Hotararea CECCAR nr. 144 – text integral

9
1871

Hot. 144/12.01.2009 – pentru aprobarea Regulamentului privind stabilirea criteriilor şi modalităţilor pentru determinarea onorariilor, indemnizaţiilor şi compensaţiilor cuvenite experţilor contabili şi contabililor autorizaţi, precum şi societăţilor de profil, membri ai Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România – cu sprijinul amicilor am facut rost de text

În temeiul:
-art. 20 lit. c), art. 27 alin. (1) şi art. 44 din Ordonanţa Guvernului privind organizarea activităţii de expertiză contabilă şi a contabililor autorizaţi nr. 65/1994, republicată;
-pct. 3, pct. 18 lit. k) şi pct. 147 din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România, aprobat prin Hotărârea Conferinţei naţionale a experţilor contabili şi contabililor autorizaţi din România nr. 1/1995, republicat, cu modificările şi completările ulterioare;
-dezbaterilor din cadrul lucrărilor Consiliului superior al Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România în legătură cu materialele prezentate şi în baza stenogramei din 20 decembrie 2008;
-dezbaterilor din cadrul lucrărilor Biroului permanent al Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România în legătură cu materialele prezentate în baza stenogramei din 10 ianuarie 2009,

Consiliul superior al Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România adoptă următoarea hotărâre:

Art. 1. – Se aprobă Regulamentul privind stabilirea criteriilor şi modalităţilor pentru determinarea onorariilor, indemnizaţiilor şi compensaţiilor cuvenite experţilor contabili şi contabililor autorizaţi, precum şi societăţilor de profil, membri ai Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 2. – Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
Art. 3. – Organele alese şi structurile executive ale Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România vor duce la îndeplinire dispoziţiile prezentei hotărâri.

Preşedintele Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România – prof. univ. dr. Marin Toma

