CNAS (oficial) – in atenția persoanelor juridice ce depun solicitări de recuperare concedii medicale din FNUASS

1
8045

Stimati colegi, va redam in continuare precizările – Casei de Asigurări de Sănătate a Municipiului Bucureștiprivind înregistrarea, procesarea, validarea și decontarea sumelor privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate de către angajatori:

În perioada 01.09.2022 – 30.09.2022 transmiterea documentelor se face conform Instrucțiuni de transmitere a cererilor de recuperare disponibilă aici – LINK.

PENTRU ABONARE LA NEWSLETTER – CLICK AICI DE CÂTE ORI PUBLICAM CEVA, AJUNGE MAI REPEDE LA TINE DECÂT LA CEI CARE NU SUNT ABONAȚI. IMPORTANT – CLICK PE CLOPOȚELUL ROSU DIN COLTUL ECRANULUI (STÂNGA JOS), SAU TE ROG SA DAI ACCEPT IN FEREASTRA CE APARE LA INTRAREA PE SITE – SI ABONEAZĂ-TE LA NOTIFICĂRI.

Începând cu data de 01.10.2022, în conformitate cu art. 6 alin 3^1 din OUG 158/2005*, dosarele de recuperare concedii medicale din FNUASS, se depun online, prin intermediul platformei online (disponibilă aici – LINK OFICIAL), ca urmare a procesului de digitalizare și eficientizare a procesului de decontare a sumelor aferente concediilor medicale.

În cadrul platformei online, persoanele juridice încarcă, conform Procedurii de transmiterere a documenației, următoarele documente, în format electronic:

– Cerere recuperare – descarcă model
– Centralizator concedii medicale
– Exemplarul 2 al concediului medical (rezoluția maximă admisă este 150dpi)

Documentele încărcate prin mijloace la distanță, prin intermediul platformei online nu se vor transmit și în format fizic.

În cazul în care se constată neconcordanțe între documentele încărcate pe platformă și cele raportate în Declarația 112, transmisă la ANAF de către societate, CASMB poate solicita documentația în format fizic, în conformitate cu art. 6 alin (4) din OUG 158/2005**.

După transmitere prin intermediul platformei online, documentația încărcată se verifică de către compartimentul de specialitate. În urma verificării se transmite rezoluția înregistrării, astfel:

🔸️ A. Status – ACCEPTAT – documentația este lizibilă și îndeplinește prevederile legislative, iar concediile medicale, înscrise în borderoul centralizator anexat cererii, ce reprezintă sume eligibile și certe în urma verificării sunt propuse la plată, urmând ca decontarea să fie efectuată, de către compartimentul de specialitate, în limita disponibilului bugetar alocat.
🔸️ B. Status – RESPINS – documentația nu este lizibilă, nu îndeplinește prevederile legislative, iar concediile medicale, înscrise în borderoul centralizator anexat cererii, nu îndeplinesc condițiile de legalitate și conformitate privind decontarea sumelor din FNUASS.

ABONEAZA-TE LA NOUL NOSTRU CANAL DE YOUTUBE ✅ – click aici – DUPA CARE DAI CLICK PE „SUBSCRIBE” SI APOI PE CLOPOTEL. MULTUMIM!

Conform art. IV alin (2) din OUG 74/2021*** termenul de remediere în cazul respingerii înregistrării este de 90 de zile de la data primirii rezoluției. Atragem atenția că sumele înscrise în cererile de restituire înregistrare înafara teremnului prevăzut la Art. IV alin (2) din OUG 74/2021 se resping definitiv la plată.

În cazul redepunerii ca urmare a respingerii înregistrării, la rubrica observații a platformei online se va înscrie nr. cerererii inițiale respinse.

Cererea de restituire va conţine în mod obligatoriu numărul de telefon şi adresa de e-mail a persoanei cu atribuţii în întocmirea şi transmiterea cererii și a Declarației 112. Documentele transmise prin intermediul platformei (cerere + centralizator + exemplar 2 concediu medical) se înregistrează, procesează și verifică prin intermediul Sistemul Informatic Unic Integrat al Asigurărilor de Sănătate din România.

Indemnizaţiile de asigurări de sănătate pot fi solicitate pe baza actelor justificative, în termen de 90 de zile de la data la care beneficiarul era în drept să le solicite, conform prevederilor Art. 69 din Ordinul nr.15/1.311/2018**** pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate.

Nedepunerea în termen de 90 de zile de la respingerea cererii, însoțită de toate documentele justificative menţionate mai sus atrage după sine respingerea cererii ca tardiv formulată.

Documentația transmisă de către angajatori în format fizic, prin depunerea la registratura CASMB sau transmitere prin servcii de poștă/curierat, NU se încarcă pe platforma online.

💡 Declarație pentru alinierea la prevederile OG nr. 16/2022, pentru CIM part-time – model oficial (conform OMF nr. 1855/2022) 💡 – CLICK AICI

Informații utile

🔸️ 1. Ce documente trebuie să fie transmise prin platforma online la solicitarea de recuperare sume concedii medicale din FNUASS?

