AcasăDeclaratii anualeCompletarea si depunerea D 200 (pentru 2010) - de catre cei care...

Completarea si depunerea D 200 (pentru 2010) – de catre cei care realizeaza venituri din activitati independente

Contribuabilii care, în anul 2010, au realizat venituri din: activităţi independente, activităţi agricole pentru care venitul net se stabileşte în sistem real, cedarea folosinţei bunurilor, operaţiuni de vânzare-cumpărare de valută la termen, pe bază de contract, precum şi orice alte operaţiuni similare, altele decât cele cu instrumente financiare tranzacţionate pe pieţe autorizate şi supravegheate de Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare, transferul titlurilor de valoare, altele decât părţile sociale şi valorile mobiliare în cazul societăţilor închise, că au obligaţia ca, până la 15 mai 2011, să depună la Fisc „Declaraţia privind veniturile realizate din România”, cod 200.

Generalităţi

Declaraţia se completează şi se depune de către persoanele fizice care au realizat în anul 2010 venituri în bani şi/sau în natură din România provenind din activităţi independente:

– activităţi comerciale: fapte de comerţ, prestări de servicii, altele decât cele din profesii libere, precum şi practicarea unei meserii;
– venituri din cedarea folosinţei bunurilor obţinute de contribuabilii a căror contracte de închiriere la 31.12.2009 depăşeau un număr de 5 şi care sunt impuşi în sistem real (organizează contabilitatea în partidă simplă);
– profesii libere: exercitarea profesiilor medicale, de avocat, notar, auditor financiar, consultant fiscal, expert contabil, contabil autorizat, consultant de plasament în valori mobiliare, arhitect sau a altor profesii reglementate, desfăşurate în mod independent, în condiţiile legii;
– drepturi de proprietate intelectuală: brevete de invenţie, desene şi modele, mostre, mărci de fabrică şi de comerţ şi procedee tehnice, know-how, drepturi de autor şi drepturi conexe dreptului de autor şi altele asemenea.

Declaraţia se depune de contribuabilii care au desfăşurat activitatea în mod individual sau într-o formă de asociere, ce nu a dat naştere unei persoane juridice, constituită între persoane fizice.

Declaraţia se completează pentru fiecare categorie de venit şi pentru fiecare sursă de realizare a venitului.

Atenţie! Nu au obligaţia depunerii declaraţiei persoanele fizice care, în anul 2010, au realizat venituri din activităţi independente impuse pe bază de norme de venit, cu excepţia persoanelor care au depus declaraţiile de venit estimativ în luna decembrie 2010 şi pentru care nu s-au stabilit plăţi anticipate, conform legii.

Declaratia 200 – model valabil 2011 (conform cu OPANAF 233/2011) – click aici

Contribuabilii care au obţinut venituri din drepturi de proprietate intelectuală de la mai mulţi plătitori depun o singură declaraţie.

Important! Persoanele fizice care au realizat venituri din activităţi independente (drepturi de proprietate intelectuală, vânzarea bunurilor în regim de consignaţie, activităţi desfăşurate în baza contractelor de agent, comision sau mandat comercial, contractelor/convenţiilor civile încheiate potrivit Codului Civil, activitatea de expertiză contabilă, judiciară şi extrajudiciară) pentru care impozitul s-a reţinut la sursă, ca plată anticipată în contul impozitului anual, de plătitorii de venituri au obligaţia depunerii formularului 200. Nu depun acest formular persoanele care au realizat astfel de venituri şi impozitul reţinut la sursă de plătitorii de venituri a fost final în cotă de 16%, conform opţiunii exercitate.

Amenda pentru nedepunerea Declaratiei 200 – valabil 2011 – click aici

Procedura procurării şi depunerii declaraţiilor de venit

Pentru procurarea declaraţiilor de venit aferente anului fiscal 2010, contribuabilii au două posibilităţi:
– descărcarea de pe websiteurile: Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală sau de aici – LINK
– prezentarea la sediul administraţiei fiscale de unde pot obţine gratuit formularele de declaraţii fiscale.

După completare, formularele pot fi depuse la administraţia fiscală unde contribuabilii au domiciliul sau transmise prin poştă, cu confirmare de primire, costul trimiterii fiind suportat de către contribuabili.

Instrucţiuni de completare

Declaraţia se completează în două exemplare, scriind corect şi citeţ datele în module.

Modulul I. Date de identificare a contribuabilului

În acest modul se completează:

– nume/prenume, adresă cu domiciliul fiscal, cod numeric personal/număr de identificare fiscal – se înscrie codul numeric personal din actul de identitate al fiecărui contribuabil sau numărul de identificare fiscal atribuit de către ANAF cu ocazia înregistrării fiscale, după caz.
– banca, cont bancar (IBAN) – se înscrie denumirea băncii şi codul IBAN al contului bancar al contribuabilului.

Modulul II. Date privind veniturile realizate pe surse şi categorii de venit

Submodulul 1A. Date privind activitatea desfăşurată

Rândul 1. Categoria de venit – se bifează căsuţa corespunzătoare categoriei de venit realizat, după caz: venituri comerciale, venituri din profesii libere, venituri din drepturi de proprietate intelectuală, venituri din cedarea folosinţei bunurilor calificate în categoria venituri din activităţi independente.

Rândul 2. Determinarea venitului net – se bifează căsuţa corespunzătoare în funcţie de modul de determinare a venitului net: în sistem real, pe baza cotelor forfetare de cheltuieli sau pe normă de venit.