CAPITOLUL I
Norme generale

Art. 1. –
(1) Prezentul regulament stabileşte criteriile şi modalităţile pentru determinarea şi plata onorariilor, indemnizaţiilor şi compensaţiilor cuvenite experţilor contabili şi contabililor autorizaţi, precum şi societăţilor de profil, membri ai Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România, denumit în continuare Corpul, înscrişi în Tabloul Corpului, aprobat prin Hotărârea Consiliului superior al Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România nr. 08/117/2008, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, în baza art. 21 din Ordonanţa Guvernului nr. 65/1994 privind organizarea activităţii de expertiză contabilă şi a contabililor autorizaţi, republicată.
(2) Expertul contabil, contabilul autorizat şi societatea de profil – membri ai Corpului – sunt denumiţi în continuare profesionişti contabili.
(3) Tarifele şi elementele care stau la baza onorariilor, indemnizaţiilor şi compensaţiilor cuvenite experţilor contabili şi contabililor autorizaţi, precum şi societăţilor de profil, membri ai Corpului, prevăzute în prezentul regulament sunt stabilite în moneda naţională.
(4) Pornind de la necesitatea satisfacerii unor criterii şi condiţii minime de calitate a serviciilor prestate, tarifele sunt minime.
(5) Profesioniştii contabili au obligaţia să fundamenteze onorariile solicitate prin cantitatea şi calitatea serviciilor şi prin pregătirea, experienţa, aptitudinile şi abilităţile membrilor echipei.
Art. 2. –
(1) Pentru activitatea desfăşurată în beneficiul unui client, profesionistului contabil i se cuvin compensaţii pentru:
a) restituirea cheltuielilor de călătorie şi sejur;
b) indemnizaţii;
c) onorarii.
(2) Compensaţiile pentru restituirea cheltuielilor şi pentru indemnizaţii sunt cumulabile, în fiecare caz, dacă nu se prevede altfel prin prezentul regulament.
Art. 3. –
(1) Compensaţiile pentru restituirea cheltuielilor şi pentru indemnizaţii sunt determinate în sume fixe.
(2) Pentru determinarea onorariilor prevăzute în prezentul regulament, între un minimum şi un maximum, trebuie să se facă referire la natura, caracteristicile, durata, timpul şi cifra de afaceri sau valoarea activităţii şi, în plus, trebuie să se ţină seama de rezultatul economic urmărit, precum şi de avantajele, chiar şi nepatrimoniale, create pentru client.
Art. 4. –
(1) Cifra de afaceri luată ca bază pentru determinarea onorariilor se stabileşte potrivit celor prevăzute în prezentul regulament. Acolo unde cifra de afaceri nu este determinată sau nu poate fi determinată, se ia drept referinţă valoarea maximă a beneficiilor şi avantajelor create.
(2) Când există o disproporţie evidentă între prestaţiile efectuate şi onorariile stabilite pe baza cifrei de afaceri, onorariile datorate pot fi stabilite pe baza criteriilor şi măsurilor de echitate, ţinând seama de mărimea disproporţiei, angajamentului profesional şi de limitele maxime prevăzute în art. 20, 25, 33, 34, 35 şi 36, pe baza opiniei solicitate consiliului filialei Corpului din care face parte profesionistul contabil sau pe baza cererii documentate a clientului.
Art. 5. – Când prezentul regulament nu prevede onorarii minime şi maxime, pentru aplicarea concretă a criteriilor stabilite în art. 3, onorariile maxime sunt stabilite aplicându-se o majorare de 50% la onorariile indicate.
Art. 6. –
(1) Pentru activităţile de complexitate şi dificultate excepţionale, la toate onorariile maxime poate fi aplicată o majorare de până la 100%.
(2) Pentru prestaţiile efectuate în condiţii de urgenţă, la onorariile maxime poate fi aplicată o majorare de până la 50%.
(3) Majorările prevăzute în prezentul articol nu sunt cumulabile între ele.
Art. 7. –
(1) Profesionistul contabil care exercită profesia într-o localitate cu mai puţin de 200.000 de locuitori poate aplica la onorariile minime o reducere de maximum 15%.
(2) Profesionistul contabil care este înscris în Tabloul Corpului de mai puţin de 3 ani poate aplica la onorariile minime o reducere de maximum 30%.
Art. 8. –
(1) Facturarea prestaţiilor efectuate are loc, de regulă, în momentul încheierii activităţii. Atunci când misiunea este de durată mai mare, se pot prezenta clientului facturi la sfârşitul fiecărei luni sau al fiecărui trimestru.
(2) Orice factură, dacă nu este contestată, trebuie achitată integral în termen de 30 de zile de la primire; părţii neplătite i se pot aplica penalizări la nivelul legal, putând fi aplicată procedura de recuperare a prejudiciului pe cale amiabilă sau juridică.
Art. 9. – Când activitatea este executată de mai mulţi profesionişti contabili individuali, indiferent de existenţa unei cereri exprese în acest sens din partea clientului, se restituie cheltuielile şi indemnizaţiile fiecărui membru al echipei, iar onorariile sunt cele prevăzute în prezentul regulament pentru un profesionist contabil individual.
Art. 10. – Când misiunea începută nu poate fi dusă la îndeplinire din diferite motive, profesionistul contabil are dreptul la compensaţii corespunzătoare prestaţiilor efectuate până la momentul încetării activităţii.
Art. 11. –
(1) Când onorariile nu pot fi stabilite conform unei anumite dispoziţii din prezentul regulament, se ţine seama de dispoziţiile acestuia şi de aplicarea altor tarife profesionale care reglementează cazuri similare sau materii identice. Aplicarea prin analogie a dispoziţiilor altor tarife profesionale este limitată la prestaţiile prevăzute sau permise de Corp, dar pentru care prezentul regulament nu prevede onorarii specifice, stabilite analitic.
(2) Prevederile prezentului regulament nu pot fi aplicate de persoanele care nu sunt membre ale Corpului.

