MEEMA – micro-granturi cu valoare de 2.000 euro pentru microintreprinderi fără salariați, PFA din domeniul artelor/culturii, CMI-uri

0
2989

Recent, pe site-ul oficial al MEEMA, a fost postat act normativ ce are în vedere crearea unor forme de sprijin sau instrumente din fonduri externe nerambursabile pentru:

⚠️ a) asigurarea unui microgrant pentru capital de lucru destinat microîntreprinderilor fără salariați, precum și PFA/CMI prevăzute de prezenta ordonanță de urgență; ⚠️
b) asigurarea capitalului de lucru necesar IMM-urilor;
🔵 c) realizarea de investiții necesare pentru extinderea/reabilitarea/modernizarea capacităților de producție existente, realizarea unor capacități de producții noi, achiziționarea de echipamente, utilaje și instalații, precum și pentru modernizarea, reabilitarea, extinderea clădirilor existente sau achiziționarea unor clădiri destinate activităților de producție noi, inclusiv pentru achiziționarea de terenuri necesare realizării investițiilor în limita a 10% din valoarea proiectelor care fac obiectul cererilor de finanțare. 🔵

ABONEAZA-TE LA NOUL NOSTRU CANAL DE YOUTUBE ✅ – click aici

Sprijinul din fonduri externe nerambursabile va fi acordat de Ministerul Fondurilor Europene (MFE), în cadrul Programului Operațional Competitivitate (POC) 2014-2020. Ministerul Economiei, Energiei și a Mediului de Afaceri (MEEMA) in parteneriat cu Agențiile pentru IMM, Atragere de Investiții și Promovare a Exportului (AIMMAIPE) și Serviciul de Telecomunicații Speciale (STS) va îndeplini funcția de administrator al schemei de ajutor de stat al celor 3 instrumente mai sus prezentate și de beneficiar în cadrul POC 2014-2020;

⚠️ Totodată, STS și MEEMA vor gestiona dezvoltarea și administrarea platformei informatice pe care vor fi depuse aplicațiile de finanțare de către beneficiarii finali IMM-uri. În acest scop, AM POC 2014-2020 va lua toate măsurile legale ce se impun pentru modificarea programului operațional precum și pentru includerea, cu respectarea prevederilor Regulamentelor CE, la finanțare a formelor de sprijin din fonduri externe nerambursabile. ⚠️

IMPORTANT – CLICK PE CLOPOȚELUL ROSU DIN COLTUL ECRANULUI (STÂNGA JOS), SAU TE ROG SA DAI ACCEPT IN FEREASTRA CE APARE LA INTRAREA PE SITE – SI ABONEAZĂ-TE LA NOTIFICĂRI. DE CÂTE ORI PUBLICAM CEVA, AJUNGE MAI REPEDE LA TINE DECÂT LA CEI CARE NU SUNT ABONAȚI. PENTRU ABONARE LA NEWSLETTER – CLICK AICI

🔵 Între MFE prin AM POC 2014-2020 și administrator se vor încheia contracte de finanțare în conformitate cu prevederile Regulamentelor CE. Se va crea un mecanism financiar specific care să permită MFE și parteneriatului format din MEEMA, AIMMAIPE și STS să finanțeze IMM-urile într-un termen foarte scurt. 🔵

Tipuri de instrumente:

⚠️ Microgranturile vor avea valoarea de 2.000 euro, echivalentul în lei și se acordă o singură dată, potrivit modalităților de acordare prevăzute în Ghidul Solicitantului elaborat și aprobat potrivit Regulamentelor CE și a procedurilor specifice, prin grija AM POC 2014-2020, următoarelor tipuri de beneficiari de ajutor de stat: ⚠️

