AcasăDeclaratii anualeInstructiuni de completare a formularului 101 „Declaratie privind impozitul pe profit”,

Instructiuni de completare a formularului 101 „Declaratie privind impozitul pe profit”,

Va prezentam in continuare instructiunile de completare a formularului 101 „Declarație privind impozitul pe profit”, conforme cu cele prevazute in OPANAF 2689/2010 – link – publicat de noi saptamana aceasta pe blog.

Nu uitati nici de sectiunea dedicata declaratiilor anuale – link.

I. Depunerea declarației

1. Declarația privind impozitul pe profit se completează și se depune anual de către plătitorii de impozit pe profit, până la data de 25 aprilie inclusiv a anului următor.

Contribuabilii prevăzuți la art. 34 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, care definitivează până la data de 25 februarie închiderea exercițiului financiar anterior, organizațiile nonprofit, precum și contribuabilii care obțin venituri majoritare din cultura cerealelor și plantelor tehnice, pomicultură și viticultură, au obligația să completeze și să depună declarația privind impozitul pe profit până la data de 25 februarie inclusiv a anului următor celui pentru care se calculează impozitul.

Contribuabilii prevăzuți la art. 34 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 571/2003, cu modificările și completările ulterioare, care au definitivat închiderea exercițiului financiar anterior până la data de 25 februarie inclusiv a anului următor celui de raportare, depun declarația anuală de impozit pe profit fără a depune formularul 100 pentru impozitul pe profit pentru trimestrul IV al anului de raportare.

În cazul asocierilor fără personalitate juridică, pentru impozitul pe profit datorat de către contribuabilii prevăzuți la art. 13 lit. c) și e) din Legea nr. 571/2003, cu modificările și completările ulterioare, și reținut de persoana juridică responsabilă, nu se completează și nu se depune declarația anuală de impozit pe profit.

Contribuabilii care încetează să existe în cursul anului fiscal au obligația să completeze și să depună declarația privind impozitul pe profit până la data depunerii situațiilor financiare la registrul comerțului, respectiv până la data încheierii perioadei impozabile, potrivit pct. 10 al titlului II din Hotărârea Guvernului nr. 44/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, în cazul divizărilor sau fuziunilor care au ca efect juridic încetarea existenței persoanelor juridice prin dizolvare fără lichidare.

Contribuabilii care, până la data de 30 septembrie 2010 inclusiv, au fost obligați la plata impozitului minim depun declarația privind impozitul pe profit, pentru anul 2010, după cum urmează:
a) pentru perioada 1 ianuarie 2010—30 septembrie 2010, declarația se depune până la data de 25 februarie 2011;
b) pentru perioada 1 octombrie 2010—31 decembrie 2010, declarația se depune potrivit prevederilor art. 34 alin. (1), (5) și (11) și ale art. 35 alin. (1) din Legea nr. 571/2003, cu modificările și completările ulterioare.

La completarea formularului se au în vedere prevederile Legii nr. 571/2003, cu modificările și completările ulterioare, ale Hotărârii Guvernului nr. 44/2004, cu modificările și completările ulterioare, precum și deciziile Comisiei fiscale central constituite la nivelul Ministerului Finanțelor Publice și cele ale Comisiei de proceduri fiscale din cadrul Agenției Naționale de Administrare Fiscală.

În cazul în care plătitorul corectează declarația depusă, declarația rectificativă se întocmește pe același model de formular, înscriind „X” în spațiul special prevăzut în acest scop.

2. Declarația privind impozitul pe profit se completează cu ajutorul programului de asistență.

Formularul se depune în format hârtie, semnat și ștampilat conform legii, cu codificarea informației prin cod de bare sau prin mijloace electronice de transmitere la distanță, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

II. Completarea declarației

1. Perioada de raportare

În rubrica „Anul” se înscrie cu cifre arabe anul pentru care se completează declarația (de exemplu: 2010). Rubricile privind „Perioada” se completează numai pentru anul 2010, în conformitate cu prevederile art. 34 alin. (16) din Legea nr. 571/2003, cu modificările și completările ulterioare.