Rândul 3. Forma de organizare – se bifează căsuţa corespunzătoare modului de desfăşurare a activităţii: individual sau într-o formă de asociere între persoane fizice, în cazul reorganizării activităţii în timpul anului de raportare.

Rândul 4. Obiectul principal de activitate – se înscrie denumirea activităţii principale generatoare de venituri, desfăşurată de contribuabil, precum şi codul CAEN al activităţii desfăşurate.

Rândul 5. Sediul/Datele de identificare ale bunului pentru care se cedează folosinţa – se completează adresa sediului sau locului principal de desfăşurare a activităţii, după caz. În cazul în care activitatea se desfăşoară prin mai multe puncte de lucru, se completează adresa sediului sau locului principal de desfăşurare a activităţii, după caz.

Rândul 5. Datele de identificare ale bunului pentru care se cedează folosinţa – se înscriu datele de identificare ale bunului a cărui folosinţă este cedat.

Rubrica se completează numai de către contribuabilii care realizează venituri din cedarea folosinţei bunurilor.

Rândul 6. Documentul de autorizare/Contractul de asociere/închiriere/arendare – se înscriu numărul documentului care atestă dreptul contribuabilului de a desfăşura activitate independentă, potrivit legii, data emiterii acestuia, precum şi denumirea organului care l-a eliberat.

Rândul 7, 8. Data începerii/încetării activităţii – se completează de către contribuabilii care îşi încep/încetează activitatea în cursul anului fiscal.

Contribuabilii care realizează venituri din cedarea folosinţei bunurilor înscriu data prevăzută pentru începerea derulării contractului încheiat între părţi, respectiv data prevăzută pentru încetarea contractului încheiat între părţi.

Submodulul 1.B. Date privind venitul/câştigul net anual

Se completează pe baza datelor din evidenţa contabilă de către contribuabilii care au organizată contabilitatea în partidă simplă, în funcţie de natura veniturilor; de către cei care au realizat venituri cu regim de reţinere la sursă pentru care plăţile anticipate s-au realizat prin stopaj,de contribuabilii care fac parte dintr-o asociere dintre persoane fizice, care nu dau naştere unei persoane juridice; de către cei care realizează venituri din cedarea folosinţei bunurilor calificate în categoria veniturilor din activităţi independente, astfel:

Rândul 1.1 Venit brut – se înscrie suma reprezentând veniturile totale în bani şi/sau echivalentul în lei al veniturilor în natură încasate în anul de raportare, atât din activitatea de bază, cât şi din activităţi adiacente.

Rândul 1.2. Cheltuieli deductibile – se înscrie suma reprezentând cheltuielile efectuate în vederea realizării venitului cu condiţia să fie efectuate în interesul direct al activităţii, să corespundă unor cheltuieli efective, să fie justificate cu documente şi să fie cuprinse în cheltuielile exerciţiului financiar al anului în cursul căruia au fost plătite.

Rândul 1.3. Venit net anual – se înscrie suma reprezentând diferenţa dintre venitul brut şi cheltuielile deductibile, dacă venitul brut este mai mare decât cheltuielile deductibile, respectiv se scade rd. 1.2 din rd.1.1.

Rândul 1.3. 1. Venit net aferent activităţilor cu regim de reţinere la sursă – se înscrie partea din venitul net aferent activităţilor independente pentru care plăţile anticipate s-au realizat prin stopaj la sursă.
rd.1.5. Pierdere fiscală anuală/Pierdere netă anuală – se înscrie suma reprezentând diferenţa dintre cheltuielile deductibile şi venitul brut, dacă venitul brut este mai mic decât cheltuielile deductibile, respectiv se scade rd. 1.1 din rd. 1.2.

Sancţiuni

Nedepunerea până la 15 mai 2011 a declaraţiilor de venit de către persoanele fizice constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 10 la 100 lei.

Baza legală: Ordinul Preşedintelui ANAF nr. 233/2011 – detalii – pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare prevăzute la Titlul III din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal; art. 219, alin. (3) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de Procedură Fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.

via – www.finantevalcea.ro

2 COMENTARII

  1. Persoanele fizice care au realizat venituri din activităţi independente (drepturi de proprietate intelectuală, vânzarea bunurilor în regim de consignaţie, activităţi desfăşurate în baza contractelor de agent, comision sau mandat comercial, contractelor/convenţiilor civile încheiate potrivit Codului Civil, pentru care impozitul s-a reţinut la sursă, ca plată anticipată în contul impozitului anual, de plătitorii de venituri au obligaţia depunerii formularului 200. Nu depun acest formular persoanele care au realizat astfel de venituri şi impozitul reţinut la sursă de plătitorii de venituri a fost final în cotă de 16%, conform opţiunii exercitate.
    Asta cu conditia ca firmele care le-au dat banii sa completeze corect declaratia informativa 205.De ex.daca la conventia civila bifeaza conventie in loc de “alte venituri”,persoana fizica care a primit banii trebuie sa depuna declaratia de venit chiar daca ulterior primeste o decizie de impunere anuala cu zero.Trebuie s ataseze si adresa de la firma cu venitul obtinut si impozitul retinut anticipat.

LĂSAȚI UN MESAJ

Introduceți aici numele dvs.

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

- Advertisment -
- Advertisement -
error: Conținutul este protejat !!