ABONEAZA-TE LA NOUL NOSTRU CANAL DE YOUTUBE ✅ – click aici

a) IMM-uri care fac dovada prin situațiile financiare depuse că nu dețin salariați cu contract individual de muncă încheiat conform legii;
b) Persoane fizice autorizate care desfășoară activități în domeniul artelor spectacolului, denumiți generic ”artiști”. Termenul de „artist” include autorii, creatorii, performerii și interpreții care lucrează în domeniile: literatură (scriitori, traducători); arte performative și dramatice (inclusiv teatru de păpuși, circ și mime); dans; muzică (compozitori, muzicieni, cântăreți, coruri, aranjori, dirijori etc.); arte vizuale (pictură, sculptură, artă grafică, fotografie, multimedia); mass-media audiovizuale (cinema, televiziune, radio, multimedia interactive), cu activitate independentă;
c) Persoanele fizice autorizate/cabinete medicale individuale din domeniul sănătății, dacă au fost implicate în transportul, echiparea, evaluarea, diagnosticarea și tratamentul pacienților diagnosticați cu COVID-19, care nu au beneficiat de stimulentul medical acordat în baza OUG 43/2020 pentru aprobarea unor măsuri de sprijin decontate din fonduri europene, ca urmare a răspândirii coronavirusului COVID-19, pe perioada stării de urgență;
d) Persoane fizice autorizate din domeniul activităților culturale și creative, conform domeniilor de activitate incluse în Anexa 1

⚠️ Fondurile alocate pentru acordarea de micro granturi în cadrul POC 2014-2020 sunt în valoare totală de 100.000.000 euro din care 85.000.000 euro se alocă din bugetul POC 2014-2020 și 15.000.000 euro din cofinanțarea de la bugetul de stat în conformitate cu prevederile Regulamentelor CE referitoare la cofinanțarea Statului Membru; ⚠️

IMPORTANT – CLICK PE CLOPOȚELUL ROSU DIN COLTUL ECRANULUI (STÂNGA JOS), SAU TE ROG SA DAI ACCEPT IN FEREASTRA CE APARE LA INTRAREA PE SITE – SI ABONEAZĂ-TE LA NOTIFICĂRI. DE CÂTE ORI PUBLICAM CEVA, AJUNGE MAI REPEDE LA TINE DECÂT LA CEI CARE NU SUNT ABONAȚI. PENTRU ABONARE LA NEWSLETTER – CLICK AICI

🔵 Numărul estimat de beneficiari ai ajutorului de stat este de maxim 50.000. 🔵

Metodologia de calcul a sumei forfetare are la bază veniturile totale ale populației medii lunare pe o gospodărie care au fost în anul 2019 de 4790 lei (aproximativ 1.000 euro), conform Institului Național de Statistică (https://insse.ro/cms/sites/default/files/com_presa/com_pdf/abf_2019r.pdf).

Având în vedere faptul că starea de urgență a fost decretată pentru o perioadă de 2 luni, suma forfetară va fi constituită ca măsură compensatorie pentru beneficiarii ajutorului de stat pentru această perioadă, respectiv 2.000 euro.

ABONEAZA-TE LA NOUL NOSTRU CANAL DE YOUTUBE ✅ – click aici

Grantul se va acorda sub formă de sumă forfetară în valoare de 2.000 euro, în conformitate cu prevederile art.67 alin (1) lit. (c) din Regulamentul 1303/2013 și va fi corelat cu menținerea activității beneficiarului pentru cel puțin 6 luni de zile.

⚠️ Cererile de finanțare depuse în cadrul apelurilor de proiecte vor fi selectate la finanțare pe baza principiului primul venit-primul servit, respectiv criterii de eligibilitate stabilite pe baza ghidului solicitantului elaborat și aprobat conform prevederilor Regulamentelor CE și a prevederilor programului operațional prin grija AM POC 2014-2020. ⚠️

Granturile pentru capital de lucru au ca sursă de finanțare fondurile externe nerambursabile, cofinanțări din bugetul de stat, precum și cofinanțări proprii ale beneficiarilor în cadrul POC 2014-2020, destinate IMM-urilor a căror activitate curentă a fost întreruptă prin ordonanțe militare sau a fost afectată prin scăderea numărului de consumatori, care sunt utilizate pentru finanțarea cheltuielilor care privesc activitățile curente.