CAPITOLUL II
Restituirea cheltuielilor

Art. 12. –
(1) Profesionistul contabil care pentru îndeplinirea misiunii sale se deplasează în afara cabinetului său va primi o compensaţie pentru restituirea cheltuielilor de călătorie şi sejur.
(2) Cheltuielile de călătorie se stabilesc pe baza costului biletului de clasa I pentru mijloc de transport public sau clasa economic, pentru transport aerian, sau a costului pe kilometru estimat pentru mijlocul de transport auto privat utilizat.
(3) Cheltuielile de sejur (cazare şi masă) sunt stabilite pe baza tarifului unui hotel de 3 stele; în plus, se va acorda o majorare de maximum 30% la costurile de bază, pentru restituirea unor cheltuieli accesorii.

CAPITOLUL III
Indemnizaţii

Art. 13. – Profesionistului contabil i se cuvin următoarele indemnizaţii:
a) pentru absenţa din cabinet în interesul clientului:
1. pentru expert contabil şi contabil autorizat: 17,50 lei /oră sau fracţiune de oră;
2. pentru colaboratori: 6 lei/oră sau fracţiune de oră;
b) pentru formarea de dosare şi efectuarea de înregistrări: 176 lei;
c) pentru punerea la dispoziţie a documentelor elaborate: 0,85 lei pentru fiecare pagină, la cererea clientului, de copii format A4.

CAPITOLUL IV
Onorarii

I. PRINCIPII GENERALE

Art. 14. – Onorariile cuvenite profesionistului contabil, prevăzute în prezentul regulament, se împart în:
a) onorarii specifice, stabilite numai în funcţie de executarea misiunii;
b) onorarii graduale, stabilite prin referire, numai la prestaţiile efectuate pentru îndeplinirea misiunii.
Art. 15. – Onorariile graduale prevăzute la art. 20 sunt cumulabile cu onorariile specifice stabilite prin prezentul regulament, în afară de cazul în care cumulul este exclus în mod expres prin prezentul regulament.
Art. 16. –
(1) Se pot folosi onorarii convenite în prealabil cu clientul, ca o alternativă la onorariile specifice şi graduale prevăzute la art. 14, dacă aceasta nu este exclusă în mod expres prin prezentul regulament. La stabilirea onorariilor convenite în prealabil se va ţine întotdeauna seama de criteriile prevăzute la art. 3 şi de limitele minime stabilite la art. 7.
(2) Onorariile convenite în prealabil nu sunt cumulabile cu indemnizaţiile prevăzute la art. 13.
Art. 17. – Toate onorariile prevăzute în prezentul regulament pot fi majorate, în interiorul unor limite, începând de la 10% până la maximum 50%, atunci când prestaţiile se realizează printr-o societate de profil, membră a Corpului.
Art. 18. – Modalităţile de determinare a onorariilor sunt:
1. onorarii în sumă fixă, între un minimim şi un maximum, fără referire la vreun parametru constând în valori sau altă entitate cifrică;
2. onorarii orare, stabilite pe baza orelor sau fracţiunilor de ore folosite pentru îndeplinirea misiunii, pe nivel de pregătire a profesionistului contabil şi a colaboratorilor (salariaţilor) acestuia.

II. ONORARII GRADUALE

Art. 19. – Onorariile graduale, pentru prestaţiile de asistenţă şi reprezentare fiscală, din cauza caracteristicilor lor, sunt stabilite prin coroborare cu onorariile specifice prevăzute la art. 33, 34, 35 şi 36.
Art. 20. – Pentru prestaţii specifice efectuate pentru îndeplinirea misiunii, care nu ţin de asistenţă şi reprezentare fiscală, profesionistul contabil va utiliza onorariile graduale din tariful profesional cuprins în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezentul regulament.

