AcasăGeneralDocumentele necesare pentru inregistrarea in registrul comertului, inregistrarea fiscala si autorizarea intreprinderilor...

Documentele necesare pentru inregistrarea in registrul comertului, inregistrarea fiscala si autorizarea intreprinderilor familiale

Dosarul trebuie sa contina:
1. Cererea de înregistrare (original cod 11-10-180) – o gasiti la sediile ONRC;
2. Dovada verificării disponibilităţii şi rezervării firmei (original);
3. Carte de identitate sau paşaport al fiecărui membru (fotocopie certificată olograf de către titular privind conformitatea cu originalul);
4. Documente care atestă drepturile de folosinţă asupra sediului profesional/punctelor de lucru (copie legalizată sau copie certificată de parte);
5. Dacă este cazul, avizul privind schimbarea destinaţiei imobilelor colective cu regim de locuinţă, prevăzut de Legea nr. 230/2007 (completat pe formular-tip, original);
6. Specimenul de semnătură al reprezentantului întreprinderii familiale (original);
7. Informaţiile din cazierul fiscal pentru reprezentant şi membrii întreprinderii familiale (se obţin de către ORCT);
8. Declaraţia-tip pe propria răspundere a reprezentantului care să ateste îndeplinirea condiţiilor legale de funcţionare prevăzute de legislaţia specială din domeniul sanitar, sanitar-veterinar, protecţiei mediului şi protecţiei muncii (original – model 1 sau model 2, după caz);
9. Acordul de constituire încheiat de membrii familiei (original);
10. Procura specială pentru reprezentantul întreprinderii familiale desemnat prin acordul de constituire (înscris sub semnătură privată);
11. Dacă este cazul:
– precizare din care să rezulte că titularul dreptului de proprietate înţelege să afecteze folosinţa spaţiului în vederea stabilirii sediului profesional al întreprinderii familiale (declaraţie, etc.);
– patrimoniul de afectaţiune declarat prin acordul de constituire şi documentele care atestă efectuarea vărsămintelor sau calitatea de proprietar, după caz (copii certificate);
– documentele care atestă pregătirea profesională (fotocopii certificate olograf);
– documentele care atestă experienţa profesională (fotocopii certificate olograf).
12. În cazul persoanelor fizice care desfăşoară activitate economică autorizată şi recunoscută într-un alt stat membru al UE sau al Spaţiului Economic European, documentaţia care atestă funcţionarea legală, obţinută în celalalt stat (fotocopie şi traducere în limba română certificată olograf).
13. Dovezile privind plata taxelor/tarifelor legale: taxele de registru.

IMPORTANT:
– Copiile de pe actele doveditoare vor fi certificate olograf pentru conformitate cu originalele de către reprezentantul întreprinderii familiale; în cazul membrilor persoane fizice nerezidente, se depun copii certificate şi traducerea realizată de un traducător autorizat a cărui semnătură să fie legalizată de un notar public.
– Soluţionarea cererii revine în competenţa directorului oficiului registrului comerţului de pe lângă tribunal care poate dispune prin rezoluţie motivată administrarea şi a altor acte doveditoare.
– Redactarea cererii, acordarea de îndrumări pentru completarea corectă a cererii de înregistrare, efectuarea formalităţilor de depunere a documentelor şi de reprezentare a persoanei fizice la oficiul registrului comerţului de pe lângă tribunal pot fi efectuate, prin birourile de asistenţă şi reprezentare care funcţionează în cadrul primăriilor.
– Formularele se distribuie la sediul ORC sau se pot prelua de pe Internet (www.registrulcomertului.ro/www.onrc.ro).
– Documentele se depun la ORC în raza căruia întreprinderea familială îşi stabileşte sediul profesional, la ghişeu, prin corespondenţă sau prin biroul de asistenţă şi reprezentare din cadrul primăriilor.
– Obţinerea certificatului de cazier fiscal pentru membrii unei întreprinderi familiale se efectuează de către oficiul registrului comerţului de pe lângă tribunal, cu plata taxelor şi tarifelor legale.