IMPORTANT – CLICK PE CLOPOȚELUL ROSU DIN COLTUL ECRANULUI (STÂNGA JOS), SAU TE ROG SA DAI ACCEPT IN FEREASTRA CE APARE LA INTRAREA PE SITE – SI ABONEAZĂ-TE LA NOTIFICĂRI. DE CÂTE ORI PUBLICAM CEVA, AJUNGE MAI REPEDE LA TINE DECÂT LA CEI CARE NU SUNT ABONAȚI. PENTRU ABONARE LA NEWSLETTER – CLICK AICI

🔵 Granturile pentru capital de lucru se acordă, pe bază de contract de acordare al ajutorului de stat încheiat cu respectarea prevederilor legale și a Regulamentelor specifice ale CE, IMM-urilor din domeniile de activitate: restaurante, hoteluri, cafenele (HORECA), servicii din domeniul transporturilor, agențiile de turism, editurilor/librăriilor/bibliotecilor, precum și al organizărilor de evenimente a căror activitate curentă a fost afectată de răspândirea virusului COVID-19 sau a căror activitate a fost interzisă prin ordonanțe militare pe perioada stării de urgență și/sau pe perioada stării de alertă. Lista domeniilor de activitate eligibile se regăsește în Anexa 2. 🔵

Granturile pentru capital de lucru se vor acorda beneficiarilor prin raportare la situațiile financiare depuse pentru exercițiul financiar 2019, după cum urmează:

a) pentru IMM-urile cu cifra de afaceri aferentă anului 2019, evaluată în euro la cursul de schimb prevăzut în Ghidul Solicitantului cuprinsă între 5.000 – 13.500 euro, valoarea grantului este de 2.000 euro la cursul de schimb INFOREURO din luna aprobării Ghidului de finanțare;
b) pentru IMM-urile cu cifra de afaceri aferentă anului 2019, evaluată în euro la cursul de schimb prevăzut în Ghidul Solicitantului cuprinsă între 13.501 – 1.000.000 euro valoarea grantului se stabilește în procent de 15% din cifra de afaceri și nu poate depăși suma de 150.000 euro. Pentru IMM-urile cu cifra de afaceri cu echivalentul în euro de peste 1 milion de euro, valoarea maximă a ajutorului este de 150.000 euro.

ABONEAZA-TE LA NOUL NOSTRU CANAL DE YOUTUBE ✅ – click aici

Metodologia de calcul a sumei forfetare:

Din estimările MEEMA a rezultat că perioada de urgență a afectat în medie 15% din cifra de afaceri a IMM-urilor. Astfel s-a stabilit suma forfetară raportat la parte din pierderea suferită aferentă cifrei de afaceri. Compensarea oferită de suma forfetară este proporțională cu cifra de afaceri.

Granturile pentru capital de lucru nu includ cofinanțările proprii ale beneficiarilor, în procent de minim 15% din valoarea granturilor solicitate.

Fondurile alocate pentru granturile destinate capitalului de lucru sunt în valoare de 350.000.000 euro din care 265.000.000 euro fonduri europene nerambursabile, 42.500.000 euro fonduri de la bugetul de stat și coparticipare de 42.500.000 euro de la beneficiari.

Numărul estimat de beneficiari este de maxim 65.000.

IMPORTANT – CLICK PE CLOPOȚELUL ROSU DIN COLTUL ECRANULUI (STÂNGA JOS), SAU TE ROG SA DAI ACCEPT IN FEREASTRA CE APARE LA INTRAREA PE SITE – SI ABONEAZĂ-TE LA NOTIFICĂRI. DE CÂTE ORI PUBLICAM CEVA, AJUNGE MAI REPEDE LA TINE DECÂT LA CEI CARE NU SUNT ABONAȚI. PENTRU ABONARE LA NEWSLETTER – CLICK AICI

Grantul se va acorda sub formă de sumă forfetară în procent de 15% din cifra de afaceri pentru anul 2019, în conformitate cu prevederile art.67 alin (1) lit. (c) din Regulamentul 1303/2013 și va fi corelat cu menținerea activității beneficiarului pentru cel puțin 6 luni de zile.
Cererile de finanțare depuse în cadrul apelurilor de proiecte vor fi selectate la finanțare pe baza principiului primul venit-primul servit, respectiv criterii de eligibilitate stabilite pe baza ghidului solicitantului elaborat și aprobat conform prevederilor Regulamentelor CE și a prevederilor programului operațional prin grija AM POC 2014-2020.