III. ONORARII SPECIFICE

A. Lucrări contabile
Art. 21. – Onorariile pentru inspecţii, verificări administrative, punerea în ordine a contabilităţii, verificări şi certificări ale informaţiilor financiare, altele decât auditul statutar, se stabilesc pe baza timpului utilizat, putând fi folosite modalităţile prevăzute la art. 18.
Art. 22. –
(1) Pentru organizarea şi ţinerea contabilităţii se cuvin onorarii stabilite în funcţie de timpul utilizat, ţinându-se seama de dificultăţile, complexitatea şi importanţa misiunii.
(2) Pentru misiuni de ţinere a contabilităţii se pot folosi următoarele onorarii:
a) până la 500 de înregistrări contabile: între 1.388 lei şi 2.135 lei;
b) la peste 500 de înregistrări contabile se aplică o majorare cuprinsă între 35 lei şi 62 lei pentru fiecare 100 de înregistrări;
c) o compensaţie stabilită în procente aplicate la volumul de afaceri realizat în perioada respectivă, calculat după cum urmează, pe bază anuală:
1. până la 53.000 lei: între 1,5 şi 2,5 %;
2. între 53.000 lei şi 105.000 lei: 1.319 lei plus 0,75-1,50% pentru ce depăşeşte 53.000 lei;
3. între 105.000 lei şi 211.000 lei: 2.111 lei plus 0,25-0,75% pentru ce depăşeşte 105.000 lei;
4. între 211.000 lei şi 880.000 lei: 2.815 lei plus 0,075-0,25% pentru ce depăşeşte 211.000 lei;
5. peste 880.000 lei: 4.486 lei plus 0,05% pentru ce depăşeşte 880.000 lei;
d) pentru completarea, la cererea clientului, a unor situaţii contabile periodice importante se cuvin onorarii stabilite în intervalul 35 lei şi 105 lei pentru fiecare situaţie contabilă.
(3) Prin înregistrare, în sensul celor prezentate la alin. (2) lit. b), se înţelege orice înregistrare care comportă maximum 4 debitări şi/sau creditări în registrul-jurnal.
Art. 23. –
(1) Onorariile pentru întocmirea situaţiei conturilor şi elaborarea situaţiilor financiare se stabilesc în funcţie de valoarea brută totală a conturilor din balanţă, mai puţin conturile de regularizare, astfel:
a) până la 44.000 lei: 0,5%;
b) între 44.000 lei şi 88.000 lei: 220 lei plus 0,250% pentru ceea ce depăşeşte 44.000 lei;
c) între 88.000 lei şi 176.000 lei: 317 lei plus 0,125% pentru ceea ce depăşeşte 88.000 lei;
d) între 176.000 lei şi 440.000 lei: 440 lei plus 0,075% pentru ceea ce depăşeşte 176.000 lei;
e) între 440.000 lei şi 880.000 lei: 598 lei plus 0,040% pentru ceea ce depăşeşte 440.000 lei;
f) între 880.000 lei şi 1.759.000 lei: 792 lei plus 0,025% pentru ceea ce depăşeşte 880.000 lei;
g) între 1.759.000 lei şi 4.398.000 lei: 1.012 lei plus 0,0125% pentru ceea ce depăşeşte 1.759.000 lei;
h) între 4.398.000 lei şi 8.796.000 lei: 1.337 lei plus 0,006% pentru ceea ce depăşeşte 4.398.000 lei;
i) peste 8.796.000 lei: 1.601 lei plus 0,005% pentru ceea ce depăşeşte 8.796.000 lei.
(2) La onorariile de mai sus se aplică o reducere cuprinsă între 20% şi 50% dacă întreprinderea sau entitatea respectivă nu a avut activitate în perioada pentru care se întocmeşte situaţia financiară sau activitatea se referă la consultanţă financiar-contabilă.
(3) La onorariile de mai sus se aplică, de asemenea, o reducere între 20% şi 50%, dacă întocmirea bilanţului intră în alte prestaţii, mai ample, prevăzute în prezentul regulament.
B. Provizioane şi alte estimări contabile
Art. 24. – Pentru expertiza sau consultanţa tehnică în materie de provizioane se pot folosi onorariile procentuale calculate pe tranşe, la totalul sumei verificate sau constatate, respectiv:
a) până la 18.000 lei: 5%;
b) între 18.000 lei şi 88.000 lei: 880 lei plus 2% pentru ceea ce depăşeşte 18.000 lei;
c) între 88.000 lei şi 176.000 lei: 2.287 lei plus 1% pentru ceea ce depăşeşte 88.000 lei;
d) între 176.000 lei şi 1.759.000 lei: 3.167 lei plus 0,05% pentru ceea ce depăşeşte 176.000 lei;