2. Secțiunea A „Date de identificare a plătitorului”

În caseta „Cod de identificare fiscală” se completează codul de identificare fiscală atribuit conform legii, înscriindu-se cifrele cu aliniere la dreapta. În situația în care declarația se completează de către împuternicitul/reprezentantul fiscal, desemnat potrivit legii, se înscriu codul de identificare fiscală atribuit de organul fiscal competent persoanei ale cărei obligații sunt îndeplinite, precum și datele de identificare a acesteia, iar la rubric „Funcția/Calitatea” din formular se înscrie „Împuternicit”.

În prima căsuță se înscrie prefixul RO, în cazul în care contribuabilul este înregistrat în scopuri de taxă pe valoarea adăugată. În rubrica „Denumire” se înscrie denumirea plătitorului. Rubricile privind adresa se completează cu datele privind adresa domiciliului fiscal al plătitorului.

3. Secțiunea B „Date privind impozitul pe profit”

Rândurile 1—10 — se completează cu datele corespunzătoare, înregistrate în evidența contabilă a contribuabililor. La rândul 2 „Cheltuieli de exploatare” se înscrie și cheltuiala cu impozitul pe profit.
În cazul în care se înregistrează un rezultat negative (pierdere), acesta se va înregistra cu semnul „-” (minus).

Rândul 11 — se completează cu sumele reprezentând diferențe favorabile de curs valutar, rezultate în urma evaluării creanțelor și datoriilor în valută, înregistrate în contabilitate la data schimbării sistemului contabil în contul „Rezultatul reportat”, ca urmare a retratării sau transpunerii, care devin impozabile la data încasării/plății acestora, pentru perioada retratată sau transpusă. De asemenea, se completează și cu sumele reprezentând rezervele care au fost deductibile la determinarea profitului impozabil, devenite impozabile în conformitate cu prevederile art. 22 alin. (5), alin. (5 indice 1) și alin. (6) din Legea nr. 571/2003, cu modificările și completările ulterioare.
Totodată, acest rând se completează și cu sumele reprezentând veniturile care se iau în calcul la determinarea profitului impozabil, conform art. 19 alin. (3) din Legea nr. 571/2003, cu modificările și completările ulterioare, potrivit prevederilor legale în vigoare până la data de 30 aprilie 2005 inclusiv.

Rândul 12 — se completează cu sumele reprezentând diferențe nefavorabile de curs valutar, rezultate în urma evaluării creanțelor și datoriilor în valută, înregistrate în contabilitate la data schimbării sistemului contabil în contul „Rezultatul reportat”, ca urmare a retratării sau transpunerii la data încasării/plății acestora, pentru perioada retratată sau transpusă. Se completează și cu cheltuielile de administrare capitalizate în valoarea stocurilor (la data scăderii din gestiune a stocului respectiv), valoarea cheltuielilor de cercetare-dezvoltare și valoarea mijloacelor fixe de natura obiectelor de inventor rămase de recuperat, corespunzător duratei inițiale de amortizare, după caz.
De asemenea, acest rând se completează cu sumele reprezentând cheltuielile care se iau în calcul la determinarea profitului impozabil, conform art. 19 alin. (3) din Legea nr. 571/2003, cu modificările și completările ulterioare, potrivit prevederilor legale în vigoare până la data de 30 aprilie 2005 inclusiv.

Rândul 14 — se completează cu suma reprezentând amortizarea fiscală determinată conform prevederilor art. 24 din Legea nr. 571/2003, cu modificările și completările ulterioare, precum și amortizarea fiscală determinată potrivit art. 19 (indice 1) alin. (1) lit. b) din același act normativ.

Rândul 15
— se completează cu suma reprezentând cheltuielile cu dobânzile și diferențele de curs valutar, care sunt reportate din anii fiscali anteriori, conform prevederilor art. 23 alin. (2) din Legea nr. 571/2003, cu modificările și completările ulterioare. Aceste sume vor fi preluate de la rândul 32 din Declarația privind impozitul pe profit depusă pentru anii anteriori.

