AcasăAsociatii proprietariAsociatiile de proprietari - obligatii declarative si de plata (valabile 2011)

Asociatiile de proprietari – obligatii declarative si de plata (valabile 2011)

Pornind de la întrebările formulate de asociaţiile de proprietari cu privire la impozitarea veniturilor plătite unor persoane fizice şi având în vedere legislaţia privind organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari, precum şi legislaţia în materie fiscală, DGFP Argeş pune la dispoziţie următorul material menit să clarifice parte din problemele cu care se confruntă această categorie de contribuabili.

I. Încadrarea veniturilor obţinute de către PRESEDINTELE si CENZORUL asociaţiei de proprietari

Preşedintele, membrii comitetului executiv şi cenzorul sau membrii comisiei de cenzori sunt aleşi sau revocaţi din funcţie de adunarea generală a proprietarilor, membri ai asociaţiei de proprietari. (Legea nr. 230/2007, art.27).

Pentru angajarea şi eliberarea din funcţie a persoanei care ocupă funcţia de administrator de imobile sau a altor angajaţi sau prestatori, adunarea generală a proprietarilor mandatează comitetul executiv reprezentat de preşedintele asociaţiei de proprietari. (Legea nr. 230/2007, art.27)

Remuneraţia primită de preşedintele asociaţiei de proprietari potrivit legii privind înfiinţarea, rganizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari şi sumele primite de membrii comisiei de cenzori reprezintă venituri asimilate salariilor. (Legea nr.571/2003, art.55)

Mai departe, obligaţiile de plată şi declarare le regăsiţi la pct. IV din material.

II. Încadrarea veniturilor obţinute de către ADMINISTRATORUL asociaţiei de proprietari

În baza art. 34 şi art. 35 din Legea nr. 230/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari, cu modificările şi completările ulterioare, asociaţia de proprietari angajează persoane fizice atestate pentru funcţia de administrator. Persoanele fizice atestate pot fi angajate prin încheierea unui contract individual de muncă, conform celor stabilite prin negociere directă.

Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, la art. 7 alin. (1) pct. 2 precizează că orice activitate desfăşurată de o persoană fizică într-o relaţie de angajare este activitate dependentă.

ALTE ARTICOLE UTILE IN DOMENIU – CLICK AICI

Mai departe, obligaţiile de plată şi declarare le regăsiţi la pct. IV din material.

III. Încadrarea veniturilor obţinute de către PERSOANA CARE PRESTEAZA SERVICII DE CURATENIE in cadrul asociaţiei de proprietari (fără să aibă încheiat contract individual de muncă cu asociaţia)

Încadrarea, din punct de vedere fiscal, a veniturilor obţinute din activităţi desfăşurate în baza unui contract/convenţie civilă încheiată potrivit Codului civil se efectuează având în vedere prevederile art. 7 alin. (1) pct. 2 subpct. 2.1 din Codul fiscal, astfel cum au fost modificate prin OUG nr. 82/2010 (publicată în M.O. nr. 638/10.09.2010) şi prevederile art. III din OUG nr. 58/2010, modificate prin OUG nr. 82/2010.

– Primul pas constă în efectuarea unei analize a activităţii pe care o desfăşoară femeia de serviciu în cadrul asociaţiei respective, pentru a vedea dacă este sau nu activitate dependentă. Astfel că plătitorul de venit va analiza cele 4 criterii de la art. 7 din Codul fiscal, şi dacă cel puţin unul dintre criterii este îndeplinit atunci activitatea va fi reconsiderată ca fiind activitate dependentă.

Prevederea legală de la art. 7 alin. (1) pct. 2 subpunctul 2.1 – „Orice activitate poate fi reconsiderată ca activitate dependentă dacă îndeplineşte cel puţin unul dintre următoarele criterii:
a) beneficiarul de venit se află într-o relaţie de subordonare faţă de plătitorul de venit, respectiv organele de conducere ale plătitorului de venit, şi respectă condiţiile de muncă impuse de acesta, cum ar fi: atribuţiile ce îi revin şi modul de îndeplinire a acestora, locul desfăşurării activităţii, programul de lucru;
b) în prestarea activităţii, beneficiarul de venit foloseşte exclusiv baza materială a plătitorului de venit, respectiv spaţii cu înzestrare corespunzătoare, echipament special de lucru sau de protecţie, unelte de muncă sau altele asemenea şi contribuie cu prestaţia fizică sau cu capacitatea intelectuală, nu şi cu capitalul propriu;
c) plătitorul de venit suportă în interesul desfăşurării activităţii cheltuielile de deplasare ale beneficiarului de venit, cum ar fi indemnizaţia de delegare-detaşare în ţară şi în străinătate, precum şi alte cheltuieli de această natură;
d) plătitorul de venit suportă indemnizaţia de concediu de odihnă şi indemnizaţia pentru incapacitate temporară de muncă, în contul beneficiarului de venit.”

