AcasăTVA - modificari si noutatiObligații privind TVA ale persoanelor impozabile stabilite şi înregistrate în scopuri de...

Obligații privind TVA ale persoanelor impozabile stabilite şi înregistrate în scopuri de tva în România care prestează servicii electronice către persoane neimpozabile

Regula de stabilire a locului taxării cu TVA a serviciilor furnizate pe cale electronică:

În cazul serviciilor furnizate pe cale electronică prestate către o persoană neimpozabilă, indiferent de locul în care există stabilită persoana neimpozabilă, în Uniunea Europeană sau în afara acesteia, locul taxării este locul unde beneficiarul este stabilit, îşi are domiciliul stabil sau reşedinţa obişnuită.

Prestatorul are obligaţia înregistrării în statul membru de consum**. [articol 278 alineat. (5) litera h) din Codul fiscal]

Excepţie de la regulă:

Prestatorul poate OPTA pentru utilizarea REGIMULUI SPECIAL PENTRU SERVICIILE ELECTRONICE în România (stat membru de înregistrare***) pentru TOATE serviciile electronice prestate persoanelor neimpozabile stabilite în Uniunea Europeană denumit REGIM UE prevăzut la articolul 315 din Codul fiscal.

În ce constă regimul UE: “Regimul special pentru serviciile electronice, de telecomunicaţii, de radiodifuziune sau televiziune prestate de către persoane impozabile stabilite în UE, dar într-un alt stat membru decât statul membru de consum”?

PRESTATORUL de servicii electronice către persoane neimpozabile stabilite în Uniunea Europeană care optează pentru utilizarea regimului UE:

– trebuie să fie înregistrat în scopuri de TVA conform articolului 316 din Codul fiscal;
– nu mai are obligaţia înregistrării în fiecare stat membru de consum** (în care beneficiarul este stabilit, îşi are domiciliul stabil sau reşedinţa obişnuită);
– are obligaţia înregistrării în vederea utilizării regimului UE şi declarării TVA aferent prestării de servicii electronice în România (stat membru de înregistrare***) prin depunerea Declaraţiei de începere a activităţii la organul fiscal competent: Administraţia fiscală pentru contribuabili nerezidenţi din cadrul Direcţiei Generale Regionale a Finanţelor Publice Bucureşti.

NU UITATI SA DATI UN LIKE SI PAGINII NOASTRE DE FACEBOOKCLICK AICI – SAU SA VA ABONATI LA NEWSLETTER – VEZI PARTEA DREAPTA LA SECTIUNEA “Aboneaza-te la insemnari”. NOU – ACUM AVEM SI UN GRUP PE FACEBOOKCLICK AICI, DAR SI O PAGINA DE GOOGLE PLUSCLICK AICI.

Obligaţii privind înregistrarea în vederea utilizării regimului UE:

DECLARAŢIA DE ÎNCEPERE A ACTIVITĂŢII

*La data începerii prestării serviciilor, prestatorul transmite în format electronic declaraţia de începere a activităţii sale supuse regimului special, care se completează şi se depune, prin intermediul portalului electronic pus la dispoziţie de ANAF, accesând secţiunea “Înregistrarea în sistemul M1SS” (www.anaf.ro/INFO UE/Mini One Stop Shop-M1SS)

*Semnarea declaraţiei de începere a activităţii se realizează prin utilizarea certificatului digital calificat emis de un furnizor de servicii de certificare, acreditat în condiţiile Legii 455/2001 privind semnătura electronică, republicată.

*Prestatorul aplică regimul special începând cu prima zi a trimestrului calendaristic următor transmiterii declaraţiei de începere a activităţii, corect completate.

Excepţie:

În cazul în care prima prestare de servicii care poate face obiectul aplicării regimului special este efectuată înainte de prima zi a trimestrului calendaristic următor transmiterii declaraţiei de începere a activităţii, regimul special se aplică începând cu data primei prestări, cu condiţia ca persoana impozabilă să transmită declaraţia de începere a activităţii cu privire la începerea activităţilor sale care pot face obiectul regimului special, până pe data de 10 a lunii următoare primei prestări. Această prestare de servicii va fi declarată printr-o declaraţie specială de TVA separată pentru trimestrul calendaristic respectiv.

Obligaţii privind declararea TVA:

DECLARAŢIA SPECIALĂ DE TVA – formular 399
*Factura se întocmeşte cu cota de TVA datorată statului membru de consum;
*Prestatorul va depune prin mijloace electronice declaraţia specială de TVA;
*Semnarea declaraţiei speciale de TVA se face utilizând certificatul digital calificat;
*Declaraţia specială de TVA se întocmeşte în EURO.

