AcasăIntreprinderi IndividualeInfo rapid continut "Carta drepturilor şi obligaţiilor persoanei fizice supuse verificării fiscale"...

Info rapid continut “Carta drepturilor şi obligaţiilor persoanei fizice supuse verificării fiscale” (oficial)

Dupa cum stiti, în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 270/11.04.2014, a fost publicat Ordinul ministrului Finanţelor Publice nr. 544/2014text integral aici – privind aprobarea Cartei drepturilor şi obligaţiilor persoanei fizice supuse verificărilor fiscale.

Verificarea situaţiei fiscale personale a persoanei fizice cu privire la impozitul pe venit, reprezintă ansamblul activităţilor desfăşurate de organele fiscale având ca obiect examinarea totalităţii drepturilor şi a obligaţiilor de natură patrimonială, a fluxurilor de trezorerie şi a oricăror altor elemente relevante pentru stabilirea situaţiei fiscale reale a persoanei fizice verificate. Verificarea se efectuează în conformitate cu prevederile art. 1091 – 1094 din Codul de Procedură Fiscală.

În scopul efectuării acestor activităţi organul fiscal va proceda, în principal, la:

– solicitarea, în condiţiile legii, de informaţii de la autorităţi şi instituţii publice;
– analiza tuturor informaţiilor, documentelor şi a altor mijloace de probă referitoare la situaţia fiscală a persoanei fizice verificate;
– confruntarea informaţiilor obţinute prin administrarea mijloacelor de probă cu cele din declaraţiile fiscale depuse, conform legii, de persoana verificată sau, după caz, de plătitorii de venit ori terţe persoane;
– solicitarea, în condiţiile legii, de informaţii, clarificări, explicaţii, documente şi alte asemenea mijloace de probă de la persoana fizică verificată şi/sau de la persoane cu care aceasta a avut ori are raporturi economice sau juridice;
– discutarea constatărilor organului fiscal cu persoana fizică verificată şi/sau cu împuterniciţii acesteia;
– stabilirea, dacă este cazul, a diferenţei de bază de impozitare, prin utilizarea metodelor indirecte prevăzute de Codul de Procedură Fiscală, precum şi a obligaţiilor fiscale corespunzătoare acesteia;
– dispunerea măsurilor asigurătorii, în condiţiile legii.

NU UITATI SA DATI UN LIKE SI PAGINII NOASTRE DE FACEBOOKCLICK AICI – SAU SA VA ABONATI LA NEWSLETTER – VEZI PARTEA DREAPTA LA SECTIUNEA “Aboneaza-te la insemnari”. NOU – ACUM AVEM SI UN GRUP PE FACEBOOKCLICK AICI, DAR SI O PAGINA DE GOOGLE PLUSCLICK AICI.

Durata efectuării verificării fiscale este stabilită de organul fiscal şi nu poate fi mai mare de 6 luni, respectiv 12 luni în cazul în care sunt necesare informaţii din străinătate, potrivit Codului de Procedură Fiscală.

Drepturile contribuabililor

De a fi înştiinţat despre acţiunea de verificare fiscală. Înaintea desfăşurării verificării fiscale, contribuabilul va fi înştiinţat despre această acţiune printr-un aviz de verificare, care va fi transmis, în scris, de organul fiscal cu cel puţin 15 zile înainte de data începerii verificării fiscale. Prin avizul de verificare acesta va fi înştiinţat cu privire la: temeiul juridic al verificării; data de începere a verificării; perioada ce urmează a fi supusă verificării; posibilitatea de a solicita amânarea datei de începere a verificării; locul desfăşurării verificării şi persoana de contact la care vă veţi prezenta; informaţiile şi înscrisurile relevante pentru verificare. Contribuabilul va avea la dispoziţie 60 de zile de la comunicarea avizului de verificare, sub sancţiunea decăderii, să prezinte documentele justificative în vederea clarificării situaţiei fiscale personale. Avizul de verificare se comunică potrivit dispoziţiilor art. 44 din Codul de Procedură Fiscală şi este însoţit de Carta drepturilor şi obligaţiilor persoanei fizice supuse verificării fiscale.

De a solicita amânarea datei de începere a verificării fiscale. Amânarea datei de începere a verificării fiscale se poate face o singură dată, la solicitarea scrisă a contribuabilului, pentru motive justificate. În acest caz vi se va comunica data la care a fost reprogramată acţiunea de verificare fiscală.

