AcasăNewsULTIMA ORĂ - MFP a postat pe site, proiectul de OUG privind...

ULTIMA ORĂ – MFP a postat pe site, proiectul de OUG privind instituirea unor facilități fiscale

Conform cu cele relatate de noi zilele trecute – DETALII AICI – MFP a postat azi, Proiectul de Ordonanță de urgență privind instituirea unor facilități fiscale – proiect pe care vi-l supunem atentiei mai jos (pentru descarcare completa).

Potrivit MFP, schimbările preconizate sunt urmatoarele:

Se propun două mecanisme alternative procedurii de acordare a eșalonării la plată, reglementată deja în Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, astfel:

A. măsuri de restructurare a obligațiilor bugetare restante la 31 decembrie 2018 pentru debitorii care au datorii mai mari de un milion lei, bazată pe un plan de restructurare, plată eșalonată și supraveghere fiscală pe perioada înlesniri;

În scopul revitalizării și evitării deschiderii procedurii insolvenţei a contribuabililor care au disfuncționalități de natură structurală, se propune completarea legislației cu prevederi care să facă posibilă restructurarea fiscală a datoriilor pe care le-au acumulat debitorii, în decursul timpului și nu au avut posibilitatea să le achite.

IMPORTANT – CLICK PE CLOPOȚELUL ROSU DIN COLTUL ECRANULUI (STÂNGA JOS), SAU TE ROG SA DAI ACCEPT IN FEREASTRA CE APARE LA INTRAREA PE SITE – SI ABONEAZĂ-TE LA NOTIFICĂRI. DE CÂTE ORI PUBLICAM CEVA, AJUNGE MAI REPEDE LA TINE DECÂT LA CEI CARE NU SUNT ABONAȚI. PENTRU ABONARE LA NEWSLETTER – CLICK AICI

De măsurile de restructurare propuse pot beneficia doar contribuabilii care au datorii mai mari de un milion lei, persoane juridice de drept public sau privat, fără nicio discriminare, respectiv atât persoanele juridice de drept privat constituite, în mod liber, în una dintre formele prevăzute de lege cât și persoanele juridice de drept public înfiinţate prin lege sau prin acte ale autorităţilor administraţiei publice centrale sau locale ori prin alte moduri prevăzute de lege.

O asemenea măsură va putea fi aplicată pe o perioadă limitată de timp (6 luni) astfel încât contribuabilul care se află în această situație să ia o decizie cu privire la situația sa, în sensul de a-și restructura compania și de a plăti datoriile.
Măsurile de restructurare propuse vizează toate obligaţiile bugetare principale înscrise în certificatul de atestare fiscală, restante la 31 decembrie 2018 și neachitate până la data emiterii certificatului de atestare fiscalā. Restructurea vizează, de asemenea și obligațiile bugetare stabilite de alte organe decât organele fiscale transmise spre recuperare organelor fiscale după data de 1 ianuarie 2019, precum şi amenzile de orice fel, indiferent dacă respectivele obligații au termenul de plată anterior sau ulterior datei de 1 ianuarie 2019.

Măsurile de restructurare a obligațiilor bugetare care pot fi propuse prin planul de restructurare sunt următoarele:

a) înlesniri la plata obligațiilor bugetare;
b) conversia în acțiuni a obligațiilor bugetare, în condițiile reglementate la art. 264 din Codul de procedură fiscală;
c) stingerea obligațiilor bugetare prin darea în plată a unor active ale debitorului, potrivit procedurii reglementate la art. 263 din Codul de procedură fiscală.
d) anularea unor obligații bugetare principale în proporție de 30%, 40% sau 50%, după caz, din totalul acestora și care nu poate avea ca obiect obligații bugetare principale și accesorii reprezentând ajutor de stat de recuperat.

PENTRU A DESCARCA PROIECTUL DE OUGCLICK AICI

Este de menționat că restructurarea obligațiilor bugetare poate fi constituită din una sau mai multe măsuri din care una din măsuri trebuie să fie reprezentată de înlesnirile la plata obligațiilor bugetare.
Astfel, orice debitor persoană juridică, de drept public sau privat care are dificultăți financiare generate de disfuncționalități structurale și care nu poate accesa eşalonarea la plată în condiţiile Codului de procedură fiscală şi dorește restructurarea obligațiilor bugetare va notifica organul fiscal competent cu privire la intenția sa și se va adresa unui expert independent în vederea întocmirii unui plan de restructurare.(de ex. expert ANEVAR) pentru contribuabilul în cauză similar planului de reorganizare în cazul insolvenței, și a testului creditorului privat prudent.
Expertul independent urmează să efectueze o analiză referitoare la situația debitorului și problemele structurale cu care se confruntă acesta și să întocmească planul de restructurare și testul creditorului privat prudent.

