AcasăCodul munciiITM - acţiune de verificare a modului în care sunt respectate cerințele...

ITM – acţiune de verificare a modului în care sunt respectate cerințele SSM (firme cu potențial risc datorat atmosferelor explozive)

Pe parcursul anului 2020 la nivelul ITM-URILOR se va desfăşura acţiunea de verificare a modului în care sunt respectate cerinţele minime pentru îmbunătăţirea securităţii şi protecţia sănătăţii lucrătorilor care pot fi expuşi unui potenţial risc datorat atmosferelor explozive, având următoarele obiective:

– diminuarea consecinţelor sociale şi economice negative care derivă din nerespectarea prevederilor legale de către angajatorii care efectuează activităţi de recepţionare, condiţionare, păstrare şi valorificare a produselor agricole, fabricare a nutreţurilor combinate, fabricare a produselor de brutărie, fabricare a băuturilor alcoolice, fabricare a mobilei şi distribuție a carburanților auto;

– creşterea gradului de conştientizare a angajatorilor şi a lucrătorilor în ceea ce priveşte necesitatea respectării prevederilor legale referitoare la sănătatea şi securitatea în muncă în societățile comerciale din domeniile de activitate sus-menţionate;

IMPORTANT – CLICK PE CLOPOȚELUL ROSU DIN COLTUL ECRANULUI (STÂNGA JOS), SAU TE ROG SA DAI ACCEPT IN FEREASTRA CE APARE LA INTRAREA PE SITE – SI ABONEAZĂ-TE LA NOTIFICĂRI. DE CÂTE ORI PUBLICAM CEVA, AJUNGE MAI REPEDE LA TINE DECÂT LA CEI CARE NU SUNT ABONAȚI. PENTRU ABONARE LA NEWSLETTER – CLICK AICI

– eliminarea neconformităţilor constatate în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă în activitățile specifice ale societăților comerciale din domeniile de activitate vizate de acţiune.

✅ În activităţile de recepţionare, condiţionare, conservare, păstrare şi valorificare a produselor agricole, fabricare a pâinii, nutrețuri combinate, băuturi alcoolice, mobilă şi stații de distribuție a carburanților auto, riscul cel mai mare este reprezentat de producerea în anumite condiţii a autoaprinderilor şi mai ales, a incendiilor şi exploziilor deosebit de puternice. Atât autoaprinderile cât şi incendiile care pot fi generate sunt pericole majore şi acestea sunt în anumite condiţii subestimate.

În procesele tehnologice care se desfăşoară în activităţile din silozuri, fabricile de pâine şi fabricile de producere a nutreţurilor combinate se degajă praf mineral şi praf vegetal. Dacă praful mineral, prin natura sa, are efecte asupra stării de sănătate a lucrătorilor, praful vegetal degajat în procesul de producţie, având dimensiuni foarte mici (microni) şi putere energetică foarte mare, are un aport important în declanşarea unui incendiu sau a unei explozii. În anumite condiţii, amestecul praf vegetal + aer + sursa de foc provoacă incendii urmate de explozii cu efect deosebit de distrugător. Valorile concentraţiilor limită depind de natura pulberilor, de mărimea şi forma particulelor de praf, de umiditate şi de temperatură; în general, pericolul este cu atât mai mare cu cât particulele de praf sunt mai fine. Limita inferioară de explozie în comparaţie cu cea a gazelor şi vaporilor este mai ridicată. Astfel, pentru circa 46% din pulberile cunoscute din literatura de specialitate, limita inferioară este de 15-40 g/m3. Pentru restul pulberilor limita inferioară de explozie este mai mare.

✅ De asemenea, exploziile se pot declanşa şi ca urmare a depozitării seminţelor de floarea-soarelui şi şroturilor de soia, în celulele silozurilor, în care se creează condiţii de emanare a gazelor pirofore.