Rândul 16 — se completează cu valoarea reprezentând constituirea sau creșterea netă a rezervei legale în perioada de raportare, în conformitate cu prevederile art. 22 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 571/2003, cu modificările și completările ulterioare.

Rândul 17 — se înscriu din punct de vedere fiscal provizioanele constituite potrivit art. 22 din titlul II din Legea nr. 571/2003, cu modificările și completările ulterioare, altele decât cele care sunt înregistrate pe cheltuieli de exploatare la rândul 2 din formular.

Rândul 18
— se completează cu valoarea altor deduceri la calculul profitului impozabil, conform dispozițiilor Legii nr. 571/2003, cu modificările și completările ulterioare.

Rândul 18.1 — se completează cu suma reprezentând deducerea suplimentară la calculul profitului impozabil a cheltuielilor eligibile pentru activitățile de cercetare-dezvoltare, în conformitate cu prevederile art. 19 (indice 1)din Legea nr. 571/2003, cu modificările și completările ulterioare.

Rândul 20 — se completează cu veniturile financiare reprezentând dividendele pe care contribuabilul le-a primit de la o altă persoană juridică română.

Rândul 21 — se completează cu valorile corespunzătoare veniturilor neimpozabile, altele decât cele înregistrate la rândul 20, prevăzute la art. 20 și 20 (indice 1) din Legea nr. 571/2003, cu modificările și completările ulterioare.

Rândul 24 — se completează cu sumele reprezentând cheltuielile cu impozitul pe profit înregistrate în evidența contabilă.

Rândul 25 — se completează cu cheltuielile cu impozitul pe profitul/venitul realizat în străinătate, reflectate drept cheltuială în evidența contabilă.

Rândul 26 — se înscriu valorile reprezentând cheltuielile reglementate de art. 21 alin. (4) lit. b) din Legea nr. 571/2003, cu modificările și completările ulterioare.

Rândul 27 — se înscrie valoarea cheltuielilor de protocol care depășește limita prevăzută la art. 21 alin. (3) lit. a) din Legea nr. 571/2003, cu modificările și completările ulterioare.

Rândul 28 — se înscrie valoarea cheltuielilor de sponsorizare și/sau mecenat și cu bursele private, efectuate potrivit legii și înregistrate în contabilitate.

Rândul 29 — se înscrie valoarea cheltuielilor cu amortizarea înregistrată în contabilitate.

Rândul 30 — se înscriu toate sumele înregistrate drept cheltuieli în contabilitate, angajate pentru constituirea sau majorarea provizioanelor și a rezervelor, peste limitele sau în alte condiții decât cele prevăzute la art. 22 din Legea nr. 571/2003, cu modificările și completările ulterioare.

Rândul 31 — reprezintă valoarea cheltuielilor cu dobânzile nedeductibile fiscal, care nu sunt reportate pentru perioada următoare, în conformitate cu prevederile art. 23 alin. (5) din Legea nr. 571/2003, cu modificările și completările ulterioare.

Rândul 32 — reprezintă valoarea cheltuielilor cu dobânzile și cu diferențele de curs valutar aferente anului fiscal de raportare, nedeductibile fiscal pentru anul fiscal curent, dar care sunt reportate pentru perioada următoare, potrivit prevederilor art. 23 alin. (2) din Legea nr. 571/2003, cu modificările și completările ulterioare.

APLICATIE GENERARE D 101 LA ANUL 2010 – CLICK AICI

Rândul 33 — se completează cu valoarea cheltuielilor efectuate în scopul realizării de venituri neimpozabile, cu excepția celor prevăzute la art. 20 lit. c) din Legea nr. 571/2003, cu modificările și completările ulterioare.