e) peste 1.759.000 lei: 3.959 lei plus 0,01% pentru ceea ce depăşeşte 1.759.000 lei.
C. Expertize, evaluări şi opinii
Art. 25. – Onorariile pentru expertize, pentru opinii motivate şi pentru consultanţă tehnică acordată unei părţi, chiar şi în faţa autorităţilor judiciare, administraţiei financiare, entităţi, arbitri şi experţi, pentru evaluări de întreprinderi, titluri, active, datorii şi rezultate, bunuri materiale şi imateriale şi alte drepturi, se stabilesc după cum urmează:
a) Expertize, opinii motivate şi consultanţă:
1. până la 18.000 lei: 6%;
2. între 18.000 lei şi 88.000 lei: 1.056 lei plus 4,0% pentru ceea ce depăşeşte 18.000 lei;
3. între 88.000 lei şi 176.000 lei: 3.871 lei plus 2,0% pentru ceea ce depăşeşte 88.000 lei;
4. între 176.000 lei şi 880.000 lei: 5.630 lei plus 1,0% pentru ceea ce depăşeşte 176.000 lei;
5. peste 880.000 lei: 12.667 lei plus 0,5% pentru ceea ce depăşeşte 880.000 lei;
6. onorariul minim este de 352 lei.
b) Evaluarea bunurilor şi drepturilor:
1. până la 88.000 lei: 1%;
2. între 88.000 lei şi 352.000 lei: 880 lei + 0,50% pentru ceea ce depăşeşte 88.000 lei;
3. între 352.000 lei şi 880.000 lei: 1.319 lei + 0,25% pentru ceea ce depăşeşte 352.000 lei;
4. între 880.000 lei şi 3.519.000 lei: 2.639 lei + 0,10% pentru ceea ce depăşeşte 880.000 lei;
5. peste 3.519.000 lei: 5.278 lei + 0,05% pentru ceea ce depăşeşte 3.519.000 lei;
6. onorariul minim este de 528 lei.
c) Evaluări de întreprinderi, secţii şi patrimonii:
La valoarea totală a activelor şi pasivelor (mai puţin conturile de regularizare) se aplică:
1. până la 18.000 lei: 4%;
2. între 18.000 lei şi 88.000 lei: 704 lei + 2,0% pentru ceea ce depăşeşte 18.000 lei;
3. între 88.000 lei şi 176.000 lei: 2.111 lei + 1,5% pentru ceea ce depăşeşte 88.000 lei;
4. între 176.000 lei şi 880.000 lei: 3.431 lei +1,0% pentru ceea ce depăşeşte 176.000 lei;
5. între 880.000 lei şi 1.759.000 lei: 10.468 lei + 0,5% pentru ceea ce depăşeşte 880.000 lei;
6. peste 1.759.000 lei: 14.867 lei + 0,2% pentru ceea ce depăşeşte 1.759.000 lei;
7. onorariul minim este de 704 lei.
Art. 26. –
(1) În funcţie de complexitatea şi de dificultăţile în asigurarea unor informaţii financiare fiabile, la onorariile prevăzute la art. 25 se aplică o majorare cuprinsă între 20% şi 50%.
(2) Pentru evaluarea acţiunilor şi a participaţiilor necotate se aplică onorariile prevăzute la art. 25 lit. c).
(3) La onorariile prevăzute la art. 25 se aplică o reducere cuprinsă între 30% şi 50% dacă prestaţiile efectuate se încadrează în alte prestaţii contractate global, care sunt prevăzute în alte articole ale prezentului regulament.
D. Activităţile de cenzor
Art. 27. –
(1) Expertul contabil şi societatea de profil, membri ai Corpului, care exercită mandatul de cenzor conform legii primesc indemnizaţiile sau onorariile stabilite de adunările generale ale societăţilor respective.
(2) Expertul contabil şi societatea de profil, membri ai Corpului, în afara compensaţiilor pentru recuperarea cheltuielilor prevăzute la art. 12, vor primi onorarii pentru:
a) efectuarea verificărilor trimestriale;
b) verificări şi certificări ale informaţiilor financiare;
c) participarea la fiecare reuniune a consiliului de administraţie sau a adunării generale;
d) îndeplinirea de misiuni speciale şi misiuni conexe cerute de acţionari, asociaţi, administratori sau prevăzute prin normele legale.
(3) Onorariile prevăzute la alin. (2) lit. a) se stabilesc pe baza balanţei anuale a exerciţiului precedent şi sunt valabile pentru o misiune cu o durată de 4 trimestre şi 4 ore pentru fiecare trimestru, după cum urmează:
a) până la 88.000 lei: între 176 lei şi 211 lei;
b) între 88.000 lei şi 880.000 lei: de la 211 lei până la 422 lei;