La pct. 2.2. de la acelaşi articol se precizează că în cazul reconsiderării unei activităţi ca activitate dependentă, impozitul pe venit şi contribuţiile sociale obligatorii, stabilite potrivit legii, vor fi recalculate şi virate, fiind datorate solidar de către plătitorul şi beneficiarul de venit.

Mai departe, obligaţiile de plată şi declarare le regăsiţi la pct. IV din material.

– Al doilea pas va fi efectuat doar atunci când se constată că nu este vorba despre o activitate dependentă.

Aşadar, dacă în urma analizei reiese că nici unul din cele 4 criterii nu este îndeplinit atunci se vor avea în vedere prevederile de la art. III din OUG nr 58/2010, modificate prin OUG nr. 82/2010, prevederi care se aplică veniturilor de natură profesională. Conform acestora, “în sistemul public de pensii şi în sistemul asigurărilor pentru şomaj, prin venituri de natură profesională, altele decât cele de natură salarială, se înţelege acele venituri realizate din drepturi de autor şi drepturi conexe definite potrivit art. 7 alin. (1) pct. 13^1 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, şi/sau venituri rezultate din activităţi profesionale desfăşurate în baza contractelor/convenţiilor încheiate potrivit Codului civil.

Asupra acestor venituri se datorează contribuţiile individuale de asigurări sociale şi asigurări pentru şomaj.

Mai departe, obligaţiile de plată şi declarare le regăsiţi la pct. V din material.

IV. Impozitul pe venit şi contribuţiile sociale – în cazul veniturilor din salarii şi din activităţi dependente

– Sub aspectul impozitului pe venit, văzând şi prevederile art. 55 din Codul fiscal şi ale Normelor metodologice de aplicare a acestui articol, aprobate prin HG nr. 44/2004, veniturile din activităţi dependente sunt considerate venituri din salarii, în situaţia în care nu este încheiat un contract de muncă potrivit Legii nr. 53/2003 privind Codul muncii. Pentru determinarea impozitului pe venit se va aplica regula de determinare a impozitului pentru veniturile din salarii realizate în afara funcţiei de bază, conform prevederilor art. 57 alin. (2) lit. b) din Codul fiscal, adică prin aplicarea cotei de 16% asupra bazei de calcul determinată ca diferenţă între venitul brut şi contribuţiile obligatorii pe fiecare loc de realizare a acestora.
– Sub aspectul contribuţiilor sociale obligatorii, potrivit art. 296^4 alin. (1) din titlul IX^2 „Contribuţii sociale obligatorii” al Legii nr. 571/2003, persoanele fizice pentru câştigul brut realizat din activităţi dependente datorează contribuţiile sociale individuale, astfel:

*contribuţia individuală de asigurări sociale – 10,5%
*contribuţia individuală de asigurări sociale de sănătate -5,5%
*contribuţia individuală la bugetul asigurărilor de şomaj – 0,5%

EXCEPTII DE LA DATORAREA CONTRIBUTIILOR:

1. PENSIONARII: La art. 296^16 alin. (4) lit. a) din Codul fiscal se precizează că pentru veniturile din activităţi dependente realizate de persoanele fizice, care au calitatea de pensionari nu se datorează contribuţia individuală de asigurări pentru şomaj şi nici contribuţia la bugetul asigurărilor de şomaj datorată de angajator.
2. PRESEDINTELE si CENZORUL: La art. 296^16 alin. (4) lit. b) se precizează că pentru veniturile din activităţi dependente realizate de catre presedintele si cenzorul asociatiei de proprietari in baza contractului de mandat, nu se datoreaza contributia individuala de asigurari pentru somaj si nici contributia la bugetul asigurarilor de somaj datorata de angajator.

Art. 296^3 lit. c) din Codul fiscal precizează că sunt contribuabili ai sistemelor de asigurări sociale şi persoanele juridice care au calitatea de angajator precum şi entităţile assimilate angajatorului care au calitatea de plătitori de venituri din activităţi dependente.