Rândul 34 — se completează cu sumele reprezentând alte cheltuieli nedeductibile, cum sunt:
— depășirile limitelor admisibile, stabilite prin dispozițiile art. 21 alin. (3) din Legea nr. 571/2003, cu modificările și completările ulterioare, cu excepția celor menționate la lit. a), g), h), i);
— cheltuielile prevăzute la art. 21 alin. (4) din Legea nr. 571/2003, cu modificările și completările ulterioare, cu excepția celor menționate la lit. a), b), i) și p);
— alte cheltuieli care nu sunt efectuate în scopul realizării de venituri impozabile.

Rândul 37 — se completează cu sumele reprezentând pierderile înregistrate în perioada curentă, de reportat pentru perioada următoare, conform prevederilor art. 32 și art. 33 alin. (3) din Legea nr. 571/2003, cu modificările și completările ulterioare, pentru tranzacțiile efectuate până la data de 30 aprilie 2005 inclusiv.

Rândul 38 — se completează cu valoarea pierderilor fiscal de recuperat din perioadele anterioare atât din activitățile din România, cât și din cele din surse externe. Nu se includ la acest rând pierderile fiscale din anii anteriori, reglementate de art. 32 și art. 33 alin. (3) din Legea nr. 571/2003, cu modificările și completările ulterioare, pentru tranzacțiile efectuate până la data de 30 aprilie 2005 inclusiv, nerecuperabile din profitul impozabil al anului de raportare.

Rândul 40.1 — se înscrie suma rezultată din aplicarea cotei de 16% asupra profitului impozabil care se impune cu această cotă.

Rândul 40.2 — se completează cu suma reprezentând impozitul de 5% aplicat asupra veniturilor din activități de natura barurilor de noapte, cluburilor de noapte, discotecilor, cazinourilor sau pariurilor sportive, în condițiile reglementate de art. 18 alin. (1) din Legea nr. 571/2003, cu modificările și completările ulterioare.

Rândul 41.1 — se completează cu valoarea cea mai mică dintre următoarele două valori, pe fiecare stat din care se obțin venituri prin intermediul unui sediu permanent sau venituri supuse impozitului cu reținere la sursă, venituri impuse atât în România, cât și în statul străin, respectiv:
1. suma impozitelor plătite direct sau indirect prin reținere la sursă și virate de o altă persoană către acel stat străin, pentru profiturile sediilor permanente din acel stat sau pentru alte venituri provenite din acel stat, confirmate de documentele ce atestă plata acestora;
2. suma egală cu impozitul pe profit calculat prin aplicarea cotei prevăzute la art. 17 din Legea nr. 571/2003, cu modificările și completările ulterioare, la:
— profiturile impozabile obținute de sediile permanente din acel stat străin, profituri calculate în conformitate cu prevederile titlului II din Legea nr. 571/2003, cu modificările și completările ulterioare;
— celelalte venituri obținute în acel stat străin.

Rândul 41.2 — se înscrie suma ce reprezintă scutirea de la plată a impozitului pe profit.

Rândul 41.2.1 — se înscriu suma ce reprezintă scutirea de la plată a impozitului pe profit realizat din activitatea desfășurată pe durata de existență a zonei defavorizate, precum și suma ce reprezintă scutirea de la plata impozitului pe profit potrivit art. 38 alin. (8) din Legea nr. 571/2003, cu modificările și completările ulterioare.

Rândul 41.2.2 — se înscrie suma ce reprezintă scutirea de la plată a impozitului pe profit reinvestit, în conformitate cu prevederile art. 19 (indice 2) din Legea nr. 571/2003, cu modificările și completările ulterioare.

Rândul 41.3 — se înscriu sumele ce reprezintă reduceri ale impozitului pe profit, calculate potrivit legislației în vigoare, exclusiv deducerea privind sponsorizarea și/sau mecenatul și cu bursele private, efectuate potrivit legii.

Rândul 43 — se înscriu sumele reprezentând cheltuielile cu sponsorizarea și/sau mecenatul, precum și cheltuielile privind bursele private, acordate potrivit legii, în limitele și în condițiile prevăzute la art. 21 alin. (4) lit. p) din Legea nr. 571/2003, cu modificările și completările ulterioare.