Afișe prevenire COVID-19 – începând cu starea de alertă (după 18.05.2020) – CLCIK AICI

În ceea ce privește fabricarea băuturile alcoolice, acestea se clasifică în:

– băuturi alcoolice naturale:
* nedistilate dacă alcoolul rezultat rămâne în lichidul care a suferit fermentaţia alcoolică (berea, vinul);
* distilate dacă se obţin prin distilarea lichidelor fermentate.
– băuturi alcoolice industriale. Rachiurile industriale sau artificiale se prepară din alcoolul rectificat (spirt rafinat) diluat cu apă potabilă sau dedurizată sau cu duritate mică la care se adaugă sucuri şi distilate de fructe, extracte din plante aromate sau esenţe sintetice, coloranţi alimentari şi alte ingrediente. Dacă la rachiurile naturale sau artificiale se încorporează zahăr se obţin lichiorurile.

Elementul comun al diferitelor băuturi alcoolice il constituie prezenţa, în proporţii variabile, a alcoolului etilic. Având formula chimică C2H5-OH, această substanţă, care mai poartă numele de Etanol, Spirt, Spirt de vin, etc. este considerată foarte periculoasă pentru lucrători, fiind clasificată ca un lichid inflamabil, Categoria 2, H225 şi iritant pentru ochi, Categoria 2, H319. În conformitate cu REGULAMENTUL (CE) NR. 1272/2008, eticheta produsului prezintă următoarele elemente:

UTIL – OFICIAL – declarația pe proprie răspundere (stare de alertă) – direct de pe telefon (cu semnătură olografă aplicată)CLICK AICI

Pictograme de pericol

Cuvânt de avertizare
Pericol
Fraze de pericol
H225: Lichid şi vapori foarte inflamabili.
H319: Provoacă o iritare gravă a ochilor.
Fraze de precauţie

Prevenire
P210: A se păstra departe de surse de căldură, suprafețe fierbinți, scântei, flăcări și alte surse de aprindere. Fumatul interzis.
P240: Legătură la pământ/conexiune echipotenţială cu recipientul şi cu echipamentul de recepţie.
Răspuns
P305+P351+P338: ÎN CAZ DE CONTACT CU OCHII: Clătiți cu atenție cu apă timp de mai multe minute. Scoateți lentilele de contact, dacă este cazul și dacă acest lucru se poate face cu ușurință. Continuați să clătiți.

Legea nr. 59/2020 – aprobare OUG 30/2020 (NOU – tichete de masă angajați șomaj tehnic, modificări zile părinti supraveghere copii) – click aici

Depozitare
P403+P233: A se depozita într-un spaţiu bine ventilat. Păstraţi recipientul închis etanş.

Formează amestecuri explozive cu aerul la temperatura ambientală în limite largi, de 3,5 – 15 vol. %. Alcoolul etilic se transportă cu mijloace adecvate conform reglementărilor în vigoare, ferit de contactul cu substanţe puternic oxidante, recipientele fiind închise ermetic şi etichetate corespunzător. Containerele se vor păstra închise ermetic, într-un loc uscat şi bine ventilat, la distanţă de sursele de căldură şi foc, întrucât vaporii sunt mai grei decât aerul şi se pot răspândi pe podea. Se vor lua măsuri de precauţie împotriva descărcărilor electrostatice.

Pentru activităţile din întreprinderile de fabricare a mobilei, cel mai grav pericol îl constituie explozivitatea vaporilor sau microparticulelor formate din solvenţi inflamabili din compoziţia lacurilor şi grundurilor, în amestec cu aerul din mediul de lucru. În mod deosebit, în sectoarele de finisaj se pot forma atmosfere explozive pe baza componentelor combustibile ale lacurilor rezultate din procesul tehnologic de finisare a mobilierului. Explozivitatea în sectoarele de finisaj prezintă un important potenţial distructiv, exploziile respective soldându-se cu grave accidente colective şi importante distrugeri de bunuri materiale nu numai în sectoarele proprii (finisaj) extinzându-se rapid cu efecte negative în zone limitrofe.