Cotele de contribuţii sociale obligatorii datorate de angajatorii şi de către entităţile asimilate angajatorului care au calitatea de plătitori de venituri din activităţi dependente sunt următoarele – detalii contributii

EXCEPTII DE LA DATORAREA CONTRIBUTIILOR:

1. La art. 296^16 alin. (3) lit. b) din Codul fiscal se precizează că sunt exceptate de la plata contributiei pentru concedii si indemnizatii de asigurari sociale de sanatate veniturile din activităţi dependente realizate de catre presedintele si cenzorul asociatiei de proprietari in baza contractului de mandat.
2. Coroborând prevederile referitoare la contribuţiile de asigurări din Codul fiscal cu cele din legile speciale, se pare ca pentru veniturile care nu sunt realizate în baza unui contract individual de muncă (încheiat în condiţiile Codului muncii) nu se datorează de către angajator contribuţia de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale şi nici contribuţia la Fondul de garantare pentru plata creanţelor salariale.

Referitor la obligaţiile declarative şi la termenele de declarare şi plată veţi avea în vedere următoarele:

– Plătitorii de salarii şi de venituri asimilate salariilor au obligaţia de a calcula şi de a reţine impozitul aferent veniturilor fiecărei luni la data efectuării plăţii acestor venituri, precum şi de a-l vira la bugetul de stat până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei pentru care se plătesc aceste venituri.(art. 58 din Codul fiscal)
– Contribuţiile sociale individuale se reţin şi se virează la bugetele şi fondurile cărora le aparţin până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei pentru care se datorează, împreună cu contribuţia angajatorului sau a persoanelor asimilate angajatorului datorată potrivit legii.(alin. (9) al art. 296^18 din Codul fiscal)
– Plătitorii de venituri din salarii sunt obligaţi să depună lunar, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei pentru care se datorează contribuţiile, formularul 112 “Declaraţiei privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate”, aprobat prin HG nr.1397/2010.
– Plătitorii de venituri din salarii au obligaţia să completeze fişele fiscale pe întreaga durată de efectuare a plăţii salariilor şi vor transmite organului fiscal competent o copie, pentru fiecare an, până în ultima zi a lunii februarie a anului curent, pentru anul fiscal expirat. Modelul şi conţinutul formularelor se aprobă prin ordin al ministrului finanţelor publice.
– Cât priveşte înregistrarea în vectorul fiscal, aveţi obligaţia să vă înregistraţi pentru impozitul pe venitul din salarii şi pe venituri asimilate salariilor, precum şi pentru contribuţiile de asigurări. Obligaţia înregistrării în vectorul fiscal intervine doar daca nu sunteţi înregistrat deja pentru aceste obligaţii fiscale. Pentru înregistrare veţi depune formularul 010 „Declaraţie de înregistrare fiscală/Declaraţie de menţiuni pentru persoane juridice, asocieri şi alte entităţi fără personalitate juridică” reglementat prin OMFP nr. 262/2007, cu modificările şi completările ulterioare.

V. Impozitul pe venit şi contribuţiile sociale – în cazul veniturilor din activităţi profesionale

– Impozitul pe veniturile realizate în baza unor contracte/convenţii civile încheiate potrivit Codului civil, se determină conform prevederilor art. 52 sau art. 52^1 din Codul fiscal, în funcţie de opţiunea exercitată prin contract.
Potrivit art. 52 plătitorul de venit calculează, reţine şi virează, prin reţinere la sursă, impozitul cu titlu de plăţi anticipate în contul impozitului pe venitul net anual impozabil, în cotă de 10% aplicată la venitul brut.
Potrivit art. 52^1 plătitorul de venit calculează, reţine şi virează , prin reţinere la sursă, la momentul plăţii veniturilor, impozitul în cotă de 16% aplicată la venitului brut. În acest caz, impozitul este final.

– Referitor la contribuţii, pentru veniturile de natură profesională se datorează contribuţia individuală de asigurări sociale (10,5%) şi contribuţia individuală la bugetul asigurărilor pentru şomaj (0,5%). Baza lunară de calcul la care se datorează contribuţiile individuale de asigurări sociale şi de asigurări pentru şomaj este venitul brut. Obligaţia declarării, calculării, reţinerii şi plăţii contribuţiilor individuale de asigurări sociale şi de asigurări pentru şomaj, corespunzătoare veniturilor de natură profesională, revine plătitorului de venit.