4. Secțiunea C „Date privind definitivarea impozitului pe profit anual”

Rândul 1 — se preia suma înscrisă la rândul 44, reprezentând impozitul pe profit anual.

Rândul 1.1 — se înscrie suma reprezentând impozitul pe profit aferent activităților de natura barurilor de noapte, cluburilor de noapte, discotecilor, cazinourilor sau pariurilor sportive, atât impozitul aferent profitului ce se impune cu cota de 16%, cât și impozitul de 5% pentru aceste activități.

Rândul 1.2 — se înscrie suma reprezentând impozitul pe profit aferent altor activități decât cele prevăzute la rândul 1.1.

Rândul 2 — se înscrie suma reprezentând impozitul minim anual, prevăzut la art. 18 alin. (2) și (3) din Legea nr. 571/2003, cu modificările și completările ulterioare, recalculat în mod corespunzător pentru perioada 1 ianuarie—30 septembrie 2010. Rândul se completează numai de către contribuabilii obligați la plata acestuia, în conformitate cu prevederile legale mai sus invocate.
În cazul contribuabililor pentru care perioada impozabilă începe sau se încheie în cursul anului, la acest rând se înscrie impozitul minim anual, recalculat în mod corespunzător pentru perioada respectivă.
Contribuabilii care se află în procedura insolvenței, respective în dizolvare, și care au fost obligați la plata impozitului minim până la data intrării în vigoare a Legii nr. 76/2010 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2009 pentru modificarea și completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, completează acest rând cu suma impozitului minim datorat până la data intrării în vigoare a Legii nr. 76/2010.

ATENȚIE! Contribuabilii care nu datorează impozit minim, potrivit Legii nr. 571/2003, cu modificările și completările ulterioare, și normelor metodologice, date în aplicarea acesteia, nu completează rândul 2. De asemenea, pentru perioada 1 octombrie—31 decembrie 2010, acest rând nu se completează.

Rândul 3 — se înscrie suma reprezentând impozitul pe profit datorat. Pentru completarea acestui rând se va avea în vedere compararea sumei înscrise la rândul 1.2 cu suma înscrisă la rândul 2. Pentru perioada 1 octombrie—31 decembrie 2010, această comparație nu se efectuează.

Rândul 4 — se înscrie suma reprezentând diferența de impozit pe profit stabilită de organele de inspecție fiscală pentru anul fiscal de raportare și care se regăsește în indicatorii din formular.

Rândul 5 — se înscrie suma reprezentând totalul sumelor înscrise la rândul 2 „Suma de plată” din formularul 100 „Declarație privind obligațiile de plată la bugetul de stat”, reprezentând impozit pe profit sau plăți anticipate în contul impozitului pe profit, declarate trimestrial. În situația în care în anul fiscal de raportare sumele au fost corectate prin depunerea unei declarații rectificative (formular 710 „Declarație rectificativă”), se vor avea în vedere sumele corectate.

3 COMENTARII

  1. […] – se determină impozitul pe profit datorat prin compararea impozitului pe profit aferent perioadei(luând în calcul veniturile şi cheltuielile înregistrate în perioada respectivă) cu impozitul minim anual, prevăzut la art.18 alin.3, recalculat în mod corespunzător prin împărţirea impozitului minim anual la 12 şi înmulţirea cu numărul de luni aferente perioadei ianuarie – septembrie 2010 – se depune până la data de 25 februarie 2011 formularul 101 “Declaraţie privind impozitul pe profit” pentru perioada 1 ianuarie – 30 septembrie 2010 şi se plăteşte impozitul pe profit datorat din definitivarea impunerii Instructiuni de completare a formularului 101 „Declaratie privind impozitul pe profit” – click aici […]

LĂSAȚI UN MESAJ

Introduceți aici numele dvs.

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

- Advertisment -
- Advertisement -
error: Conținutul este protejat !!