Completarea si depunerea D 200 (pentru anul 2010) – pentru cei cu venituri din activitati agricole

1
178

Contribuabilii care, în anul 2010, au realizat venituri din: activităţi independente, activităţi agricole pentru care venitul net se stabileşte în sistem real, cedarea folosinţei bunurilor, operaţiuni de vânzare-cumpărare de valută la termen, pe bază de contract, precum şi orice alte operaţiuni similare, altele decât cele cu instrumente financiare tranzacţionate pe pieţe autorizate şi supravegheate de Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare, transferul titlurilor de valoare, altele decât părţile sociale şi valorile mobiliare în cazul societăţilor închise, au obligaţia ca, până la 15 mai 2011, să depună la Fisc „Declaraţia privind veniturile realizate din România”, cod 200.

Iata in continuare informaţii utile pentru completarea şi depunerea formularului 200, pentru veniturile realizate din activităţi agricole.

Generalităţi

Declaraţia se completează şi se depune de către persoanele fizice care au realizat în anul 2010 venituri în bani şi/sau în natură provenind din activităţi agricole pentru care venitul net se stabileşte în sistem real: venituri din cultivarea şi valorificarea florilor, legumelor şi zarzavaturilor, în sere şi în solarii, special destinate acestor scopuri, şi/sau în sistem irigat; din cultivarea şi valorificarea arbuştilor, plantelor decorative şi a ciupercilor; din exploatarea pepinierelor viticole şi pomicole şi din altele asemenea.

Declaraţia se depune de contribuabilii care au desfăşurat activitatea în mod individual şi/sau în cadrul unei asocieri fără personalitate juridică, constituită între persoane fizice şi care au optat pentru determinarea venitului net în sistem real, pe baza datelor din contabilitatea în partidă simplă.

Persoanele fizice care au realizat venituri în cadrul unei asocieri fără personalitate juridică, constituită între persoane fizice, completează declaraţia având în vedere venitul net distribuit, care le revine din asociere.

Noile instructiuni de completare a “Declaratiei 200″ – aduse in 2011 de OPANAF 233/2011 – click aici

Important! Nu au obligaţia depunerii formularului 200, persoanele fizice care în anul 2010 au realizat venituri din activităţi agricole cu impunere finală, din valorificarea produselor agricole obţinute după recoltare, în stare naturală , de pe terenurile agricole proprietate privată sau luate în arendă , către unităţi specializate pentru colectare, unităţi de procesare industrială sau de către alte unităţi pentru utilizare ca atare, potrivit art. 74 alin. (4) din Legea nr. 571/2003 cu modificările şi completările ulterioare, cărora li s-a reţinut impozit în cotă de 2%.

Procurarea şi depunerea declaraţiilor de venit

Pentru procurarea declaraţiilor de venit aferente anului fiscal 2010, contribuabilii au două posibilităţi:

– descărcarea de pe websiteurile: Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală – sau direct de aici – LINK MODEL D 200

– prezentarea la sediul administraţiei fiscale de unde pot obţine gratuit formularele de declaraţii fiscale.
După completare, formularele pot fi depuse la registratura administraţiei teritoriale unde contribuabilii au domiciliul sau transmise prin poştă, cu confirmare de primire, costul trimiterii fiind suportat de către contribuabili.

Instrucţiuni de completare

Declaraţia se completează în două exemplare, scriind corect şi citeţ datele în modulele prezentate mai jos.

Modulul I. Date de identificare a contribuabilului

În acest modul se înscriu:

– numele/prenumele, adresa cu domiciliul fiscal, codul numeric personal/numărul de identificare fiscală – se înscrie codul numeric personal din actul de identitate al fiecărui contribuabil sau numărul de identificare fiscală atribuit de către ANAF cu ocazia înregistrării fiscale, după caz;

– banca, cont bancar (IBAN) – se înscrie denumirea băncii şi codul IBAN al contului bancar al contribuabilului.