c) între 880.000 lei şi 8.796.000 lei: de la 422 lei până la 845 lei;
d) peste 8.796.000 lei: de la 845 lei până la 1.407 lei;
e) în cazul unei permanenţe mai mari sau mai mici în cursul misiunii, din diferite motive, onorariul este majorat sau diminuat corespunzător.
(4) Onorariile prevăzute la alin. (2) lit. b) se stabilesc în funcţie de valoarea totală a patrimoniului net (fără rezultatul exerciţiului) rezultat din balanţă, după cum urmează:
a) până la 35.000 lei: de la 176 lei până la 264 lei;
b) între 35.000 lei şi 176.000 lei: de la 264 lei până la 440 lei;
c) între 176.000 lei şi 880.000 lei: de la 440 lei până la 704 lei;
d) între 880.000 lei şi 3.519.000 lei: de la 704 lei până la 1.056 lei;
e) peste 3.519.000 lei: 1.056 lei plus câte 176 lei pentru fiecare 1.708.000 lei sau fracţiuni de 1.708.000 lei;
f) onorariile se reduc cu 50% dacă societatea se află în situaţia de lichidare sau nu mai desfăşoară activitate.
(5) Onorariile prevăzute la alin. (2) lit. c) se stabilesc pe oră, în funcţie de capitalul social al societăţii, avându-se în vedere o durată minimă de 4 ore, după cum urmează:
a) până la 9.000 lei: între 5 lei şi 11 lei;
b) între 9.000 lei şi 18.000 lei: de la 11 lei până la 14 lei;
c) între 18.000 lei şi 53.000 lei: de la 14 lei până la 18 lei;
d) între 53.000 lei şi 105.000 lei: de la 18 lei până la 21 lei;
e) peste 105.000 lei: de la 21 lei până la 35 lei.
(6) Onorariile prevăzute la alin. (2) lit. d) se stabilesc pe baza onorariilor graduale prevăzute de art. 20.
(7) Când misiunile de mai sus sunt realizate pentru entităţi publice, cenzorul are dreptul la onorariile prevăzute la alin. (2) lit. a)-c), calculate astfel:
a) în funcţie de veniturile entităţilor;
b) în funcţie de fondul de finanţare şi de activul net;
c) în funcţie de fondul de finanţare şi de capitalul social;
d) când misiunea comportă dificultăţi deosebite, onorariile pot fi majorate cu 100%.
E. Misiuni de administrare şi arbitraje
Art. 28. –
(1) Când profesionistul contabil este învestit printr-o hotărâre judecătorească să îndeplinească diferite misiuni, altele decât cele constând în efectuarea unei expertize contabile sau de lichidator, onorariile se stabilesc prin referire la valoarea cererilor părţilor, la valoarea bunurilor, patrimoniilor sau afacerilor la care se referă cauza, la complexitatea lucrărilor de executat.
(2) Ţinând seama de multitudinea de factori ce trebuie avuţi în vedere la calcularea onorariilor, acestea trebuie să fie convenite în prealabil cu părţile aflate în divergenţă; în absenţa unui acord, onorariile vor fi stabilite prin aplicarea la valoarea cererilor, bunurilor, patrimoniilor şi afacerilor a următoarelor cote:
a) până la 1.700 lei: 6,0%;
b) între 1.700 lei şi 9.000 lei: 4,0%;
c) între 9.000 lei şi 35.000 lei: 2,0%;
d) între 35.000 lei şi 88.000 lei: 1,5%;
e) între 88.000 lei şi 352.000 lei: 0,5%;
f) peste 352.000 lei: 0,1%.
F. Operaţiuni corporative
Art. 29. – Constituiri de societăţi şi majorări de capitaluri
(1) Onorariile se stabilesc prin referire la valoarea totală a bunurilor şi drepturilor aduse de asociaţi sau care vor fi aduse conform programului convenit, sub orice formă, cu titlu de capital sau de finanţare, astfel:
a) până la 35.000 lei: de la 2 % până la 4%;
b) între 35.000 lei şi 176.000 lei: 1.407 lei + de la 1,0% până la 2,0% pentru ceea ce depăşeşte 35.000 lei;
c) între 176.000 lei şi 880.000 lei: 4.223 lei + de la 0,5% până la 1,0% pentru ceea ce depăşeşte 176.000 lei;
d) între 880.000 lei şi 3.519.000 lei: 11.260 lei + 0,25% pentru ceea ce depăşeşte 880.000 lei;
e) peste 3.519.000 lei: 17.594 lei + 0,1% pentru ceea ce depăşeşte 3.519.000 lei.
(2) Onorariul minim este de 880 lei.