De asemenea, expertul independent va stabili:
– măsurile de restructurare (vanzare de active, restructurarea afacerii, restructurare de personal, etc.) cu termene clare de implementare;
– măsurile de restructurare a obligațiilor bugetare;
– situația patrimonială a debitorului;
– va efectua testul creditorului privat prudent;
– va furniza informații referitoare la cauzele pentru care debitorul nu poate beneficia de eșalonarea la plată conform Codului de procedură fiscală.

Model pontaj cu număr nelimitat de salariați – cu evidența zile CO, calcul număr mediu de salariați (pentru contrib. la fondul de handicap), plus alte opțiuni – click aici

De asemenea planul de restructurare trebuie să cuprindă cel puțin o măsură de restructurare efectivă a debitorului respectiv, în actul normativ fiind menționate unele tipuri de măsuri de restructurare (restructurarea operaţională şi/sau financiară a debitorului, restructurarea corporativă prin modificarea structurii de capital social sau restrângerea activităţii prin lichidarea parţială a activului din averea debitorului) dar planul poate cuprinde alte măsuri astfel cum sunt identificate de expert diferite față de cele exemplificate în lege.
Testul creditorului privat prudent reprezintă o analiză de sine stătătoare, efectuată pe baza premiselor avute în vedere în cadrul planului de restructurare a debitorului, din care să rezulte că statul se comportă similar unui creditor privat, suficient de prudent și diligent, care ar obține un grad mai mare de recuperare a creanțelor în varianta restructurării față de varianta executării silite.
Planul de restructurare trebuie să fie aprobat de adunarea generală a acționarilor, asociaților sau de asociatul unic, după caz. Este de precizat că în situația în care hotărărea AGA este atacată în justiție și se anulează aceasta nu are ca și consecință anularea planului de restruturare deja aprobat, aflat în derulare, dacă la momentul depunerii documentaţiei hotărârea AGA era validă.

După întocmirea planului de restructurare și a testului creditorului privat prudent, debitorul va depune la organul fiscal competent solicitarea de restructurare a obligațiilor bugetare la care anexează planul de restructurare și testul creditorului privat prudent.

UTIL – Răspunsuri la întrebări frecvente privind REVISAL 6.0.7 – revizuit în data de 01.06.2019 (oficial) – click aici

În baza solicitării depuse și a planului de restructurare organul fiscal:

– verifică dacă debitorul nu poate beneficia de eșalonarea la plată potrivit Codului de procedură fiscală. În situația în care organul fiscal constată că debitorul îndeplinește condițiile de accesare a eșalonării la plată emite acordul de principiu, adică în situația în care debitorul are dificultăţi generate de lipsa temporară de disponibilităţi băneşti şi are capacitate financiară de plată, respectiv debitorul nu are disfuncționalități de natură structurală, se continuă cu procedura de eșalonare la plată prevăzută în Codul de procedură fiscală.
– verifică dacă planul de restructurare conține elementele prevăzute obligatoriu de actul normativ și dacă este aprobat de adunarea generală a acționarilor, asociaților sau de asociatul unic, după caz;
– dacă măsurile de restructurare respectă condițiile prevăzute de lege;
– îndeplinirea testului creditorului privat prudent;
– dacă va constata îndeplinirea tuturor condițiilor de aprobare a cererii de restructurare se emite decizie de aprobare însoțită, după caz, de:
– decizia de înlesnire la plată; graficul de plată stabilit în planul de restructurare face parte integrantă din decizia de înlesnire la plată.
– decizie de amânare la plată a dobânzilor penalităților si a tuturor accesoriilor datorate de debitor aferente obligatiilor bugetare principale care constituie obiect al restructurării, cu excepția accesoriilor aferente obligațiilor bugetare reprezentând ajutor de stat de recuperat. Este de menționat că se amână la plată și obligațiile accesorii aferente unor obligații bugetare ce au fost stinse până la data acordării înlesnirii.