ANAF – angajații vor purta, în mod obligatoriu, măști de protecție, se vor amplasa covoare dezinfectante, temperatura se va măsura zilnic – CLICK AICI

✅ Atât autoaprinderile, cât şi incendiile, care pot fi generate în sectoarele de finisare mobilier (în zona cabinelor şi ştandurilor de pulverizat lac, a pistolului de pulverizat, a instalaţiilor de ventilare şi de iluminat, a robotului de pulverizare în flux continuu, a maşinii de turnat lac, a maşinii de aplicat lac cu valţuri, a tunelurilor de uscare, a instalaţiei de polimerizare cu ultraviolete, a încăperilor unde se prepară, depozitează, manipulează şi transportă materiale de finisare) sunt pericole majore şi acestea sunt în anumite condiţii subestimate şi neglijate. În procesele tehnologice care se desfăşoară în activităţile de finisare mobilier, la aplicarea prin pulverizarea pneumatică a lacului se formează o ceaţă care în scurt timp poate satura atmosfera din camera de lucru. Volatilizarea solvenţilor conţinuţi în lac în timpul efectuării operaţiei de lăcuire se produce astfel: 65% în timpul pulverizării, 10% în timpul transportului pieselor la locul de uscare şi 25% prin uscare. Vaporii de solvenţi cât şi particulele de lac la o concentraţie a atmosferei camerei de 11% pot produce explozii, iar pe de altă parte dăunează sănătăţii lucrătorilor.

✅ Pentru evitarea acestor inconveniente sunt prevăzute instalaţii speciale cu aspiraţie uscată sau cu perdele cu apă, care au ca scop următoarele:

– limitarea ridicării vaporilor de solvenţi şi particulelor de lac sub nivelul de respiraţie al lucrătorului (asigurarea condiţiilor de mediu normal de muncă);
– împiedicarea formării ceţii de lac;
– purificarea şi împrospătarea continuă şi permanentă a aerului;
– asigurarea temperaturii optime în timpul lucrului.

IMPORTANT – CLICK PE CLOPOȚELUL ROSU DIN COLTUL ECRANULUI (STÂNGA JOS), SAU TE ROG SA DAI ACCEPT IN FEREASTRA CE APARE LA INTRAREA PE SITE – SI ABONEAZĂ-TE LA NOTIFICĂRI. DE CÂTE ORI PUBLICAM CEVA, AJUNGE MAI REPEDE LA TINE DECÂT LA CEI CARE NU SUNT ABONAȚI. PENTRU ABONARE LA NEWSLETTER – CLICK AICI

Prezentăm mai jos un exemplu de lac pe bază de răşină nitrocelulozică.

Lacul pe bază de răşină nitrocelulozică colorat pentru turnare este un amestec de solvenţi organici (toluen, acetat de n-butil, acetonă, n-butanol), nitroceluloză, răşini sintetice, aditivi şi coloranţi. Conform Regulamentului 1272/2008(CLP), produsul este clasificat ca Periculos la inhalare, categoria 1, H304, Provoacă leziuni oculare grave, categoria 1, H318, Lichid inflamabil, categoria 2, H225, Toxic pentru reproducere, categoria 2, H361, Provoacă iritatarea pielii, categoria 2, H315, Toxicitate specifică asupra anumitor organe, (expuneri repetate) categoria 2, H373, Toxicitate specifică cu efecte de somnolenţă şi ameţeală (o singură expunere), categoria 3, H336.

