AcasăGeneralDocumente necesare pentru dizolvarea unui SRL cu mai multi asociati

Documente necesare pentru dizolvarea unui SRL cu mai multi asociati

Documentele necesare pentru înregistrarea menţiunilor privind dizolvarea de drept a SNC, SCS, SRL cu mai mulţi asociaţi, SA şi SCA (cf. – art. 227 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 31/1990, republicată):

Etapa I
1. Cerere de înregistrare (original);
2. Hotărârea AGA prin care se ia act de dizolvarea de drept a societăţii ca urmare a expirării duratei de funcţionare şi se decide numirea lichidatorilor cu menţiunea încetării mandatului membrilor organelor de administrare şi/sau de conducere ale persoanei juridice precum şi radierea societăţii după efectuarea lichidării (original);
3. Declaraţiile date pe proprie răspundere de către lichidatori din care să rezulte că îndeplinesc condiţiile legale pentru deţinerea acestei calităţi (original);
4. Dacă este cazul: datele de identificare pentru lichidatorul persoană juridică (copie), precum şi declaraţia dată pe proprie răspundere de către persoanele fizice desemnate să reprezinte lichidatorul persoană juridică, din care să rezulte că îndeplinesc condiţiile legale pentru deţinerea acestei calităţi (original);
5. Specimenele de semnătură ale lichidatorilor (original);
6. Dacă este cazul – împuternicire specială (în formă autentică), avocaţială sau delegaţie pentru persoanele desemnate să îndeplinească formalităţile legale (original).
7. Dovezile privind plata taxelor/tarifelor legale:
– taxa judiciară de timbru, în original;
– timbre judiciare;
– taxa de registru;
– tariful de publicare în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a.

Etapa a-II-a

1. Cerere de radiere (original) – link;
2. Actul de numire a lichidatorului;
3. Situaţia financiară de lichidare şi proiectul de repartizare a activului semnat de asociaţi/ acţionari (copie);
4. Raportul lichidatorilor (original);
5. Certificatul de înregistrare şi anexa/anexele la acesta (originale);
6. Certificatul emis de organul fiscal competent din care să rezulte că societatea nu are datorii la bugetul de stat şi la contribuţiile sociale (copie);
7. Dacă este cazul:
– darea de seamă asupra gestiunii administratorilor şi raportul cenzorilor/auditorilor financiari, dacă unul sau mulţi administratori din SCA şi SA au fost numiţi lichidatori (original);
– registrele SA şi SCA.
8. Dacă este cazul:
– hotărârea judecătorească irevocabilă prin care s-a respins opoziţia.
– avizele prealabile prevăzute de legile speciale (original);
– împuternicire specială (în formă autentică), avocaţială sau delegaţie pentru persoanele desemnate să îndeplinească formalităţile legale (original).
9. Dovezile privind plata taxelor/tarifelor legale:
– taxa judiciară de timbru, în original;
– timbre judiciare;
– taxa de registru.

INFORMATII IMPORTANTE:

– Modele acte necesare ONRC – link
– Copiile de pe actele doveditoare vor fi certificate pentru conformitate cu originalele, sub semnătură, cu menţionarea în clar a numelui, de către persoanele care, potrivit legii, pot întocmi şi semna cererea.
– În cazul persoanelor fizice sau juridice nerezidente, actele se depun în original şi traducerea realizată de un traducător autorizat a cărui semnătură este legalizată de un notar public.
– Soluţionarea cererii revine în competenţa judecătorului delegat care poate cere administrarea şi a altor acte doveditoare decât cele enumerate.
– Redactarea actelor, obţinerea autentificării sau, după caz, darea de dată certă, acordarea de îndrumări pentru completarea corectă a cererii de înregistrare pot fi efectuate, contra cost, prin serviciile de asistenţă din cadrul oficiului registrului comerţului de pe lângă tribunal.
– Formularele se distribuie la sediul ORC sau se pot prelua de pe Internet (www.registrulcomertului.ro/www.onrc.ro).
– Cererea de înregistrare, înscrisurile prevăzute de lege şi dovezile privind plata taxelor şi tarifelor legale, precum şi timbrele judiciare corespunzătoare, îndosariate şi numerotate, se depun de către solicitant la ORCT direct sau prin poştă, cu scrisoare cu valoare declarată şi confirmare de primire, ori prin mijloace electronice. Cererea transmisă în formă electronică va avea încorporată, ataşată sau logic asociată semnătura electronică extinsă, în acest caz urmând a se depune dovada achitării timbrului judiciar.
– Înscrisurile a căror înregistrare, menţionare sau publicare se solicită la ORCT vor fi tehnoredactate de către solicitant în limba română, vor fi lizibile, fără ştersături sau adăugări, sub sancţiunea respingerii acestora.
– În cazul SA, SCA, SNC, SCS şi SRL, lichidatorul are obligaţia ca, mai înainte de a solicita radierea societăţii, să depună la oficiul registrului comerţului, cu cerere de depunere şi menţionare acte, situaţia financiară finală pentru a fi menţionată în registrul comerţului şi publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, sau după caz, pe pagina de internet a ONRC, pentru a asigura dreptul fiecărui acţionar/asociat de a face opoziţie în condiţiile art. 62 din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

ALTE INFORMATII:

– Actul de numire a lichidatorilor va conţine: antetul firmei, nr. şi data, semnăturile persoanelor abilitate; în cazul în care actul modificator este un act adiţional în formă autentică, nu se va mai depune şi hotărârea adunării generale în baza căreia acesta a fost încheiat.
– Declaraţiile date pe proprie răspundere de către lichidatori pot fi făcute cu darea de dată certă prin serviciile de asistenţă din cadrul ORC, în formă autentificată de notarul public, în formă atestată de avocat în condiţiile Legii nr. 51/1995, modificată şi completată; potrivit art. 252 alin. (2) şi art. 260 alin. (2) din Legea nr. 31/1990, republicată, lichidatorii au obligaţia să depună la ORC specimenul de semnătură şi să ceară radierea societăţii din registrul comerţului.
– Lichidatorii au obligaţia să depună la ORC specimenul de semnătură, care poate fi dat în formă autentică la notarul public, în faţa judecătorului delegat, al directorului ORC sau a înlocuitorului acestuia care va certifica semnătura. De asemenea aceştia au obligaţia să ceară radierea societăţii din registrul comerţului în termen de 15 zile de la terminarea lichidării conform art. 260 din Legea nr. 31/1990 republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
– Situaţia financiară de lichidare şi de repartizare a activului aprobată de asociaţi/membri va fi certificată de către persoanele autorizate, potrivit legii şi publicată în condiţiile legii;
– Taxele legale pot fi achitate în numerar sau cu card bancar la casieriile ORC, precum şi cu mandat poştal, ordin de plată etc.
– Dacă s-a optat pentru transmiterea documentelor, care atestă înregistrarea în registrul comerţului, prin poştă, se percepe un tarif aprobat prin ordin al ministrului justiţiei.

SURSA – onrc.ro

LĂSAȚI UN MESAJ

Introduceți aici numele dvs.

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

- Advertisment -
- Advertisement -
error: Conținutul este protejat !!