R: Solicitarea de recuperare depusă de către angajator trebuie să conține următoarele 3(trei) elemente: cerere recuperare, centralizator concedii medicale, exemplarul 2 al concediilor medicale

🔸️ 2. De ce să transmit solicitarea de recuperare sume concedii medicale din FNUASS online, pe platforma CASMB?

R: Depunerea solicitării de recuperare de către persoanele juridice prin mijloace la distanță, în format electronic este parte a procesului de digitalizare și eficientizare a decontării sumelor din FNUASS. La depunerea prin intermediul platformei persoanele juridice primesc automat număr de înregistrare al solicitării pe adresa de email înscrisă la transmiterea formularului. De asemenea în urma procesării și verificării persoanele juridice sunt notificate electronic cu privire la statului solicitării, în speță ACCEPTAT (validare și propunere la plată a solicitării) sau RESPING (cu expunerea motivelor ce au dus la respingerea la plată a solicitării).

🔸️ 3. Care sunt sumele ce trebuie înscrise pe solicitarea de recuperare sume concedii medicale din FNUASS?

R: Decontarea sumelor se face la nivelul Declarației 112 transmisă de societate la ANAF. Sumele ce se înscriu pe cererea de recuperare sunt cuprinde în Anexa 1.1 a Declarației 112. Solicitarea de recuperare sume concedii medicale din FNUASS se face prin intermediul platformei online, per lună.

💡 UTIL – Model adeverinta salariat concediu medical 2022 (Adeverință zile concediu medical ultimele 12 luni) 💡 – click aici

🔸️ 4. Care este termenul pentru transmiterea solicitării de recuperare?

R: Termenul pentru depunerea solicitării de recuperare sume concedii medicale din FNUASS este prevăzut la art. 40 alin (1) din OUG 158/2005, respectiv “Indemnizaţiile pot fi solicitate pe baza actelor justificative, cu respectarea prevederilor art. 36^1, în termen de 90 de zile de la data de la care persoanele prevăzute la art. 1 alin. (1) şi (2), art. 32 alin. (1), precum şi plătitorii prevăzuţi la art. 36 alin. (3) lit. a) şi b) erau în drept să le solicite”.

🔸️ 5. Care este termenul de decontare a sumelor din FNUASS?

R: Termenul pentru decontarea sumelor din FNUASS este prevăzut la art. 64 alin (7) din Ordinul 15/2018/1311/2017, respectiv „Casa de asigurări de sănătate va efectua plata sumelor aprobate, în termen de 60 de zile de la data depunerii cererii de restituire, în limita creditelor bugetare aprobate cu această destinaţie.”

🔸️ 6. Care sunt motivele respingerii la plată a solicitării de recuperare sume concedii mediale din FNUASS?

R: Concediile medicale înscrise în borderoul centralizator al solicitării de recuperare sume concedii medicale din FNUASS se verifică din punct de vedere economic și medical în conformitate cu prevederile legislative ale OUG 158/2005 și Ordinul 15/2018/1311/2017.

Exemplu de reguli de invalidare a solicitării de recuperare

– Necompletarea rubricilor conform 233/125/2006 și/sau completarea eronată a acestora atrag neplata indemnizației de asigurări sociale de sănătate;
– Stabilirea eronată a bazei de calcul în cazul concediilor medicale inițiale și nepăstrarea bazei de calcul în cazul concediilor medicale în continuare;
– Neconcordanțe între datele înscrise în documentația anexată cererii de recuperare și datele raportate de către angajatori prin Declarația 112 la ANAF și procesată din punct de vedere medical în SIUI;

💡 Codul Muncii sau Legea 53/2003 – versiunea actualizată la luna AUGUST a anului 2022 (editabil și gratuit) 💡 – click aici

Exemplu de reguli de respingere la plată

– Necompletare cod urgență/boli infectocontagioase din grupa A
– Necompletare cod indemnizație
– Lipsă parafe: medic familie, unitate sanitară emitentă, medic prescriptor, medic șef secție (în cazul concediilor medicale acordate la externarea din spital, care depășesc 7 zile)
– Completare / calculare greșită “număr zile”,
– Existența avizului medicului expert în certificatul de concediu medical, fără a fi completat în Declarația 112 ;
– Necompletare viză plătitor
– Necompletare rubrică plătitor
– Necompletare mod calcul
– Mod calcul eronat
– Neconcordanță cod diagnostic – cod urgență / boală infecto-contagioasă – cod indemnizație.

🔸️ 7. Cum se face notificarea persoanelor juridice cu privire la erorile constatate în urma procesării și verificării solicitării de recuperare concedii medicale din FNUASS?

R: Dacă în urma procesării și verificării se constată erori de ordin economic și/sau medical, CASMB transmite persoanelor juridice referatul de respingere la plată a certificatelor medicale ce nu întrunesc condițiile de plată. Referatul de respingere la plată se transmite electronic, prin mijloace la distanță, pe adresa de email utilizată de societate pe platforma online la transmiterea solicitării de recuperare. Termenul de remediere a erorilor curge de la momentul transmiterii electronice a motivelor ce au dus la respingerea la plată.