Pictograme de pericol

Cuvântul de avertizare: PERICOL
Fraze de pericol (H)
H304: Poate fi mortal în caz de înghiţire şi de pătrundere în căile respiratorii.
H318: Provoacă leziuni oculare grave.
H225: Lichid şi vapori foarte inflamabili.
H361d: Susceptibil de a dăuna fătului.
H315: Provoacă iritarea pielii.
H373: Poate provoca leziuni ale organelor în caz de expunere prelungită sau repetată.
H336: Poate provoca somnolenţă sau ameţeală.
Fraze de precauţie (P)
P280: Purtaţi mănuşi de protecţie/îmbrăcăminte de protecţie/echipament de protecție a ochilor/ echipament de protecție a feţei.
P303+P361+P353: ÎN CAZ DE CONTACT CU PIELEA (sau părul): scoateţi imediat toată îmbrăcămintea contaminată. Clătiţi pielea cu apă/faceţi duș.
P304+P340: ÎN CAZ DE INHALARE: transportaţi persoana la aer liber şi menţineţi-o într-o poziţie confortabilă pentru respiraţie.
P305+P351+P338: ÎN CAZ DE CONTACT CU OCHII: clătiţi cu atenţie cu apă timp de mai multe minute. Scoateţi lentilele de contact, dacă este cazul şi dacă acest lucru se poate face cu uşurinţă. Continuaţi să clătiţi.
P362: Scoateţi îmbrăcămintea contaminată.
P370+P378: ÎN CAZ DE INCENDIU: se vor folosi de preferință stingătoare cu pulbere polivalentă (Clasa ABC) și în mod alternativ spuma aeromecanică sau stingătoare cu dioxid de carbon (CO2) sau stropi (ceată) de apă. NU SE RECOMANDĂ folosirea jeturilor de apă ca agent de stingere.
P405: A se depozita sub cheie.
P501: A se elimina conţinutul/recipientul la un centru specializat de colectare.

IMPORTANT – CLICK PE CLOPOȚELUL ROSU DIN COLTUL ECRANULUI (STÂNGA JOS), SAU TE ROG SA DAI ACCEPT IN FEREASTRA CE APARE LA INTRAREA PE SITE – SI ABONEAZĂ-TE LA NOTIFICĂRI. DE CÂTE ORI PUBLICAM CEVA, AJUNGE MAI REPEDE LA TINE DECÂT LA CEI CARE NU SUNT ABONAȚI. PENTRU ABONARE LA NEWSLETTER – CLICK AICI

În staţiile de distribuţie a carburanţilor auto sunt comercializate diferite sortimente de benzină, motorină şi gaz petrolier lichefiat (GPL) auto, precum şi recipiente-butelii de 26 litri cu gaz petrolier lichefiat (aragaz), pentru utilizare casnică. Toţi carburanţii sus amintiţi sunt produse petroliere obţinute din prelucrarea ţiţeiului, extrem de inflamabile şi care formează cu aerul amestecuri explozive. În contact cu surse potenţiale de aprindere, aceste amestecuri explozive pot genera explozii cu consecinţe grave, atât pentru lucrători, cât şi pentru clienţii prezenţi în staţiile de distribuţie a carburanţilor.

Benzina auto este un amestec având ca şi componenţi benzina (combinaţie complexă de hidrocarburi), compuşi oxigenați (MTBE, ETBE, bioetanol) şi aditivi care au rolul să îmbunătăţească atât cifra octanică, precum şi alte proprietăţi cuprinse în specificaţia standard. Produsul evaporat este mai greu decât aerul şi se acumulează la nivelul solului. În amestec cu aerul, vaporii pot forma un amestec exploziv, având limita inferioară de explozie cca. 0,6 %(V) şi limita superioară de explozie cca. 8 %(V).

Conform Regulamentului 1272/2008(CLP), produsul este clasificat ca Lichid inflamabil de categoria 2, H225, Cancerigen Categoria 1B, H350, Mutagen Categoria 1B, H340, Repr.2, H361 Pericol prin aspirare, categoria de pericol 1.

IMPORTANT – CLICK PE CLOPOȚELUL ROSU DIN COLTUL ECRANULUI (STÂNGA JOS), SAU TE ROG SA DAI ACCEPT IN FEREASTRA CE APARE LA INTRAREA PE SITE – SI ABONEAZĂ-TE LA NOTIFICĂRI. DE CÂTE ORI PUBLICAM CEVA, AJUNGE MAI REPEDE LA TINE DECÂT LA CEI CARE NU SUNT ABONAȚI. PENTRU ABONARE LA NEWSLETTER – CLICK AICI