De a beneficia de asistenţă de specialitate. Pe toată durata exercitării verificării fiscale aveţi dreptul să beneficiaţi de asistenţă de specialitate sau juridică.

De a solicita schimbarea locului de desfăşurare a verificării fiscale. La cererea scrisă a contribuabilului, verificarea fiscală se poate desfăşura şi la:

– domiciliul contribuabilului, dacă este în imposibilitate fizică de a se deplasa;
– domiciliul/sediul persoanei care îi acordă asistenţă de specialitate sau juridică, dacă domiciliul acestei persoane reprezintă şi sediul său profesional.

Solicitarea scrisă pentru desfăşurarea verificării fiscale la domiciliul contribuabilului sau la domiciliul/sediul persoanei care îi acordă asistenţă se depune la organul fiscal înainte de data începerii verificării fiscale înscrisă în avizul de verificare.

De a solicita prelungirea termenului de prezentare a informaţiilor şi înscrisurilor relevante pentru verificare. Perioada de 60 de zile de la primirea avizului de verificare, prevăzută pentru prezentarea de documente justificative sau alte clarificări relevante pentru situaţia fiscală, poate fi prelungită cu 30 de zile, o singură dată, pentru motive justificate.

De a colabora la stabilirea stării de fapt fiscale şi de a numi persoane pentru a furniza informaţii. Contribuabilul are dreptul să colaboreze la constatarea stărilor de fapt fiscale, să dea informaţii, să prezinte înscrisuri relevante pentru verificarea fiscală, precum şi orice alte date necesare clarificării situaţiilor de fapt relevante din punct de vedere fiscal, în condiţiile legii. La începerea verificării fiscale, are dreptul să numească persoane care să dea informaţii. Dacă informaţiile date de contribuabil sau cele ale persoanei numite de acesta sunt insuficiente, atunci organul fiscal se poate adresa şi altor persoane pentru obţinerea de informaţii.

Au dreptul de a refuza furnizarea de informaţii soţul/soţia, rudele contribuabilului şi alte persoane. Soţul/Soţia şi rudele contribuabilului până la gradul al 3-lea inclusiv pot refuza furnizarea de informaţii, efectuarea de expertize, precum şi prezentarea unor înscrisuri. Pot refuza să furnizeze informaţii cu privire la datele de care au luat cunoştinţă în exercitarea activităţii lor preoţii, avocaţii, notarii publici, consultanţii fiscali, executorii judecătoreşti, auditorii, experţii contabili, medicii şi psihoterapeuţii, asistenţii persoanelor anterior menţionate, precum şi persoanele care participă la activitatea profesională a respectivelor persoane, cu excepţia informaţiilor cu privire la îndeplinirea obligaţiilor prevăzute de legea fiscală în sarcina lor, precum şi a informaţiilor necesare clarificării şi stabilirii situaţiei fiscale reale a contribuabililor/plătitorilor cu care au avut sau au raporturi juridice. Persoanele sus-menţionate, cu excepţia preoţilor, pot totuşi furniza informaţii, dar numai cu acordul contribuabilului

De a fi verificat numai pentru impozitele şi taxele aflate în cadrul termenului de prescripţie. Perioada supusă verificării fiscale este perioada impozabilă definită de Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, cu respectarea termenului de prescripţie a dreptului organului fiscal de a stabili obligaţii fiscale.

De a fi verificat o singură dată. Verificarea fiscală se efectuează o singură dată pentru impozitul pe venit şi pentru fiecare perioadă impozabilă. Prin excepţie, conducătorul organului fiscal competent poate decide reverificarea unei anumite perioade dacă, de la data încheierii verificării fiscale şi până la data împlinirii termenului de prescripţie, apar date suplimentare necunoscute organelor fiscale la data efectuării verificărilor, care influenţează rezultatele acestora.

De a solicita legitimarea organelor de verificare fiscală. La începerea verificării fiscale, organul de verificare fiscală este obligat să vă prezinte legitimaţia de verificare fiscală şi ordinul de serviciu semnat de conducătorul activităţii de verificare fiscală.

De a fi protejat pe linia secretului fiscal. Informaţiile pe care le furnizează contribuabilul organelor de verificare fiscală, precum şi cele pe care acestea le obţin în timpul desfăşurării verificării fiscale sunt protejate pe linia secretului fiscal.