🔸️ 8. Care este termenul de remediere a erorilor ce au dus la respingerea la plată a concediilor medicale?

R: Termenul de remediere a erorilor este prevăzut la art. IV alin (2) din OUG 74/2021, respectiv “Începând cu data de 1 ianuarie 2022, termenul de remediere a cauzelor de respingere şi de depunere a cererilor de restituire însoţite de documentele justificative este de maximum 90 de zile de la data primirii comunicării.” Atragem atenția că depunerea înafara termenului prevăzut duce la respingerea definitivă la plată, în conformitate cu art. IV alin (3) din OUG 74/2021.

🔸️ 9. Care este procedura de corecția a erorilor menționate în referatul de respingere la plată?

R: După corecția erorile menționate în referatul de respingere la plată, persoanele juridice pot depune o nouă solicitarea de recuperare prin platforma online a CASMB în termenul prevăzut la art. IV alin (2) din OUG 74/2021. Atenție! La rubrica observații din cadrul plaformei online de transmitere se înscrie nr. referatului de respingere la plată. Solicitarea se depune doar pe sumele aferente certificatelor medicale respinse la plată și nu pe totalul sumei de recuperat.

PENTRU ABONARE LA NEWSLETTER – CLICK AICI DE CÂTE ORI PUBLICAM CEVA, AJUNGE MAI REPEDE LA TINE DECÂT LA CEI CARE NU SUNT ABONAȚI. IMPORTANT – CLICK PE CLOPOȚELUL ROSU DIN COLTUL ECRANULUI (STÂNGA JOS), SAU TE ROG SA DAI ACCEPT IN FEREASTRA CE APARE LA INTRAREA PE SITE – SI ABONEAZĂ-TE LA NOTIFICĂRI.

🔸️ 10. Cum se decontează de către CASMB sumele către persoanele juridice?

R: În urma procesării, verificării și validării solicitarea de recuperare se propune la plată, urmând ca sumele certe și exigibile să fie decontate în limita disponibilului bugetar alocat. Decontarea se face pe capitole bugetare, respectiv asistență socială boli, asistență socială familie și asistență socială boli – covid19.

Baza legala:

* Art. 6 alin (3^1) din OUG 158/2005 – Persoanele şi instituţia prevăzute la alin. (3) sunt obligate să depună la casele de asigurări de sănătate în a căror rază administrativ-teritorială îşi au sediul social, respectiv domiciliul, pe suport hârtie sau prin mijloace de transmitere la distanţă, exemplarul 2 al certificatelor de concediu medical în condiţiile în care se solicită restituirea sumelor reprezentând indemnizaţii plătite asiguraţilor, care sunt suportate din bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate.
** Art. 6 alin (4) din OUG 158/2005 – Persoanele şi instituţia prevăzute la alin. (3) au obligaţia de a pune la dispoziţia organelor de control ale caselor de asigurări de sănătate documentele justificative şi actele de evidenţă necesare în vederea verificării modului de determinare a indemnizaţiilor suportate din Fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate.
*** Art. IV alin (2) din OUG 74/2021 – Începând cu data de 1 ianuarie 2022, termenul de remediere a cauzelor de respingere şi de depunere a cererilor de restituire însoţite de documentele justificative este de maximum 90 de zile de la data primirii comunicării.
**** Art. 69 din Ordinul nr.15/1.311/2018 – Indemnizaţiile pot fi solicitate, pe baza actelor justificative, în termen de 90 de zile de la data la care persoanele prevăzute la art. 1 alin. (1) şi (2), art. 32 alin. (1), precum şi plătitorii prevăzuţi la art. 36 alin. (3) lit. a) şi b) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 399/2006, cu modificările şi completările ulterioare, erau în drept să le solicite. Cuantumul indemnizaţiilor astfel solicitate se achită la nivelul cuvenit în perioada prevăzută în certificatul medical.

Documente anexate

– Cerere recuperare
– Centralizator
– Precizări privind plata indeminizațiilor de concediu medical pentru salariații ce au 2 sau mai multe contracte de muncă.

REVEDEȚI PREZENTAREA
Concedii Medicale Info
Articolul precedentNEWS – Inspecția Muncii a aplicat, in luna august 2022, amenzi de peste 12 milioane de lei
Articolul următorITM – salarizarea personalului plătit din fonduri publice (obligații)
cnas-oficial-in-atentia-persoanelor-juridice-ce-depun-solicitari-de-recuperare-concedii-medicale-din-fnuassStimati colegi, va redam in continuare precizările - Casei de Asigurări de Sănătate a Municipiului București - privind înregistrarea, procesarea, validarea și decontarea sumelor privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate de către angajatori: În perioada 01.09.2022 – 30.09.2022 transmiterea documentelor se face...

1 COMENTARIU

LĂSAȚI UN MESAJ

Introduceți aici numele dvs.

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.