Pictograme de pericol

Cuvântul de avertizare: PERICOL
Fraze de pericol (H)
H224: Lichid şi vapori extrem de inflamabili.
H304: Poate fi mortal în caz de înghiţire şi de pătrundere în căile respiratorii.
H315: Provoacă iritarea pielii.
H336: Poate provoca somnolenţă sau ameţeală.
H340: Poate provoca anomalii genetice.
H350: Poate provoca cancer.
H361fd: Susceptibil de a dăuna fertilităţii. Susceptibil de a dăuna fătului.
H411: Toxic pentru viața acvatică având efecte de lungă durată.
Fraze de precauţie (P)
Prevenire
P201: Procuraţi instrucţiuni speciale înainte de utilizare.
P210: A se păstra departe de surse de căldură, suprafeţe fierbinţi, scântei, flăcări şi alte surse de aprindere. Fumatul interzis.
P273: Evitaţi dispersarea în mediu.
P280: Purtaţi mănuşi de protecţie/îmbrăcăminte de protecţie/echipament de protecţie a ochilor/ echipament de protecţie a feţei.
Intervenție
P301+P310: ÎN CAZ DE ÎNGHIŢIRE: sunaţi imediat la un CENTRU DE INFORMARE TOXICOLOGICĂ sau un medic.
P331: NU provocaţi voma.
Depozitare
P403+P233: A se depozita într-un spaţiu bine ventilat. Păstraţi recipientul închis etanş.
Eliminare
P501: Eliminaţi conţinutul/recipientele conform prevederilor legale în vigoare.

IMPORTANT – CLICK PE CLOPOȚELUL ROSU DIN COLTUL ECRANULUI (STÂNGA JOS), SAU TE ROG SA DAI ACCEPT IN FEREASTRA CE APARE LA INTRAREA PE SITE – SI ABONEAZĂ-TE LA NOTIFICĂRI. DE CÂTE ORI PUBLICAM CEVA, AJUNGE MAI REPEDE LA TINE DECÂT LA CEI CARE NU SUNT ABONAȚI. PENTRU ABONARE LA NEWSLETTER – CLICK AICI

Motorina este o combinaţie complexă de hidrocarburi (complex de hidrocarburi de la C9 la C20). De asemenea, este un lichid extrem de inflamabil, care poate cauza iritații, poate fi mortal în caz de înghițire sau pătrundere pe căile respiratorii, poate cauza cancer, periculoasă dacă e inhalată, toxică pentru mediul acvatic. Formează amestecuri explozive cu aerul la temperatura ambientală în limite de 0,6 – 7,5 vol. %.

Conform Regulamentului (CE) 1272/2008 (CLP), produsul este clasificat ca şi Cancerigen categoria 2, H351, Inflamabil categoria 3.

Pictograme de pericol

Cuvântul de avertizare: PERICOL
Fraze de pericol (H)
H351: Susceptibil de a provoca cancer.
H226: Lichide inflamabile, categoria de pericol 3.
H304: Pericol prin aspirare, categoria de pericol 1.
H315: Provoacă iritarea pielii.
H332: Nociv în caz de inhalare.
H373: Poate provoca leziuni ale organelor în caz de expunere prelungită sau repetată.
H411: Toxic pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung.
Fraze de precauție (P)
Prevenire
P210: A se păstra departe de surse de căldură/scântei/flăcări deschise sau suprafețe încinse. Fumatul interzis.
P261: Evitați să inspirați pulberi/ fum/gaz/particule, lichide pulverizate, spray.
P280: Purtaţi mănuşi de protecție/ îmbrăcăminte de protecţie/ echipament de protecţie a ochilor/ echipament de protecție a feței.
P201: Procuraţi instrucţiuni speciale înainte de utilizare.
P202: A nu se manipula decât după ce au fost citite și înțelese toate măsurile de securitate.
P233: Păstraţi recipientul inchis etanş.