UTIL (oficial) – tabel comparativ privind modificările aduse Codului Fiscal de OUG nr. 43/2019 (pentru impozit pe venit)click aici

În măsura în care bunurile sechestrate de organul fiscal trebuie valorificate conform planului de restructurare, organul fiscal ridică sechestrele iar sumele obținute fiind folosite conform planului de restructurare; de asemenea popririle instituite de organul fiscal se ridică.

Totodată, sunt stabilite condiții privind plata obligațiilor bugetare restante, astfel:
• în primul an al înlesnirii debitorul trebuie să achite obligațiile bugetare cu termene de plată în anul 2019.
• în al doilea an al înlesnirii la plată, debitorul trebuie să achite cel puțin 10% din cuantumul obligațiilor bugetare care fac obiectul înlesnirii la plată;
• din al treilea an și până la finalizarea înlesnirii la plată, debitorul trebuie să achite restul obligațiilor bugetare care fac obiectul înlesnirii la plată, proporțional cu anii pentru care a fost acordată înlesnirea la plată.
• plata, în două rate egale, până la datele de 30 noiembrie 2019 și 30 iunie 2020 a 15% din cuantumul obligațiilor bugetare care fac obiectul înlesnirii la plată dacă debitorii au inclusă în planul de restructurare și măsura de anulare a 40% din totalul obligațiilor bugetare principale.
• plata până data de 30 noiembrie 2019 a 15% din cuantumul obligațiilor bugetare care fac obiectul înlesnirii la plată dacă debitorii au inclusă în planul de restructurare și măsura de anulare a 50% din totalul obligațiilor bugetare principale,

De asemenea, pe perioada derularii planului de restructurare, organul fiscal central instituie un regim de supraveghere a debitorului cu privire la respectarea măsurilor incluse în acesta.
Pe de altă parte sunt reglementate o serie de drepturi și obligații atât pentru debitor cât și pentru persoanele care efectuează supravegherea ori organul fiscal.

Menționăm faptul că debitorul poate solicita modificarea planului de restructurare și, după caz, a deciziei de înlesnire la plată, atunci când constată că nu poate îndeplini condițiile de menținere a înlesnirii la plată, caz în care va prezenta un plan de restructurare ajustat care va cuprinde un nou grafic de plată întocmit de un expert independent. Ajustarea planului de restructurare presupune actualizarea testului creditorului privat prudent.

Chestionar evaluare salariați – aplicație utila pentru contabili (tine gestiunea evaluării salariaților an de an) – click aici

Totodată sunt reglementate condițiile de menţinere a valabilităţii înlesnirii la plată.
În situația în care măsurile de restructurare a debitorului, precum și măsurile de restructurare a obligațiilor bugetare au fost realizate, planul de restructurare se consideră finalizat, iar dobânzile, penalitățile si toate accesoriile datorate de debitor, amanate la plată, precum și obligațiile bugetare principale amânate la plată, se anulează prin decizie care se comunică debitorului odată cu decizia de finalizare a planului de restructurare.
Decizia de finalizare a planului de restructurare a obligațiilor bugetare împreună cu decizia de anulare a obligațiilor bugetare principale și accesorii amânate la plată se comunică debitorului. În cazul în care debitorul nu respectă măsurile stabilite în planul de restructurare acesta eșuează.

De asemenea organul fiscal va avea obligația de a solicita deschiderea procedurii insolvenței, în formă simplificată, în următoarele situații:

– în cazul în care planul de restructurare eșuează și debitorul îndeplineşte condiţiile prevăzute de Legea nr. 85/2014 pentru deschiderea procedurii insolvenței;
– în cazul în care debitorul nu depune cererea de restructurare în termenul de 6 luni și îndeplineşte condiţiile prevăzute de Legea nr. 85/2014 pentru deschiderea procedurii insolvenței;
– în cazul în care organul fiscal respinge cererea de restructurare, nu emite acordul de principiu și îndeplineşte condiţiile prevăzute de Legea nr. 85/2014 pentru deschiderea procedurii insolvenței.

Situațiile în care organul fiscal respinge cererea de restructurare și nu emite acord de principiu pot fi:

– În situația în care organul fiscal constată că planul de restructurare nu conține măsurile de restructurare cu termene clare de implementare, aprobarea acestuia de adunarea generală a acționarilor, asociaților sau de asociatul unic, după caz, îndeplinirea testului creditorului privat prudent iar debitorul nu efectuează corecţiile solicitate de organul fiscal în termen.
– În situația în care organul fiscal constată că debitorul nu are depuse toate declaraţiile fiscale, potrivit vectorului fiscal, numai dacă, după notificarea debitorului și după trecerea unui termen de 15 zile de la comunicarea notificării, debitorul nu își îndeplinește aceste obligații.