Art. 30. – Transformarea, fuziunea, dizolvarea şi concentrarea de societăţi
(1) Pentru prestaţiile necesare pentru transformarea societăţilor dintr-un tip în altul se datorează onorariile prevăzute la art. 23, cu o majorare de la 20% până la 50%, în funcţie de complexitatea lucrărilor respective.
(2) Pentru prestaţiile aferente fuziunii şi divizării sau pentru concentrări de întreprinderi ori părţi de întreprinderi, onorariile se stabilesc în raport cu valoarea brută a bilanţurilor întreprinderilor sau părţilor de întreprinderi, după cum urmează:
a) până la 176.000 lei: de la 0,500 % până la 3,00 %;
b) între 176.000 lei şi 880.000 lei: de la 0,250% până la 1,50%;
c) între 880.000 lei şi 3.519.000 lei: de la 0,125% până la 0,75%;
d) peste 3.519.000 lei: de la 0,050% până la 0,30%.
Art. 31. – Asistenţă generală şi continuă
(1) Pentru asistenţa generală şi continuă şi pentru consultanţa de afaceri continuă şi generală, profesionistului contabil i se vor plăti onorarii care trebuie să fie convenite în prealabil cu clientul, ţinându-se seama de complexitatea prestaţiilor inerente, de durata şi de conţinutul acestora, precum şi de natura şi importanţa societăţii.
(2) Aceste onorarii nu pot fi însă mai mici decât cele prevăzute la anexa care face parte integrantă din prezentul regulament.
G. Consultanţă economico-financiară
Art. 32. – Pentru studii referitoare la raportul dintre capitalul propriu şi cel împrumutat (efectul de levier), studii referitoare la alegerea diferitelor forme tehnice de finanţare (împrumuturi, leasing, factoring etc.), pentru consultanţă financiară privind întreprinderi în dificultate şi pentru studii privind plasarea de titluri pe piaţă, expertului contabil i se cuvin onorarii stabilite între 0,5% şi 2% din valoarea capitalurilor care fac obiectul prestaţiilor.
Art. 33. –
(1) Pentru diagnoze de întreprinderi (analize de bilanţuri, fluxuri financiare etc.), pentru auditul fiscal, pentru programarea şi controlul economico-financiar al întreprinderii (bilanţuri previzionale, bilanţuri funcţionale şi bilanţuri financiare) şi orice alte prestaţii de această natură, profesionistului contabil i se cuvin onorarii stabilite între 0,5% şi 2% din cifra de afaceri, determinată potrivit art. 4, cu respectarea naturii şi importanţei întreprinderii, cu luarea în consideraţie a criteriilor prezentate în art. 3.
(2) Sunt cumulabile onorariile pentru prestaţiile suplimentare necesare, eventual pentru realizarea misiunii.
H. Administrarea şi lichidarea de întreprinderi
Art. 34. –
(1) Onorariile pentru administrarea de întreprinderi trebuie să fie convenite în prealabil, cu respectarea criteriilor generale prevăzute în articolele precedente.
(2) Pentru prestaţiile efectuate în favoarea întreprinderii în perioada în care profesionistul are misiunea de a o administra, la onorariile prevăzute în acest regulament se aplică o reducere între 10% şi 50%.
Art. 35. – Pentru lichidarea de întreprinderi, incluzând evaluarea întreprinderii, inventarierea bunurilor, elaborarea bilanţului extraordinar, realizarea altor activităţi, stingerea pasivelor şi repartizarea corespunzătoare către asociaţi, profesionistului contabil i se cuvin:
a) onorarii calculate pe baza activităţilor realizate:
1. până la 18.000 lei: 5,0%;
2. între 18.000 lei şi 88.000 lei: 4,5%;
3. între 88.000 lei şi 176.000 lei: 3,0%;
4. între 176.000 lei şi 880.000 lei: 2,0%;
5. peste 880.000 lei: 1,0%;
b) o compensaţie egală cu 0,75% din pasivele evaluate definitiv.
Art. 36. – Când misiunea constă în asistenţă acordată lichidatorului sau investitorului în faza de încetare a activităţii, la onorariile prevăzute la art. 35 se aplică o reducere cuprinsă între 30% şi 50%.