În cazul în care prestările de servicii se plătesc în alte monede, la completarea declaraţiei, se va folosi rata de schimb în vigoare în ultima zi a perioadei fiscale de raportare. Ratele de schimb utilizate sunt cele publicate de Banca Centrală Europeană pentru ziua respectivă sau cele din ziua următoare, dacă nu sunt publicate în acea zi.
OBS.: Sumele se înscriu cu valoarea exactă, fără a se rotunji în plus sau în minus la cel mai apropiat număr întreg.

*Termenul de depunere a declaraţiei speciale de TVA: 20 de zile de la sfârşitul fiecărui trimestru calendaristic, indiferent dacă au fost sau nu prestate servicii electronice în perioada fiscală de raportare.
*Termenul de plată a TVA: prestatorul trebuie să achite suma totală a taxei datorate în statele membre de consum într-un cont special, în euro, indicat de organul fiscal, până la data la care are obligaţia depunerii declaraţiei speciale.

NU UITATI SA DATI UN LIKE SI PAGINII NOASTRE DE FACEBOOKCLICK AICI – SAU SA VA ABONATI LA NEWSLETTER – VEZI PARTEA DREAPTA LA SECTIUNEA “Aboneaza-te la insemnari”. NOU – ACUM AVEM SI UN GRUP PE FACEBOOKCLICK AICI, DAR SI O PAGINA DE GOOGLE PLUSCLICK AICI.

*Declaraţia specială de TVA trebuie să conţină următoarele informaţii:

a) codul de înregistrare în scopuri de TVA conform articolului 316;
b) valoarea totală, exclusiv TVA, a prestărilor de servicii electronice, efectuate în cursul perioadei fiscale de raportare (trimestru), cotele TVA aplicabile şi valoarea corespunzătoare a TVA datorată fiecărui stat membru de consum în care TVA este exigibilă;
c) valoarea totală a TVA datorate în statele membre de consum.

Obs: Dacă persoana impozabilă deţine unul sau mai multe sedii fixe, în alte state membre, de la care sunt prestate servicii, declaraţia specială de TVA conţine, pe lângă informaţiile menţionate mai sus şi valoarea totală a prestărilor de servicii electronice, care fac obiectul acestui regim special, calculată pentru fiecare stat membru în care persoana deţine un sediu fix, cu precizarea numărului individual de identificare în scopuri de TVA sau a codului de înregistrare fiscală al sediului respectiv, şi defalcată pe fiecare stat membru de consum.

Modificarea informaţiilor înscrise eronat într-o declaraţie specială se face prin completarea şi transmiterea unei declaraţii rectificative, în termen de 3 ani de la data la care trebuia depusă declaraţia iniţială.
Se completează câte o declaraţie rectificativă pentru fiecare perioadă de raportare pentru care se operează rectificări.

Evidenţa serviciilor pentru care se aplică regimul special

Persoanele impozabile care aplică regimul special vor ţine o evidenţă suficient de detaliată a serviciilor pentru care se aplică regimul special, pentru a permite organelor fiscale din statele membre de consum să determine dacă declaraţia specială de TVA este corectă. Aceste evidenţe se pun la dispoziţie electronic, la solicitarea organului fiscal competent, precum şi a statelor membre de consum şi se vor păstra pe o perioadă de 10 ani de la încheierea anului în care s-au prestat serviciile.

Prestatorul trebuie să notifice, prin mijloace electronice, organul fiscal în caz de încetare a activităţii sau în caz de modificări ulterioare, care o exclud de la regimul special.

Renunţarea/Excluderea de la aplicarea regimului special

I. Prestatorul care aplică regimul special poate renunţa la utilizarea regimului la CERERE: excludere voluntară.
OBS: Prestatorul care optează pentru utilizarea regimului UE, are obligaţia să aplice acest regim în anul calendaristic în cauză şi în următorii 2 ani calendaristici.

Cererea de excludere voluntară se face prin completarea şi transmiterea acesteia prin intermediul portalului electronic al ANAF cu cel puţin 15 zile înainte de sfârşitul trimestrului calendaristic anterior celui în care persoana impozabilă intenţionează să renunţe la utilizarea regimului.

Încetarea aplicării regimului devine efectivă începând cu prima zi a trimestrului calendaristic următor.

