AcasăDeclaratii anualeCompletare si depunere D 200 - activitate cedarea folosintei bunurilor mobile si...

Completare si depunere D 200 – activitate cedarea folosintei bunurilor mobile si imobile

În articolul de mai jos, prezentăm sintetic informaţii utile pentru completarea şi depunerea formularului 200, pentru veniturile realizate din cedarea folosinţei bunurilor mobile şi imobile (via DGFP Valcea).

Generalităţi

Declaraţia se completează şi se depune de către persoanele fizice care au realizat în anul 2010 venituri în bani şi/sau în natură provenind din cedarea folosinţei bunurilor mobile şi imobile, realizate în calitate de proprietar, uzufructuar sau alt deţinător legal, în următoarele situaţii:

– declaraţia de venit estimativ s-a depus în luna decembrie şi nu s-au stabilit plăţi anticipate;
– modificări ale clauzelor contractuale, cu excepţia cazului în care se reziliază contractul şi chiria este în lei;
– situaţii în care investiţiile la bunurile mobile şi imobile ale proprietarului, uzufructuarului sau ale altui deţinător legal, care fac obiectul unor contracte de închiriere sau de comodat sunt efectuate de chiriaş;

Persoanele fizice care au obţinut venituri din cedarea folosinţei bunurilor din mai multe surse, respectiv contracte de închiriere, completează declaraţia pentru fiecare sursă de venit.

Declaraţia se completează pe baza contractului încheiat între părţi de către contribuabilii care au optat pentru determinarea venitului net pe baza cotelor forfetare de cheltuieli.

Atenţie! Veniturile realizate de contribuabilii care la 31 decembrie 2009 aveau înregistrate mai mult de cinci contracte de închiriere sunt considerate venituri din activităţi independente, impunerea acestora fiind făcută în sistem real.

Important! Nu au obligaţia depunerii formularului 200, persoanele fizice care în anul 2010 au realizat venituri din cedarea folosinţei bunurilor pentru care chiria prevăzută în contractul încheiat între părţi este stabilită în lei, nu au optat pentru determinarea venitului net în sistem real şi la sfârşitul anului anterior nu îndeplineau condiţiile pentru calificarea veniturilor în categoria veniturilor din activităţi independente, pentru care plăţile anticipate cu titlu de impozit sunt egale cu impozitul anual datorat şi impozitul este final.

Noile instructiuni de completare a “Declaratiei 200″ – aduse in 2011 de OPANAF 233/2011 – click aici

Procurarea şi depunerea declaraţiilor de venit

Pentru procurarea declaraţiilor de venit aferente anului fiscal 2010, contribuabilii au două posibilităţi:

– descărcarea de pe website-urile: Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală – sau direct de aici – LINK (model 2011).
– prezentarea la sediul administraţiei fiscale de unde pot obţine gratuit formularele de declaraţii fiscale.

După completare, formularele pot fi depuse la registratura Administraţiei financiare unde contribuabilii au domiciliul sau transmise prin poştă, cu confirmare de primire, costul trimiterii fiind suportat de către contribuabili.

Instrucţiuni de completare

Declaraţia se completează în două exemplare, scriind corect şi citeţ datele în modulele precizate mai jos.

Modulul I. DATE DE IDENTIFICARE A CONTRIBUABILULUI

În aces modul se vor completa:

– nume/prenume, adresă cu domiciliul fiscal, cod numeric personal/număr de identificare fiscală – se înscrie codul numeric personal din actul de identitate al fiecărui contribuabil sau numărul de identificare fiscală atribuit de către ANAF cu ocazia înregistrării fiscale, după caz.
– banca, contul bancar (IBAN) – se înscrie denumirea băncii şi codul IBAN al contului bancar al contribuabilului.

Modulul II. DATE PRIVIND VENITURILE REALIZATE PE SURSE ŞI CATEGORII DE VENIT

Submodulul 1.A. Date privind activitatea desfăşurată

Rândul 1. Categoria de venit – se bifează căsuţa corespunzătoare, venituri din cedarea folosinţei bunurilor prin contract de închiriere sau contract de arendare.

