AcasăIntreprinderi IndividualeInfo util - regimul juridic al întreprinderii individuale

Info util – regimul juridic al întreprinderii individuale

În temeiul dreptului la liberă iniţiativă, al dreptului la liberă asociere şi al dreptului de stabilire, orice persoană fizică, cetăţean român sau cetăţean al unui alt stat membru al Uniunii Europene ori al Spaţiului Economic European, poate desfăşura activităţi economice pe teritoriul României în toate domeniile, meseriile, ocupaţiile sau profesiile pe care legea nu le interzice în mod expres pentru libera iniţiativă.
Prin activitate economică se înţelege activitatea agricolă, industrială, comercială, desfăşurată pentru obţinerea unor bunuri sau servicii a căror valoare poate fi exprimată în bani şi care sunt destinate vânzării ori schimbului pe pieţele organizate sau unor beneficiari determinaţi ori determinabili, în scopul obţinerii unui profit.

În baza Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 44/2008 privind desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 328/2008, persoanele fizice pot desfăşura activităţi economice individual şi independent, ca întreprinzători titulari ai unei întreprinderi individuale.

Persoanele fizice care pot desfăşura activităţi economice trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:
a) au împlinit vârsta de 18 ani, în cazul persoanelor fizice care solicită autorizarea pentru desfăşurarea de activităţi economice
b) nu au săvârşit fapte sancţionate de legile financiare, vamale şi cele care privesc disciplina financiar-fiscală de natura celor care se înscriu în cazierul fiscal;
c) au un sediu profesional declarat;
d) declară pe propria răspundere că îndeplinesc condiţiile de funcţionare prevăzute de legislaţia specifică în domeniul sanitar, sanitar-veterinar, protecţiei mediului şi al protecţiei muncii.
Prin întreprindere individuală se înţelege întreprinderea economică, fără personalitate juridică, organizată de un întreprinzător persoană fizică.
Întreprinderea individuală care desfăşoară orice activitate economică permanent, ocazional sau temporar în România trebuie să aibă un sediu profesional pe teritoriul României şi trebuie să fie înregistrată şi autorizată în condiţiile ordonanţei de urgenţă menţionată mai sus.

Înregistrarea şi autorizarea funcţionării

Întreprinzătorul persoană fizică titular al întreprinderii individuale este comerciant persoană fizică de la data înregistrării sale în registrului comerţului. Cererea de autorizare a funcţionării va fi însoţită de documentaţia de susţinere care va cuprinde:
– carte de identitate sau paşaportul titularului întreprinderii individuale, fotocopie certificată olograf de către titular privind conformitatea cu originalul;
– document care să ateste drepturile de folosinţă asupra sediului profesional, precum: contract de închiriere, de comodat, certificat de moştenitor, contract de vânzare-cumpărare;
– declaraţie de luare în spaţiu sau orice alt act juridic care conferă dreptul de folosinţă etc., copie legalizată;
– declaraţie pe propria răspundere care să ateste îndeplinirea condiţiilor legale de funcţionare prevăzute de legislaţia specială din domeniul sanitar, sanitar-veterinar, protecţiei mediului şi protecţiei muncii;
– fotocopii certificate olograf de pe documentele care atestă pregătirea profesională dacă aceasta este cerută potrivit unor prevederi legale speciale;
– fotocopii certificate olograf de pe documentele care atestă experienţa profesională, dacă este cazul.

Documentele care atestă pregătirea sau experienţa profesională pot fi: diploma, certificatul sau adeverinţa prin care se dovedeşte absolvirea unei instituţii de învăţământ, certificatul de calificare profesională sau de absolvire a unei forme de pregătire profesională organizată în condiţiile legii, în vigoare la data eliberării acestuia, certificatul de competenţă profesională, cartea de meşteşugar, carnetul de muncă al solicitantului, declaraţia de notorietate cu privire la abilitatea de a desfăşura activitatea pentru care se solicită autorizarea, eliberată de primarul localităţii respective în mod gratuit în cazul meseriilor tradiţionale artizanale, atestatul de recunoaştere şi de echivalare pentru persoanele fizice care au dobândit calificarea în străinătate, atestatul de recunoaştere a calificării dobândite în străinătate în afara sistemului de învăţământ, orice alte dovezi care să ateste experienţa profesională.
Întreprinderea individuală nu dobândeşte personalitate juridică prin înregistrarea în registrul comerţului.
Certificatul de înregistrare, conţinând codul unic de înregistrare, este documentul care atestă înregistrarea în registrul comerţului autorizarea funcţionării, precum şi luarea în evidenţă de către autoritatea fiscală competentă.