TABEL TARIF PROFESIONAL – click pentru download

2. Onorariile pentru timpii de transfer necesari sunt stabilite prin aplicarea compensaţiei minime pentru minimum 4 ore.
3. Pentru stabilirea onorariilor în intervalul minimum şi maximum trebuie să se ţină seama de valoarea efectivă a activităţii, conform criteriilor generale prevăzute la art. 3, 4 şi 5 din regulament.

Articolul precedentLegislatie – 17.02.2009
Articolul următorLegal news – 18.02.2009

9 COMENTARII

 1. Daca ma poate ajuta si pe mine cineva sa inteleg cum se calculeaza tariful conform acestei Hotarari as fi recunoscatoare. Nu inteleg ce e cu compensatia prevazuta la Art.22, alin (2) lit c). Reprezinta o varianta de calculare a onorariului, sau ceva ce se adauga la onorariul stabilit conform lit a) si b)?
  Va multumesc.

 2. […] La practica anticoncurenţială au participat toate organele de conducere ale CECCAR, precum şi unele dintre filiale. Mai mult decat atât, membrii CECCAR au fost verificaţi în privinţa aplicării Regulamentului de stabilire a onorariilor de către „auditori de calitate” numiţi în acest sens de conducerea organizaţiei. HOTARAREA CECCAR PRIVIND TERIFELE – CLICK AICI […]

 3. A fost o hotarare buna dar greu de aplicat pentru meseria asta de carpe . Pana nu vor interzice oricui nu este contabil expert sa tina contabilitate prin masuri legislative restrictive , nu se poate aplica nici o hotarare CECCAR .

 4. Buna ziua,

  Oare notarii nu sunt organizati ca un ,,cartel,,?
  Ei nu sunt sanctionati de consiliul concurentei.
  Daca faci un calcul pe simulatoarele lor de tarife vei vedea ca onorariile sunt aceleasi. Difera la rotunjire dar totdeauna in plus nu in minus.
  Si la avocati la fel. la experti tehnici acelasi lucru.
  Doar contabilii sunt mai prosti pt nu au cine sa-i apere privind tarifele.
  Toti vor tarife mici la contabilitate dar unul nu crecneste in fata unui notar.
  Asta este daca nu suntem organizati fermi pe pozitie.

Lasă un răspuns

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.