Foaie de lucru (model actualizat 2019) – OPIS cu ce trebuie sa facă în fiecare lună/trimestru/an, un contabil – click aici

II. Anularea accesoriilor în cazul datoriilor sub un milion lei dacă obligațiile bugetare principale se achită până la 30 noiembrie 2019

Pentru debitorii care au datorii sub un milion de lei se propun următoarele facilități fiscale:

A. Anularea tuturor accesoriilor aferente obligaţiilor bugetare principale datorate bugetului general consolidat, restante la de 31 decembrie 2018, administrate de ANAF, cu următoarele condiţii:
– stingerea până la 30 noiembrie 2019 a obligaţiile bugetare principale restante la 31 decembrie 2018;
– stingerea până la data depunerii cererii de anulare a accesoriilor a obligaţiilor bugetare principale administrate de organul fiscal central cu termene de plată cuprinse între data de 1 ianuarie 2019 şi 30 noiembrie 2019,
– depunerea până la data înregistrării cererii de anulare a accesoriilor, a tuturor declaraţiilor fiscale, potrivit vectorului fiscal;
– depunerea, până la data de 30 noiembrie 2019, a cererii de anulare a accesoriilor.

B. Anularea tuturor accesoriilor aferente obligaţiilor bugetare principale, declarate suplimentar de debitor prin declarație rectificativă, cu scadenţă anterioară datei de 31 decembrie 2018 , administrate de ANAF, cu următoarele condiţii:
– declaraţia rectificativă să fie depusă până la data de 30 noiembrie 2019;
– obligaţia individualizată în declaraţia rectificativă să fie stinsă până la aceeaşi dată (30 noiembrie 2019)
– stingerea până la data depunerii cererii de anulare a accesoriilor a obligaţiilor bugetare principale administrate de organul fiscal central cu termene de plată cuprinse între data de 1 ianuarie 2019 şi 30 noiembrie 2019;
– depunerea tuturor declaraţiilor fiscale, potrivit vectorului fiscal, până la data înregistrării cererii de anulare a accesoriilor;
– depunerea cererii de anulare a accesoriilor până la data de 30 noiembrie 2019.

C. Anularea tuturor accesoriilor, aferente obligaţiilor bugetare principale cu termene de plată anterioare datei de 31 decembrie 2018 și stinse până la această dată, administrate de ANAF, cu următoarele condiții:
– obligațiile bugetare principale au fost stinse până la 31 decembrie 2018;
– accesoriile aferente obligațiilor menționate anterior sunt datorate și nestinse la 31 decembrie 2018;
– stingerea până la data depunerii cererii de anulare a accesoriilor a obligaţiilor bugetare principale administrate de organul fiscal central cu termene de plată cuprinse între data de 1 ianuarie 2019 şi 30 noiembrie 2019
– depunerea până la data înregistrării cererii de anulare a accesoriilor, a tuturor declaraţiilor fiscale, potrivit vectorului fiscal;
– depunerea, până la data de 30 noiembrie 2019, a cererii de anulare a accesoriilor.

Adeverință de vechime în muncă (generare prin importul datelor din Revisal) – update nou (verificarea configurației Excel de pe PC) – click aici

D. Anularea tuturor accesoriilor, aferente obligaţiilor bugetare principale cu termene de plată până la 31 decembrie 2018, stabilite prin decizie de impunere emisă de inspecţia fiscală din cadrul ANAF, care este în curs de derulare la data intrării în vigoare a ordonanţei de urgenţă, cu următoarele condiții:
– diferențele de obligații principale să fie achitate în termenul de plată stabilit prin decizia de impunere;
– cererea să fie depusă în 90 de zile de la data comunicării deciziei de impunere.

De asemenea și contribuabilii la care urmează a începe inspecția fiscală în primele 10 zile de la intrarea în vigoare a ordonanței de urgență pot depune declarații rectificative iar, prin derogare de la prevederile Codului de procedură fiscală, acestea vor fi luate în considerare de organul fiscal. Această măsură are ca scop acordarea posibilității contribuabililor de a beneficia de facilitatea fiscală prevăzută la lit. B, având în vedere că potrivit Codului de procedură fiscală eventualele declarații rectificative depuse de contribuabili pe perioada inspecției fiscale nu se iau în considerare de organul fiscal.