De a cunoaşte rezultatele verificării fiscale. Contribuabilul are dreptul de a fi informat pe parcursul desfăşurării verificării fiscale asupra constatărilor rezultate. La finalizarea verificării fiscale, organul fiscal îi prezintă constatările şi consecinţele lor fiscale, acordându-i posibilitatea de a se exprima punctul de vedere, potrivit art. 9 alin. (1) din Codul de Procedură Fiscală, cu excepţia cazului în care bazele de impozitare nu au suferit nicio modificare în urma verificării fiscale sau în cazul în care contribuabilul renunţă la acest drept şi notifică, în scris, acest fapt organelor fiscale. Data, ora şi locul prezentării concluziilor îi vor fi comunicate, în scris, în timp util. Contribuabilul are dreptul să prezinte, în scris, punctul de vedere cu privire la constatările verificării fiscale, în termen de 3 zile lucrătoare de la data încheierii verificării fiscale. Decizia de impunere sau de încetare a procedurii de verificare fiscală se va comunica potrivit dispoziţiilor art. 44 din Codul de Procedură Fiscală.

De a contesta decizia de impunere emisă în urma verificării fiscale. Contestaţia se formulează în scris şi va cuprinde: datele de identificare; obiectul contestaţiei; motivele de fapt şi de drept; dovezile pe care se întemeiază; semnătura contribuabilului sau a persoanei împuternicite. Contestaţia se depune în scris, în termen de 30 de zile de la data comunicării deciziei de impunere emise în urma verificării fiscale, la organul fiscal emitent al actului atacat şi nu este supusă taxelor de timbru.

Obligaţiile contribuabililor

De a se prezenta la locul, data şi ora precizate în avizul de verificare. Acţiunea de verificare fiscală se desfăşoară, de regulă, la sediul organului fiscal. În acest scop, contribuabilul va fi înştiinţat prin avizul de verificare despre data, locul şi persoana de contact la care să se prezinte.

De a furniza informaţii. În situaţia în care aveţi calitatea de contribuabil potrivit Codului Fiscal, dumneavoastră sau altă persoană împuternicită de dumneavoastră aveţi/are obligaţia prevăzută de art. 52 din Codul de Procedură Fiscală de a furniza organului fiscal informaţiile necesare determinării stării de fapt fiscale.

De a prezenta înscrisuri. În situaţia în care aveţi calitatea de contribuabil potrivit Codului Fiscal, dumneavoastră sau altă persoană împuternicită de dumneavoastră aveţi/are obligaţia prevăzută de art. 56 din Codul de Procedură Fiscală de a pune la dispoziţia organului fiscal registre, evidenţe, documente de afaceri şi orice alte înscrisuri relevante pentru clarificarea stării de fapt fiscale.

De a permite efectuarea cercetărilor la faţa locului. Indiferent de locul unde se desfăşoară verificarea fiscală, contribuabilul are obligaţia de a permite funcţionarilor împuterniciţi de organul fiscal să efectueze o cercetare la faţa locului, precum şi experţilor folosiţi pentru această acţiune intrarea acestora pe terenuri, în încăperi şi în orice alte incinte, în măsura în care acest lucru este necesar pentru a face constatări în interes fiscal. Potrivit prevederilor art. 27 din Constituţia României, republicată, funcţionarii împuterniciţi de organul fiscal şi experţii folosiţi în acţiunea de verificare nu au dreptul de a pătrunde în domiciliul sau reşedinţa contribuabilului decât cu acordul acestuia. În cazul în care constatările în interes fiscal fac necesar accesul funcţionarilor împuterniciţi de organul fiscal şi al experţilor, dacă este cazul, în domiciliul sau reşedinţa contribuabilului şi acesta un este de acord, accesul se poate face numai cu autorizarea instanţei judecătoreşti competente.

De a îndeplini măsurile dispuse de organul de verificare fiscală. Contribuabilul are obligaţia de a îndeplini măsurile prevăzute în actul întocmit cu ocazia verificării fiscale, în termenele şi în condiţiile stabilite de organele de verificare fiscală.

De a plăti diferenţele de impozit stabilite cu ocazia verificării fiscale, precum şi dobânzile şi penalităţile aferente acestora.

Sursa (cu multumiri) – www.finantevalcea.ro

LĂSAȚI UN MESAJ

Introduceți aici numele dvs.

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

- Advertisment -
- Advertisement -
error: Conținutul este protejat !!