Documentele necesare privind schimbarea formei juridice a unei societati comerciale

0
387

Documentele necesare pentru înregistrarea menţiunilor privind schimbarea formei juridice a unei societăţi comerciale (art. 205 din Legea nr. 31/1990, republicată), sunt urmatoarele:

1. Cerere de înregistrare (original)- link;
2. Actul modificator al actului constitutiv (hotărârea adunării generale a asociaţilor/acţionarilor decizia asociatului unic (original);
3. Actul constitutiv, corespunzător noii forme juridice de societate (original);
4. Certificatul de înregistrare şi, după caz, anexa/anexele (original);
5. Dacă este cazul:
– alte acte doveditoare – declaraţii pe proprie răspundere ale asociaţilor/acţionarilor nou cooptaţi/ administratorilor sau cenzorilor nou numiţi (original), specimenele de semnătură ale reprezentanţilor legali (original), dovezile privind efectuarea vărsămintelor noilor aporturi pentru majorarea capitalului social (copii) etc.;
– actele de identitate ale fondatorilor, administratorilor, cenzorilor, auditorilor nou numiţi.
6. Declaraţia-tip pe propria răspundere semnată de asociaţi sau de administratori din care să rezulte, după caz, că:
– persoana juridică nu desfăşoară, la sediul social sau la sediile secundare, activităţile declarate, o perioadă de maximum 3 ani (model 1 – original);
– persoana juridică îndeplineşte condiţiile de funcţionare prevăzute de legislaţia specifică în domeniul sanitar, sanitarveterinar, protecţiei mediului şi protecţiei muncii pentru activităţile precizate în declaraţia-tip (model 2 – original).
7. Dacă este cazul:
– alte avize prealabile prevăzute de legile speciale (copie);
– împuternicire specială (în formă autentică), avocaţială sau delegaţie pentru persoanele desemnate să îndeplinească formalităţile legale (original);
8. Dovezile privind plata taxelor/tarifelor legale (dupa achitarea la casieria ORC teritorial/judetean):
– taxa judiciară de timbru, în original;
– timbre judiciare;
– taxa de registru;
– tariful de publicare în Monitorul Oficial, Partea a IV-a.

IMPORTANT:

– În conformitate cu prevederile art. 180 din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în cazul în care registrul acţionarilor este ţinut de către o societate de registru independent privat autorizată, este obligatorie menţionarea în registrul comerţului a firmei şi a sediului acesteia, precum şi a oricăror modificări intervenite cu privire la aceste elemente de identificare.
– Copiile de pe actele doveditoare vor fi certificate pentru conformitate cu originalele, sub semnătură, cu menţionarea în clar a numelui, de către persoanele care, potrivit legii, pot întocmi şi semna cererea.
– În cazul persoanelor fizice/juridice nerezidente, actele se depun în original sau copii certificate şi traducerea realizată de un traducător autorizat a cărui semnătură să fie legalizată de un notar public.
– Soluţionarea cererii revine în competenţa judecătorului delegat care poate dispune administrarea şi a altor acte doveditoare decât cele enumerate.
– În cazul în care concomitent cu transformarea formei juridice au loc şi alte modificări ale actului constitutiv, vor fi depuse şi înscrisurile prevăzute corespunzătoare respectivelor modificări.
– Redactarea actelor, obţinerea autentificării sau, după caz, darea de dată certă, acordarea de îndrumări pentru completarea corectă a cererii de înregistrare pot fi efectuate, contra cost, prin serviciile de asistenţă din cadrul oficiului registrului comerţului de pe lângă tribunal.
– Formularele se distribuie la sediul ORC sau se pot prelua de pe Internet (www.registrulcomertului.ro/www.onrc.ro).
– Cererea de înregistrare, înscrisurile prevăzute de lege şi dovezile privind plata taxelor şi tarifelor legale, precum şi timbrele judiciare corespunzătoare, îndosariate şi numerotate, se depun de către solicitant la ORCT direct, prin poştă, cu scrisoare cu valoare declarată şi confirmare de primire, sau prin mijloace electronice. Cererea transmisă în formă electronică va avea încorporată, ataşată sau logic asociată semnătura electronică extinsă, în acest caz urmând a se depune dovada achitării timbrului judiciar.
– Înscrisurile a căror înregistrare, menţionare sau publicare se solicită la ORCT vor fi tehnoredactate de către solicitant în limba română, vor fi lizibile, fără ştersături sau adăugări, sub sancţiunea respingerii acestora.

IMPORTANT DE STIUT:

1. Hotărârea adunării generale va conţine: antetul firmei, nr. şi data, semnăturile persoanelor abilitate; în cazul în care actul modificator este un act adiţional în formă autentică, nu se va mai depune şi hotărârea adunării generale în baza căreia acesta a fost încheiat.
2. Actul constitutiv va cuprinde, după caz, clauzele prevăzute de art. 7 sau 8 din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
3. Actul modificator şi actul constitutiv vor avea forma autentică în situaţiile prevăzute de art. 5 alin. (6) şi art. 204 alin. (2) şi alin. (6) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; în celelalte cazuri este suficientă darea de dată certă, acordată, în condiţiile legii, de către notarul public sau de către serviciul de asistenţă din cadrul ORC, atestarea de către avocat în condiţiile Legii nr. 51/1995, modificată sau încheierea actului sub semnătură privată;
4. Declaraţiile date pe propria răspundere de către persoanele care, potrivit legii, au această obligaţie, pot fi făcute în formă autentică de notarul public, în formă atestată de avocat în condiţiile Legii nr. 51/1995, modificată, sau cu darea de dată certă prin serviciile de asistenţă din cadrul ORC;
5. Specimenele de semnătură ale reprezentanţilor societăţii se depun la oficiul registrului comerţului odată cu cererea de
înregistrare, dacă au fost numiţi prin actul constitutiv şi pot fi date în formă autentică la notarul public, în faţa judecătorului delegat, a directorului ORC sau a înlocuitorului acestuia care va certifica semnătura;
6. Taxele legale pot fi achitate în numerar sau cu card bancar la casieriile ORC, precum şi cu mandat poştal, ordin de plată etc.;
7. Dacă s-a optat pentru transmiterea documentelor, care atestă înregistrarea în registrul comerţului, prin poştă, se percepe un tarif aprobat prin ordin al ministrului justiţiei.

SURSA – onrc.ro

Articolul precedentDepunere declaratia 200 on-line
Articolul următorContinut dosar pentru depunere bilant – ca tot se apropie termenul

Lasă un răspuns

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.