IMPORTANT – CLICK PE CLOPOȚELUL ROSU DIN COLTUL ECRANULUI (STÂNGA JOS), SAU TE ROG SA DAI ACCEPT IN FEREASTRA CE APARE LA INTRAREA PE SITE – SI ABONEAZĂ-TE LA NOTIFICĂRI. DE CÂTE ORI PUBLICAM CEVA, AJUNGE MAI REPEDE LA TINE DECÂT LA CEI CARE NU SUNT ABONAȚI. PENTRU ABONARE LA NEWSLETTER – CLICK AICI

P240: Legătura la pământ/ conexiune echipotențială cu recipientul şi echipamentul de recepţie.
P241: Utilizaţi echipamente electrice/de ventilare/de iluminat antideflagrante.
P242: Nu utilizaţi unelte care produc scântei.
P260: Nu inspirați praful/ fumul/ gazul/ ceaţa/ vaporii/ spray-ul.
P273: Evitați dispersarea în mediu.
P243: Luați măsuri de precauţie împotriva descărcărilor electrostatice.
P264: Spălați-vă bine după utilizare.
Intervenţie
P301 + P310 ÎN CAZ DE ÎNGHITIRE: sunaţi imediat la un CENTRU DE INFORMARE TOXICOLOGICA sau la un medic.
P331: NU provocaţi voma.
P362: Scoateţi îmbrăcămintea contaminata şi spălaţi-o înainte de reutilizare.
P370+P378: În caz de incendiu: utilizati mijloace de stingere adecvate (a sevedea sectiunea 5).
P391: Colectaţi scurgerile de produs.
P303+P361+P353: În caz de contact cu pielea (sau părul): scoateți imediat toată îmbrăcămintea contaminată. Clătiți pielea cu apă/faceți duș.
P304+P340: ÎN CAZ DE INHALARE: transportați victima la aer liber și mențineți-o în stare de repaus, într-o poziție confortabilă pentru respirație.
P308+P313: ÎN CAZ DE expunere sau de posibilă expunere: consultați medicul.
P312: Sunați la un CENTRU DE INFORMARE TOXICOLOGICĂ sau un medic, dacă nu vă simțiți bine.
P314: Consultați medicul, dacă nu vă simțiți bine.
P313: Consultaţi medicul.
P321: Tratament specific.
P332+P313: În caz de iritare a pielii, consultați medicul.
Depozitare
P403+P235: A se depozita într-un spațiu bine ventilat. A se păstra la rece.
P403+P233: A se depozita într-un spațiu bine ventilat. Păstraţi recipientul închis etanş.
P405: A se depozita sub cheie.
Eliminare
P501: Eliminați conținutul/ recipientul la companii autorizate.

IMPORTANT – CLICK PE CLOPOȚELUL ROSU DIN COLTUL ECRANULUI (STÂNGA JOS), SAU TE ROG SA DAI ACCEPT IN FEREASTRA CE APARE LA INTRAREA PE SITE – SI ABONEAZĂ-TE LA NOTIFICĂRI. DE CÂTE ORI PUBLICAM CEVA, AJUNGE MAI REPEDE LA TINE DECÂT LA CEI CARE NU SUNT ABONAȚI. PENTRU ABONARE LA NEWSLETTER – CLICK AICI

Gazul petrolier lichefiat (GPL) este un amestec de hidrocarburi cu volatilitate foarte ridicată, depozitat sub presiune de vapori proprie. În condițiile în care presiunea se destinde, evaporarea acestui produs antrenează formarea de volume apreciabile de gaze, capabile să formeze cu aerul amestecuri explozive. Totodată, vaporii acestuia sunt mai grei decât aerul, acumulându-se în zonele cele mai joase ale încăperilor sau ale amplasamentelor staţiilor de livrare carburanţi, ale instalaţiilor monobloc tip skid sau ale rastelelor de recipiente butelii cu aragaz. Limitele inferioară, respectiv superioară de formare a amestecului exploziv cu aerul sunt de 1,8 – 15%. Conform Regulamentului (CE) 1272/2008 (CLP), produsul este clasificat ca Gaze inflamabile, categoria 1, H220 și Gaze lichefiate/Gaze comprimate, H280.