Rândul 2. Determinarea venitului net – se bifează căsuţa corespunzătoare în funcţie de modul de determinare a venitului net, pe baza cotelor forfetare de cheltuieli.

Rândul 3. Forma de organizare – se bifează căsuţa corespunzătoare modului de desfăşurare a activităţii: individual sau într-o formă de asociere între persoane fizice.

Rândul 4. Obiectul principal de activitate – se înscrie denumirea activităţii principale generatoare de venituri, desfăşurată de contribuabil (închiriere/arendare).

Rândul 5. Datele de identificare ale bunului pentru care se cedează folosinţa – se înscriu datele de identificare ale bunului a cărui folosinţă este cedat(bunuri mobile şi imobile).

Rândul 6. Contractul de /închiriere/arendare – se înscrie numărul contractului sub care a fost înregistrat la organul fiscal.

Rândurile 7, 8. Data începerii/încetării activităţii – se înscrie data prevăzută pentru începerea derulării contractului încheiat între părţi, respectiv data prevăzută pentru încetarea contractului încheiat între părţi.

Submodulul 1.B. Date privind venitul /câştigul net anual

Se completează pe baza contractului încheiat între părţi de către contribuabilii care determină venitul net pe baza cotelor forfetare de cheltuieli.

Rândul 1.1 Venit brut – se înscrie suma reprezentând chiria/arenda prevăzută în contractul încheiat între părţi pentru anul fiscal de raportare, indiferent de momentul plăţii acesteia, majorat cu valoarea cheltuielilor ce cad, conform dispoziţiilor legale, în sarcina proprietarului, uzufructuarului sau a altui deţinător legal, dacă sunt efectuate de cealaltă parte contractantă.

În venitul brut se includ şi eventualele daune plătite potrivit unor clauze contractuale, în cazul rezilierii contractelor înainte de termen, valoarea investiţiilor la bunurile mobile şi imobile efectuate de chiriaş.
În situaţia în care chiria/arenda reprezintă echivalentul în lei al unei valute, venitul brut anual se determină pe baza chiriei/arendei lunare evaluate la cursul de schimb al pieţei valutare comunicat de BNR, din ultima zi a fiecărei luni, corespunzător lunilor din perioada de impunere.

În situaţia în care arenda se achită în natură, evaluarea în lei a acesteia se face pe baza preţurilor medii ale produselor agricole, conform Legii nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare. Se înscrie suma reprezentând veniturile totale în bani şi/sau echivalentul în lei al veniturilor în natură încasate în anul de raportare, atât din activitatea de bază, cât şi din activităţi adiacente.

Rândul 1.2. Cheltuieli deductibile – se înscrie suma rezultată prin aplicarea unei cote forfetare de cheltuieli de 25% la venitul brut (Rândul 1).

Rândul 1.3. Venit net anual – se înscrie suma reprezentând diferenţa dintre venitul brut şi cheltuielile deductibile.

Rândul 1.5. Pierdere fiscală anuală/Pierdere netă anuală – se înscrie suma reprezentând diferenţa dintre cheltuielile deductibile şi venitul brut, dacă venitul brut este mai mic decât cheltuielile deductibile, respectiv se scade rd. 1.1 din rd. 1.2.

Sancţiuni

Nedepunerea până la 15 mai 2011 a declaraţiilor de venit de către persoanele fizice constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 10 la 100 lei.

Baza legală: Ordinul preşedintelui ANAF nr. 233/2011 – text integral – pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare prevăzute la Titlul III din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal; art. 219, alin. (3) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de Procedură Fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.

sursa – www.finantevalcea.ro

1 COMENTARIU

LĂSAȚI UN MESAJ

Introduceți aici numele dvs.

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

- Advertisment -
- Advertisement -
error: Conținutul este protejat !!