane impozabile stabilite în Comunitate, asemenea celor care se depun în prezent pentru livrări şi achiziţii intracomunitare de bunuri.

În domeniul TVA se transpune Directiva 2008/9/CE a Consiliului de stabilire a normelor detaliate privind rambursarea taxei pe valoare adăugată, prevăzută în Directiva 2006/112/CE, către persoane impozabile stabilite în alt stat membru decât statul membru de rambursare. Principala măsură constă în introducerea posibilităţii persoanelor impozabile de a depune cererile de rambursare la autoritatea fiscală din statul în care sunt stabilite, urmând ca autoritatea fiscală să transmită electronic cererea în statul membru care trebuie să facă rambursarea, respectiv cel în care s-au realizat cumpărările.
În domeniul TVA se transpune Directiva 2008/117/CE a Consiliului din 16 decembrie 2008 de modificare a Directivei 2006/112/CE, în vederea combaterii fraudei fiscale legate de operaţiunile intracomunitare. Principala măsură constă în introducerea obligaţiei de depunere lunară a declaraţiilor recapitulative pentru livrări/achiziţii intracomunitare şi servicii intracomunitare.
În domeniul TVA se modifica articolele din Codul fiscal care prevăd obligativitatea înscrierii unor informaţii suplimentare în facturi pe lângă cele impuse de Directiva 2006/112/CE.

În domeniul accizelor se transpun prevederile Directivei 2008/118/CE care va conduce la:
– modificarea şi completarea unor definiţii ale operatorilor economici ce efectuează operaţiuni cu produse accizabile (de exemplu destinatar înregistrat, expeditor înregistrat);
– redefinirea momentului de eliberare pentru consum a produselor supuse accizelor armonizate;
– definirea expresă a plătitorilor de accize în cazul produselor supuse accizelor armonizate;
– crearea cadrului juridic necesar introducerii sistemului informatizat pentru facilitarea şi monitorizarea circulaţiei intracomunitare a produselor accizabile în regim suspensiv de accize (EMCS);
– stabilirea procedurilor care trebuie utilizate pentru aplicarea sistemului informatizat;
– introducerea posibilităţii de împărţire a responsabilităţii de garantare a riscului de neplată a accizelor care ar putea deveni exigibile;
– stabilirea regimului accizelor pentru lipsurile şi pierderile de produse accizabile în afara regimului suspensiv de accize (produse cu accize plătite).

În domeniul accizelor se elimina din sfera de aplicare a accizelor produsele pentru care accizele sunt stabilite în cote procentuale. Prin eliminarea din sfera de aplicare a accizelor pentru produsele respective (confecţii din blănuri naturale, articole din cristal, bijuterii din aur şi/sau din platină, produse de parfumerie, arme şi arme de vânătoare, altele decât cele de uz militar, iahturi şi alte nave şi ambarcaţiuni cu sau fără motor pentru agrement, motoare cu putere peste 25 CP destinate iahturilor şi altor nave şi ambarcaţiuni pentru agrement) se evită iniţierea procedurii de infringement de către Comisia Europeană împotriva României.
În domeniul accizelor se stabilesc o serie de dispoziţii tranzitorii pentru deplasările de produse accizabile în regim suspensiv de accize către alte state membre care nu au adoptat sistemul informatizat.

Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal elaborat de Ministerul Finantelor Publice a fost postat pe site-ul www.mfinante.ro, la sectiunea Transparenţă decizională:
– pentru textul legii – click aici
– pentru expunerea de motive – click aici

Lasă un răspuns

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.