Pictograme de pericol

Cuvântul de avertizare: PERICOL

Fraze de pericol (H)
GPL cu conţinut <0.1 % 1,3 butadienă H220: Gaze inflamabile de categoria de pericol 1. H280: Conţine gaz sub presiune, pericol de explozie în caz de încălzire. GPL cu conţinut > 0.1% 1,3 butadienă
H340: Poate provoca anomalii genetice (indicaţi calea de expunere, dacă există probe concludente că nici o altă cale de expunere nu provoacă acest pericol).
H350: Poate provoca cancer (indicaţi calea de expunere, dacă există probe concludente că nici o altă cale de expunere nu provoacă acest pericol).
Fraze de precauție (P)
Prevenire
P102: A nu se lasa la îndemâna copiilor.
P210: A se păstra departe de surse de caldură/scântei/flăcări deschise sau suprafețe încinse. Fumatul interzis.
P202: A nu se manipula decât după ce au fost citite și înțelese toate măsurile de securitate.
P281: Utilizați echipamentul de protecţie individuală, conform cerinţelor.
Intervenţie
P377: Incendiu cauzat de o scurgere de gaz: nu încercați să stingeţi, decât dacă scurgerea poate fi oprită în siguranţă.
P381: Eliminați toate sursele de aprindere, dacă acest lucru se poate face în siguranţă.
P308+P313: În caz de expunere sau de posibilă expunere: Consultaţi medicul.
Depozitare
P410+P403: A se proteja de lumina solara-A se depozita intr-un spatiu bine vetilat.
P405: A se depozita sub cheie.
Eliminare
P501: Aruncaţi conţinutul/recipientul prin firme autorizate numai în depozite autorizate.

IMPORTANT – CLICK PE CLOPOȚELUL ROSU DIN COLTUL ECRANULUI (STÂNGA JOS), SAU TE ROG SA DAI ACCEPT IN FEREASTRA CE APARE LA INTRAREA PE SITE – SI ABONEAZĂ-TE LA NOTIFICĂRI. DE CÂTE ORI PUBLICAM CEVA, AJUNGE MAI REPEDE LA TINE DECÂT LA CEI CARE NU SUNT ABONAȚI. PENTRU ABONARE LA NEWSLETTER – CLICK AICI

Legislaţie aplicabilă

-Legea nr. 319/2006 a securităţii şi sănătăţii în muncă, modificată;
-H.G. nr. 1425/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006, cu modificările şi completările ulterioare;
-H.G. nr. 1058/2006 privind cerinţele minime pentru îmbunătăţirea securităţii şi protecţia sănătăţii lucrătorilor care pot fi expuşi unui potenţial risc datorat atmosferelor explozive;
-H.G. nr. 1218/2006 privind stabilirea cerinţelor minime de securitate şi sănătate în muncă pentru asigurarea protecţiei lucrătorilor împotriva riscurilor legate de prezenţa agenţilor chimici, modificată;
-H.G. nr. 1048/2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru utilizarea de către lucrători a echipamentelor individuale de protecţie la locul de muncă ;
-H.G. nr. 971/2006 privind cerinţele minime pentru semnalizarea de securitate şi/sau de sănătate la locul de muncă;
-HG nr. 1146/2006, privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru utilizarea în muncă de către lucrători a echipamentelor de muncă;
-PT ISCIR C3—2012 „Butelii cu capacitate până la 26 de litri pentru gaze petroliere lichefiate”;
-PT C 8-2010 „Instalaţii de distribuţie gaze petroliere lichefiate”;
-Alte acte normative în domeniul securității și sănătății în muncă aplicabile specificului unității controlate.

Sursa (cu multumiri) – ITM Calarasi

LĂSAȚI UN MESAJ

Introduceți aici numele dvs.

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

- Advertisment -
- Advertisement -
Pe parcursul anului 2020 la nivelul ITM-URILOR se va desfăşura acţiunea de verificare a modului în care sunt respectate cerinţele minime pentru îmbunătăţirea securităţii şi protecţia sănătăţii lucrătorilor care pot fi expuşi unui potenţial risc datorat atmosferelor explozive, având următoarele obiective: - diminuarea consecinţelor sociale...ITM - acţiune de verificare a modului în care sunt respectate cerințele SSM (firme cu potențial risc datorat atmosferelor explozive)
error: Conținutul este protejat !!