TREBUIE AVUTE IN VEDERE SI EXISTENTA URMATOARELOR DOCUMENTE:

1. Un document care atestă drepturile de folosinţă asupra sediului profesional şi a punctelor de lucru, la alegerea solicitantului, care poate fi: extras de carte funciară în termen de valabilitate la depunere dar nu mai vechi de 30 de zile, în original, contract de vânzare cumpărare, contract de donaţie în formă autentică, certificat de moştenitor, act notarial de ieşire din indiviziune sau de delimitare a proprietăţii, hotărâre judecătorească definitivă privind proprietatea sau folosinţa/uzufructul, hotărârea judecătorească definitivă de ieşire din indiviziune, proces-verbal de recepţie a construcţiei, act de adjudecare a imobilului vândut în cadrul executării silite, contract de schimb, contract de închiriere (înregistrat la administraţia finanţelor publice pentru cel încheiat între persoane fizice şi persoane juridice), contract de subînchiriere, contract de concesiune, contract de leasing imobiliar, contract de comodat, contract de uz, contract de uzufruct, certificat de rol fiscal/rol agricol, în original, în termen de valabilitate, declaraţie de luare în spaţiu, în original, sau orice alt act juridic care conferă dreptul de folosinţă.

2. Documentele privind pregătirea sau experienţa profesională se atestă, după caz, cu documente cum sunt:
– diploma;
– certificatul sau adeverinţa prin care se dovedeşte absolvirea unei instituţii de învăţământ;
– certificatul de calificare profesională sau de absolvire a unei forme de pregătire profesională, organizată în condiţiile legii în vigoare la data eliberării acestuia;
– certificatul de competenţă profesională (cartea de meşteşugar, carnetul de muncă al solicitantului, declaraţie de notorietate cu privirea la abilitatea de a desfăşura activitatea pentru care se solicită autorizarea, eliberată de primarul localităţii respective în mod gratuit, în cazul meseriilor tradiţionale artizanale);
– atestatul de recunoaştere şi/sau echivalare pentru persoanele fizice care au dobândit calificarea în străinătate;
– atestatul de recunoaştere a calificării dobândite în străinătate, în afara sistemului de învăţământ;
– orice alte dovezi care să ateste experienţa profesională.

3. Acordul de constituire al întreprinderii familiale se încheie în formă scrisă, ca o condiţie de valabilitate. Acordul de constituire va cuprinde, sub sancţiunea nulităţii absolute:
– numele şi prenumele membrilor;
– reprezentantul;
– data întocmirii;
– participarea fiecărui membru la întreprindere;
– condiţiile participării;
– cotele procentuale în care vor împărţi veniturile nete ale întreprinderii;
– raporturile dintre membrii întreprinderii familiale şi condiţiile de retragere.

4. Prin acordul de constituire a întreprinderii, membrii acesteia pot stipula constituirea unui patrimoniu de afectaţiune. Prin acordul de constituire se vor stabili cotele de participare a membrilor la constituirea patrimoniului de afectaţiune, care pot fi diferite de cele prevăzute pentru participarea la veniturile nete sau la pierderile întreprinderii.

5. Reprezentantul desemnat prin acordul de constituire va gestiona interesele întreprinderii în temeiul unei procuri speciale, sub forma unui înscris sub semnătură privată. Procura specială se semnează de către toţi membrii întreprinderii care au capacitate de exerciţiu şi reprezentanţii legali ai celor cu capacitate de exerciţiu restrânsă.

6. Specimenul de semnătură al reprezentantului întreprinderii familiale se depune la oficiul registrului comerţului odată cu cererea de înregistrare şi pot fi date, în faţa directorului ORC sau a înlocuitorului acestuia care va certifica semnătura.

7. Taxele legale pot fi achitate în numerar sau cu card bancar la casieriile ORC, precum şi cu mandat poştal, ordin de plată etc.

8. Dacă s-a optat pentru transmiterea documentelor, care atestă înregistrarea în registrul comerţului, prin poştă, se percepe un tarif aprobat prin ordin al ministrului justiţiei.

Sursa – onrc.ro

LĂSAȚI UN MESAJ

Introduceți aici numele dvs.

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

- Advertisment -
- Advertisement -
error: Conținutul este protejat !!