Obligaţii declarative

Ulterior obţinerii certificatului de înregistrare, persoanele fizice au obligaţia să se prezinte la administraţia finanţelor publice unde sunt înregistraţi, în termen de 15 zile, pentru declararea opţiunii privind modul de impozitare (în sistem real sau la normă de venit) şi pentru depunerea declaraţiei referitoare la veniturile şi cheltuielile estimate a se realiza în anul respectiv. În cursul anului contribuabilii plătesc 4 tranşe de impozit anticipat stabilit de organul fiscal, urmând ca până pe data de 15 mai a anului următor să depună declaraţia cod 200 „Declaraţie privind veniturile realizate” cu veniturile şi cheltuielile efectiv realizate cu excepţia celor care sunt impuşi la normă de venit şi nu au început activitatea în luna decembrie a anului anterior. Persoanele care au optat pentru determinarea venitului net în sistem real vor organiza contabilitatea în partidă simplă conform Ordinului ministrului Finanţelor Publice nr. 1.040/2004.

Alte precizări

Pentru organizarea şi exploatarea întreprinderii sale, întreprinzătorul persoană fizică în calitate de angajator persoană fizică poate angaja terţe persoane cu contract individual de muncă înregistrat la inspectoratul teritorial de muncă potrivit legii, şi poate colabora cu alte persoane fizice autorizate, cu alţi întreprinzători persoane fizice-titulari ai unor întreprinderi individuale sau reprezentanţi ai unor întreprinderi familiale ori cu alte persoane juridice, pentru efectuarea unei activităţi economice, fără ca aceasta să îi schimbe statutul juridic dobândit.
Întreprinzătorul persoană fizică titular al unei întreprinderi individuale nu va fi considerat un angajat al unor terţe persoane cu care colaborează, chiar dacă colaborarea este exclusivă.
Întreprinzătorul persoană fizică titular al unei întreprinderi individuale poate cumula şi calitatea de salariat al unei terţe persoane care funcţionează atât în acelaşi domeniu, cât şi într-un alt domeniu de activitate economică decât cel în care şi-a organizat întreprinderea individuală.
Întreprinzătorul persoană fizică titular al unei întreprinderi individuale este asigurat în sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale şi are dreptul de a fi asigurat în sistemul asigurări sociale de sănătate al asigurări pentru şomaj.
Persoana fizică titulară a întreprinderii individuale răspunde pentru obligaţiile sale cu patrimoniul de afectaţiune dacă acesta a fost constituit, şi în completare, cu întreg patrimoniul, iar în caz de insolvenţă va fi supusă procedurii simplificate prevăzute de Legea nr. 85/2006, cu modificările şi ulterioare. Prin patrimoniul de afectaţiune se înţelege totalitatea bunurilor, drepturilor şi obligaţiilor titularului întreprinderii individuale afectate scopului exercitării unei activităţi economice.
Întreprinzătorul persoană fizică titular al unei întreprinderi individuale îşi încetează activitatea şi este radiat din registrul comerţului prin deces, prin voinţa acestuia sau ca urmare a unei înmatriculări sau a unei menţiuni la Oficiul Registrului Comerţului care îl prejudiciază.
Cererea de radiere, însoţită de copia certificată pentru conformitate cu originalul a actelor doveditoare, după caz, se depune la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă tribunalul unde îşi are sediul profesional, de către orice persoană interesată.

Baza legală:
– OUG nr. 44/2008 privind desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 328/2008 – document integral

Info via – finantevalcea.ro

4 COMENTARII

  1. Buna ziua,

    Am infiintat o Intreprindere Individuala dupa terminarea somajului si am facut contract pentru plata contributiilor la sanatate si pensii. Din data de 15 martie 2011, am reusit sa ma si angajez. Daca aceste contributii imi vor fi acum retinute si virate de catre angajator, pe intreprinderea individuala mai trebuie sa pastrez aceste contracte si sa virez contributiile? Multumesc anticipat.

LĂSAȚI UN MESAJ

Introduceți aici numele dvs.

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

- Advertisment -
- Advertisement -
error: Conținutul este protejat !!