EXCEPTII DE LA DATORAREA CONTRIBUTIILOR – Nu se reţin contribuţii individuale pentru veniturile realizate în baza contractelor/convenţiilor încheiate potrivit Codului civil de persoanele fizice asigurate în alte sisteme, neintegrate sistemului public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, precum şi persoanelor care au calitatea de pensionari. (OUG nr.82/2010, art.III alin.5)

– Referitor la obligaţiile declarative şi la termenele de declarare şi plată veţi avea în vedere următoarele:
– Impozitul pentru veniturile din activităţi desfăşurate în baza unui contract/ convenţie civilă, se virează la bugetul de stat până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care a fost plătit venitul. (art. 52 şi art. 52^1 din Codul fiscal)
– Cele două contribuţii sociale individuale se reţin şi se virează la bugetele şi fondurile cărora le aparţin până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei pentru care se datorează.(alin. (9) al art. 296^18 din Codul fiscal)
– Pentru impozitul pe veniturile rezultate din activităţi profesionale desfăşurate în baza contractelor/convenţiilor civile şi pentru cele două contribuţii individuale, plătitorii de venituri sunt obligaţi să depună lunar, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei pentru care se datorează contribuţiile, formularul 112 “Declaraţiei privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate”, aprobat prin HG nr. 1397/2010.
– Pentru impozitul pe veniturile obtinute din desfasurarea de activitati in baza unor contracte/conventii civile, care nu genereaza venituri din salarii, de catre persoane fizice care sunt asigurate in alte sisteme sau care au calitatea de pensionari, platitorii de venituri sunt obligati sa depuna lunar, pana la data de 25 inclusiv a lunii următoare perioadei de raportare, formularul 100 „Declaraţie privind obligaţiile de plată la bugetul de stat”.

via – http://www.finantearges.ro/

32 COMENTARII

 1. […] Platitorii de astfel de venituri nu au obligatia depunerii formularului pentru persoanele pentru care nu exist obligatia declararii, cacularii, retinerii si platii contributiilor pentru somaj si de asigurari sociale. ATENTIE !!! – Impozitul pe veniturile din salarii, de natura salariala si asmilate salariilor si contributiile sociale obligatorii se declara si se platesc lunar, inclusiv de platitorii de impozit pe veniturile microîntreprinderilor, asocierile fara personalitate juridica constituite între persoane fizice, persoanele fizice care au calitatea de angajator, asociatiile, fundatiile si alte entitati fara scop patrimonial, care pana la 31 decembrie 2010 aveau alte termene de declarare si plata a acestor obligatii (trimestrial, semestrial). De exemplu: asociatiile de proprietari. Asociatiile de proprietari – obligatii declarative si de plata (valabile 2011) – link informatii utile […]

 2. Sunt administrator bloc de proprietari, sunt pensionara.Asociatia mai are angajata femeie de serviciu tot pensionara.Suntem angajate cu conventii civile.As dori sa stiu ce contributii se platesc la bugetul de stat in afara impozitului pe salarii platit pana acum?
  Va multumesc!

 3. este normal ca cei care obtin venituri din conventii civile si cele asimilate salariilor din cadrul unei asociatii de proprietari sa isi mareasca aceste venituri doar cu acordul comitetului si necuprins in bugetul anual? daca faceti o socoteala la 2 ore veti vedea ca in tara aceasta cu cat muncesti mai putin castigi mai mult!

 4. revin si cu intrebarea (s-ar parea ca este retorica) cum pot eu sa ma opun unei ilegalitati atata timp cat restul proprietarilor sunt inerti si lipsitide cunostinye juridice si contabile? ce inseamna “solidar” in tara aceasta? “vatafii” instalati la conducerea asoc de proprietari sunt foarte linistiti, nu exista o legislatie clara prin care pot fi trasi la raspundere sau dati la o parte! oamenii sunt obisnuiti sa taca si atunci doar platesc si nu se prezinta la sedintele anuale care sunt tinute doar in familie!
  Personal nu vreau sa le platesc contributiile atata vreme cat noi toti suportam
  avatarurile acestor vremuri! poate doar cand mi se indexeaza si mie pensia!