Completarea si depunerea D 200 (pentru 2010) – de catre cei care realizeaza venituri din activitati independente – CLICK AICI

Modulul II. Date privind veniturile realizate pe surse şi categorii de venit
Submodulul 1.A. Date privind activitatea desfăşurată

Rândul 1. Categoria de venit – se bifează căsuţa corespunzătoare, venituri din activităţi agricole.

Rândul 2. Determinarea venitului net – se bifează căsuţa corespunzătoare în funcţie de modul de determinare a venitului net, în sistem real.

Rândul 3. Forma de organizare – se bifează căsuţa corespunzătoare modului de desfăşurare a activităţii: individual sau într-o formă de asociere între persoane fizice.

Rândul 4. Obiectul principal de activitate – se înscrie denumirea activităţii generatoare de venituri, desfăşurată de contribuabil (activităţi agricole).

Rândul 6. Documentul de autorizare – se înscrie numărul documentului de autorizare care a fost înregistrat la consiliul local;
Rândul 7, 8. Data începerii/încetării activităţii – se înscrie data prevăzută pentru începerea activităţii.

Submodulul 1.B. Date privind venitul /câştigul net anual

a) Activitate desfăşurată în mod individual

Se completează pe baza datelor din evidenţa contabilă.

Rândul 1.1. Venit brut – se înscrie suma reprezentând veniturile totale în bani şi/sau echivalentul în lei al veniturilor în natură încasate în anul de raportare atât în activitatea de bază cât şi din activităţi adiacente.

Rândul 1.2. Cheltuieli deductibile – se înscrie suma reprezentând cheltuielile efectuate în vederea realizării venitului, cu condiţia să fie efectuate în interesul direct al activităţii, să corespundă unor cheltuieli efective, să fie justificate cu documente şi să fie cuprinse în cheltuielile exerciţiului financiar al anului în cursul căruia au fost plătite.

Rândul 1.3. Venit net anual – se înscrie suma reprezentând diferenţa dintre venitul brut şi cheltuielile deductibile(dacă venitul brut este mai mare decât cheltuielile deductibile).
Rândul 1.5. Pierdere fiscală anuală/Pierdere netă anuală – se înscrie suma reprezentând diferenţa dintre cheltuielile deductibile şi venitul brut, dacă venitul brut este mai mic decât cheltuielile deductibile, respectiv se scade rd. 1.1 din rd. 1.2.

b) Activitate desfăşurată într-o formă de asociere

În cazul asocierilor dintre persoane fizice, care nu dau naştere unei persoane juridice, se vor completa numai rd.1. 3 sau rd.1. 5, astfel:

Rândul 1.3. Venit net – se preia suma înscrisă în Declaraţia anuală de venit pentru asocierile fără personalitate juridică, reprezentând venitul net din asociere, realizat în anul 2010 supus impozitului pe venit şi distribuit asociatului, conform contractului de asociere.

Completare si depunere D 200 – activitate cedarea folosintei bunurilor mobile si imobile – CLICK AICI

Rândul 1.5. Pierdere fiscală/Pierdere netă anuală – se preia suma înscrisă în Declaraţia anuală de venit pentru asocierile fără personalitate juridică, reprezentând pierderea fiscală din asociere realizată în anul 2010 şi distribuită asociatului, conform contractului

Sancţiuni

Nedepunerea până la 15 mai 2011 a declaraţiilor de venit de către persoanele fizice constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 10 la 100 lei.

Baza legală: Ordinul Preşedintelui ANAF nr. 233/2011 – text integral – pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare prevăzute la titlul III din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal; art. 219, alin. (3) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de Procedură Fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.

via – www.finantevalcea.ro

1 COMENTARIU

  1. […] Iata in continuare informaţii utile pentru completarea şi depunerea formularului 200, pentru veniturile realizate din operaţiuni de vânzare-cumpărare de valută la termen, pe bază de contract. Completarea si depunerea D 200 (pentru anul 2010) – pentru cei cu venituri din activitati agricole – click aici […]

Lasă un răspuns

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.