1. Facilitățile prevăzute la lit. A – D sunt aplicabile și de alte autorități sau instituții publice care administrează obligații bugetare, în sensul că și aceste entități anulează accesoriile pentru obligațiile bugetare pe care le administrează, dacă sunt îndeplinite condițiile prevăzute de lege.

1. În cazul unităţilor administrativ-teritoriale, facilitățile prevăzute la lit. A-D se acordă de către unităţile administrativ-teritoriale sau, după caz, subdiviziunile administrativ-teritoriale ale municipiilor, opțional, dacă consiliul local stabileşte, prin hotărâre, aplicarea acestor prevederi, precum și procedura aplicabilă.

2. Pot beneficia de facilitățile prevăzute la lit. A-D și debitorii care au obligațiile bugetare principale restante la data de 31 decembrie 2018 mai mari de un milion de lei și nu doresc să beneficieze de măsurile de restructurare menționate anterior.

Model pontaj cu număr nelimitat de salariați – cu evidența zile CO, calcul număr mediu de salariați (pentru contrib. la fondul de handicap), plus alte opțiuni – click aici

Alte măsuri:

2. posibilitatea contribuabililor de a notifica organului fiscal intenția de a beneficia de oricare din facilitățile prevăzute. În acest caz, pentru accesoriile ce pot forma obiectul anulării se instituie un regim special de administrare.
3. în cazul contribuabililor pentru care au fost instituite popriri asiguratorii sau executorii, la data intrării în vigoare a ordonanţei de urgenţă, în scopul acordării posibilităţii de a beneficia de anularea accesoriilor se reglementează posibilitatea contribuabilului de a efectua plăţi din sumele indisponibilizate ca efect al popririi. Ca urmare, măsura se va aplica temporar, pentru perioada cuprinsă între data intrării în vigoare a ordonanţei de urgenţă – 30 noiembrie 2019. Totodată, măsura se va aplica şi pentru popririle înfiinţate între data intrării în vigoare a ordonanţei de urgenţă şi 30 noiembrie 2019.
4. dacă îndeplineşte condiţiile, un contribuabil poate beneficia de anularea accesoriilor, în oricare dintre situaţiile prevăzute la lit. A-D. Astfel, un contribuabil poate să beneficieze de toate facilitățile prevăzute la lit. A-D dacă la 30 noiembrie 2019 nu mai are nici o datorie către ANAF.
• contribuabilii care la data data intrării în vigoare a ordonanței de urgență beneficiază de eșalonarea la plată pot beneficia și de măsurile menționate la lit. B – D dacă îndeplinesc condițiile impuse de lege, pe de o parte, iar pe de altă parte, doresc și menținerea eșalonării la plată.
3. de asemenea, contribuabilii care la data intrării în vigoare a ordonanței de urgență beneficiază de eșalonarea la plată potrivit Codului de procedură fiscală, pot beneficia și de anularea tuturor accesoriilor, dacă eşalonarea la plată se finalizează până la 30 noiembrie 2019. În acest caz, accesoriile incluse în ratele de eșalonare cu termene de plată după data intrării în vigoare a ordonanței de urgență achitate odată cu plata ratei de eşalonare se restituie potrivit Codului de procedură fiscală.

De precizat că, de aceste facilități pot beneficia toți contribuabilii persoane fizice, persoane juridice sau entități fără personalitate juridică care datorează obligațiile de plată menționate, fără nicio discriminare, dacă îndeplinesc condițiile impuse de lege.

Aplicație de calcul, evidență și prezentare grafică a concediilor de odihnă – 2019 (model gratuit) – click aici

LĂSAȚI UN MESAJ

Introduceți aici numele dvs.

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

- Advertisment -
- Advertisement -
Conform cu cele relatate de noi zilele trecute - DETALII AICI - MFP a postat azi, Proiectul de Ordonanță de urgență privind instituirea unor facilități fiscale - proiect pe care vi-l supunem atentiei mai jos (pentru descarcare completa). Potrivit MFP, schimbările preconizate sunt urmatoarele: Se propun...ULTIMA ORĂ - MFP a postat pe site, proiectul de OUG privind instituirea unor facilități fiscale
error: Conținutul este protejat !!