II. Prestatorul care aplică regimul special va fi exclus DIN OFICIU de către organul fiscal de la aplicarea regimului special în următoarele situaţii:
a) persoana impozabilă notifică organul fiscal că nu mai prestează servicii electronice;
b) organul fiscal competent constată că operaţiunile taxabile ale persoanei impozabile s-au încheiat: dacă persoana impozabilă nu a prestat pentru o perioadă de 8 trimestre calendaristice consecutive serviciile pentru care s-a înregistrat pentru utilizarea regimului special, se consideră că a încetat activităţile impozabile pentru care aplica regimul special;
c) persoana impozabilă nu mai îndeplineşte cerinţele pentru a i se permite utilizarea regimului special;
d) persoana impozabilă încalcă în mod repetat regulile regimului special.

Pentru excluderea de la aplicarea regimului special, organul fiscal transmite persoanei impozabile, pe cale electronică, decizia de excludere de la regimul special care cuprinde motivele de fapt şi temeiul de drept, precum şi menţiuni privind posibilitatea de contestare potrivit dispoziţiilor Codului de procedură fiscală.

Excluderea începe cu prima zi a trimestrului calendaristic care urmează datei la care decizia de excludere se comunică pe cale electronică, dată cu care persoana impozabilă este scoasă din Evidenţa naţională privind persoanele impozabile care utilizează regimurile speciale prevăzute la articolul 314 şi 315 din Codul fiscal. Informaţiile privind excluderea de la aplicarea regimului special se transmit fără întârziere celorlalte state membre.

Definiţii:

*Servicii furnizate pe cale electronică includ, în special, serviciile prevăzute în Anexa II a Directivei 112 și la art. 7 alin. (1) din Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 282/2011 al Consiliului din 15 martie 2011 de stabilire a măsurilor de punere în aplicare a Directivei 2006/112/CE privind sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată, cu modificările și completările ulterioare;

NU UITATI SA DATI UN LIKE SI PAGINII NOASTRE DE FACEBOOKCLICK AICI – SAU SA VA ABONATI LA NEWSLETTER – VEZI PARTEA DREAPTA LA SECTIUNEA “Aboneaza-te la insemnari”. NOU – ACUM AVEM SI UN GRUP PE FACEBOOKCLICK AICI, DAR SI O PAGINA DE GOOGLE PLUSCLICK AICI.

Anexa II cuprinde:
1. Furnizarea şi găzduirea de site-uri de Internet, mentenanţă la distanţă a programelor şi echipamentelor;
2. furnizarea de software şi actualizarea acestora;
3. furnizarea de imagini, texte şi informaţii şi punerea la dispoziţie a unor baze de date;
4. furnizarea de muzică, filme şi jocuri, inclusiv de jocuri de noroc şi pariuri, şi de emisiuni sau de manifestări politice, culturale, artistice, sportive, ştiinţifice şi de divertisment;
5. furnizarea de servicii de învăţământ la distanţă.

** Stat membru de consum = statul membru în care are loc prestarea de servicii electronice, de telecomunicaţii, de radiodifuziune sau televiziune, conform articolului 278 alineat (5) litera h).

*** Stat membru de înregistrare = statul membru pe teritoriul căruia persoana impozabilă are sediul activității economice sau, în cazul în care nu are sediul activității economice în Uniunea Europeană, statul membru în care dispune de un sediu fix. În cazul în care o persoană impozabilă nu are sediul activității economice în Uniunea Europeană, dar are mai multe sedii fixe în Uniunea Europeană, statul membru de înregistrare este acela în care persoana respectivă are un sediu fix și în care persoana impozabilă declară că va utiliza prezentul regim special. Persoana impozabilă este ținută să respecte respectiva decizie în anul calendaristic în cauză și în următorii 2 ani calendaristici;

BAZA LEGALĂ:

– Legea 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, articolul 278 alineat 5 litera h), articolul 315;
– OPANAF 4023/2014 pentru aprobarea Procedurii de înregistrare a persoanelor impozabile, în vederea utilizării unuia dintre regimurile speciale pentru servicii electronice, de telecomunicaţii, de radiodifuziune sau televiziune, precum şi pentru declararea taxei pe valoarea adăugată, potrivit prevederilor art. 152^4 şi art. 152^5 din Codul fiscal, în situaţia în care România este stat membru de înregistrare;

Informaţii suplimentare sunt disponibile pe site-ul ANAF-www.anaf.ro, secţiunea Info UE – Mini One Stop Shop.

Sursa (cu multumiri) – Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Braşov

LĂSAȚI UN MESAJ

Introduceți aici numele dvs.

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

- Advertisment -
- Advertisement -
error: Conținutul este protejat !!