 5. Buna ziua,

  Sunt administratora unui bloc si sunt angajata cu conventie civila insa precizez ca lucrez in baza unui CIM in alta parte,ce contributii datorez??
  Presedintele asociatiei care are functia de baza in alta parte, ce contributii datoreaza pe contractul de mandat?
  Femeie de servici angajata cu conventie civila, nu mai lucreaza nicaieri si nu este nici pensionara ce contributii se datoreaza?

  Cu multumiri.

 6. […] a. Asociaţiile de proprietari cu angajaţi cu contract individual de muncă trebuie: – să calculeze, să reţină şi să vireze impozitul pe veniturile din salarii semestrial, până la data de 25 inclusiv, a lunii următoare perioadei de raportare; – să depună formularul 100 “Declaraţie privind obligaţiile de plată la bugetul de stat”până la data de 25 inclusiv, a lunii următoare perioadei de raportare; – să calculeze, să reţină şi să vireze obligaţiile de plată la bugetele asigurărilor sociale şi fondurilor speciale, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare perioadei de raportare; – să depună formularul 102 “Declaraţie privind obligaţiile de plată la bugetele asigurărilor sociale şi fondurilor speciale” la organul fiscal competent, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare perioadei de raportare. De asemenea, asociaţiile de proprietari au obligaţia să completeze fişele fiscale, pe întreaga durată de efectuare a plăţii salariilor, să păstreze fişele fiscale pe întreaga durată a angajării şi să transmită organului fiscal competent o copie, pentru fiecare an, până în ultima zi a lunii februarie a anului curent, pentru anul fiscal expirat. Asociatiile de proprietari – obligatii declarative si de plata (valabile 2011) – CLICK AICI […]

 7. […] – preşedintele asociaţiei de proprietari sau membrii comitetului executiv pot fi remuneraţi pe baza unui contract de mandat, conform hotărârii adunării generale a proprietarilor, la data adoptării bugetului anual de venituri şi cheltuieli. – cenzorul sau cenzorii aleşi ai asociaţiei de proprietari pot fi remuneraţi pe baza unui contract de mandat, conform hotărârii adunării generale a proprietarilor, la data adoptării bugetului anual de venituri şi cheltuieli. Asociatiile de proprietari – obligatii declarative si de plata (valabile 2011) – click aici […]

 8. Este vreo lege privind iluminatul scarilor de bloc?Intreb deoarece locuiesc intr-un bloc cu 10 nivele,pe scara nu sunt ferestre prin care sa intre lumina iar de curand s-a montat un interfon si un senzor pt iluminatul scarii,senzor care aprinde lumina atunci cand din apartament accesezi un buton al interfonului sau cand intrii in scara blocului.Ce se va intampla in cazul unui incendiu,inundatie,cutremur cand acest senzor nu va mai functiona?In multe zile senzorul nu functioneaza si trebuie chemat cel care a montat interfonul .As dori sa stiu daca este vreo lege ceva privind iluminatul scarilor de bloc.Va multumesc.

 9. regret ca tot timpul am ceva de reclamat! credeti-ma nu sunt paracioasa de serviciu dar ma deranjeaza cand se abuzeaza de incredere sau cand suntem luati de “prosti”!
  Rugaminte: cum sa procedez daca tabelul cu cheltuieli nu corespunde cu centralizatorul de cheltuieli si pare-se ca sume luate ca “prime” sunt ascunse in rubricile de energie electrica si cheltuieli administrative. De exemplu factura ENEL pe centralizator furnizori=430,09 iar in tabelul de plata=562,27;chelt adm=16,30 in tabel=19,47; reparatii=67,47 in tabel=99 Am vazut tarziu , platisem deja intretinerea si in caz ca reusesc sa obtin o vizualizare a actelor de la dosarul lunii (in caz ca nu se face vreo masinatie) cum sa procedez? Nu este vorba de suma care este mica dar tot asa habar nu avem ce se intampla in fondurile asociatiei (reparatii,penalizari,alte venituri) si ma repet proprietarilor le este aproape “frica” de conducerea blocului fapt care ma intoarce la anii mei de tinerete!