Granturile pentru investiții acordate IMM-urilor au ca sursă de finanțare fondurile externe nerambursabile, cofinanțări din bugetul de stat, precum și cofinanțări proprii ale beneficiarilor în cadrul POC 2014-2020, destinate IMM-urilor care vor implementa investiții necesare pentru extinderea capacităților de producție existente, reabilitarea/modernizarea capacităților de producție existente, precum și pentru crearea unor capacități noi de producție și finanțează categorii de cheltuieli specifice pentru realizarea investițiilor propuse prin cererile de finanțare depuse.

ABONEAZA-TE LA NOUL NOSTRU CANAL DE YOUTUBE ✅ – click aici

Lista domeniilor de activitate eligibile se regăsește în Anexa 3 – click aici.

Granturile pentru investiții se acordă beneficiarilor care îndeplinesc cumulativ următoarele condiții:

a) au avut activitate curentă/operațională desfășurată de minim un an înaintea depunerii cererii de finanțare;
b) au înregistrat profit operațional din activitatea curentă/ordinară în unul din exercițiile financiare din ultimii doi ani înainte de depunerea cererii de finanțare;
c) se angajează să asigure sustenabilitatea proiectului, respectiv să asigure desfășurarea activității operaționale/curente pentru o perioadă de minim trei ani după expirarea duratei de implementare a proiectului;

IMPORTANT – CLICK PE CLOPOȚELUL ROSU DIN COLTUL ECRANULUI (STÂNGA JOS), SAU TE ROG SA DAI ACCEPT IN FEREASTRA CE APARE LA INTRAREA PE SITE – SI ABONEAZĂ-TE LA NOTIFICĂRI. DE CÂTE ORI PUBLICAM CEVA, AJUNGE MAI REPEDE LA TINE DECÂT LA CEI CARE NU SUNT ABONAȚI. PENTRU ABONARE LA NEWSLETTER – CLICK AICI

d) realizează minim 50% din valoarea veniturilor planificate în cadrul planului de afaceri anexă la cererea de finanțare în primii doi ani de durabilitate, iar diferența până la sfârșitul perioadei de durabilitate (anul al treilea);
e) dispun de cofinanțare proprie a proiectului în procent de minim 15% din valoarea proiectului de investiții solicitat pentru finanțare, iar pentru regiunea București – Ilfov de minim 30% din valoarea proiectului solicitat la finanțare;
f) se angajează să prezinte dovezi prin încărcarea ofertelor de preț, respectiv a studiilor de piață, notelor justificative, etc. care să ateste rezonabilitatea costurilor investiției pentru care solicită ajutor de stat.

Granturile pentru investiții se vor acorda pe proiect și beneficiar și au o valoare echivalent în lei la data efectuării plății cuprinsă între 50.000 euro și 200.000 euro, în funcție de nevoile de finanțare ale proiectelor de investiții depuse la finanțare;

ABONEAZA-TE LA NOUL NOSTRU CANAL DE YOUTUBE ✅ – click aici

Criteriile de selecție la finanțare ale proiectelor de investiții se stabilesc prin grija AM POC 2014-2020 din cadrul MFE și vor avea în vedere criterii competitive.

Fondurile totale alocate pentru granturile destinate investițiilor sunt în valoare de 550.000.000 euro din care 415.870.000 euro se alocă din bugetul POC 2014-2020, 62.380.500 cofinanțare de la bugetul de stat și 71.749.500 euro contribuția proprie, stat din care 15% sunt destinate pentru regiunea București – Ilfov iar 85% pentru restul de 7 regiuni prin utilizarea formulei de alocare din cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020.

REVEDEȚI PREZENTAREA
Min. Economiei
Articolul precedentLegea nr. 113/2020 – aprobarea OUG 88/2018 (text integral)
Articolul următorNEWS – platforma aici.gov.ro – actualizată cu documentele privind procedura de 41,50 %
Recent, pe site-ul oficial al MEEMA, a fost postat act normativ ce are în vedere crearea unor forme de sprijin sau instrumente din fonduri externe nerambursabile pentru: ⚠️ a) asigurarea unui microgrant pentru capital de lucru destinat microîntreprinderilor fără salariați, precum și PFA/CMI prevăzute de...meema-micro-granturi-cu-valoare-de-2-000-euro-pentru-microintreprinderi-fara-salariati-pfa-din-domeniul-artelor-culturii-cmi-uri

Lasă un răspuns

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.