AcasăIntreprinderi IndividualeDocumentele necesare pentru inregistrarea intreprinzatorilor persoane fizice, titulari ai intreprinderilor individuale

Documentele necesare pentru inregistrarea intreprinzatorilor persoane fizice, titulari ai intreprinderilor individuale

Documentele necesare pentru înregistrarea în registrul comerţului, înregistrarea fiscală şi autorizarea funcţionării
întreprinzătorilor persoane fizice titulari ai întreprinderilor individuale, sunt aceleasi ca si in cazul constituirii unui PFA, subiect tratat intr-un articol anterior – link.
Dar totusi, le mai detaliem odata, pentru modelele de cereri rugandu-va sa urmati linkul de la articolul anterior (mentionat putin mai sus):

1. Cererea de înregistrare (original cod 11-10-180);
2. Dovada verificării disponibilităţii şi rezervării firmei (original);
3. Carte de identitate sau paşaport titulari întreprindere individuală (fotocopie certificată olograf de către titular privind
conformitatea cu originalul);
4. Documente care atestă drepturile de folosinţă asupra sediului profesional/punctelor de lucru (copie legalizată sau copie
certificată de parte);
5. Dacă este cazul, avizul privind schimbarea destinaţiei imobilelor colective cu regim de locuinţă, prevăzut de
Legea nr. 230/2007 (completat pe formular-tip, original);
6. Specimenul de semnătură al întreprinzătorului persoană fizică titulară a întreprinderii individuale (original);
7. Informaţiile din cazierul fiscal (se obţin de către ORCT);
8. Declaraţia-tip pe propria răspundere care să ateste îndeplinirea condiţiilor legale de funcţionare prevăzute de legislaţia
specială din domeniul sanitar, sanitar-veterinar, protecţiei mediului şi protecţiei muncii (original – model 1 sau model 2, după caz).
9. Dacă este cazul:
– precizare din care să rezulte că titularul dreptului de proprietate înţelege să afecteze folosinţa spaţiului în vederea stabilirii sediului profesional al întreprinderii individuale (declaraţie, etc.);
– declaraţia privind patrimoniul de afectaţiune, în original, şi documentele care atestă efectuarea vărsămintelor sau calitatea de proprietar, după caz (copii certificate);
– documentele care atestă pregătirea profesională (fotocopii certificate olograf);
– documentele care atestă experienţa profesională (fotocopii certificate olograf);
10. În cazul persoanelor fizice care desfăşoară activitate economică autorizată şi recunoscută într-un alt stat membru al UE sau al Spaţiului Economic European, documentaţia care atestă funcţionarea legală, obţinută în celalalt stat (fotocopie şi traducere în limba română certificată olograf).
11. Dovezile privind plata taxelor/tarifelor legale: taxele de registru.

NOTĂ:
– Copiile de pe actele doveditoare vor fi certificate olograf pentru conformitate cu originalele de către întreprinzătorii persoane fizice titulari ai întreprinderilor individuale; în cazul întreprinzătorilor persoane fizice nerezidente titulari ai întreprinderilor individuale, se depun copii certificate şi traducerea realizată de un traducător autorizat a cărui semnătură să fie legalizată de un notar public.
– Soluţionarea cererii revine în competenţa directorului oficiului registrului comerţului de pe lângă tribunal care poate
dispune prin rezoluţie motivată administrarea şi a altor acte doveditoare.
– Redactarea cererii, acordarea de îndrumări pentru completarea corectă a cererii de înregistrare, efectuarea
formalităţilor de depunere a documentelor şi de reprezentare a persoanei fizice la oficiul registrului comerţului de pe
lângă tribunal pot fi efectuate, prin birourile de asistenţă şi reprezentare care funcţionează în cadrul primăriilor.
– Formularele se distribuie la sediul ORC sau se pot prelua de pe Internet (www.registrulcomertului.ro/www.onrc.ro).
– Documentele se depun la ORC în raza căruia întreprinzătorii persoane fizice titulari ai întreprinderilor individuale îşi stabilesc
sediul profesional, la ghişeu, prin corespondenţă sau prin biroul de asistenţă şi reprezentare din cadrul primăriilor.
– Obţinerea certificatului de cazier fiscal pentru întreprinzătorii persoane fizice titulari ai întreprinderilor individuale se
efectuează de către oficiul registrului comerţului de pe lângă tribunal, cu plata taxelor şi tarifelor legale.

INFO UTIL:

1. Un document care atestă drepturile de folosinţă asupra sediului profesional şi a punctelor de lucru, la alegerea
solicitantului, care poate fi: extras de carte funciară în termen de valabilitate la depunere dar nu mai vechi de 30 de zile,
în original, contract de vânzare cumpărare, contract de donaţie în formă autentică, certificat de moştenitor, act notarial de ieşire din indiviziune sau de delimitare a proprietăţii, hotărâre judecătorească definitivă privind proprietatea sau
folosinţa/uzufructul, hotărârea judecătorească definitivă de ieşire din indiviziune, proces-verbal de recepţie a
construcţiei, act de adjudecare a imobilului vândut în cadrul executării silite, contract de schimb, contract de închiriere
(înregistrat la administraţia finanţelor publice pentru cel încheiat între persoane fizice şi persoane juridice), contract de
subînchiriere, contract de concesiune, contract de leasing imobiliar, contract de comodat, contract de uz, contract de
uzufruct, certificat de rol fiscal/rol agricol, în original, în termen de valabilitate, declaraţie de luare în spaţiu, în original,
sau orice alt act juridic care conferă dreptul de folosinţă.
2. Documentele privind pregătirea sau experienţa profesională se atestă, după caz, cu documente cum sunt:
– diploma;
– certificatul sau adeverinţa prin care se dovedeşte absolvirea unei instituţii de învăţământ;
– certificatul de calificare profesională sau de absolvire a unei forme de pregătire profesională, organizată în condiţiile
legii în vigoare la data eliberării acestuia;
– certificatul de competenţă profesională (cartea de meşteşugar, carnetul de muncă al solicitantului, declaraţie de
notorietate cu privirea la abilitatea de a desfăşura activitatea pentru care se solicită autorizarea, eliberată de primarul
localităţii respective în mod gratuit, în cazul meseriilor tradiţionale artizanale);
– atestatul de recunoaştere şi/sau echivalare pentru persoanele fizice care au dobândit calificarea în străinătate;
– atestatul de recunoaştere a calificării dobândite în străinătate, în afara sistemului de învăţământ;
– orice alte dovezi care să ateste experienţa profesională.
3. Specimenul de semnătură al întreprinzătorului persoană fizică titular al întreprinderii individuale se depune la oficiul
registrului comerţului odată cu cererea de înregistrare şi pot fi date, în faţa directorului ORC sau a înlocuitorului acestuia
care va certifica semnătura.
4. Taxele legale pot fi achitate în numerar sau cu card bancar la casieriile ORC, precum şi cu mandat poştal, ordin de plată
etc.
5. Dacă s-a optat pentru transmiterea documentelor, care atestă înregistrarea în registrul comerţului, prin poştă, se percepe un tarif aprobat prin ordin al ministrului justiţiei.

sursa – www.onrc.ro

2 COMENTARII

  1. Va rog un raspuns.
    Sunt asociat unic la un SRL cu activitatea suspendata. Pot infiinta o intreprindere individuala?

LĂSAȚI UN MESAJ

Introduceți aici numele dvs.

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

- Advertisment -
- Advertisement -
error: Conținutul este protejat !!