 10. Buna ziua,

  Sunt propietarul a doua locuinte in orase diferite. 1( una) persoana locuieste la pitesti( are viza de flotant) , 3( trei ) la rm valcea. In perioada de vacanta presedintele de la rm valcea ma pune sa platesc 4 ( patru ) persoane. Eu ii spun ca utilitatile comune la o persoana le platesc in alta parte, el spaune ca nu-l intereseaza. Este corect sau legal sa platesc asa ??? Daca ,da, unde pot citi si eu legea sau ordonanta sau ce o fi?? va multumesc.

  scuze pentru anteriorul

 11. Buna ziua,
  Referitor la plata incalzirii termice: in urma cu 2 ani , fiecare proprietar plateam agentul termic dupa suprafata locuibila. Presedintele blocului a schimbat modul de plata chemand Calor Timisoara sa masoare caloriferele din fiecare apartament. (exista un calcul de la Calor). In blocul in care locuiesc sunt apartamente cu calorifere schimbate din fonta in cele noi actuale …s-a facut adunare generala …si sunt una dintre persoane care nu a dorit sa se schimbe modul de calcul.
  Intrebarea mea este: facand cerere catre Asociatia de proprietari si anuntand ca nu mai sunt de acord cu plata agentului termic cu calculele date de Calor pentru ca nu are nici un suport legal, au inceput si ceilalti proprietari sa instiinteze asociatia cu schimbarea calculelor. Exista o lege prin care ma obliga sa platesc agentul termic dupa un anumit calcul (cel de la Calor)?
  Astept raspuns, multumesc

 12. al doilea servici il am ca femeie de servici la un bloc am 150 lei salar din banii astia mai platesc impozite la stat?
  va multumesc

 13. exista vreun act legislativ care sa justifice repartizarea pierderilor la apa pe numarul de persoane? in orice apartament exista doar o baie si o bucatarie.
  cum se calculeaza consumul de caldura pentru apartamentele aflate la ultimul nivel?

 14. Buna ziua,
  Am si eu o probleam, poate reusesc sa primesc niste lamuriri aici.
  Deci, incepand din luna iulie 2010 am inceput putin cate putin sa platesc in avans apa calda si rece(cate 2mc pe luna). In luna decembrie 2010 mi-am trecut consum zero la apa rece si apa calda. In aces moment am fost acuzat ca am furat si ca altii au platit pentru mine apa calda si rece. Cum toate apartamentele, mai putin unul, sunt contorizate nu vad cum au platit altii in locul meu. As vrea sa va intreb daca asociata de proprietari(mai exact administratorul) sa ma poata obliga sa platesc inca o data ceea ce am trecut eu cu minus si mai mult decat atat… sa ma oblige sa platesc pierderile din luna urmatoare. Dupa logica mea amenzi si sanctiuni se pot emite doar de catre autoritati ale statului care sunt abilitate in acest sens. Mentionez ca nu am declarat niciodata mai putin decat am consumat iar apa calda care desi a avut un pret diferit incepand cu luna iulie si pana in luna decembrie, totusi diferenta nu e atat de mare(dupa ce am vazut eu e aprox de 3lei/mc).
  As dori un sfat din partea dumneavoastra. Va multumesc.

 15. @petre – iti recomandam sa cauti pe net forum-ui dedicate asociatiilor de proprietari. vazusem la un moment dat un site oficial al asoc. de propr. din RO. vezi poate il gasesti si iti lamuresti problema.

 16. detin o garsoniera in Arad,nu este locuita de nimeni dar ma oblica sa platesc incalzirea centrala,femeia de servici,administratia si abonamentul la interfon. Va rog sami spuneti ce trebuie sa platesc cand garsoniera nu e locuita de nimeni ??

 17. @crina – stiu din experienta personala ca chiar daca nu sta nimeni in locuinta, cei de la asociatie tot iti baga un om. asta stiu din Tg-Jiu. incearca sa intrii pe net pe asociatia asociatiilor de proprietari si sa iei un nr. de tel de la ei, la care sa suni si sa te informezi exact.

 18. o asociatie de proprietari care nu are nici un venit
  depune declaratia 392 B?
  daca DA ce calculez? facturile de utilitati?
  multumesc!

 19. CE DECLARATIE MAI DEPUNE O ADMINISTRATOARE SAU PRESEDINTE DE BLOC DUPA UN VENIT FATA DE FINANTE.
  ESTE CORECT CA SALARU ADMINISTRATORULUI SI FEMEI DE SERVICI LA O ASOCIATIE DE PROPRIETARI SA SE INCASEZE PE BAZA DE TABEL SI NU CU CHITANTA SE POATE NUMI FRAUDA SAU CUM SE POATE NUMI ACEST CAZ. .
  VA MULTUMESC

LĂSAȚI UN MESAJ

Introduceți aici numele dvs.

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

- Advertisment -
- Advertisement -
error: Conținutul este protejat !!